Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání průvodců v oblasti cestovního ruchu – Zkouška odborné způsobilosti v oblasti cestovního ruchu Dr. Eva Müllerová Asociace průvodců ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání průvodců v oblasti cestovního ruchu – Zkouška odborné způsobilosti v oblasti cestovního ruchu Dr. Eva Müllerová Asociace průvodců ČR."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání průvodců v oblasti cestovního ruchu – Zkouška odborné způsobilosti v oblasti cestovního ruchu Dr. Eva Müllerová Asociace průvodců ČR

2 Konání zkoušek  Střední odborné školy se zaměřením na CR  Vyšší odborné školy se zaměřením na CR  Vysoké školy se studijními programy v oblasti cestovního ruchu  Akreditace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro příslušný kalendářní rok  Žádost pro následující školní rok  Seznam vzdělávacích zařízení zveřejněn v Obchodním věstníku MMR

3 Zkouška odborné způsobilosti  Komise – jmenovaná rektorem nebo ředitelem vzdělávacího zařízení  Předseda – pedagogický pracovník vzdělávacího zařízení, které zkoušky realizuje  Místopředseda – zaměstnanec živnostenského úřadu  Členové komise – pedagogičtí pracovníci vzdělávacího zařízení s příslušným odborným zaměřením  Zkoušející a přísedící pro odborný předmět  Delegovaný člen Asociace průvodců ČR  Zástupce obecního úřadu

4 Doporučení  Doporučeným dopisem zařízení obešle vyhláškou stanovené členy komise  Doporučený dopis potvrzuje vzdělávacímu zařízení splnění oznamovací a zvací povinnosti  Zkouška se skládá před celou komisí  Komise jedná nejméně v počtu 4 členů a usnáší se většinou hlasů svých členů  Rozhodující hlas při rovnosti = předseda komise

5 Obsah zkoušky  Zkouška se koná v českém jazyce  Část odborná – ústní  60 minut  Ověřuje úroveň znalostí a schopností nutných pro výkon průvodcovské činnosti § 5 Vyhlášky 295/2001 Sb.  Část jazyková – ústní i písemná  Úroveň znalostí cizího jazyka – Písemné zpracování tématu – Volný překlad 2 minutového projevu v cizím jazyce – 15 minutový řízený rozhovor

6 Uznání jazykové zkoušky  Základní státní zkouška  Všeobecná státní zkouška  Státní zkouška ze zvoleného aprobačního jazyka na VŠ – Dle sdělení MŠMT nelze při uznávání rovnocennosti uplatňovat Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví seznam standardizovaných jazykových zkoušek

7 Výsledky zkoušek  Oznámení v den konání zkoušky  Hodnocení  Prospěl  Neprospěl  Vydání osvědčení  Zařízení zašle absolventovi 14 dní od vykonání zkoušky  Kopii na vědomí MMR ČR do 15 dnů od konání zkoušky

8 Osvědčení obsahuje  Název a adresa vzdělávacího zařízení  Údaje o uchazeči podle § odst. 1 písm. a)  Den vykonání zkoušky  Den vydání osvědčení  Název živnosti, pro kterou je osvědčení vydáno, včetně uvedení cizích jazyků, ve kterých je průvodce v oblasti cestovního ruchu oprávněn provádět  Sdělení o udělení výjimky podle § 4 odst. 2, byla-li udělena  Razítko organizace vzdělávacího zařízení a podpis předsedy zkušební komise

9 Časté chyby  Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, stanoví úroveň vzdělání žadatele o zkoušku  Minimální vzdělání = střední vzdělání s maturitní zkouškou  Vyhláška 295/2001 Sb. MMR o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu je prováděcím prvkem pro profesní způsobilost  Jazykové zkoušky musí korespondovat s úrovní B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – maturitní úroveň jazykové zkoušky

10 Evropské úrovně – stupnice pro sebehodnocení B2 Poslech Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce. Čtení Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy. Ústní interakce Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. Samostatný ústní projev Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. Písemný projev Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité.

11 Průvodcovská činnost – Horská – Tělovýchovná a sportovní – V oblasti cestovního ruchu

12 Požadovaná způsobilost Průvodcovská činnost horská  § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění

13 Požadovaná způsobilost Průvodcovská činnost tělovýchovná a sportovní  Vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu a v příslušném studijním oboru  Osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou MŠMT ČR nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována  Doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

14 Požadovaná způsobilost Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu  Vysokoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu  Vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru cestovního ruchu  Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 roky praxe v průvodcovské činnosti  Úplné střední odborné vzdělání v oblasti cestovního ruchu  Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73 a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb.)

15 Požadovaná způsobilost Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu  Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou MŠMT ČR, nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a doklad o vykonání nejméně dvouleté praxe v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu  Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a osvědčení vydané pro výkon průvodcovské činnosti Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu, případně Ministerstvem hospodářství od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1995.

16 Požadovaná způsobilost Provozování cestovní agentury  Vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru  Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru  Doklady podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

17 Požadovaná způsobilost Provozování cestovní kanceláře  Vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru  Vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru  Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 6 let praxe v oboru  Doklady podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

18 Odkaz na www.asociacepruvodcu.cz  Asociace průvodců ČR  Zřízena sekce vzdělávání s odkazem  Aktuality  Vzorové formuláře  Vyhláška  Kontakt na odpovědné pracovníky  Semináře

19 Děkuji za pozornost a přeji pěkný podvečer! Kontakt E-mail: reditel@soavoshk.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávání průvodců v oblasti cestovního ruchu – Zkouška odborné způsobilosti v oblasti cestovního ruchu Dr. Eva Müllerová Asociace průvodců ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google