Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Votice, okres Benešov školní rok 2012/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Votice, okres Benešov školní rok 2012/2013."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Votice, okres Benešov školní rok 2012/2013

2 Schůzka rodičů žáků 5.tříd •Školní vzdělávací program ZŠ Votice •Volitelné předměty na II.stupni ZŠ – Mgr.Dana Hronová ( zástupce ředitele)

3 Základní škola Votice, okres Benešov •Od školního roku 2007/2008 došlo v naší zemi k velké změně v základním vzdělávání. Tyto změny vycházejí z Národního projektu rozvoje vzdělávání v České republice a reagují na evropské i světové trendy ve vzdělávání. Zájmem státu i celé Evropy je, aby byly Vaše děti co nejlépe připraveny na život v integrované Evropě, na možnosti vzdělávat se ve školách v celé Evropě a uplatnit se na evropském trhu práce. Proto všechny základní školy začaly vyučovat podle vlastních školních vzdělávacích programů, které by toto měly zajišťovat. •Cílem ŠVP naší školy je naučit děti „učit se“ a celoživotně vzdělávat, komunikovat v několika jazycích, využívat informační technologie, pracovat tvořivě a v týmu. Děti by měly být sebevědomé, zodpovědné, tolerantní osobnosti, chránící přírodu, lidské zdroje, vlastní zdraví i kulturní a duchovní hodnoty společnosti. Škola nabízí vlastní realizaci v celoškolních projektech, poznávací zájezdy do Anglie, ozdravné pobyty u moře, lyžařské kurzy, plavecké kurzy, mezinárodní spolupráci e-Twinning, účast ve sportovních, vědomostních soutěžích a divadelních představeních ( Klub mladého diváka), nadstandardní vybavení IC technikou a možnost jejího osobního využívání mimo vyučování. •Podrobnější informace a učební plán je k nahlédnutí na www.zsvotice.czwww.zsvotice.cz •Kontakt: e-mail:zsvotice@centrum.cz •telefon: 317 813 322

4 Učební plán pro 2. stupeň ZŠ Votice Vzdělávací oblastVyučovací předmět Ročník celkem předměty Z toho DČO 6.7.8.9. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk4 3+ 144161 Cizí jazyk333312 Matematika a její aplikaceMatematika3+144 4+ 1172 Informační a komunikační technologieInformatika1 1 Člověk a společnost Dějepis222281 Výchova k občanství11114 Člověk a příroda Fyzika 1+ 12 62 Chemie 1+ 1241 Přírodopis1+122281 Zeměpis1+122281 Umění a kultura Hudební výchova11114 Výtvarná výchova22116 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 11 2 Tělesná výchova22228 Člověk a svět prácePracovní činnosti111+141 Celková povinná časová dotace29303132122 Z toho disponibilní časová dotace 11 Volitelné předměty433414 24

5 Volitelné předměty 6.ročník Od 6. ročníku třídy se zaměřením: •1) na matematiku, technické a přírodovědné předměty •2) na jazyky a humanitní předměty •Ad 1) společný základ + 1 hodina matematickotechnický seminář + 1 hodina přírodovědný seminář •Ad 2) společný základ + 1 hodina konverzace v anglickém jazyce + 1 hodina literární seminář •Společný základ obsahuje nabídku druhého cizího jazyka, sportovních aktivit nebo dramatické výchovy.

6 Nabídka předmětů pro matematicko – přírodovědný směr: Přírodovědný seminář •rozvíjení dovedností spojených se záměrným pozorováním •provádění i časově náročnějších měření, pokusů, •vyhodnocování jejich výsledků a vyvozování závěrů •rozvíjení logického a tvůrčího myšlení řešením problémových úloh •vytváření schopností obhajovat výsledky své práce a využívat je v běžném životě Matematický seminář •Modeluje a řeší netradiční situace •Umí prakticky využít poznatky z geometrie •Řeší složitější slovní úlohy z praxe •Řeší matematické projekty •Účastní se matematických soutěží, testů a olympiád

7 Nabídka předmětů pro humanitní směr: Konverzace v anglickém jazyce •Žáci komunikují v každodenních situacích a správně používají formy jazyka a slovní zásobu •spolupracují průběhu práce ve dvojicích, ve skupinách, při modelových situacích a při práci na projektech •využívají získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi •učí se chápat základní kulturní rozdíly své země a anglicky mluvících zemí •Upevňuje a automatizuje si výslovností návyky. •Rozvijí svou slovní zásobu. •Upevňuje a automatizuje si gramatické jevy pravopisné návyky. Seminář z českého jazyka a literatury •Rozvíjí vyjadřování a jazykové myšlení, poznává jazykové a pravopisné zajímavosti •Pěstuje kulturu mluveného projevu, respektuje pravidla spisovné výslovnosti •Využívá znalostí pravopisu při vlastní tvorbě •Dokáže vhodně dokončit nebo vymyslet vynechaný text nebo název příběhu •Uvědomuje si rozdíl mezi projevem mluveným a psaným, usiluje o jazykovou správnost, vhodnou kompozici a stylizaci

8 Nabídka volitelných předmětů s dvouhodinovou časovou učební dotací Všechny děti z šestých tříd mají možnost zvolit si z těchto volitelných předmětů: •Další cizí jazyk - (německý jazyk) •Sportovní a pohybové aktivity •Dramatická výchova

9 Všechny děti z šestých tříd mají možnost zvolit si z těchto volitelných předmětů: •Další cizí jazyk - (německý jazyk) •Žáci komunikují v každodenních situacích a správně používají formy jazyka a slovní zásobu •využívají získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi •učí se chápat základní kulturní rozdíly své země a jinak mluvících zemí •Upevňuje a automatizuje si výslovností návyky. •Sportovní a pohybové aktivity •rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými druhy sportovní her •rozumí základním pravidlům her, ovládá základy rozhodování při hře •chápe role v družstvu a jedná při hře v duchu fair - play •zvládá základní herní činnosti jednotlivce a uplatňuje je ve hře •Dramatická výchova •Seznámí se s postupy dramatického tvaru •Prakticky se učí citlivému vnímání a porozumění mezi lidmi •Rozšiřují si své herní dovednosti, odvahu zkoušet a experimentovat •Spolupracují ve skupině na dosažení určitého cíle a uplatňují sociálně komunikační dovednosti •Prezentují výsledky své práce na veřejnosti

10

11 Kompetence - shrnutí •Kompetence k učení •Kompetence k řešení problémů •Kompetence komunikativní •Kompetence sociální a personální •Kompetence občanské •Kompetence pracovní

12 Finanční matematika - jako projektové vyučování •Integrace učiva různých předmětů •Práce ve větších časových celcích •Týmová spolupráce •Zapojení žáků do plánování a organizování výuky •Řešení reálných problémů •Kontakt s odborníky •Použití různých informačních zdrojů


Stáhnout ppt "Základní škola Votice, okres Benešov školní rok 2012/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google