Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský záměr. • Slouží při zakládání podniku • Rozpracovává základní ekonomické otázky: – Co vyrábět? – Jak vyrábět? – Pro koho vyrábět? – Jak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský záměr. • Slouží při zakládání podniku • Rozpracovává základní ekonomické otázky: – Co vyrábět? – Jak vyrábět? – Pro koho vyrábět? – Jak."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský záměr

2 • Slouží při zakládání podniku • Rozpracovává základní ekonomické otázky: – Co vyrábět? – Jak vyrábět? – Pro koho vyrábět? – Jak financovat?

3 Hlavní body podnikatelského záměru 1. Základní údaje o podniku – výběr formy podnikání 2. Produkt Popis výrobku nebo služby, kterou podnik nabízí na trhu 3. Historie podniku - Motivy založení podniku 4. Technicko-technologická charakteristika podnikatelské činnosti 5. Trh Dodavatelé Odběratelé Konkurence (množství, velikost, kvalita …) Bariéry vstupu do odvětví 6. Marketing Cena produktu Reklama Distribuce

4 Podnikatelský záměr - pokračování 7. Personální zajištění • zakladatelé – historie, odbornost, zkušenost, reference • management • personální politika obecně, hospodaření s pracovní silou 8. Finance – potřebné investice – rozpočet – již provedené investice – roční projekce nákladů a příjmů – výnosové procento, návratnost investice (bod zvratu/break- even point) – stručná předběžná rozvaha na počátku a po roce – struktura financování

5 Podnikatelský záměr - pokračování 9. Plán akce • krátkodobé (cca rok) • střednědobé (do 3 let) • dlouhodobé (3 roky a déle) • jak cílů dosáhneme • co k tomu bude potřeba • co už se povedlo a provedlo • vize, poslání projektu

6 Podnikatelský záměr - pokračování 10. Vlastní zhodnocení (SWOT analýza) Strengths = silné stránky (interní) Vlastnosti, kterými může projekt/firma efektivně konkurovat a které jí pomáhají obstát (např. předchozí zkušenosti managentu z dané oblasti, přátelské vztahy s dodavateli, nízké náklady na zaměstnance...) Weaknesses = slabé stránky (interní) Vlastnosti, které oslabují pozici projektu a o kterých by investor měl vědět (např. personál bez předchozí praxe, neznámá značka...) Opportunities = příležitosti (spíše externí) Podmínky, které zvyšují atraktivnost investice (např. prudký růst poptávky po podobných produktech v posledních letech, návrhy zákonů na povinné vybavování vyráběným produktem...) Threats = hrozby (spíše externí)

7 Výběr formy podnikání • Hlavní kritéria pro rozhodování o volbě právní formy – způsob a rozsah ručení – oprávnění k řízení – počet zakladatelů – nároky na počáteční kapitál – administrativní náročnost – účast na zisku (ztrátě) – finanční možnosti – daňové zatížení – zveřejňovací povinnost

8 Pohled na majetek

9

10 AKTIVA CELKEMPASIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktivaVlastní kapitál  dlouhodobý nehmotný majetek  základní kapitál = 200  dlouhodobý hmotný majetek =100  kapitálové fondy  dlouhodobý finanční majetek  fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy  ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady  hospodářský výsledek minulých účetních období  ostatní finanční investice  hospodářský výsledek současného období Oběžná aktivaCizí zdroje  Zásoby = 100  zákonné rezervy  materiál, suroviny  jiné rezervy  nedokončená výroba  dlouhodobé závazky  polotovary vlastní výroby  krátkodobé závazky  hotová výroba  bankovní úvěry a výpomoci  zboží  dlouhodobé bankovní úvěry  pohledávky  krátkodobé bankovní úvěry  krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva = 200Ostatní pasiva = 200

11 Výnosy, náklady a hospodářský výsledek podnikání • Jedná se o nejdůležitější charakteristiky hospodaření podniku.

12 Výnosy • Jsou peněžní částky, které podnik "získal" z veškerých svých činností za určité účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu. • Výnosy podniku tvoří: – provozní – finanční – mimořádné • Tržby - hlavní výnosy za prodej výrobků a služeb. • Ceny za prodané výrobky služby jsou produktem trhu (střet nabídky a poptávky). Ceny lze stanovit kalkulací (kalkulace nákladů+zisk) nebo přirážkou (v %). • Výnosy x Příjmy

13 Náklady • Jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů. • Náklady podniku tvoří: – běžné provozní náklady (spotřeba materiálu a energie) – odpisy – ostatní provozní náklady – finanční náklady (úroky a poplatky bankám) – mimořádné náklady (penále, náhrady škod, poskytnuté dary)

14 Variabilní a fixní náklady • V závislosti na objemu výroby jsou náklady – fixní – variabilní: • proporcionální • nadproporcionální • podproporcionální • Nákladové funkce – krátkodobé – dlouhodbé

15 Seminární práce č. 1 • Zpracujte Podnikatelský záměr vybraného okruhu podnikání v oblasti IT/IS • Zašlete na mail cyril.klimes@osu.czcyril.klimes@osu.cz

16 Příklad podnikatelského záměru 1.Základní údaje o podniku – výběr formy podnikání Škola hrou s.r.o. - zdůvodnit 2. Produkt Portál a konkrétní hry pro rozvoj dovedností dětí 3. Historie podniku - Motiv založení podniku – nic takového neexistuje 4. Technicko-technologická charakteristika podnikatelské činnosti Didaktika her, tvorba her, jejich programování, centrální portál herní podpory, testování dovedností a gramotností dětí 5. Trh Děti – bezplatně na 1 hru Rodina – neomezeně Školy – neomezeně s vazbou na žákovskou knížku 6. Marketing

17 Podnikatelský záměr - pokračování 7. Personální zajištění • Jednatel, účetní, didaktik, programátor, správce 8. Finance – potřebné investice – server – 100 tis. Kč, – drobný majetek 3xPC – rozpočet – již provedené investice – roční projekce nákladů a příjmů – výnosové procento, návratnost investice (bod zvratu/break- even point) – stručná předběžná rozvaha na počátku a po roce – struktura financování

18 AKTIVA CELKEMPASIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktivaVlastní kapitál  dlouhodobý nehmotný majetek  základní kapitál = 200  dlouhodobý hmotný majetek =100  kapitálové fondy  dlouhodobý finanční majetek  fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy  ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady  hospodářský výsledek minulých účetních období  ostatní finanční investice  hospodářský výsledek současného období Oběžná aktivaCizí zdroje  Zásoby  zákonné rezervy  materiál, suroviny  jiné rezervy  nedokončená výroba  dlouhodobé závazky  polotovary vlastní výroby  krátkodobé závazky  hotová výroba  bankovní úvěry a výpomoci  zboží  dlouhodobé bankovní úvěry  pohledávky  krátkodobé bankovní úvěry  krátkodobý finanční majetek = 100 Ostatní aktiva = 200Ostatní pasiva = 200 Počáteční rozvaha

19 Výnosy za 1. rok • Tržby od rodin – 1000 rodin x 100 Kč = 100 tis Kč • Tržby od škol – 100 škol x 1000 Kč = 100 tis Kč • Ostatní tržby – Programátorské služby – 3 x 80 hodin x 1000 Kč x 12 měsíců = 2 880 tis Kč • Celkem 3 180 tis Kč Náklady za 1. rok • Mzdy – 5 osob x 40 tis x 12 x 1,34 = 1 608 tis Kč • Nájem internetu – 12 x 1000 Kč = 12 tis Kč • Nájem prostor – 12 x 5000 Kč = 60 tis Kč • 3xPC = 100 tis Kč • Celkem 3 216 tis Kč • Ztráta 36 tis Kč

20 AKTIVA CELKEMPASIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktivaVlastní kapitál  dlouhodobý nehmotný majetek  základní kapitál = 200  dlouhodobý hmotný majetek =100  kapitálové fondy  dlouhodobý finanční majetek  fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy  ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady  hospodářský výsledek minulých účetních období = - 36  ostatní finanční investice  hospodářský výsledek současného období Oběžná aktivaCizí zdroje  Zásoby  zákonné rezervy  materiál, suroviny  jiné rezervy  nedokončená výroba  dlouhodobé závazky  polotovary vlastní výroby  krátkodobé závazky = 200  hotová výroba  bankovní úvěry a výpomoci = 200  zboží  dlouhodobé bankovní úvěry  Pohledávky = 300  krátkodobé bankovní úvěry  krátkodobý finanční majetek = 164 Ostatní aktiva = 564Ostatní pasiva = 564 Konečná rozvaha po 1. roce

21 Podnikatelský záměr - pokračování 9. Plán akce • krátkodobé (cca rok) – viz výnosy • střednědobé (do 3 let) – nutné 10x více • dlouhodobé (3 roky a déle) - stabilizovat • jak cílů dosáhneme • co k tomu bude potřeba • co už se povedlo a provedlo • vize, poslání projektu

22 Podnikatelský záměr - pokračování 10. Vlastní zhodnocení (SWOT analýza) Strengths = silné stránky (interní) Kvalitní lidé Weaknesses = slabé stránky (interní) Malé zkušenosti Opportunities = příležitosti (spíše externí) Je zájem o hry Threats = hrozby (spíše externí) Možná konkurence


Stáhnout ppt "Podnikatelský záměr. • Slouží při zakládání podniku • Rozpracovává základní ekonomické otázky: – Co vyrábět? – Jak vyrábět? – Pro koho vyrábět? – Jak."

Podobné prezentace


Reklamy Google