Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský záměr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský záměr."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský záměr

2 Podnikatelský záměr Slouží při zakládání podniku
Rozpracovává základní ekonomické otázky: Co vyrábět? Jak vyrábět? Pro koho vyrábět? Jak financovat?

3 Hlavní body podnikatelského záměru
1. Základní údaje o podniku – výběr formy podnikání 2. Produkt Popis výrobku nebo služby, kterou podnik nabízí na trhu 3. Historie podniku - Motivy založení podniku 4. Technicko-technologická charakteristika podnikatelské činnosti 5. Trh Dodavatelé Odběratelé Konkurence (množství, velikost, kvalita …) Bariéry vstupu do odvětví 6. Marketing Cena produktu Reklama Distribuce

4 Podnikatelský záměr - pokračování
7. Personální zajištění zakladatelé – historie, odbornost, zkušenost, reference management personální politika obecně, hospodaření s pracovní silou 8. Finance potřebné investice rozpočet již provedené investice roční projekce nákladů a příjmů výnosové procento, návratnost investice (bod zvratu/break-even point) stručná předběžná rozvaha na počátku a po roce struktura financování

5 Podnikatelský záměr - pokračování
9. Plán akce krátkodobé (cca rok) střednědobé (do 3 let) dlouhodobé (3 roky a déle) jak cílů dosáhneme co k tomu bude potřeba co už se povedlo a provedlo vize, poslání projektu

6 Podnikatelský záměr - pokračování
10. Vlastní zhodnocení (SWOT analýza) Strengths = silné stránky (interní) Vlastnosti, kterými může projekt/firma efektivně konkurovat a které jí pomáhají obstát (např. předchozí zkušenosti managentu z dané oblasti, přátelské vztahy s dodavateli, nízké náklady na zaměstnance...) Weaknesses = slabé stránky (interní) Vlastnosti, které oslabují pozici projektu a o kterých by investor měl vědět (např. personál bez předchozí praxe, neznámá značka...) Opportunities = příležitosti (spíše externí) Podmínky, které zvyšují atraktivnost investice (např. prudký růst poptávky po podobných produktech v posledních letech, návrhy zákonů na povinné vybavování vyráběným produktem...) Threats = hrozby (spíše externí)

7 Výběr formy podnikání Hlavní kritéria pro rozhodování o volbě právní formy způsob a rozsah ručení oprávnění k řízení počet zakladatelů nároky na počáteční kapitál administrativní náročnost účast na zisku (ztrátě) finanční možnosti daňové zatížení zveřejňovací povinnost

8 Pohled na majetek

9

10 AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva Vlastní kapitál dlouhodobý nehmotný majetek základní kapitál = 200 dlouhodobý hmotný majetek =100 kapitálové fondy dlouhodobý finanční majetek fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady hospodářský výsledek minulých účetních období ostatní finanční investice hospodářský výsledek současného období Oběžná aktiva Cizí zdroje Zásoby = 100 zákonné rezervy materiál, suroviny jiné rezervy nedokončená výroba dlouhodobé závazky polotovary vlastní výroby krátkodobé závazky hotová výroba bankovní úvěry a výpomoci zboží dlouhodobé bankovní úvěry pohledávky krátkodobé bankovní úvěry krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva = 200 Ostatní pasiva = 200

11 Výnosy, náklady a hospodářský výsledek podnikání
Jedná se o nejdůležitější charakteristiky hospodaření podniku.

12 Výnosy Jsou peněžní částky, které podnik "získal" z veškerých svých činností za určité účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu. Výnosy podniku tvoří: provozní finanční mimořádné Tržby - hlavní výnosy za prodej výrobků a služeb. Ceny za prodané výrobky služby jsou produktem trhu (střet nabídky a poptávky). Ceny lze stanovit kalkulací (kalkulace nákladů+zisk) nebo přirážkou (v %). Výnosy x Příjmy

13 Náklady Jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů. Náklady podniku tvoří: běžné provozní náklady (spotřeba materiálu a energie) odpisy ostatní provozní náklady finanční náklady (úroky a poplatky bankám) mimořádné náklady (penále, náhrady škod, poskytnuté dary)

14 Variabilní a fixní náklady
V závislosti na objemu výroby jsou náklady fixní variabilní: proporcionální nadproporcionální podproporcionální Nákladové funkce krátkodobé dlouhodbé

15 Seminární práce č. 1 Zpracujte Podnikatelský záměr vybraného okruhu podnikání v oblasti IT/IS Zašlete na mail

16 Příklad podnikatelského záměru
Základní údaje o podniku – výběr formy podnikání Škola hrou s.r.o. - zdůvodnit 2. Produkt Portál a konkrétní hry pro rozvoj dovedností dětí 3. Historie podniku - Motiv založení podniku – nic takového neexistuje 4. Technicko-technologická charakteristika podnikatelské činnosti Didaktika her, tvorba her, jejich programování, centrální portál herní podpory, testování dovedností a gramotností dětí 5. Trh Děti – bezplatně na 1 hru Rodina – neomezeně Školy – neomezeně s vazbou na žákovskou knížku 6. Marketing

17 Podnikatelský záměr - pokračování
7. Personální zajištění Jednatel, účetní, didaktik, programátor, správce 8. Finance potřebné investice – server – 100 tis. Kč, drobný majetek 3xPC rozpočet již provedené investice roční projekce nákladů a příjmů výnosové procento, návratnost investice (bod zvratu/break-even point) stručná předběžná rozvaha na počátku a po roce struktura financování

18 Počáteční rozvaha AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva Vlastní kapitál dlouhodobý nehmotný majetek základní kapitál = 200 dlouhodobý hmotný majetek =100 kapitálové fondy dlouhodobý finanční majetek fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady hospodářský výsledek minulých účetních období ostatní finanční investice hospodářský výsledek současného období Oběžná aktiva Cizí zdroje Zásoby zákonné rezervy materiál, suroviny jiné rezervy nedokončená výroba dlouhodobé závazky polotovary vlastní výroby krátkodobé závazky hotová výroba bankovní úvěry a výpomoci zboží dlouhodobé bankovní úvěry pohledávky krátkodobé bankovní úvěry krátkodobý finanční majetek = 100 Ostatní aktiva = 200 Ostatní pasiva = 200

19 Výnosy za 1. rok Náklady za 1. rok Tržby od rodin Mzdy Tržby od škol
1000 rodin x 100 Kč = 100 tis Kč Tržby od škol 100 škol x 1000 Kč = 100 tis Kč Ostatní tržby Programátorské služby 3 x 80 hodin x 1000 Kč x 12 měsíců = tis Kč Celkem tis Kč Mzdy 5 osob x 40 tis x 12 x 1,34 = tis Kč Nájem internetu 12 x 1000 Kč = 12 tis Kč Nájem prostor 12 x 5000 Kč = 60 tis Kč 3xPC = 100 tis Kč Celkem tis Kč Ztráta 36 tis Kč

20 Konečná rozvaha po 1. roce
AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva Vlastní kapitál dlouhodobý nehmotný majetek základní kapitál = 200 dlouhodobý hmotný majetek =100 kapitálové fondy dlouhodobý finanční majetek fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady hospodářský výsledek minulých účetních období = - 36 ostatní finanční investice hospodářský výsledek současného období Oběžná aktiva Cizí zdroje Zásoby zákonné rezervy materiál, suroviny jiné rezervy nedokončená výroba dlouhodobé závazky polotovary vlastní výroby krátkodobé závazky = 200 hotová výroba bankovní úvěry a výpomoci = 200 zboží dlouhodobé bankovní úvěry Pohledávky = 300 krátkodobé bankovní úvěry krátkodobý finanční majetek = 164 Ostatní aktiva = 564 Ostatní pasiva = 564

21 Podnikatelský záměr - pokračování
9. Plán akce krátkodobé (cca rok) – viz výnosy střednědobé (do 3 let) – nutné 10x více dlouhodobé (3 roky a déle) - stabilizovat jak cílů dosáhneme co k tomu bude potřeba co už se povedlo a provedlo vize, poslání projektu

22 Podnikatelský záměr - pokračování
10. Vlastní zhodnocení (SWOT analýza) Strengths = silné stránky (interní) Kvalitní lidé Weaknesses = slabé stránky (interní) Malé zkušenosti Opportunities = příležitosti (spíše externí) Je zájem o hry Threats = hrozby (spíše externí) Možná konkurence


Stáhnout ppt "Podnikatelský záměr."

Podobné prezentace


Reklamy Google