Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh národních deskriptorů pro úroveň VOV a Bc studia Seminář Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání Michal Karpíšek Praha, 2. prosince.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh národních deskriptorů pro úroveň VOV a Bc studia Seminář Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání Michal Karpíšek Praha, 2. prosince."— Transkript prezentace:

1 Návrh národních deskriptorů pro úroveň VOV a Bc studia Seminář Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání Michal Karpíšek Praha, 2. prosince 2008

2 2 Obsah  Současná úprava VOV a Bc studia  Evropský kvalifikační rámec  Dublinské deskriptory  Navržená struktura deskriptorů  Návrh národních deskriptorů pro vyšší odborné vzdělávání  Návrh národních deskriptorů pro Bc studijní programy  Možnosti dalšího postupu

3 3 Deskriptory  znalosti  dovednosti  kompetence absolventů jednotlivých úrovní Zohledňují požadavky:  pracovního trhu  dalších vzdělávacích úrovní  společnosti v obecném vyjádření

4 4 Zdroje pro formulaci  Současná legislativa  Evropský rámec kvalifikací (EQF)  Rámec kvalifikací pro Evropský vysokoškolský prostor (EHEA) – Dublinské deskriptory

5 5 Legislativa: VOV a Bc studium Bakalářský studijní program je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání a k Mgr studiu. Bezprostředně se využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky Akademicky zaměřené VOS rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností Profesně zaměřené

6 6 Evropský kvalifikační rámec EQF úroveň 5úroveň 6 znalosti  rozsáhlé a specializované faktické a teoretické znalosti v oboru práce nebo studia a povědomost o hranicích těchto znalostí  pokročilé znalosti v oboru práce nebo studia zahrnující kritické porozumění teoriím a zásadám dovednosti  rozsáhlá škála kognitivních a praktických dovedností požadovaných při vypracování tvůrčích řešení abstraktních problémů  pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí oboru a smysl pro inovace, jež jsou požadovány při řešení složitých a nepředvídatelných problémů ve specializovaném oboru práce nebo studia kompetence  řídit a kontrolovat pracovní nebo vzdělávací činnosti, při nich dochází k nepředvídatelným změnám  posuzovat a rozvíjet své vlastní výkony a výkony ostatních  řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty, nést odpovědnost za rozhodování v nepředvídatelných pracovních nebo vzdělávacích situacích  nést odpovědnost za řízení odborného rozvoje jednotlivců a skupin

7 7 Dublinské deskriptory Krátký cyklus1. cyklus znalosti a porozumění  prokázali znalosti a porozumění ve studijním oboru, který staví na všeobecném sekundárním vzdělání a jenž se na své obvyklé úrovni opírá o odborné učebnice; tyto znalosti poskytují základ pro obor činnosti či povolání, osobnostní rozvoj a další studia, jimiž se dokončuje první cyklus;  prokázali znalosti a porozumění ve studijním oboru, který staví na všeobecném sekundárním vzdělání a překračuje je a jenž se na své obvyklé úrovni opírá o odborné učebnice, a v některých aspektech také o nejnovější poznatky v tomto studijním oboru; využívání znalostí a porozumění  umějí uplatnit své znalosti a porozumění v rámci povolání;  umějí uplatnit své znalosti a porozumění způsobem, z něhož je patrný profesionální přístup k jejich práci či povolání, a mají kompetence, jež se obvykle prokazují sestavováním a obhajováním argumentace a řešením problémů v tomto studijním oboru,

8 8 Dublinské deskriptory pokračování Krátký cyklus1. cyklus tvoření úsudku  jsou schopni zjistit údaje a použít je k formulaci odpovědí na přesně vymezené konkrétní i abstraktní problémy;  jsou schopni shromáždit a interpretovat relevantní údaje (obvykle ve vlastním studijním oboru) a z nich dospět k úsudkům, zohledňujícím též příslušné společenské, vědecké a etické problémy komunikace  umějí o svém porozumění, svých dovednostech a činnostech komunikovat se spolupracovníky, nadřízenými i zákazníky  umějí sdělovat informace, myšlenky, problémy a řešení jak odborníkům tak laikům; schopnost dalšího vzdělávání  mají schopnost se dále vzdělávat s určitou mírou samostatnosti  vytvořili si schopnost dalšího vzdělávání, potřebnou ke studiu s vysokou mírou samostatnosti

9 9 Závěry srovnání  Zákon obsahuje vágní vymezení, které v některých místech koresponduje s formulacemi použitými u EQF či EHEA  Nejednoznačné postavení VOV a vazba na EQF (5 či 6?) a EHEA  Bc ~ úrovni 6 EQF a 1. cyklu EHEA

10 10 AK VOV: Cíle a charakteristiky VOV  Terciární profesně zaměřené vzdělávání  Ucelená, specializovaná, odborná kvalifikace ≤ 5 kvalifikačních standardů  Vychází z potřeb trhu práce  Specializované odborné znalosti uplatnitelné v jedné širší oblasti  Podmínky pro možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole

11 11 AK VOV: Absolvent VOV je schopen:  prakticky samostatně použít teoretické znalosti úzce navázané na specializaci  rychlého zapracování ↔ odborná praxe a seznámení s reáliemi oboru během studia  prokázat rozdíly ve znalostech, zaměření, profilaci proti absolventovi středoškolského i bakalářského studia daného oboru  používat cizí jazyk na úrovni B1 společných evropských standardů + odborný jazyk  používat ICT na úrovni ECDL Certifikátu  používat komunikační kompetence

12 12 AK VOV Absolvent VOV je schopen (2):  samostatného přístupu k práci  rozhodovat se a volit v rámci jednoznačně popsaného problému  po získání zkušeností řídit tým spolupracovníků  nést zodpovědnost za práci jiných nebo za využívání zdrojů  fungovat v rámci vícečlenných skupin  srozumitelně formulovat a prezentovat vlastní názory odrážející rovněž i pohled dalších členů skupiny  učit se podle požadavků firmy, hodnotit úspěšnost vlastního učení a nalézt vlastní potřeby v rámci strukturovaného vzdělávacího prostředí

13 13 AK VOV Požadavky na vyšší odborné školy  zdůvodněný profil absolventa a odpovídající název programu  rozpracování profilu absolventa do učebních plánů  variabilita studia, kredity, moduly, různé metody učení  dlouhodobá odborná praxe  literatura, další zdroje informací, pomůcky  hodnocení studentů a pojetí absolutoria prokazující dosažení deklarovaných cílů  podpůrné prostředí a asistence studentům  odpovídající personální zabezpečení a rozvoj  odpovídající materiální zabezpečení a rozvoj  spolupráce s VOŠ a VŠ, podniky a organizacemi včetně zahraničních  systematický rozvoj školy

14 14 Návrh struktury deskriptoru EQF EHEANávrh NSK TV znalosti znalosti a porozumění Odborné znalosti dovednosti využívání znalostí a porozumění Odborné dovednosti kompetence tvoření úsudku Obecné způsobilosti  Tvoření úsudku  Komunikace  Schopnost dalšího vzdělávání komunikace schopnost dalšího vzdělávání

15 15 Návrh deskriptorů pro VOV Absolventi s kvalifikací na úrovni vyššího odborného vzdělávání: Odborné znalosti  prokázali pokročilé znalosti a porozumění, které odpovídají užšímu okruhu specializovaných povolání v jednom segmentu oboru, staví na všeobecném sekundárním vzdělání, překračují jej a jsou podpořeny zkušenostmi a znalosti prostředí oboru v praxi Odborné dovednosti  umějí pružně uplatnit své odborné znalosti a porozumění v rámci užšího okruhu povolání v oboru při samostatném řešení precizně definovaných problémů, ovlivňovaných více, někdy navzájem se ovlivňujícími a nepředvídatelnými faktory

16 16 Návrh deskriptorů pro VOV pokr. Absolventi s kvalifikací na úrovni vyššího odborného vzdělávání: Obecné způsobilosti Tvoření úsudku jsou schopni:  samostatného přístupu k práci;  rozhodovat se a volit v rámci uceleně, jednoznačně a konsistentně zadaného a popsaného abstraktního problému;  po získání zkušeností a zapracování řídit tým spolupracovníků, nést zodpovědnost za práci jiných nebo za využívání zdrojů ;  pracovat v rámci vícečlenných, komplexních a různorodých skupin;  srozumitelně formulovat a prezentovat vlastní názory odrážející rovněž i pohled dalších členů skupiny;  používat znalosti a dovedností alespoň v jednom cizím jazyce alespoň na úrovni B1 podle evropských standardů včetně odborného jazyka;  používat komunikační kompetence v běžném rozsahu včetně prezentačních technik, vedení rozhovorů, spolupráce ve skupině jako člen týmu, komunikace se zákazníkem, nadřízenými i podřízenými;  používat základních dovedností v oblasti ICT odpovídající ECDL Certifikátu;  učit se podle požadavků povolání, hodnotit úspěšnost vlastního učení a určit vlastní vzdělávací potřeby v rámci strukturovaného vzdělávacího prostředí Obecné způsobilosti Komunikace Obecné způsobilosti Schopnost dalšího vzdělávání

17 17 Návrh deskriptorů pro Bc Absolventi bakalářského studijního programu: Odborné znalosti  prokázali pokročilé znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, které odpovídají okruhu povolání v oboru práce nebo studia, přičemž některé jsou v popředí poznání oboru a zahrnují kritické porozumění teoriím a zásadám jejich využití v praxi Odborné dovednosti  umějí spolehlivě uplatnit své odborné znalosti a porozumění v rámci specializovaného oboru práce nebo studia při řešení složitých a nepředvídatelných problémů profesionálním přístupem s použitím inovativních metod, nástrojů a podpůrné argumentace

18 18 Návrh deskriptorů pro Bc pokr. Absolventi bakalářského studijního programu: Obecné způsobilosti Tvoření úsudku jsou schopni:  přistupovat tvořivě a iniciativně k práci;  rozhodovat se s využitím interpretace relevantních údajů v rámci nestabilního nepředvídatelného pracovního nebo studijního kontextu;  řídit složitější odborné nebo profesionální činnosti nebo projekty včetně plánování, implementace a získávání zpětné vazby, nést zodpovědnost za veškeré související rozhodování ;  účinně působit pod vedením nebo v partnerském vztahu s kvalifikovaným i odborníky a vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny;  formulovat a prezentovat vlastní názory, odrážející i pohled dalších členů skupiny; srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, problémy a řešení jak odborníkům, tak laikům s použitím řady technik;  používat znalosti a dovedností alespoň v jednom cizím jazyce alespoň na úrovni B1 podle evropských standardů včetně odborného jazyka;  používat základních dovedností v oblasti ICT odpovídající ECDL Certifikátu;  důsledně hodnotit vlastní učení a určit vlastní vzdělávací potřeby v neznámém a proměnlivém prostředí vyžadujícím vysokou míru samostatnosti;  schopni pomoci ostatním při hledání vzdělávacích potřeb. Obecné způsobilosti Komunikace Obecné způsobilosti Schopnost dalšího vzdělávání

19 19 Možnosti dalšího postupu  Diskuze nad národními deskriptory – kvalifikační úrovně v terciárním vzdělávání  Sektorové kvalifikace  Inovace studijních programů?  Dopad hodnocení studentů?  Uznávání předchozího vzdělávání?  Informace pro veřejnost a školy


Stáhnout ppt "Návrh národních deskriptorů pro úroveň VOV a Bc studia Seminář Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání Michal Karpíšek Praha, 2. prosince."

Podobné prezentace


Reklamy Google