Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Votice, okres Benešov školní rok 2012/2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Votice, okres Benešov školní rok 2012/2013"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Votice, okres Benešov školní rok 2012/2013

2 Schůzka rodičů žáků 5.tříd
Školní vzdělávací program ZŠ Votice Volitelné předměty na II.stupni ZŠ – Mgr.Dana Hronová ( zástupce ředitele)

3 Základní škola Votice, okres Benešov
Od školního roku 2007/2008 došlo v naší zemi k velké změně v základním vzdělávání. Tyto změny vycházejí z Národního projektu rozvoje vzdělávání v České republice a reagují na evropské i světové trendy ve vzdělávání. Zájmem státu i celé Evropy je, aby byly Vaše děti co nejlépe připraveny na život v integrované Evropě, na možnosti vzdělávat se ve školách v celé Evropě a uplatnit se na evropském trhu práce. Proto všechny základní školy začaly vyučovat podle vlastních školních vzdělávacích programů, které by toto měly zajišťovat. Cílem ŠVP naší školy je naučit děti „učit se“ a celoživotně vzdělávat, komunikovat v několika jazycích, využívat informační technologie, pracovat tvořivě a v týmu. Děti by měly být sebevědomé, zodpovědné, tolerantní osobnosti, chránící přírodu, lidské zdroje, vlastní zdraví i kulturní a duchovní hodnoty společnosti. Škola nabízí vlastní realizaci v celoškolních projektech, poznávací zájezdy do Anglie, ozdravné pobyty u moře, lyžařské kurzy, plavecké kurzy, mezinárodní spolupráci e-Twinning, účast ve sportovních, vědomostních soutěžích a divadelních představeních ( Klub mladého diváka), nadstandardní vybavení IC technikou a možnost jejího osobního využívání mimo vyučování. Podrobnější informace a učební plán je k nahlédnutí na Kontakt: telefon: 317 813 322

4 Učební plán pro 2. stupeň ZŠ Votice
Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník celkem předměty Z toho DČO 6. 7. 8. 9. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 4 3+1 16 1 Cizí jazyk 3 12 Matematika a její aplikace Matematika 4+1 17 2 Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis 8 Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika 1+1 6 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti +1 Celková povinná časová dotace 29 30 31 32 122 Z toho disponibilní časová dotace 11 Volitelné předměty 14  24

5 Volitelné předměty 6.ročník
Od 6. ročníku třídy se zaměřením: 1) na matematiku, technické a přírodovědné předměty 2) na jazyky a humanitní předměty Ad 1) společný základ + 1 hodina matematickotechnický seminář + 1 hodina přírodovědný seminář Ad 2) společný základ + 1 hodina konverzace v anglickém jazyce + 1 hodina literární seminář Společný základ obsahuje nabídku druhého cizího jazyka, sportovních aktivit nebo dramatické výchovy.

6 Nabídka předmětů pro matematicko – přírodovědný směr:
Přírodovědný seminář rozvíjení dovedností spojených se záměrným pozorováním provádění i časově náročnějších měření, pokusů, vyhodnocování jejich výsledků a vyvozování závěrů rozvíjení logického a tvůrčího myšlení řešením problémových úloh vytváření schopností obhajovat výsledky své práce a využívat je v běžném životě Matematický seminář Modeluje a řeší netradiční situace Umí prakticky využít poznatky z geometrie Řeší složitější slovní úlohy z praxe Řeší matematické projekty Účastní se matematických soutěží, testů a olympiád

7 Nabídka předmětů pro humanitní směr:
Konverzace v anglickém jazyce Žáci komunikují v každodenních situacích a správně používají formy jazyka a slovní zásobu spolupracují průběhu práce ve dvojicích, ve skupinách, při modelových situacích a při práci na projektech využívají získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi učí se chápat základní kulturní rozdíly své země a anglicky mluvících zemí Upevňuje a automatizuje si výslovností návyky. Rozvijí svou slovní zásobu. Upevňuje a automatizuje si gramatické jevy pravopisné návyky. Seminář z českého jazyka a literatury Rozvíjí vyjadřování a jazykové myšlení, poznává jazykové a pravopisné zajímavosti Pěstuje kulturu mluveného projevu, respektuje pravidla spisovné výslovnosti Využívá znalostí pravopisu při vlastní tvorbě Dokáže vhodně dokončit nebo vymyslet vynechaný text nebo název příběhu Uvědomuje si rozdíl mezi projevem mluveným a psaným, usiluje o jazykovou správnost, vhodnou kompozici a stylizaci

8 Nabídka volitelných předmětů s dvouhodinovou časovou učební dotací
Všechny děti z šestých tříd mají možnost zvolit si z těchto volitelných předmětů: Další cizí jazyk - (německý jazyk) Sportovní a pohybové aktivity Dramatická výchova

9 Všechny děti z šestých tříd mají možnost zvolit si z těchto volitelných předmětů:
Další cizí jazyk - (německý jazyk) Žáci komunikují v každodenních situacích a správně používají formy jazyka a slovní zásobu využívají získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi učí se chápat základní kulturní rozdíly své země a jinak mluvících zemí Upevňuje a automatizuje si výslovností návyky. Sportovní a pohybové aktivity rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými druhy sportovní her rozumí základním pravidlům her, ovládá základy rozhodování při hře chápe role v družstvu a jedná při hře v duchu fair - play zvládá základní herní činnosti jednotlivce a uplatňuje je ve hře Dramatická výchova Seznámí se s postupy dramatického tvaru Prakticky se učí citlivému vnímání a porozumění mezi lidmi Rozšiřují si své herní dovednosti, odvahu zkoušet a experimentovat Spolupracují ve skupině na dosažení určitého cíle a uplatňují sociálně komunikační dovednosti Prezentují výsledky své práce na veřejnosti

10

11 Kompetence - shrnutí Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální         Kompetence občanské Kompetence pracovní

12 Finanční matematika - jako projektové vyučování
Integrace učiva různých předmětů Práce ve větších časových celcích Týmová spolupráce Zapojení žáků do plánování a organizování výuky Řešení reálných problémů Kontakt s odborníky Použití různých informačních zdrojů


Stáhnout ppt "Základní škola Votice, okres Benešov školní rok 2012/2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google