Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační řízení odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády v roce 2009 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační řízení odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády v roce 2009 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR."— Transkript prezentace:

1 Dotační řízení odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády v roce 2009
Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

2 Odbor informování o evropských záležitostech
Integrovaný informační systém OEZ ÚV ČR: Euroskop – Eurofon Eurocentra – 13 regionálních EC Granty – Kč pro rok 2009 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

3 Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2009
Komunikační priority: České předsednictví Evropské unie 2009 Evropské instituce a jejich fungování Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost ČR s Evropou Cílové skupiny: Média Studenti a žáci Neziskové organizace Státní správa a samospráva Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

4 Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2009
Komunikační okruhy pro rok 2009: České předsednictví Evropské unie 2009 Evropské instituce a jejich fungování Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost ČR s Evropou Analýzy dopadů evropské legislativy na ČR Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

5 1. okruh: České předsednictví EU 2009
Priority českého předsednictví EU 2009 Reflexe českého předsednictví EU 2009 (evropský pohled na české předsednictví) Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

6 2. okruh: Evropské instituce a jejich fungování
Kompetence jednotlivých institucí EU Volby do Evropského parlamentu Legislativní procesy v EU Působení České republiky v Radě EU Možnosti prosazování českých zájmů v EU Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

7 3. okruh: Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost s Evropou
Klíčové osobnosti a jejich vliv na evropskou integraci Vývoj pohledu na členství ČR v EU Rozdílný pohled starých a nových členských zemí na významná evropská i světová témata Dvacet let od pádu železné opony jako součást společné evropské historie? Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

8 4. okruh: Analýzy dopadů evropské legislativy na ČR
Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

9 Možné výstupy Např. konference, semináře, debaty, kulaté stoly
Příručky, publikace, série článků, monotématické číslo Multimediální aplikace, internetové prezentace, e-learning Kulturní akce Učební materiály atd. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

10 www.euroskop.cz/granty Odbor informování o evropských záležitostech
Úřad vlády ČR

11 Kdo může o dotaci žádat Fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR (podmínkou je živnostenský list) Právnické osoby se sídlem v ČR (vyjma příspěvkových organizací dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

12 Formální náležitosti účasti
Žádost o dotaci + Povinné přílohy Vypracovaný projekt Doklad o právní subjektivitě předkladatele (originál nebo úředně ověřená kopie, ne starší než 3 měsíce k datu podání žádosti) Potvrzení od příslušného finančního úřadu o skutečnosti, že předkladatel nemá v evidenci daní nedoplatky (originál nebo úředně ověřená kopie, ne starší než 3 měsíce k datu podání žádosti) Čestná prohlášení s úředně ověřeným podpisem (viz Vyhlášení dotačního řízení na rok 2009) Strukturované životopisy všech realizátorů projektu 1x originál, 1x kopie + v elektronické podobě na CD Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

13 Termíny podání žádosti + kam zaslat
Termín podání žádosti: 12. BŘEZNA 2009 do 16 hodin Adresa: ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Nábřeží Edvarda Beneše 4 Praha 1 – Malá Strana Označení obálky: Předmět: Dotační řízení odboru informování o evropských záležitostech Název / jméno a adresa žadatele o dotaci Komunikační okruh Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

14 Časový harmonogram První polovina dubna 2009 – zasedání výběrových komisí 1. května 2009 – počátek implementace úspěšných projektů Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

15 Směrnice, kterou se upravuje poskytování dotací
Základní materiál popisující metody, principy a vztahy závazné pro realizátory projektu Přílohy: Č.1 Vzor Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu formou neinvestiční dotace Č.2 Metodika pro vypracování projektů a způsob jejich financování Č.3 Statut a jednací řád výběrových komisí, kritéria výběru projektů Č.4 Metodika pro kontrolu projektů a odnětí dotace Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

16 Neuznatelné náklady Z dotace nelze financovat zejména tyto druhy nákladů: na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, na reprezentaci (tj. dary, pohoštění). Z dotace lze financovat pouze náklady na poskytnutí občerstvení, které je v přímé souvislosti s realizací projektu (školení, semináře) a to vždy při dodržení obvyklé ceny v daném místě a čase. Z každé takové akce musí příjemce dotace doložit prezenční listinu informující o počtu účastníků. Nelze však hradit náklady na alkohol a tabákové výrobky. na mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů právnických osob), na členské příspěvky v mezinárodních institucích, na splátky finančních závazků a leasingové splátky, na odpisy majetku, na tvorbu kapitálového jmění (zisku), na výzkum a vývoj, na rekondiční a rekreační pobyty, na příspěvek zaměstnavatele zaměstnancům na stravné, jízdné (mimo cestovních náhrad), na zahraniční pracovní cesty, na provedení účetního auditu, na pokuty a sankce, na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

17 Vypracování projektu Osnova projektu Osnova projektu s komentářem
Harmonogram projektu Harmonogram projektu – vzor vyplnění Rozpočet projektu Rozpočet projektu – vzor vyplnění Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

18 Podání žádosti - shrnutí
Vyplnění žádosti o dotaci Požadované přílohy + úřední ověření Vypracovaný projekt – osnova, harmonogram, rozpočet Kontrola výpočtů Kontrola všech požadovaných příloh a náležitostí Přiložení kopie žádosti a všech jejích povinných příloh Přiložení kopie žádosti a všech jejích povinných příloh v elektronické podobě Označení obálky dle instrukcí ve vyhlášení Odeslání na danou adresu v dostatečném předstihu – uzavírka 12. března 2009 v 16 hodin Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

19 Upozornění Minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace je 10% celkových nákladů projektu Výsledky v hmotné podobě - 1/3 kusů dodat poskytovateli dotace (distribuce do Eurocenter) Finanční prostředky nejsou převoditelné do roku 2010 → náklady je možné uznat od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (předpoklad 1. květen 2009) do 31. prosince 2009 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

20 Kontakty PhDr. Lucie Loskotová Ing. Jitka Štefková
tel.: , mob.: fax: Ing. Jitka Štefková tel.: Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR


Stáhnout ppt "Dotační řízení odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády v roce 2009 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google