Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr.Michael Vít, PhD Hlavní hygienik ČR.  Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr.Michael Vít, PhD Hlavní hygienik ČR.  Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních,"— Transkript prezentace:

1 MUDr.Michael Vít, PhD Hlavní hygienik ČR

2  Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.

3 Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním.

4 Evropská zdravotní politika  Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu zdraví a ekonomické prosperity a integrace zdraví do všech politik a napříč všemi odvětvími.  EU doplňuje zdravotní politiku jednotlivých členských států a zaměřuje se na zlepšování ochrany veřejného zdraví, předcházení nemocem a odstraňování jejich příčin.  Členské státy však samy nesou plnou odpovědnost za organizaci politiky ochrany a podpory veřejného zdraví.

5 Evropská zdravotní politika  Ochrana a podpora veřejného zdraví jsou důležitou součástí společné politiky Evropské unie.  Evropská unie podniká řadu kroků zejména v následujících klíčových oblastech:  výživa  prevence a boj s obezitou  omezování kouření a jeho vedlejších vlivů  spolupráce v oblasti zdravotních hrozeb (pandemie, bioterorizmus)  epidemiologický dohled nad specifickými nemocemi

6 Zdravotní politika České republiky  nemůže být určována krátkodobou periodicitou převahy té či oné politické strany mezi volebními obdobími  jejím cílem a smyslem musí být soustavná, k mnohaletému horizontu upřená snaha o zlepšování zdravotního stavu veškeré populace  její věcnou náplní by mělo být pozitivní ovlivňování determinant zdraví  předpokladem úspěšnosti je trvalá a systematická spolupráce všech subjektů od vlády a státních institucí až po komunitní a individuální občanskou iniciativu  lidé musí mít možnost získávat informace, znalosti a dovednosti umožňující rozvoj a podporu zdraví

7 Zdravotní politika České republiky – naplňování  Nezbytné je stanovení priorit v podpoře zdraví (WHO, MZ ČR)  Nezbytná je spolupráce na úrovních  mezinárodní - zapojení ČR do programů EU, WHO  meziresortní- zakomponování problematiky podpory zdraví do strategických dokumentů na všech do strategických dokumentů na všech úrovních (strategické dokumenty vlády ČR, úrovních (strategické dokumenty vlády ČR, krajské zdravotní plány, zdravotní plány krajské zdravotní plány, zdravotní plány municipalit) municipalit)  regionální, lokální – spolupráce vládních a nevládních organizací při realizaci aktivit v organizací při realizaci aktivit v municipalitách municipalitách

8 Priority v podpoře zdraví stanovené MZ  Výživa  Pohybová aktivita  Tabák  Alkohol  Prevence kardiovaskulárních onemocnění  Prevence nádorových onemocnění  Prevence metabolických onemocnění – obezita, diabetes mellitus  Prevence úrazů

9 Zdravotní politika České republiky – naplňování  Podpora zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva je realizována výchovou ke zdraví (kampaně pod záštitou MZ, projekty podporující zdraví financované z dotačních řízení MZ, Dny zdraví, podpora zdraví ve školách, podnicích)  Finanční zajištění – ESF, dotační řízení MZ ČR, krajská dotační řízení, zdroje municipalit, sponzoři atd.

10 Prostředky k naplňování podpory veřejného zdraví - dotační programy MZ  Dotační programy  Protidrogová politika ( řešení zdravotních důsledků užívání návykových látek)  Prevence kriminality ( prevence dětských úrazů)  Národní program řešení problematiky HIV/AIDS ( boj proti šíření HIV/AIDS)  Národní program zdraví –projekty podpory zdraví ( podpora zdravého životního stylu)

11 Veřejné zdraví  V Evropě naprostou většinou závisí na několika málo chronických, neinfekčních, onemocněních  Chronická neinfekční onemocnění se již také stala hlavním zdravotním problémem ve většině rozvojového světa  Prevence chronických onemocnění: životně důležitá investice (WHO, 2005)  Chronická neinfekční nemoci jsou PREVENTABILNÍ !!

12 Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace úrazyChNO AFR EMREURSEARWPR AMR % Infekční onemocnění, mateřské a perinatální okolnosti, nutriční deficience 75 50 25 Příčiny úmrtí v rámci regionů WHO, 2000 Zdroj: WHO, World Health Report 2002

13 Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace Definice chronických neinfekčních onemocnění dle WHO

14 Životní styl Prevence musí zasahovat nejdůležitější rizikové faktory na úrovni populací

15 Vztah výživy a nemoci Onemocnění s dominancí výživy (41%) Onemocnění, kde výživa hraje důležitý vliv (38%) Ostatní nemoci, kde výživa má vliv (21%)

16 Preventabilita NCD  Až odhadem 80% KVCH, mozkových příhod, diabetu 2. typu, a 40% zhoubných nádorů může být může být sníženo jestliže se podaří eliminovat rizikové faktory tj. pokud bychom se po celý život stravovali podle zásad správné výživy, udrželi si zdravou hmotnosti a dostatečně se pohybovali, omezili kouření apod.

17 Incidence obezity v EU

18 Data of Eurobarometer, 2006 Prevalence fyzické aktivity v EU Legenda: ≥ 20% 15-19% 10-14% ≤ 10% Procento populace, které ve volném čase se věnují fyzické pohybové aktivitě

19 BMI – HBSC (2010) Vyhublost, nadváha a obezita sledovaných dětí (%) chlapcidívkycelá skupina 5 třída vyhublost 0,91,81,4 normální hmotnost 80,286,883,4 nadváha 15,89,712,8 obezita 3,11,72,4 7 třída vyhublost 12,61,9 normální hmotnost 80,790,586 nadváha 16,25,910,6 obezita 211,5 9 třída vyhublost 1,82,42,1 normální hmotnost 7988,483,9 nadváha 17,68,112,8 obezita 1,51,11,3

20 Health Behaviour in School-aged Children: WHO collaborative cross-national study www.hbsc.org Pohybová aktivita v průběhu týdne alespoň 1 hodinu denně v závislosti na pohlaví a věku (%) HBSC – 2010 11 let 13 let 15 let PohlavíPohlavíPohlaví chlapecdívkachlapecdívkachlapecdívka Ani jeden den 3,7%3,4%3,2%2,0%2,8%4,1% 15,7%7,4%6,6%7,8%5,7%8,9% 211,1%11,6%7,5%12,8%10,4%14,7% 313,3%14,8%13,3%17,7%14,9%19,8% 415,6%16,4%14,9%18,8%16,3%19,3% 513,2%14,5%14,3%12,9%15,1%12,8% 69,1%8,5%10,8%9,1%10,4%6,6% 7 dní 28,4%23,4%29,5%18,9%24,4%13,9%

21 TV, DVD v týdnu a o víkendu – HBSC (2010) Health Behaviour in School-aged Children: WHO collaborative cross-national study www.hbsc.org Pohlaví chlapecdívka Count Column N % Count Sledování TV, DVD v týdnu vůbec944,4%1084,7% půl hodiny denně 2029,4%26911,8% hodinu denně 45121,1%49621,8% 2 hodiny denně 59727,9%65828,9% 3 hodiny denně 41219,2%36516,1% 4 hodiny denně 1858,6%1968,6% 5 hodiny denně 894,2%904,0% 6 hodin denně 291,4%361,6% 7 nebo víc hodin denně 823,8%562,5% Pohlavíchlapecdívka Count Column N % Count Sledování TV, DVD o víkendu vůbec1155,4%1185,2% půl hodiny denně 1406,6%1838,1% hodinu denně 27612,9%35315,6% 2 hodiny denně 46021,6%50922,4% 3 hodiny denně 38918,2%44919,8% 4 hodiny denně 31814,9%30413,4% 5 hodiny denně 1808,4%1657,3% 6 hodin denně 864,0%893,9% 7 nebo víc hodin denně 1708,0%1004,4%

22 PC v týdnu a o víkendu - HBSC (2010) Health Behaviour in School-aged Children: WHO collaborative cross-national study www.hbsc.org Pohlaví chlapecdívka Count Column N % Count Hraní her na PC v týdnu vůbec24811,6%82536,2% půl hodiny denně 23410,9%50722,3% hodinu denně 41619,4%39217,2% 2 hodiny denně 45321,1%29312,9% 3 hodiny denně 32014,9%1235,4% 4 hodiny denně 1808,4%602,6% 5 hodiny denně 1205,6%351,5% 6 hodin denně 532,5%12,5% 7 nebo víc hodin denně 1205,6%301,3% Pohlavíchlapecdívka Count Column N % Count Hraní her na PC o víkendu vůbec25712,0%78134,4% půl hodiny denně 1808,4%44719,7% hodinu denně 29813,9%36616,1% 2 hodiny denně 38217,9%24210,6% 3 hodiny denně 26412,3%1797,9% 4 hodiny denně 2099,8%1024,5% 5 hodiny denně 1788,3%652,9% 6 hodin denně 1175,5%311,4% 7 nebo víc hodin denně 25311,8%602,6%

23 Ekonomické vlivy NCD Významný vliv na zdravotnické systémy  Dánsko: 70 - 80% nákladů na zdravotní péči jsou alokovány pro léčbu NCD Významný vliv na sociální systémy  Švédsko: 90% z celkových nákladů z chronických onemocnění kosterně svalového aparátu jsou náklady nepřímé (nemocenská 31.5%; předčasný důchod 59%) Významný vliv na ekonomiku  Holandsko : NCD stojí společnost více než 15 miliard Euro

24 Odhady ceny nesprávné výživy a nedostatečné pohybové aktivity v EU  Celkové přímé a nepřímé náklady ceny obezity (BMI ≥ 30 kg/m 2 ) byly v roce 2002 v 15 zemích EU odhadnuty na 32.8 mld є/rok  V r. 2005 byly pro země EU 15 tyto údaje odhadnuty na 0.3% HDP  Extrapolováno na EU 25, za použití HDP z roku 2005, vyšla cena obezity na 40.5 mld є/rok  Cena nadváhy a obezity pro EU pak vyšla 81mld є/rok*

25 Odhady ceny nesprávné výživy a nedostatečné pohybové aktivity v EU  Obezita je jen jedním z mnoha důsledků nesprávné výživy a nedostatečné pohybové aktivity  V UK bylo odhadnuto (2005), že onemocnění související s nesprávnou výživou jsou zodpovědná za 10% nemocnosti a úmrtnosti v UK a že národní zdravotní systém (NHS) stojí ročně 6 mld £  Z toho plyne, že celková cena onemocnění úzce souvisejících s výživou převyšuje cenu obezity

26 Odhady ceny nesprávné výživy a nedostatečné pohybové aktivity v EU  Zkušenosti z UK ukazují, že pokud tyto údaje v úvahu vezmeme (* při odhadech nebyl brán v úvahu dopad nadváhy u dospělých) pak musí být údaj o přímých nákladech zdvojnásoben  Důvodem tomu je částečně skutečnost ta, že nadváha je významný rizikový faktor diabetes mellitus typu 2, který je pro společnost jednou z nejdražších zdr. potíží  Přičemž odhadováno, že ¾ ceny DM 2. typu je díky BMI > 25  Dalšími faktory jsou skutečnosti, že lidé trpící nadváhou mají vyšší pravděpodobnost mít nižší příjmy a mají větší tendenci trpět sebepodceňování a depresemi  Tyto náklady mohou být navíc připočítány k přímým výdajům na zdraví a k nepřímým nákladům na zaměstnanost

27 Odhadování přímých a nepřímých nákladů obezity Přímé náklady  Zahrnují přímé náklady na léčbu – cena konzultací, přijetí do nemocnice, náklady ambulantní péče, cena léků  Byly sem také započítány přímé náklady na léčbu nemocí, pro které je obezita rizikovým faktorem – ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus 2. typu, hypertenzní nemoc, osteoartritída Přímé náklady  Kompilace těchto nákladů odhaluje, že v přepočtu na jednoho obyvatele dosahují tyto výdaje od 13 US$ v UK do 285 US$ v USA  Studie z Evropského regionu WHO naznačují, že přímé náklady na obezitu v devadesátých letech dosahovaly od 1% výdajů na zdravotní péči v Nizozemí přes 1,5% v Anglii a Francii, do 3,1 – 4,2% v Německu

28 Odhadování přímých a nepřímých nákladů obezity Nepřímé náklady  Zahrnují cenu obezity včetně zvýšeného rizika absencí v zaměstnání ze zdravotních důvodů či z důvodu předčasného úmrtí  Odhady ztracené produktivity z UK ukazují, že tyto náklady mohou dosahovat dvojnásobku přímých nákladů na zdravotní péči  Nicméně ekonomické ztráty a ztráty na prosperitě závisí na situaci na trhu práce a struktuře sociálního systému  Poslední odhady pro Španělsko ukazují, že včetně nepřímých nákladů kvůli ztracené produktivitě činí celkové náklady spojené s obezitou v odhadu 2,5 mld є/rok, což odpovídá 7% celkového rozpočtu na zdravotní péči

29 Přímé a nepřímé náklady spojené s obezitou země Rok odhadu Přímé náklady – podíl na celkových nákladech na zdr. péči Nepřímé náklady - podíl na celkových nákladech na zdr. péči Prevalence obezity v době odhadu Projekce do r. 2020 Anglie1998 1,5 % 479.3 mil £ 2,6% (827mil £ výdělků ztracených díky předčasné úmrtnosti) 4,1% (1, 322 mil £ výdělků ztracených díky bsancím z důvodu nemoci) 19%29,2% Francie1992 1,5% 5,78 mld FF (00,243 mld. FF) 6,5%10,5% Nizozemí 1981- 1989 1%5%15,3% Německo1992 3,1 4,2 % 18,6%26,3%

30 Odhadování přímých a nepřímých nákladů obezity  Odhaduje se, že 2 – 8 % nákladů na zdravotní péči v Evropské unii připadá na obezitu a za předpokladu, že trendy vývoje obezity budou nadále rostoucí, tyto výdaje budou nadále stoupat [podle WHO, IOTF ]  Jako varovný signál co se týká hospodářských důsledků lze chápat také to, že průměrný obézní dospělý člověk v USA způsobuje ročně o 37% vyšší náklady na zdravotní péči než člověk s normální vahou. Tyto přímé náklady nezohledňují sníženou produktivitu způsobenou nemocenskou a předčasnými úmrtími. [Evropská komise, 2005; 4].

31 Odhadování přímých a nepřímých nákladů obezity  Přestože nejsou k dispozici údaje za všechny členské státy, je jisté, že hospodářské výdaje na obezitu jsou mimořádně vysoké  Zelená kniha Komise Evropských společenství uvádí, že například v Anglii lze obezitě přičíst 18 milionů dnů nemocenské a 30 000 případů předčasných úmrtí, což každoročně představuje náklady na zdravotní péči ve výši 500 milionů britských liber.  K tomu je nutno přičíst rozsáhlejší náklady na ekonomiku včetně nižší produktivity a ztráty výroby. Ty byly odhadnuty na další 2 miliardy britských liber za rok.

32 Odhadování přímých a nepřímých nákladů obezity  „Zpráva ředitele resortu zdravotnictví Spojeného království za rok 2004 o účinku fyzické aktivity a její souvislosti se zdravím předběžně odhadla náklady na fyzickou nečinnost na 8,2 miliardy britských liber za rok (a to se týká nákladů na zdravotní péči, i rozsáhlejších nákladů na ekonomiku, jako např. pracovní dny, které byly promarněny).  Irské odhady přímých nákladů na léčení za rok 2002 byly odhadnuty na 70 milionů EUR.  V USA činí náklady na zdravotní péči, které lze přičítat obezitě, [Evropská komise, 2005; 4]  V USA činí náklady na zdravotní péči, které lze přičítat obezitě, 75 miliard amerických dolarů. [Evropská komise, 2005; 4]

33 Obezita má také značný vliv na hospodářský a sociální rozvoj. V Evropském regionu se obezita a nadváha podílejí na zdravotních výdajích až do výše 6%. Kromě toho s sebou tato onemocnění nesou nepřímé náklady (spojené se ztrátou lidských životů, produktivity a souvisejících příjmů), které jsou ještě nejméně dvakrát vyšší. Nadváha a obezita postihují zejména osoby z nižších socioekonomických vrstev, což přispívá k narůstajícím zdravotním i jiným nerovnostem. European Charter offers turning point in struggle against obesity Copenhagen, 20 February 2007

34 Výzkum mezi 300 šéfy –70% uvedlo, že: “zaměstnancům s nadváhou chybí disciplína a sebekontrola” –Na vyšší pozice jsou preferováni lidé, kteří jsou fit a zdraví –Prof. Aziz: “v businessu na vzhledu záleží”

35 Intervence  Jenom 3% z celkových nákladů na zdravotní péči v zemích OECD jdou na široce zaměřenou prevenci populace a na „ programy podpory zdraví „  A co je nutno je provázat všemi politikami zodpovědnost za zdraví populace

36 Decision making.... Univerzitní pracoviště Odborné společnosti Občanská společnost Neziskový sektor Vliv ostatních resortů... Zdravotní pojišťovny

37

38 THE MICROENVIRONMENT THE MACROENVIRONMENT

39 Dotační program „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ – počty realizovaných projektů a výše investovaných finančních prostředků v létech 1993-2011

40

41 Various levels of physical activity and their benefits Source: Prof.I. Vuori, UKK Institute, Tampere University, Finland

42 Life-expectancy Risk of cardiovascular diseases Blood pressure Risik of typ 2 diabetes Arthritis US Department of Health and Human Services 1996 Level of evidence: strong moderate some Evidence: Physical Activity and Health

43 Bone density Risk of age related falls Activities of daily living Quality of life Risk of colon cancer Evidence: Physical Activity and Health US Department of Health and Human Services 1996 Level of evidence: strong moderate some

44 Monninkhof et al. 2007, Tardon et al. 2005, Scalco et al. 2005 Risk of breast cancer Risk of lung cancer Risk and progression of cognitive impairments (e.g. Alzheimer‘s disease) Evidence: Physical Activity and Health Level of evidence: strong moderate some

45 Evidence: Impact of insufficient physical activity  Obesity: 61.7% of Europeans age 50-79 are overweight or obese.  Diabetes type 2: 48 million Europeans suffer from type 2 diabetes  50% of cases of type 2 diabetes mellitus could be prevented through regular physical activity and weight control  Annual medical expenditures are 732$ higher on average for obese than normal-weight individuals  Annual medical expenditures are 2834€ higher on average for an individual suffering from diabetes type 2. NBER 2005, International Diabetes Federation 2006, Jönsson et al. 2002, Finkelstein et al. 2003, Peytremann-Bridevaux et al. 2007


Stáhnout ppt "MUDr.Michael Vít, PhD Hlavní hygienik ČR.  Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních,"

Podobné prezentace


Reklamy Google