Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY"— Transkript prezentace:

1 3. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY
Odpisy dlouhodobého majetku Tak tento barák je opravdu na odpis!

2 Odpisy dlouhodobého majetku
Základní rozdělení dlouhodobého majetku

3 Odpisy dlouhodobého majetku
Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje: pozemky, stavby (např. administrativní budova, výrobní hala, chodníky, cesty…) umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů (např. originální obrazy) samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pokud je jejich vstupní cena vyšší než Kč ,- a doba používání delší než 1 rok (např. stroj, přístroj, výrobní linka, automobil, trezor).

4 Odpisy dlouhodobého majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek který zahrnuje: Různý majetek nehmotné povahy, jehož vstupní cena je v jednotlivém případě vyšší než Kč ,- a doba používání delší než 1 rok. Rozdělujeme ho na: zřizovací výdaje, tj. výdaje spojené se založením podniku (např. cestovné, mzdy, nájemné, notářské poplatky) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (např. projekty, receptury, know-how, pokud nejsou autorsky chráněny) software (např. samostatné pořízené programové vybavení počítače) ocenitelná práva (např. vynálezy, průmyslové vzory, koupené licence, ochranné známky).

5 Odpisy dlouhodobého majetku
Dlouhodobý finanční majetek který zahrnuje: cenné papíry a vklady, jejichž splatnost je delší než 1 rok (např. akcie a obligace jiného podniku, kapitálový vklad ve společnosti s ručením omezeným, termínovaný vklad v bance) půjčky se splatností delší než 1 rok (např. dlouhodobá půjčka jinému podniku) pozemky, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů, které si podnik pořizuje k dlouhodobému uložení volných peněžních prostředků.

6 Odpisy dlouhodobého majetku
Prostá doba návratnosti investic: Při jejím výpočtu se výdaje a příjmy porovnávají poměrem. Jde o jednoduchý ukazatel, který však nebere v úvahu změnu hodnoty peněz v čase. Proto se používá u investic s krátkou dobou životnosti. výdaje na investici Prostá doba návratnosti = průměrné roční příjmy z investice Výsledek musí být vždy nižší než je doba předpokládané ekonomické životnosti pořizovacího dlouhodobého majetku. Čím nižší počet let vyjde, tím je investice efektivnější.

7 Odpisy dlouhodobého majetku
Prostá doba návratnosti investic: Koupili jste tiskařský stroj za ,- Kč. Stroj při běžném využívání můžete používat 10 let. Každý rok stroj dokáže vydělat ,- Kč. Vypočítejte prostou dobu návratnosti tiskařského stroje. ,- Kč Prostá doba návratnosti = = 5 let ,- Kč

8 Odpisy dlouhodobého majetku
Opotřebení dlouhodobého majetku se finančně vyjadřuje odpisy. Odpis je tudíž peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobého majetku. Význam odpisů: - umožňují vyjádřit zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku - umožňují správně stanovit náklady a cenu vytvářených výkonů - umožňují podniku vytvořit si prostředky na obnovu dlouhodobého majetku Dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje do výše vstupní ceny. Neodepisují se pozemky, umělecké předměty, sbírky a některé formy dlouhodobého nehmotného majetku (např. značka podniku), protože se neopotřebovávají, neztrácejí svoji cenu. Neodepisuje se rovněž dlouhodobý finanční majetek.

9 Odpisy dlouhodobého majetku
Termíny, které by jste měli znát: Cena pořízení fakturační cena Vstupní cena fakturační cena + vedlejší pořizovací náklady Odpis peněžní vyjádření opotřebení Oprávky součet všech již provedených odpisů Zůstatková cena = vstupní cena - oprávky Druhy odpisů: účetní rovnoměrně daňové zrychleně

10 Odpisy dlouhodobého majetku
Odpisové skupiny V prvním roce odpisování zařadí poplatník hmotný majetek do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. Doba odpisování činí minimálně: Odpisová skupina Počet let odepisování 1 3 2 5 10 4 20 30 6 50 Tabulka: Odpisové skupiny

11 Odpisy dlouhodobého majetku
Rovnoměrné odpisování Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech pro zvýšenou vstupní cenu 1 20,0 40,0 33,3 2 11,0 22,25 3 5,5 10,5 10,0 4 2,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 6 1,02 2,02 2,0 Tabulka: Roční odpisová sazba pro rovnoměrné odpisování Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby.

12 Odpisy dlouhodobého majetku
Příklad: Vstupní cena ,- Kč. 1. odpisová skupina, rovnoměrný způsob odpisování. Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 1 2.000,- Kč 2.000,- Kč 8.000,- Kč 2 4.000,- Kč 6.000,- Kč 4.000,- Kč 3 4.000,- Kč 10.000,- Kč 0,- Kč Tabulka: Roční odpisová sazba pro rovnoměrné odpisování Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech pro zvýšenou vstupní cenu 1 20 40 33,3 10.000,- Kč x 20 % = 10000 x 0,2 = 2.000,- Kč

13 Odpisy dlouhodobého majetku
Zrychlené odpisování Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech pro zvýšenou vstupní cenu 1 3 4 2 5 6 10 11 20 21 30 31 50 51 Tabulka: Roční odpisová sazba pro zrychlené odpisování Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku: v první roce odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl již odpisován.

14 Odpisy dlouhodobého majetku
Příklad: Vstupní cena ,- Kč. 1. odpisová skupina, zrychlený způsob odpisování. Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech pro zvýšenou vstupní cenu 1 3 4 Tabulka: Roční odpisová sazba pro zrychlené odpisování 1. rok odpisování vstupní cena 10.000,- Kč odpis = = = 3.334,- Kč koeficient 3 Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 1 3.334,- Kč 3.334,- Kč 6.666,- Kč 10.000,- Kč - 3.334,- Kč = 6.666,- Kč

15 Odpisy dlouhodobého majetku
Příklad: Vstupní cena ,- Kč. 1a. odpisová skupina, zrychlený způsob odpisování. Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech pro zvýšenou vstupní cenu 1a 3 4 Tabulka: Roční odpisová sazba pro zrychlené odpisování 2. rok odpisování 2 x zůstatková cena 2 x 6.666,- Kč 13.332,- Kč = = odpis = = 4 - 1 3 K - n odpis = 4.444,- Kč kde: K koeficient n počet let, po které byl již odpisován

16 Odpisy dlouhodobého majetku
Příklad: 3. rok odpisování 2 x zůstatková cena 2 x 2.222,- Kč 4.444,- Kč = = 2.222,- odpis = = 2 K - n 4 - 2

17 Odpisy dlouhodobého majetku
Příklad: Vstupní cena ,- Kč. 1. odpisová skupina, zrychlený způsob odpisování. Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 1 3.334,- Kč 3.334,- Kč 6.666,- Kč 2 4.444,- Kč 7.778,- Kč 2.222,- Kč 3 2.222,- Kč 10.000,- Kč 0,- Kč Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech pro zvýšenou vstupní cenu 1 3 4 Tabulka: Roční odpisová sazba pro zrychlené odpisování

18 Odpisy dlouhodobého majetku
Porovnání rovnoměrných a zrychlených odpisů: Závěr: V prvních letech odpisování bude mít podnikatel při zrychleném způsobu odpisování vyšší odčitatelnou položku od základu daně.

19 Odpisy dlouhodobého majetku
Ke kontrole správnosti procvičování výpočtu odpisů použijte software Zadat vstupní cenu Vybrat odpisovou skupinu Stiskni

20 Odpisy dlouhodobého majetku
Příklady k procvičení: 1) Vstupní cena ,- Kč, 1. odpisová skupina, rovnoměrný odpis. Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech pro zvýšenou vstupní cenu 1 20,0 40,0 33,3 Výsledek: Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 1 36.000,- Kč 36.000,- Kč ,- Kč 2 72.000,- Kč ,- Kč 72.000,- Kč 3 72.000,- Kč ,- Kč 0,- Kč

21 Odpisy dlouhodobého majetku
Příklady k procvičení: 2) Vstupní cena ,- Kč, 1. odpisová skupina, zrychlený odpis. Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech pro zvýšenou vstupní cenu 1 3 4 Výsledek: Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 1 60.000,- Kč 60.000,- Kč ,- Kč 2 80.000,- Kč ,- Kč 40.000,- Kč 3 40.000,- Kč ,- Kč 0,- Kč

22 Odpisy dlouhodobého majetku
Několik užitečných rad týkajících se odpisů: a) roční odpis se zaokrouhluje vždy na koruny nahoru. b) vzniklý zaokrouhlovací rozdíl se připočte nebo odečte k poslednímu odpisu. c) když je vaše firma ve ztrátě můžete odpisování přerušit. d) jakým způsobem začnete odepisovat tak musíte pokračovat i nadále. e) každý rok musíte vyhotovit odpisový plán. f) pro každý dlouhodobý majetek se vede samostatná inventární karta. g) když dlouhodobý majetek prodáte tak tržba je výnosem a zůstatková cena pak nákladem firmy (rozdíl pak zisk nebo ztráta).

23 Odpisy dlouhodobého majetku
Zařazení dlouhodobého majetku do odpisové skupiny: z.č. 586/1992 Sb. (příloha č. 1) „ODPISOVÁ SKUPINA 2“ Položka SKP Název 2-81 Dvoustopá motorová vozidla osobní

24 Novela 2009 Ve Sbírce zákonů vyšla novela, která zkrátí dobu odpisování majetku v první a druhé odpisové skupině. Schválená novela zavádí pro hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 možnost jeho odepsání rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců. Do první odpisové skupiny patří podle přílohy 1 k zákonu o dani z příjmů například kancelářské stroje, počítače, nástroje nebo nářadí. Rychlejší odpisy budou možné také pro majetek ve skupině 2. Zde se doba odepisování zkracuje na 24 měsíců.

25 Fakturace Kalkulace

26 Kalkulace Kalkulační vzorec: Přímý materiál Přímé mzdy
Přímý materiál - suroviny, základní materiál, nakoupené polotovary, které ve výrobním procesu přechází do výrobku a lze je přesně určit na kalkulační jednici. Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Přímé mzdy – mzdy výrobních pracovníků, které souvisejí přímo se zhotovením výrobku. Výrobní režie Vlastní náklady výroby Ostatní přímé náklady – odpisy speciálních zařízení a strojů, technologická energie atd. Lze je stanovit na kalkulační jednici. Správní režie Výrobní režie – spotřeba pomocného materiálu, čistících prostředků, opravy zařízení, mzdy vedoucího střediska. Souvisí s výrobní činností, není ale hospodárné nebo možné je vykazovat na kalkulační jednici. Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Správní režie – jde o tytéž nákladové druhy jako u výrobní režie, ale mají souvislost s řízením a správou podniku jako celku. Zisk Prodejní cena bez DPH Odbytové náklady – skladování, odbyt, prodej, expedice atd. DPH Prodejní cena s DPH

27 Povinné náležitosti daňového dokladu
Identifikace dodavatele a odběratele Evidenční číslo daňového dokladu Datum vystavení faktury Datum uskutečnění zdanitelného plnění Datum splatnosti Platební podmínky Název dodávky (zboží nebo služba) Označení měrné jednotky a počet MJ Cena za měrnou jednotku Cena celkem (zaokrouhlená na 0,50 Kč) Sazba daně z přidané hodnoty (DPH) Sumarizace DPH Podpis a razítko dodavatele Údaje o zápisu firmy v obchodním rejstříku

28 Různé typy daňových dokladů
Řádný daňový doklad Faktura Dobropis (-) jsou daňovými doklady, které se vystavují v případě opravy základu daně pro jiného plátce. Přijetí dobropisu musí být potvrzeno odběratelem !!! Vrubopis (+) Zjednodušený daňový doklad (paragon) - identifikace odběratele - rozpis daně z přidané hodnoty - stačí jen datum vystavení (je-li shodný s DUZP) Zálohová faktura platba části předpokládané fakturace předem (pozor nutno účtovat DPH!) Proforma faktura platba za celou dodávku předem POZOR ! Zjednodušený daňový doklad pouze do částky ,- Kč.

29 Rozpočet daně z přidané hodnoty (DPH)
Cena ,- Kč (s DPH 19 %) Vytvořte si následující tabulku: cena bez DPH 10.000,- Kč = ,- Kč : 119 x 100 DPH 19 % 1.900,- Kč = ,- Kč x 0,19 cena s DPH 11.900,- Kč Cena ,- Kč (s DPH 9 %) cena bez DPH 10.000,- Kč = ,- Kč : 109 x 100 DPH 9 % 900,- Kč = ,- Kč x 0,09 cena s DPH 10.900,- Kč

30 Postup při vystavení řádného daňového dokladu
Fakturujete svému odběrateli: 12.000,- Kč (bez DPH) v sazbě 19 % 5.000,- Kč (bez DPH) v sazbě 9 % Sumarizace DPH vypadá na daňovém dokladu takto: cena bez DPH DPH 9 % DPH 19 % cena s DPH 12.000,- Kč 2.280,- Kč 14.280,- Kč 5.000,- Kč 450,- Kč 5.450,- Kč 17.000,- Kč 450,- Kč 2.280,- Kč 19.730,- Kč = ,- Kč x 0,19 = ,- Kč ,- Kč

31 Princip daně z přidané hodnoty
Příklad z praxe: Zakoupili jste televizor za ,- Kč včetně DPH 19 %. Následně jste ho prodali za ,- Kč. Jste plátci DPH. Kolik činí váš zisk? VSTUP VÝSTUP ZISK cena bez DPH 12.605,- Kč 14.286,- Kč 1.681,- Kč DPH 19 % 2.395,- Kč 2.714,- Kč cena s DPH 15.000,- Kč 17.000,- Kč 2.000,- Kč VSTUP VÝSTUP Daň. povinnost DPH 2.395,- Kč 2.714,- Kč 319,- Kč VSTUP > VÝSTUP = nadměrný odpočet (dostaneme od státu) VSTUP < VÝSTUP = daňová povinnost (odvedeme státu)

32 Daň z přidané hodnoty Ověření zda je či není firma plátcem DPH
Zdá se Vám adresa dlouhá k zapamatování? Stačí když si zapamatujete:

33 Je vám to jedno... ? Daň z přidané hodnoty
Jaké bude vaše překvapení… když se objeví toto… Je vám to jedno... ?

34 Daň z přidané hodnoty Asi by nemělo…
Každý měsíc vám firma IMPULS 2000 CZ s.r.o. fakturuje ,- Kč s DPH 19 %, vystavuje řádné doklady ve kterých neupozorňuje na skutečný stav věci. Tedy vědomě lže… A jaký to bude mít dopad pro vás? Fakturováno Správně cena bez DPH ,- Kč ,- Kč Ale něco pozitivního… DPH 19 % 19.000,- Kč x 12 ,- Kč cena s DPH ,- Kč 365 x 0,2 ,- Kč Finanční úřad vaší firmy dodaní ,- Kč (DPH), neboť nadměrný odpočet od neplátce DPH nelze uplatňovat od státu. A za rok je to… Navíc penále z prodlení je 0,2 % za každý den prodlení (§ 63 z.č. 337/1992 Sb.) Penále stanovené podle tohoto ustanovení se uplatní nejdéle za 500 dnů prodlení; za každý další den prodlení se uplatní penále ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné v první den kalendářního čtvrtletí. Příběh ale pokračuje…

35 Daň z přidané hodnoty Vy jste dopadli takto… Dlužíte státu: DPH
penále ,- Kč A jak dopadla firma IMPULS 2000 CZ s.r.o. ? Myslíte si opravdu, že právě takto….

36 - = Daň z přidané hodnoty To je ale velký omyl…! neoprávněný ZISK
tento mohl průběžně používat… A jestliže to věděl a řádně zdanil ? odvedená DPFO 66.120,- Kč Stále zbývá dost, že…? ,- Kč - 66.120,- Kč = ,- Kč A to je možné ještě daňový základ cíleně snížit…!

37 Jediný komu to vadí jste VY !
Daň z přidané hodnoty Myslíte si, že to státu nějak vadí…? dodanění vaší firmy ,- Kč řádně zdanění firmy IMPULS 66.120,- Kč příjem státu celkem ,- Kč Kolik si myslíte, že měl stát dostat správně? 0,- Kč Pamatujte si ! Daň z přidané položky je pouze průběžnou položkou, nijak neovlivňující základ daně! Jediný komu to vadí jste VY !

38 Tak pojeďte domů... Alespoň doma vás snad nechce nikdo podvést…


Stáhnout ppt "3. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY"

Podobné prezentace


Reklamy Google