Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační řízení odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády v roce 2009 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační řízení odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády v roce 2009 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR."— Transkript prezentace:

1 Dotační řízení odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády v roce 2009 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

2 Odbor informování o evropských záležitostech Integrovaný informační systém OEZ ÚV ČR: •Euroskop – www.euroskop.czwww.euroskop.cz •Eurofon 800 200 200 •Eurocentra – 13 regionálních EC •Granty – 8 200 000 Kč pro rok 2009 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

3 Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2009 Komunikační priority: •České předsednictví Evropské unie 2009 •Evropské instituce a jejich fungování •Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost ČR s Evropou Cílové skupiny: •Média •Studenti a žáci •Neziskové organizace •Státní správa a samospráva Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

4 Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2009 •Komunikační okruhy pro rok 2009: –České předsednictví Evropské unie 2009 –Evropské instituce a jejich fungování –Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost ČR s Evropou –Analýzy dopadů evropské legislativy na ČR Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

5 1. okruh: České předsednictví EU 2009 •Priority českého předsednictví EU 2009 •Reflexe českého předsednictví EU 2009 (evropský pohled na české předsednictví) Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

6 2. okruh: Evropské instituce a jejich fungování •Kompetence jednotlivých institucí EU •Volby do Evropského parlamentu •Legislativní procesy v EU •Působení České republiky v Radě EU •Možnosti prosazování českých zájmů v EU Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

7 3. okruh: Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost s Evropou •Klíčové osobnosti a jejich vliv na evropskou integraci •Vývoj pohledu na členství ČR v EU •Rozdílný pohled starých a nových členských zemí na významná evropská i světová témata •Dvacet let od pádu železné opony jako součást společné evropské historie? Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

8 4. okruh: Analýzy dopadů evropské legislativy na ČR •Analýzy dopadů evropské legislativy na ČR Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

9 Možné výstupy •Např. konference, semináře, debaty, kulaté stoly •Příručky, publikace, série článků, monotématické číslo •Multimediální aplikace, internetové prezentace, e-learning •Kulturní akce •Učební materiály atd. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

10 www.euroskop.cz/granty Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

11 Kdo může o dotaci žádat •Fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR (podmínkou je živnostenský list) • Právnické osoby se sídlem v ČR (vyjma příspěvkových organizací dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

12 Formální náležitosti účasti •Žádost o dotaciŽádost o dotaci •+ Povinné přílohy 1)Vypracovaný projekt 2)Doklad o právní subjektivitě předkladatele (originál nebo úředně ověřená kopie, ne starší než 3 měsíce k datu podání žádosti) 3)Potvrzení od příslušného finančního úřadu o skutečnosti, že předkladatel nemá v evidenci daní nedoplatky (originál nebo úředně ověřená kopie, ne starší než 3 měsíce k datu podání žádosti) 4)Čestná prohlášení s úředně ověřeným podpisem (viz Vyhlášení dotačního řízení na rok 2009)Vyhlášení dotačního řízení na rok 2009 5)Strukturované životopisy všech realizátorů projektu •1x originál, 1x kopie + v elektronické podobě na CD Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

13 Termíny podání žádosti + kam zaslat •Termín podání žádosti: 12. BŘEZNA 2009 do 16 hodin •Adresa: ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 – Malá Strana •Označení obálky: a)Předmět: Dotační řízení odboru informování o evropských záležitostech b)Název / jméno a adresa žadatele o dotaci c)Komunikační okruh Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

14 Časový harmonogram •První polovina dubna 2009 – zasedání výběrových komisí •1. května 2009 – počátek implementace úspěšných projektů Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

15 Směrnice, kterou se upravuje poskytování dotací •Základní materiál popisující metody, principy a vztahy závazné pro realizátory projektu •Přílohy: –Č.1 Vzor Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu formou neinvestiční dotace –Č.2 Metodika pro vypracování projektů a způsob jejich financování –Č.3 Statut a jednací řád výběrových komisí, kritéria výběru projektů –Č.4 Metodika pro kontrolu projektů a odnětí dotace Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

16 Neuznatelné náklady Z dotace nelze financovat zejména tyto druhy nákladů: •na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, •na reprezentaci (tj. dary, pohoštění). Z dotace lze financovat pouze náklady na poskytnutí občerstvení, které je v přímé souvislosti s realizací projektu (školení, semináře) a to vždy při dodržení obvyklé ceny v daném místě a čase. Z každé takové akce musí příjemce dotace doložit prezenční listinu informující o počtu účastníků. Nelze však hradit náklady na alkohol a tabákové výrobky. •na mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů právnických osob), •na členské příspěvky v mezinárodních institucích, •na splátky finančních závazků a leasingové splátky, •na odpisy majetku, •na tvorbu kapitálového jmění (zisku), •na výzkum a vývoj, •na rekondiční a rekreační pobyty, •na příspěvek zaměstnavatele zaměstnancům na stravné, jízdné (mimo cestovních náhrad), •na zahraniční pracovní cesty, • na provedení účetního auditu, na pokuty a sankce, •na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

17 Vypracování projektu 1.Osnova projektu Osnova projektu s komentářemOsnova projektu Osnova projektu s komentářem 2.Harmonogram projektuHarmonogram projektu – vzor vyplněníHarmonogram projektuHarmonogram projektu – vzor vyplnění 3.Rozpočet projektu Rozpočet projektu – vzor vyplněníRozpočet projektuRozpočet projektu – vzor vyplnění Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

18 Podání žádosti - shrnutí 1.Vyplnění žádosti o dotaci 2.Požadované přílohy + úřední ověření 3.Vypracovaný projekt – osnova, harmonogram, rozpočet 4.Kontrola výpočtů 5.Kontrola všech požadovaných příloh a náležitostí 6.Přiložení kopie žádosti a všech jejích povinných příloh 7.Přiložení kopie žádosti a všech jejích povinných příloh v elektronické podobě 8.Označení obálky dle instrukcí ve vyhlášení 9.Odeslání na danou adresu v dostatečném předstihu – uzavírka 12. března 2009 v 16 hodin Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

19 Upozornění •Minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace je 10% celkových nákladů projektu •Výsledky v hmotné podobě - 1/3 kusů dodat poskytovateli dotace (distribuce do Eurocenter) •Finanční prostředky nejsou převoditelné do roku 2010 → náklady je možné uznat od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (předpoklad 1. květen 2009) do 31. prosince 2009 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

20 Kontakty •PhDr. Lucie Loskotová •tel.: 220 143 761, mob.: 725 535 548 •fax: 220 143 790 •e-mail: loskotova.lucie@vlada.czloskotova.lucie@vlada.cz •Ing. Jitka Štefková •tel.: 220 143 760 •e-mail: stefkova.jitka@vlada.czstefkova.jitka@vlada.cz Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR


Stáhnout ppt "Dotační řízení odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády v roce 2009 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google