Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza rizik 2 (Analýza rizik a toxikologie). Historické souvislosti starověký řecký lékař Hippokrates (460-377 př.n.l.) „Corpus Hippocraticum“ “...výskyt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza rizik 2 (Analýza rizik a toxikologie). Historické souvislosti starověký řecký lékař Hippokrates (460-377 př.n.l.) „Corpus Hippocraticum“ “...výskyt."— Transkript prezentace:

1 Analýza rizik 2 (Analýza rizik a toxikologie)

2 Historické souvislosti starověký řecký lékař Hippokrates (460-377 př.n.l.) „Corpus Hippocraticum“ “...výskyt nemocí v lidské populaci je ovlivněn kvalitou vzduchu, vody a jídla, dále polohou sídliště a životním stylem....” “My Atéňané osobně přijímáme politická rozhodnutí a předkládáme je k řádné diskusi. Je špatné vrhnout se do akce předtím, než jsou její možné důsledky řádně prodebatovány.... Jsme schopní předtím, než podstoupíme riziko, zhodnotit jeho závažnost. Kdo tak nečiní, stává se hrdinou z nevědomosti. Ale ten, kdo chce být zván hrdinou po právu, musí znát dobře strasti i slasti života a s hlubokým porozuměním přijímat věci, jež přijdou..... Z Periklovy pohřební řeči z Thucydidovy’ „Historie Peloponeské války” (začátek 431 př. n.l.)

3 Vnímání rizika (Risk Perception) 1.kontrola nad situací (mohu/nemohu ovlivnit) 2.dobrovolné vs. vnucené / nedobrovolné 3.dlouhodobé (chronické) vs. akutní (katastrofické) 4.původ (zdroj nebezpečí) 5.míra nejistoty následků 6.zkušenost s daným typem situace Akceptovatelné riziko?

4

5 Zdroj – Český statistický úřad ( http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/4035-07 )

6 Rizikové faktory - rakovina

7 Hodnocení rizik (Risk assessment)  Jaké riziko smrtelné nehody bylo spojeno s řízením auta v ČR v roce 2004?  Celkový počet nehod v roce 2006187 965  Počet usmrcených v roce 20061 063  počet obyvatel v ČR v roce 200610 234 092 Sociální riziko= 1 063 úmrtí/rok Individuální riziko = 1 063 úmrtí/rok / 10 000 lidí = 1,1  10 -4 úmrtí/člověk*rok Celoživotní riziko = 1,1  10 -4 úmrtí/člověk*rok  70 let = 7,7  10 -4 úmrtí/člověk*život Tedy celoživotní riziko úmrtí na autonehodu je 1 ze 129

8 Koncept minimálního možného rizika (Risk De-minimis)  minimální možné riziko (Risk De-minimis) je takové riziko, které je pod hranicí společenského zájmu, případně pod detekční schopností metod, které by bylo možné používat k jeho kontrole v procesu managementu rizika (hodnoty měřených veličin se utápějí v chybě měření)  minimální možné riziko (Risk De-minimis) akceptované agenturami pro ochranu zdraví a životního prostředí (EPA, FDA apod.) je 1 z 1 000 000. Tedy že jeden člověk z milionu navíc proti běžné populaci onemocní v důsledku celoživotní (70 let) expozice dané látce. Tedy celoživotní riziko úmrtí na autonehodu je 1 ze 129  Regulace chemikálií pracuje na hladině 1 z 1 000 000

9

10 Hodnocení rizik (Risk assessment) vs Management rizik (Risk management) Hodnocení rizik  kvantifikace expozice  kvantifikace následků  sběr a statistické hodnocení dat Management rizik  přijetí rozhodnutí  nastavení kontrolních mechanismů  zahrnuje i silný subjektivní faktor Management rizik musí následovat až po důkladném hodnocení rizik !!!!!!!

11 Riziko spojené s expozicí toxické látce Riziko = nebezpečí (Hazard)  expozice (Exposure) Riziko = toxicita  dávka Riziko = (účinek/dávka)  dávka Riziko = (1/bezpečná dávka)  dávka dávka (mg/kg)  expozice (mg/kg*den) Riziko = (účinek/expozice)  expozice Riziko = (1/expoziční limit)  expozice MOE (margin of exposure) = 1/ Riziko = expoziční limit / expozice MOE >>> 1 =  MOE  1 =  MOE  1 = ???

12 Hodnocení rizik (Risk assessment) Identifikace nebezpečí (Hazard Identification)  Může kontakt s danou látkou negativně ovlivnit lidské zdraví? Charakterizace rizika (Risk characterisation)  Jak je dané riziko distribuováno v populaci? Vyčíslení vztahu dávka - účinek (Dose-response assessment)  Jaká koncentrace látky může způsobit zdravotní problém? Hodnocení expozice (Exposure assessment)  Kdo je exponován? Po jaký časový úsek? Hodnocení toxicity (Toxicity assessment)

13 Identifikace nebezpečí (Hazard identification)  vyhodnocení, jestli daná látka může způsobit nárůst výskytu určitého zdravotního následku proti přirozenému pozadí Podklady pro hodnocení  epidemilogické studie  toxikologické testy in-vivo a in-vitro  BSAR – biochemical structure/ activity relationship Důležité údaje  místa vstupu do organismu (inhalačně, per-orálně, trans-dermálně ap.)  cílové orgány (látky hepatotoxické, nefrotoxické, neurotoxické, pulmotoxické ap.)  toxikokinetika (absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece)  časování a typ účinku (akutní, chronický karcinogenní, chronický nekarcinogenní Zdroje informací  toxikologické databáze – TOXNET, IRIS, IPCS INCHEM, IARC, EPA, WHO  oponovaná vědecká literatura - Web of Science

14 Vztah dávka - účinek (Dose – response relationship) Slouží k určení bezpečné dávky či expozičního limitu 1.prahový model (threshold model)  existuje prahová koncentrace (threshold), pod kterou je sledovaný účinek toxické látky nulový (neměřitelný?)  bezpečná dávka se určí podělením hodnoty charakteristické koncentrace z křivky dávka účinek (NOAEL, LOAEL) bezpečnostním faktorem (UF, SF, MF)  expoziční limit teoreticky odpovídá nulovému riziku  dříve pro ne-karcinogenní účinky a epigenetické karcinogeny 2.bezprahový model (non-threshold model) • neexistuje práh účinku – neexistuje koncentrace látky, která by nezpůsobovala biologickou odezvu • extrapolace účinku v oblasti nízkých dávek (low-dose extrapolation) • stanovení prahového účinku (běžný výskyt onemocnění v nezasažené populaci) • expoziční limit odpovídá relativnímu zvýšení četnosti daného účinku oproti pozadí o povolenou hranici (např. nárůst počtu případů rakoviny konečníku o 0,0001 %)

15 Hormesis

16 Dávka Účinek žádný účinek rostoucí účinekmaximální účinek Práh účinku NOAEL LOAEL Experimentální body s vyznačením chyby měření NOAEL – poslední experimentální dávka, při které ještě nebylo možné pozorovat účinek toxické látky LOAEL – první experimentální dávka, při které již bylo možné pozorovat účinek toxické látky

17 Prahový model (threshold model) ADI (acceptable daily intake)  akceptovatelný denní příjem (WHO/IPCS/US FDA)  odhadované maximální množství látky, přepočtené na hmotnost člověka, jemuž může být jedinec celoživotně exponován bez patrného rizika zdravotních následků  vypočítává se zejména pro složky a kontaminanty potravin TDI (Tolerable daily intake)  tolerovatelný denní příjem (WHO/IPCS/US FDA)  vypočítává se pro látky, které se nedostávají do těla jako součást potravy RfD (Reference dose)  referenční dávka (US EPA) ARfD (Acute Reference dose)  kutní referenční dávka (US EPA) – pro látky a koncentrační úrovně vyvolávající akutní účinky (např. pro pesticidy)

18 Prahový model (threshold model) RfD (Reference dose) RfD = NOAEL/SF nebo UF * MF SF – bezpečnostní faktor (Safety factor) UF – faktor nejistoty (Uncertainty factor) MF – modifikační faktor (Modifying factor) UF = UF 1 * UF 2..... * UF n UF 1 - extrapolace z NOAEL pro pokusné zvíře na NOAEL pro člověka (SF = 10) UF 2 – popisuje variabilitu mezi lidmi (SF = 10) UF 3 – převod subchronické expozice na chronickou (SF = 3 - 10) UF 4 – převod LOAEL na NOAEL (SF = 3 – 10) MF - popisuje vědeckou nejistotu (kvalita publikací v závislosti na designu studií, statistickém vyhodnocení, použitém rozsahu a počtu dávek...)

19

20 Prahový model (threshold model) Kritika modelu  toxické účinky jsou sledovány na vysokých koncentračních úrovních, vypočtené bezpečnostní faktory jsou v oblasti koncentrací, které je prakticky nemožné odlišit od přirozené pozaďové koncentrace a mnohdy je prakticky není ani možné změřit Existuje vůbec práh účinku? A pokud ano – jaký?  biologický – organismus netrpí újmu v důsledku účinku toxické látky  experimentální – nejsme schopni změřit účinek toxické látky (NOAEL)  matematický – toxický účinek je skutečně nulový

21 Prahový model (threshold model) Limity modelu  technické - detekční limity (DL, LOD) analytických metod  statistické - jevy s nízkou četností je velmi těžké odlišit od přirozeného pozadí (šumu) zejména ve studiích s malým počtem jedinců NOAEL závisí na  počtu sledovaných jedinců čím méně jedinců ve studii, tím vyšší NOAEL  na počtu a rozpětí dávek zde může dojít jak k nadhodnocení tak podhodnocení  sledovaném toxickém účinku  kvalitě statistického zpracování výsledků

22

23 BMD model (Benchmark dose model) Výhoda modelu  při výpočtu RfD zohledňuje tvar křivky dávka účinek a nikoli jen její jediný bod (NOAEL)  pracuje v oblasti dávek, při nichž už je možné spolehlivě sledovat a vyčíslit účinek toxické látky  bere v úvahu i statistickou chybu jednotlivých měření Provedení  místo NOAEL použijeme pro výpočet RfD tzv. BMD (Benchmark dose), což je nejnižší odhad ED 5 nebo ED 10  ED 5 – dávka, při níž se daný efekt projeví u 5 % sledovaných jedinců  nejnižší odhad – v úvahu bereme chybu určení ED 5 a proto pracujeme s dolní hodnotou 95 % intervalu spolehlivosti

24

25


Stáhnout ppt "Analýza rizik 2 (Analýza rizik a toxikologie). Historické souvislosti starověký řecký lékař Hippokrates (460-377 př.n.l.) „Corpus Hippocraticum“ “...výskyt."

Podobné prezentace


Reklamy Google