Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 3. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY Tak tento barák je opravdu na odpis!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 3. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY Tak tento barák je opravdu na odpis!"— Transkript prezentace:

1 1 3. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY Tak tento barák je opravdu na odpis!

2 2 Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Základní rozdělení dlouhodobého majetku

3 3 Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje:  pozemky,  stavby (např. administrativní budova, výrobní hala, chodníky, cesty…)  umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů (např. originální obrazy)  samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pokud je jejich vstupní cena vyšší než Kč 40.000,- a doba používání delší než 1 rok (např. stroj, přístroj, výrobní linka, automobil, trezor).

4 4 Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek který zahrnuje:  zřizovací výdaje, tj. výdaje spojené se založením podniku (např. cestovné, mzdy, nájemné, notářské poplatky)  nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (např. projekty, receptury, know-how, pokud nejsou autorsky chráněny)  software (např. samostatné pořízené programové vybavení počítače)  ocenitelná práva (např. vynálezy, průmyslové vzory, koupené licence, ochranné známky). Různý majetek nehmotné povahy, jehož vstupní cena je v jednotlivém případě vyšší než Kč 60.000,- a doba používání delší než 1 rok. Rozdělujeme ho na:

5 5 Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý finanční majetek který zahrnuje:  cenné papíry a vklady, jejichž splatnost je delší než 1 rok (např. akcie a obligace jiného podniku, kapitálový vklad ve společnosti s ručením omezeným, termínovaný vklad v bance)  půjčky se splatností delší než 1 rok (např. dlouhodobá půjčka jinému podniku)  pozemky, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů, které si podnik pořizuje k dlouhodobému uložení volných peněžních prostředků.

6 6 Odpisy dlouhodobého majetku Prostá doba návratnosti investic: Při jejím výpočtu se výdaje a příjmy porovnávají poměrem. Jde o jednoduchý ukazatel, který však nebere v úvahu změnu hodnoty peněz v čase. Proto se používá u investic s krátkou dobou životnosti. Prostá doba návratnosti = výdaje na investici průměrné roční příjmy z investice Výsledek musí být vždy nižší než je doba předpokládané ekonomické životnosti pořizovacího dlouhodobého majetku. Čím nižší počet let vyjde, tím je investice efektivnější.

7 7 Odpisy dlouhodobého majetku Prostá doba návratnosti investic: Koupili jste tiskařský stroj za 500.000,- Kč. Stroj při běžném využívání můžete používat 10 let. Každý rok stroj dokáže vydělat 100.000,- Kč. Vypočítejte prostou dobu návratnosti tiskařského stroje. Prostá doba návratnosti = 500.000,- Kč 100.000,- Kč = 5 let

8 8 Odpisy dlouhodobého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku se finančně vyjadřuje odpisy. Odpis je tudíž peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobého majetku. Význam odpisů: - umožňují vyjádřit zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku - umožňují správně stanovit náklady a cenu vytvářených výkonů - umožňují podniku vytvořit si prostředky na obnovu dlouhodobého majetku Dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje do výše vstupní ceny. Neodepisují se pozemky, umělecké předměty, sbírky a některé formy dlouhodobého nehmotného majetku (např. značka podniku), protože se neopotřebovávají, neztrácejí svoji cenu. Neodepisuje se rovněž dlouhodobý finanční majetek.

9 9 Odpisy dlouhodobého majetku Termíny, které by jste měli znát: Cena pořízenífakturační cena Vstupní cenafakturační cena + vedlejší pořizovací náklady Odpispeněžní vyjádření opotřebení Oprávkysoučet všech již provedených odpisů Zůstatková cena= vstupní cena - oprávky Druhy odpisů: účetní daňovézrychleně rovnoměrně

10 10 Odpisy dlouhodobého majetku Odpisové skupiny V prvním roce odpisování zařadí poplatník hmotný majetek do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. Doba odpisování činí minimálně: Odpisová skupina Počet let odepisování 13 25 310 420 530 650 Tabulka: Odpisové skupiny

11 11 Odpisy dlouhodobého majetku Rovnoměrné odpisování Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu 120,040,033,3 211,022,2520,0 35,510,510,0 42,155,155,0 51,43,4 61,022,022,0 Tabulka: Roční odpisová sazba pro rovnoměrné odpisování Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby.

12 12 Odpisy dlouhodobého majetku Příklad: Vstupní cena 10.000,- Kč. 1. odpisová skupina, rovnoměrný způsob odpisování. RokOdpisZůstatková cenaOprávky 1 2 3 2.000,- Kč 4.000,- Kč Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu 1204033,3 Tabulka: Roční odpisová sazba pro rovnoměrné odpisování 6.000,- Kč 10.000,- Kč 2.000,- Kč8.000,- Kč 4.000,- Kč 0,- Kč 10.000,- Kčx20 %=10000 x 0,2=2.000,- Kč

13 13 Odpisy dlouhodobého majetku Zrychlené odpisování Tabulka: Roční odpisová sazba pro zrychlené odpisování Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku:  v první roce odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování  v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl již odpisován. Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu 1343 2565 3101110 4202120 5303130 6505150

14 14 Odpisy dlouhodobého majetku Příklad: Vstupní cena 10.000,- Kč. 1. odpisová skupina, zrychlený způsob odpisování. Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu 1343 Tabulka: Roční odpisová sazba pro zrychlené odpisování 1. rok odpisování odpis = vstupní cena koeficient = 10.000,- Kč 3 =3.334,- Kč RokOdpisOprávkyZůstatková cena 13.334,- Kč 6.666,- Kč 10.000,- Kč - 3.334,- Kč = 6.666,- Kč

15 15 Odpisy dlouhodobého majetku Příklad: Vstupní cena 10.000,- Kč. 1a. odpisová skupina, zrychlený způsob odpisování. Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu 1a343 Tabulka: Roční odpisová sazba pro zrychlené odpisování 2. rok odpisování odpis = 2 x zůstatková cena K - n kde: K n koeficient počet let, po které byl již odpisován = 2 x 6.666,- Kč 4- 1 = 13.332,- Kč 3 = 4.444,- Kčodpis =

16 16 Odpisy dlouhodobého majetku Příklad: 3. rok odpisování odpis = 2 x zůstatková cena K - n = 2 x 2.222,- Kč 4 - 2 = 4.444,- Kč 2 =2.222,-

17 17 Odpisy dlouhodobého majetku RokOdpisOprávkyZůstatková cena 13.334,- Kč 6.666,- Kč 24.444,- Kč7.778,- Kč2.222,- Kč 3 10.000,- Kč0,- Kč Příklad: Vstupní cena 10.000,- Kč. 1. odpisová skupina, zrychlený způsob odpisování. Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu 1343 Tabulka: Roční odpisová sazba pro zrychlené odpisování

18 18 Odpisy dlouhodobého majetku Porovnání rovnoměrných a zrychlených odpisů: Závěr: V prvních letech odpisování bude mít podnikatel při zrychleném způsobu odpisování vyšší odčitatelnou položku od základu daně.

19 19 Odpisy dlouhodobého majetku Ke kontrole správnosti procvičování výpočtu odpisů použijte software http://www.bean.cz Zadat vstupní cenu Vybrat odpisovou skupinu Stiskni

20 20 Odpisy dlouhodobého majetku Příklady k procvičení: 1) Vstupní cena 180.000,- Kč, 1. odpisová skupina, rovnoměrný odpis. Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu 120,040,033,3 RokOdpisOprávkyZůstatková cena 136.000,- Kč 144.000,- Kč 272.000,- Kč108.000,- Kč72.000,- Kč 3 180.000,- Kč0,- Kč Výsledek:

21 21 Odpisy dlouhodobého majetku Příklady k procvičení: 2) Vstupní cena 180.000,- Kč, 1. odpisová skupina, zrychlený odpis. RokOdpisOprávkyZůstatková cena 160.000,- Kč 120.000,- Kč 280.000,- Kč140.000,- Kč40.000,- Kč 3 180.000,- Kč0,- Kč Výsledek: Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu 1343

22 22 Odpisy dlouhodobého majetku Několik užitečných rad týkajících se odpisů: a) roční odpis se zaokrouhluje vždy na koruny nahoru. c) když je vaše firma ve ztrátě můžete odpisování přerušit. d) jakým způsobem začnete odepisovat tak musíte pokračovat i nadále. e) každý rok musíte vyhotovit odpisový plán. f) pro každý dlouhodobý majetek se vede samostatná inventární karta. b) vzniklý zaokrouhlovací rozdíl se připočte nebo odečte k poslednímu odpisu. g) když dlouhodobý majetek prodáte tak tržba je výnosem a zůstatková cena pak nákladem firmy (rozdíl pak zisk nebo ztráta).

23 23 Odpisy dlouhodobého majetku Zařazení dlouhodobého majetku do odpisové skupiny: z.č. 586/1992 Sb. (příloha č. 1) „ODPISOVÁ SKUPINA 2“ PoložkaSKPNázev 2-8134.10.2 Dvoustopá motorová vozidla osobní

24 Novela 2009   Ve Sbírce zákonů vyšla novela, která zkrátí dobu odpisování majetku v první a druhé odpisové skupině.   Schválená novela zavádí pro hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 možnost jeho odepsání rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.   Do první odpisové skupiny patří podle přílohy 1 k zákonu o dani z příjmů například kancelářské stroje, počítače, nástroje nebo nářadí. Rychlejší odpisy budou možné také pro majetek ve skupině 2. Zde se doba odepisování zkracuje na 24 měsíců.

25 25

26 26 Kalkulace Kalkulační vzorec: Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Správní režie Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Prodejní cena bez DPH DPH Prodejní cena s DPH Vlastní náklady výkonu Přímý materiál - suroviny, základní materiál, nakoupené polotovary, které ve výrobním procesu přechází do výrobku a lze je přesně určit na kalkulační jednici. Přímé mzdy – mzdy výrobních pracovníků, které souvisejí přímo se zhotovením výrobku. Ostatní přímé náklady – odpisy speciálních zařízení a strojů, technologická energie atd. Lze je stanovit na kalkulační jednici. Výrobní režie – spotřeba pomocného materiálu, čistících prostředků, opravy zařízení, mzdy vedoucího střediska. Souvisí s výrobní činností, není ale hospodárné nebo možné je vykazovat na kalkulační jednici. Správní režie – jde o tytéž nákladové druhy jako u výrobní režie, ale mají souvislost s řízením a správou podniku jako celku. Odbytové náklady – skladování, odbyt, prodej, expedice atd.

27 27 Povinné náležitosti daňového dokladu Identifikace dodavatele a odběratele Evidenční číslo daňového dokladu Datum vystavení faktury Datum uskutečnění zdanitelného plnění Datum splatnosti Platební podmínky Název dodávky (zboží nebo služba) Označení měrné jednotky a počet MJ Cena za měrnou jednotku Cena celkem (zaokrouhlená na 0,50 Kč) Sazba daně z přidané hodnoty (DPH) Sumarizace DPH Podpis a razítko dodavatele Údaje o zápisu firmy v obchodním rejstříku

28 28 Různé typy daňových dokladů Řádný daňový dokladFaktura Dobropis (-) jsou daňovými doklady, které se vystavují v případě opravy základu daně pro jiného plátce. Přijetí dobropisu musí být potvrzeno odběratelem !!! Vrubopis (+) Zjednodušený daňový doklad (paragon) Zálohová faktura - identifikace odběratele - rozpis daně z přidané hodnoty - stačí jen datum vystavení (je-li shodný s DUZP) platba části předpokládané fakturace předem (pozor nutno účtovat DPH!) Proforma faktura platba za celou dodávku předem POZOR ! Zjednodušený daňový doklad pouze do částky 10.000,- Kč.

29 29 Rozpočet daně z přidané hodnoty (DPH) Cena 11.900,- Kč (s DPH 19 %) Vytvořte si následující tabulku: cena bez DPH DPH 19 % cena s DPH11.900,- Kč 10.000,- Kč 1.900,- Kč = 11.900,- Kč : 119 x 100 = 10.000,- Kč x 0,19 Cena 10.500,- Kč (s DPH 9 %) cena bez DPH DPH 9 % cena s DPH 900,- Kč 10.900,- Kč 10.000,- Kč = 10.500,- Kč : 109 x 100 = 10.000,- Kč x 0,09

30 30 Postup při vystavení řádného daňového dokladu Fakturujete svému odběrateli: 12.000,- Kč (bez DPH) v sazbě 19 % 5.000,- Kč (bez DPH) v sazbě 9 % Sumarizace DPH vypadá na daňovém dokladu takto: cena bez DPHDPH 9 %cena s DPHDPH 19 % 12.000,- Kč2.280,- Kč14.280,- Kč 5.000,- Kč450,- Kč5.450,- Kč 17.000,- Kč450,- Kč2.280,- Kč19.730,- Kč = 12.000,- Kč x 0,19 = 12.000,- Kč + 2.280,- Kč

31 31 Princip daně z přidané hodnoty Příklad z praxe: Zakoupili jste televizor za 15.000,- Kč včetně DPH 19 %. Následně jste ho prodali za 17.000,- Kč. Jste plátci DPH. Kolik činí váš zisk? cena bez DPH DPH 19 % cena s DPH VSTUP 2.395,- Kč 15.000,- Kč 12.605,- Kč 17.000,- Kč 2.714,- Kč 14.286,- Kč VÝSTUPZISK 1.681,- Kč 2.000,- Kč ≠ DPH VSTUPVÝSTUP 2.395,- Kč2.714,- Kč319,- Kč VSTUP > VÝSTUP = nadměrný odpočet (dostaneme od státu) VSTUP < VÝSTUP = daňová povinnost (odvedeme státu) Daň. povinnost

32 32 Daň z přidané hodnoty Ověření zda je či není firma plátcem DPH http://adis.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2 Zdá se Vám adresa dlouhá k zapamatování? Stačí když si zapamatujete: http://www.mfcr.cz

33 33 Daň z přidané hodnoty Jaké bude vaše překvapení… když se objeví toto…

34 34 Daň z přidané hodnoty Asi by nemělo… Každý měsíc vám firma IMPULS 2000 CZ s.r.o. fakturuje 119.000,- Kč s DPH 19 %, vystavuje řádné doklady ve kterých neupozorňuje na skutečný stav věci. Tedy vědomě lže… A jaký to bude mít dopad pro vás? cena bez DPH DPH 19 % cena s DPH Fakturováno 119.000,- Kč 19.000,- Kč 100.000,- Kč Správně 100.000,- Kč Finanční úřad vaší firmy dodaní 19.000,- Kč (DPH), neboť nadměrný odpočet od neplátce DPH nelze uplatňovat od státu. A za rok je to… x 12228.000,- Kč Navíc penále z prodlení je 0,2 % za každý den prodlení (§ 63 z.č. 337/1992 Sb.) Penále stanovené podle tohoto ustanovení se uplatní nejdéle za 500 dnů prodlení; za každý další den prodlení se uplatní penále ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné v první den kalendářního čtvrtletí. 166.440,- Kč365 x 0,2 Ale něco pozitivního… Příběh ale pokračuje…

35 35 Daň z přidané hodnoty Vy jste dopadli takto… 228.000,- Kč 166.440,- Kč DPH penále 394.440,- Kč Dlužíte státu: A jak dopadla firma IMPULS 2000 CZ s.r.o. ? Myslíte si opravdu, že právě takto….

36 36 Daň z přidané hodnoty To je ale velký omyl…! neoprávněný ZISK228.000,- Kč tento mohl průběžně používat… A jestliže to věděl a řádně zdanil ? odvedená DPFO66.120,- Kč Stále zbývá dost, že…? 228.000,- Kč66.120,- Kč -= 161.880,- Kč A to je možné ještě daňový základ cíleně snížit…!

37 37 Daň z přidané hodnoty Myslíte si, že to státu nějak vadí…? dodanění vaší firmy394.440,- Kč řádně zdanění firmy IMPULS 66.120,- Kč příjem státu celkem460.560,- Kč Kolik si myslíte, že měl stát dostat správně? 0,- Kč Pamatujte si ! Daň z přidané položky je pouze průběžnou položkou, nijak neovlivňující základ daně!

38 38 Alespoň doma vás snad nechce nikdo podvést…


Stáhnout ppt "1 3. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY Tak tento barák je opravdu na odpis!"

Podobné prezentace


Reklamy Google