Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr.Michael Vít, PhD Hlavní hygienik ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr.Michael Vít, PhD Hlavní hygienik ČR"— Transkript prezentace:

1 MUDr.Michael Vít, PhD Hlavní hygienik ČR

2 Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin
Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.

3 Ochrana a podpora veřejného zdraví
je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním.

4 Evropská zdravotní politika
Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu zdraví a ekonomické prosperity a integrace zdraví do všech politik a napříč všemi odvětvími. EU doplňuje zdravotní politiku jednotlivých členských států a zaměřuje se na zlepšování ochrany veřejného zdraví, předcházení nemocem a odstraňování jejich příčin. Členské státy však samy nesou plnou odpovědnost za organizaci politiky ochrany a podpory veřejného zdraví.

5 Evropská zdravotní politika
Ochrana a podpora veřejného zdraví jsou důležitou součástí společné politiky Evropské unie. Evropská unie podniká řadu kroků zejména v následujících klíčových oblastech: výživa prevence a boj s obezitou omezování kouření a jeho vedlejších vlivů spolupráce v oblasti zdravotních hrozeb (pandemie, bioterorizmus) epidemiologický dohled nad specifickými nemocemi

6 Zdravotní politika České republiky
nemůže být určována krátkodobou periodicitou převahy té či oné politické strany mezi volebními obdobími jejím cílem a smyslem musí být soustavná, k mnohaletému horizontu upřená snaha o zlepšování zdravotního stavu veškeré populace její věcnou náplní by mělo být pozitivní ovlivňování determinant zdraví předpokladem úspěšnosti je trvalá a systematická spolupráce všech subjektů od vlády a státních institucí až po komunitní a individuální občanskou iniciativu lidé musí mít možnost získávat informace, znalosti a dovednosti umožňující rozvoj a podporu zdraví

7 Zdravotní politika České republiky – naplňování
Nezbytné je stanovení priorit v podpoře zdraví (WHO, MZ ČR) Nezbytná je spolupráce na úrovních mezinárodní - zapojení ČR do programů EU, WHO meziresortní- zakomponování problematiky podpory zdraví do strategických dokumentů na všech úrovních (strategické dokumenty vlády ČR, krajské zdravotní plány, zdravotní plány municipalit) regionální, lokální – spolupráce vládních a nevládních organizací při realizaci aktivit v municipalitách

8 Priority v podpoře zdraví stanovené MZ
Výživa Pohybová aktivita Tabák Alkohol Prevence kardiovaskulárních onemocnění Prevence nádorových onemocnění Prevence metabolických onemocnění – obezita, diabetes mellitus Prevence úrazů

9 Zdravotní politika České republiky – naplňování
Podpora zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva je realizována výchovou ke zdraví (kampaně pod záštitou MZ, projekty podporující zdraví financované z dotačních řízení MZ, Dny zdraví, podpora zdraví ve školách, podnicích) Finanční zajištění – ESF, dotační řízení MZ ČR, krajská dotační řízení, zdroje municipalit, sponzoři atd.

10 Prostředky k naplňování podpory veřejného zdraví - dotační programy MZ
Protidrogová politika ( řešení zdravotních důsledků užívání návykových látek) Prevence kriminality ( prevence dětských úrazů) Národní program řešení problematiky HIV/AIDS ( boj proti šíření HIV/AIDS) Národní program zdraví –projekty podpory zdraví ( podpora zdravého životního stylu)

11 Veřejné zdraví V Evropě naprostou většinou závisí na několika málo chronických, neinfekčních, onemocněních Chronická neinfekční onemocnění se již také stala hlavním zdravotním problémem ve většině rozvojového světa Prevence chronických onemocnění: životně důležitá investice (WHO, 2005) Chronická neinfekční nemoci jsou PREVENTABILNÍ !!

12 Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace
% Příčiny úmrtí v rámci regionů WHO, 2000 75 50 Zdroj: WHO, World Health Report 2002 25 AFR EMR SEAR WPR AMR EUR Infekční onemocnění, mateřské a perinatální okolnosti, nutriční deficience ChNO úrazy

13 Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace
Definice chronických neinfekčních onemocnění dle WHO

14 Životní styl Prevence musí zasahovat nejdůležitější rizikové faktory na úrovni populací

15 Vztah výživy a nemoci Onemocnění s dominancí výživy (41%)
Onemocnění, kde výživa hraje důležitý vliv (38%) Ostatní nemoci, kde výživa má vliv (21%)

16 Preventabilita NCD Až odhadem 80% KVCH, mozkových příhod, diabetu 2. typu, a 40% zhoubných nádorů může být může být sníženo jestliže se podaří eliminovat rizikové faktory tj. pokud bychom se po celý život stravovali podle zásad správné výživy, udrželi si zdravou hmotnosti a dostatečně se pohybovali, omezili kouření apod.

17 Incidence obezity v EU

18 Prevalence fyzické aktivity v EU
Procento populace, které ve volném čase se věnují fyzické pohybové aktivitě Legenda: ≥ 20% 15-19% 10-14% ≤ 10% Data of Eurobarometer, 2006

19 Vyhublost, nadváha a obezita sledovaných dětí (%)
BMI – HBSC (2010) Vyhublost, nadváha a obezita sledovaných dětí (%)   chlapci dívky celá skupina 5 třída vyhublost 0,9 1,8 1,4 normální hmotnost 80,2 86,8 83,4 nadváha 15,8 9,7 12,8 obezita 3,1 1,7 2,4 7 třída 1 2,6 1,9 80,7 90,5 86 16,2 5,9 10,6 2 1,5 9 třída 2,1 79 88,4 83,9 17,6 8,1 1,1 1,3

20 HBSC – 2010 11 let 13 let 15 let Pohlaví chlapec dívka Ani jeden den 1
Pohybová aktivita v průběhu týdne alespoň 1 hodinu denně v závislosti na pohlaví a věku (%) 11 let 13 let 15 let Pohlaví chlapec dívka Ani jeden den 3,7% 3,4% 3,2% 2,0% 2,8% 4,1% 1 5,7% 7,4% 6,6% 7,8% 8,9% 2 11,1% 11,6% 7,5% 12,8% 10,4% 14,7% 3 13,3% 14,8% 17,7% 14,9% 19,8% 4 15,6% 16,4% 18,8% 16,3% 19,3% 5 13,2% 14,5% 14,3% 12,9% 15,1% 6 9,1% 8,5% 10,8% 7 dní 28,4% 23,4% 29,5% 18,9% 24,4% 13,9% Pokles PA s přibývajícím věkem; markantní zejména u dívek Health Behaviour in School-aged Children: WHO collaborative cross-national study 20

21 TV, DVD v týdnu a o víkendu – HBSC (2010)
Pohlaví chlapec dívka Count Column N % Sledování TV, DVD v týdnu vůbec 94 4,4% 108 4,7% půl hodiny denně 202 9,4% 269 11,8% hodinu denně 451 21,1% 496 21,8% 2 hodiny denně 597 27,9% 658 28,9% 3 hodiny denně 412 19,2% 365 16,1% 4 hodiny denně 185 8,6% 196 5 hodiny denně 89 4,2% 90 4,0% 6 hodin denně 29 1,4% 36 1,6% 7 nebo víc hodin denně 82 3,8% 56 2,5% Pohlaví chlapec dívka Count Column N % Sledování TV, DVD o víkendu vůbec 115 5,4% 118 5,2% půl hodiny denně 140 6,6% 183 8,1% hodinu denně 276 12,9% 353 15,6% 2 hodiny denně 460 21,6% 509 22,4% 3 hodiny denně 389 18,2% 449 19,8% 4 hodiny denně 318 14,9% 304 13,4% 5 hodiny denně 180 8,4% 165 7,3% 6 hodin denně 86 4,0% 89 3,9% 7 nebo víc hodin denně 170 8,0% 100 4,4% Health Behaviour in School-aged Children: WHO collaborative cross-national study

22 PC v týdnu a o víkendu - HBSC (2010)
Pohlaví chlapec dívka Count Column N % Hraní her na PC v týdnu vůbec 248 11,6% 825 36,2% půl hodiny denně 234 10,9% 507 22,3% hodinu denně 416 19,4% 392 17,2% 2 hodiny denně 453 21,1% 293 12,9% 3 hodiny denně 320 14,9% 123 5,4% 4 hodiny denně 180 8,4% 60 2,6% 5 hodiny denně 120 5,6% 35 1,5% 6 hodin denně 53 2,5% 12 ,5% 7 nebo víc hodin denně 30 1,3% Pohlaví chlapec dívka Count Column N % Hraní her na PC o víkendu vůbec 257 12,0% 781 34,4% půl hodiny denně 180 8,4% 447 19,7% hodinu denně 298 13,9% 366 16,1% 2 hodiny denně 382 17,9% 242 10,6% 3 hodiny denně 264 12,3% 179 7,9% 4 hodiny denně 209 9,8% 102 4,5% 5 hodiny denně 178 8,3% 65 2,9% 6 hodin denně 117 5,5% 31 1,4% 7 nebo víc hodin denně 253 11,8% 60 2,6% Health Behaviour in School-aged Children: WHO collaborative cross-national study

23 Ekonomické vlivy NCD Významný vliv na zdravotnické systémy
Dánsko: % nákladů na zdravotní péči jsou alokovány pro léčbu NCD Významný vliv na sociální systémy Švédsko: 90% z celkových nákladů z chronických onemocnění kosterně svalového aparátu jsou náklady nepřímé (nemocenská 31.5%; předčasný důchod 59%) Významný vliv na ekonomiku Holandsko : NCD stojí společnost více než 15 miliard Euro

24 Odhady ceny nesprávné výživy a nedostatečné pohybové aktivity v EU
Celkové přímé a nepřímé náklady ceny obezity (BMI ≥ 30 kg/m2) byly v roce 2002 v 15 zemích EU odhadnuty na 32.8 mld є/rok V r byly pro země EU 15 tyto údaje odhadnuty na 0.3% HDP Extrapolováno na EU 25, za použití HDP z roku 2005, vyšla cena obezity na 40.5 mld є/rok Cena nadváhy a obezity pro EU pak vyšla 81mld є/rok*

25 Odhady ceny nesprávné výživy a nedostatečné pohybové aktivity v EU
Obezita je jen jedním z mnoha důsledků nesprávné výživy a nedostatečné pohybové aktivity V UK bylo odhadnuto (2005), že onemocnění související s nesprávnou výživou jsou zodpovědná za 10% nemocnosti a úmrtnosti v UK a že národní zdravotní systém (NHS) stojí ročně 6 mld £ Z toho plyne, že celková cena onemocnění úzce souvisejících s výživou převyšuje cenu obezity

26 Odhady ceny nesprávné výživy a nedostatečné pohybové aktivity v EU
Zkušenosti z UK ukazují, že pokud tyto údaje v úvahu vezmeme (* při odhadech nebyl brán v úvahu dopad nadváhy u dospělých) pak musí být údaj o přímých nákladech zdvojnásoben Důvodem tomu je částečně skutečnost ta, že nadváha je významný rizikový faktor diabetes mellitus typu 2, který je pro společnost jednou z nejdražších zdr. potíží Přičemž odhadováno, že ¾ ceny DM 2. typu je díky BMI > 25 Dalšími faktory jsou skutečnosti, že lidé trpící nadváhou mají vyšší pravděpodobnost mít nižší příjmy a mají větší tendenci trpět sebepodceňování a depresemi Tyto náklady mohou být navíc připočítány k přímým výdajům na zdraví a k nepřímým nákladům na zaměstnanost

27 Odhadování přímých a nepřímých nákladů obezity
Přímé náklady Zahrnují přímé náklady na léčbu – cena konzultací, přijetí do nemocnice, náklady ambulantní péče, cena léků Byly sem také započítány přímé náklady na léčbu nemocí, pro které je obezita rizikovým faktorem – ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus 2. typu, hypertenzní nemoc, osteoartritída Přímé náklady Kompilace těchto nákladů odhaluje, že v přepočtu na jednoho obyvatele dosahují tyto výdaje od 13 US$ v UK do 285 US$ v USA Studie z Evropského regionu WHO naznačují, že přímé náklady na obezitu v devadesátých letech dosahovaly od 1% výdajů na zdravotní péči v Nizozemí přes 1,5% v Anglii a Francii, do 3,1 – 4,2% v Německu

28 Odhadování přímých a nepřímých nákladů obezity
Nepřímé náklady Zahrnují cenu obezity včetně zvýšeného rizika absencí v zaměstnání ze zdravotních důvodů či z důvodu předčasného úmrtí Odhady ztracené produktivity z UK ukazují, že tyto náklady mohou dosahovat dvojnásobku přímých nákladů na zdravotní péči Nicméně ekonomické ztráty a ztráty na prosperitě závisí na situaci na trhu práce a struktuře sociálního systému Poslední odhady pro Španělsko ukazují, že včetně nepřímých nákladů kvůli ztracené produktivitě činí celkové náklady spojené s obezitou v odhadu 2,5 mld є/rok, což odpovídá 7% celkového rozpočtu na zdravotní péči

29 Přímé a nepřímé náklady spojené s obezitou
země Rok odhadu Přímé náklady – podíl na celkových nákladech na zdr. péči Nepřímé náklady - podíl na celkových nákladech na zdr. péči Prevalence obezity v době odhadu Projekce do r. 2020 Anglie 1998 1,5 % 479.3 mil £ 2,6% (827mil £ výdělků ztracených díky předčasné úmrtnosti) 4,1% (1, 322 mil £ výdělků ztracených díky bsancím z důvodu nemoci) 19% 29,2% Francie 1992 1,5% 5,78 mld FF (00,243 mld. FF) 6,5% 10,5% Nizozemí 1% 5% 15,3% Německo 3,1 4,2 % 18,6% 26,3%

30 Odhadování přímých a nepřímých nákladů obezity
Odhaduje se, že 2 – 8 % nákladů na zdravotní péči v Evropské unii připadá na obezitu a za předpokladu, že trendy vývoje obezity budou nadále rostoucí, tyto výdaje budou nadále stoupat [podle WHO, IOTF ] Jako varovný signál co se týká hospodářských důsledků lze chápat také to, že průměrný obézní dospělý člověk v USA způsobuje ročně o 37% vyšší náklady na zdravotní péči než člověk s normální vahou. Tyto přímé náklady nezohledňují sníženou produktivitu způsobenou nemocenskou a předčasnými úmrtími. [Evropská komise, 2005; 4].

31 Odhadování přímých a nepřímých nákladů obezity
Přestože nejsou k dispozici údaje za všechny členské státy, je jisté, že hospodářské výdaje na obezitu jsou mimořádně vysoké Zelená kniha Komise Evropských společenství uvádí, že například v Anglii lze obezitě přičíst 18 milionů dnů nemocenské a 30 000 případů předčasných úmrtí, což každoročně představuje náklady na zdravotní péči ve výši 500 milionů britských liber. K tomu je nutno přičíst rozsáhlejší náklady na ekonomiku včetně nižší produktivity a ztráty výroby. Ty byly odhadnuty na další 2 miliardy britských liber za rok.

32 Odhadování přímých a nepřímých nákladů obezity
„Zpráva ředitele resortu zdravotnictví Spojeného království za rok 2004 o účinku fyzické aktivity a její souvislosti se zdravím předběžně odhadla náklady na fyzickou nečinnost na 8,2 miliardy britských liber za rok (a to se týká nákladů na zdravotní péči, i rozsáhlejších nákladů na ekonomiku, jako např. pracovní dny, které byly promarněny). Irské odhady přímých nákladů na léčení za rok 2002 byly odhadnuty na 70 milionů EUR. V USA činí náklady na zdravotní péči, které lze přičítat obezitě, 75 miliard amerických dolarů. [Evropská komise, 2005; 4]

33 Obezita má také značný vliv na hospodářský a sociální rozvoj
Obezita má také značný vliv na hospodářský a sociální rozvoj. V Evropském regionu se obezita a nadváha podílejí na zdravotních výdajích až do výše 6%. Kromě toho s sebou tato onemocnění nesou nepřímé náklady (spojené se ztrátou lidských životů, produktivity a souvisejících příjmů), které jsou ještě nejméně dvakrát vyšší. Nadváha a obezita postihují zejména osoby z nižších socioekonomických vrstev, což přispívá k narůstajícím zdravotním i jiným nerovnostem. Today, the European Charter on Counteracting Obesity, the first of its kind in this area, is being launched in Copenhagen, in the presence of Her Royal Highness, Crown Princess Mary of Denmark, Patroness of the WHO Regional Office for Europe. The Charter was officially adopted by Member States of the WHO European Region in November 2006 at the European Ministerial Conference on Counteracting Obesity in Istanbul. The goal of the Charter is clearly set out: "Visible progress, especially relating to children and adolescents, should be achievable in most countries in the next 4-5 years and it should be possible to reverse the trend by 2015 at the latest". Reaching this goal requires specific, targeted action across many sectors. The launch of the Charter has been organized to focus on the next steps. The Charter identifies key areas of action that include: reducing marketing pressure, particularly towards children; promoting breastfeeding; reducing free (particularly added) sugars, fat and salt in manufactured products; adequate nutrition labelling of foods; and promoting cycling and walking through better urban design and transport policies. Speaking about the Charter at the launch, Crown Princess Mary of Denmark, Patroness of the WHO Regional Office for Europe, says, "I hope that the action it produces will serve as a turning point to adapt the environment we live in and ultimately enable everyone in the WHO European Region to make healthy choices". European Charter offers turning point in struggle against obesity Copenhagen, 20 February 2007

34 Výzkum mezi 300 šéfy 70% uvedlo, že: “zaměstnancům s nadváhou chybí disciplína a sebekontrola” Na vyšší pozice jsou preferováni lidé, kteří jsou fit a zdraví Prof. Aziz: “v businessu na vzhledu záleží”

35 Intervence Jenom 3% z celkových nákladů na zdravotní péči v zemích OECD jdou na široce zaměřenou prevenci populace a na „ programy podpory zdraví „ A co je nutno je provázat všemi politikami zodpovědnost za zdraví populace

36 Decision making.... Občanská společnost Zdravotní pojišťovny
I vliv ostatní resortů je však kultivován vytvořeným prostředím... Všichni se musíme podílet... A přijmout svoji zodpovědnost Zdravotní pojišťovny Univerzitní pracoviště Neziskový sektor Odborné společnosti Vliv ostatních resortů ...

37

38 THE MICROENVIRONMENT THE MACROENVIRONMENT

39 Dotační program „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ – počty realizovaných projektů a výše investovaných finančních prostředků v létech

40

41 Various levels of physical activity and their benefits
Source: Prof.I. Vuori, UKK Institute, Tampere University, Finland

42 Physical Activity and Health
Evidence: Physical Activity and Health Life-expectancy Risk of cardiovascular diseases Blood pressure Risik of typ 2 diabetes Arthritis Level of evidence: strong moderate some US Department of Health and Human Services 1996

43 Physical Activity and Health
Evidence: Physical Activity and Health Bone density Risk of age related falls Activities of daily living Quality of life Risk of colon cancer Level of evidence: strong moderate some US Department of Health and Human Services 1996

44 Physical Activity and Health
Evidence: Physical Activity and Health Risk of breast cancer Risk of lung cancer Risk and progression of cognitive impairments (e.g. Alzheimer‘s disease) Level of evidence: strong moderate some Monninkhof et al. 2007, Tardon et al. 2005, Scalco et al. 2005

45 Impact of insufficient physical activity
Evidence: Impact of insufficient physical activity Obesity: 61.7% of Europeans age are overweight or obese. Diabetes type 2: 48 million Europeans suffer from type 2 diabetes 50% of cases of type 2 diabetes mellitus could be prevented through regular physical activity and weight control Annual medical expenditures are 732$ higher on average for obese than normal-weight individuals Annual medical expenditures are 2834€ higher on average for an individual suffering from diabetes type 2. NBER 2005, International Diabetes Federation 2006, Jönsson et al. 2002, Finkelstein et al. 2003, Peytremann-Bridevaux et al. 2007


Stáhnout ppt "MUDr.Michael Vít, PhD Hlavní hygienik ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google