Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva za rok 2009: stav drogové problematiky v Evropě Pozn.: embargo do 5. listopadu 2009 10:00 SEČ (bruselského času)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva za rok 2009: stav drogové problematiky v Evropě Pozn.: embargo do 5. listopadu 2009 10:00 SEČ (bruselského času)"— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva za rok 2009: stav drogové problematiky v Evropě Pozn.: embargo do 5. listopadu 2009 10:00 SEČ (bruselského času)

2 2 Nejnovější informace o drogové problematice v Evropě •Přehled evropské drogové problematiky ve 30 zemích •Data a analýzy: za celou Evropu a po jednotlivých zemích •Poslední trendy a reakce •Vybraná témata v roce 2009 •Souběžné užívání více drog: vzorce a odpovědi •Trestné činy porušující protidrogové právní předpisy: vynesené rozsudky a další výsledky

3 3 Mnohojazyčný informační balíček Výroční zpráva za rok 2009 ve 23 jazycích •http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-reporthttp://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report •Další materiály dostupné on-line •Statistický věstník •Přehledy o jednotlivých zemích •Vybraná témata •Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox

4 4 Přehled za rok 2009 •Míra užívání drog je v Evropě stále vysoká •U většiny forem užívání však nedošlo k většímu nárůstu •Užívání amfetaminů a extáze: obecně setrvalý stav •Konopí: existují doklady o klesající míře užívání, zejména mezi mladými lidmi •Kokain a heroin se pevně drží na evropské drogové scéně, téměř bez jakýchkoli známek zlepšení •Souběžné užívání více drog: je nyní velmi rozšířeno a představuje narůstající problém pro služby

5 5 Přehled za rok 2009 •Nové drogy: inovace a zdokonalování trhu •Stále složitější a nestálejší trh se syntetickými drogami •Syntetické kanabinoidy: nejnovější z „designerských drog“ •Změny na trhu s extází •Signály vstupu metamfetaminu na nové území

6 6 Část I •Kokain •Heroin •Konopí •Souběžné užívání více drog

7 7 Kokain, stále nejoblíbenější stimulant v Evropě •Zhruba 13 milionů evropských dospělých (15–64 let) někdy kokain vyzkoušelo; asi 4 miliony ho užily v posledním roce •Užívání kokainu se stále soustředí v západních zemích EU, zatímco v jiných zemích Evropy zůstává jeho spotřeba nízká •Většina sledovaných zemí vykazuje stabilní nebo vzestupný trend užití v posledním roce u mladých dospělých •V Dánsku, Španělsku, Irsku, Itálii a Spojeném království se prevalence v posledním roce (ve skupině 15–34 let) pohybuje od 3,1 % do 5,5 % •Záchyty a studie vzbuzují obavy ohledně možnosti dalšího šíření

8 8 Trendy prevalence užívání kokainu v posledním roce mezi mladými dospělými (ve věku 15–34 let), na základě průzkumů populace Země se třemi či více průzkumy

9 9 Kokain — další čísla… •Záchyty kokainu v roce 2007 vzrostly na 92 000 (84 000 v roce 2006) •Zachycené množství se však snížilo: na 77 tun v roce 2007 (121 tun v roce 2006) •22 % osob, které nastupují léčbu poprvé, uvedlo kokain jako svou primární drogu •V roce 2007 bylo hlášeno přibližně 500 úmrtí spojených s užíváním kokainu

10 10 Heroin — již neklesající trend •Nové údaje potvrzují loňské hodnocení situace jako „stabilního, ale již nemizícího problému“ •Obavy vyvolávají tři ukazatele užívání heroinu: •žádosti o léčbu •úmrtí vyvolaná drogami •záchyty •Nejde o epidemické šíření problémů s heroinem, k němuž v Evropě došlo v 80. a 90. letech 20. století •Je však nutná obezřetnost — heroin je stále odpovědný za největší část nákladů na zdravotní péči a sociálních nákladů souvisejících s drogami

11 11 Varovné signály (i): žádosti o léčbu •1,2 až 1,5 milionu problémových uživatelů opiátů (EU + Norsko) •Noví uživatelé heroinu stále přibývají •Počet nových žádostí o léčbu (s heroinem jako primární drogou) byl v roce 2007 o 6 % vyšší než v roce 2002 •Osm zemí uvedlo, že v letech 2006 až 2007 byl zaznamenán nárůst uživatelů nastupujících léčbu kvůli primárnímu užívání heroinu: •co do počtu a •co do podílu na celkovém počtu klientů

12 12 Trend odhadovaného počtu nových klientů nastupujících léčbu podle primární užívané drogy, od roku 2002 do roku 2007 Počty klientů podle primární drogy

13 13 Varovné signály (ii): úmrtí vyvolaná drogami •V letech 1990 až 2006 bylo v Evropě každý rok uváděno 6 400 až 8 500 úmrtí vyvolaných drogami •Nejvíce smrtelných předávkování je spojeno s opiáty (obvykle více než 85 %) •Po celkovém klesajícím trendu úmrtí způsobených drogami v letech 2000 až 2003 vykazují novější údaje vzestup •V roce 2007 vykázalo 13 z 18 sledovaných zemí nárůst

14 14 Varovné signály (iii): záchyty •V letech 2002 až 2007 se počet hlášených záchytů heroinu (EU + Norsko) zvýšil v průměru asi o 4 % ročně •Dle odhadu 56 000 záchytů v roce 2007 (51 000 v roce 2006) •Množství zachyceného heroinu (EU + Norsko) po roce 2002 kleslo, ale v roce 2007 se zvýšilo na 8,8 tun oproti 8,1 tuny v roce 2006 •Turecko, důležitá tranzitní země pro heroin vstupující do Evropské unie, v roce 2007 oznámilo rekordní záchyty ve výši 13,2 tun (2,7 tuny v roce 2002)

15 15 Konopí — pokles užívání •Zhruba 74 milionů Evropanů (15–64 let) někdy vyzkoušelo konopí; 41,5 milionu z nich tvoří mladí dospělí •V posledním roce užilo konopí 17 milionů mladých dospělých •Poslední údaje však potvrzují loňské hodnocení, podle něhož se obliba konopí snižuje, a to především u mladých lidí •Klesající trend je obzvláště zjevný mezi dětmi školního věku •Sestupný trend vykazují od počátku 21. století také údaje školních průzkumů z USA a Austrálie

16 16 Konopí — studenti •V celé Evropě se vyskytují různé vzorce užívání konopí studenty (16–16 let) (průzkumy ESPAD z let 1995, 1999, 2003, 2007) •Západoevropské země, stejně jako Chorvatsko a Slovinsko — pokles nebo stabilizace celoživotního užívání konopí v roce 2007 •Středoevropské a východoevropské země — vzestupný trend do roku 2003 se zřejmě vyrovnává (pouze Slovensko a Litva hlásí nárůst o více než 3 %) •Severní a jižní Evropa – celkově stabilnější a nízká celoživotní odhadovaná prevalence užívání konopí od poloviny až konce 90. let do roku 2007

17 17 Rozdílné vzorce trendů v celoživotní prevalenci užívání konopí mezi studenty ve věku 15–16 let 1 2 3

18 18 Míry prevalence konopí. Srovnání trendů v průměrné (nevážené) celoživotní prevalenci užívání konopí (v %) mezi studenty ve věku 15–16 let v Evropě, USA a Austrálii

19 19 Konopí — mladí dospělí •Užívání konopí mezi mladými dospělými (15–34 let) v posledním roce: obecně došlo v letech 2002 až 2007 ke stabilizaci nebo poklesu •Počet pravidelných a intenzivních uživatelů konopí v Evropě je však méně povzbudivý •Až 2,5 % všech mladých Evropanů možná užívá konopí každý den •Velká část populace je ohrožena a možná bude potřebovat léčbu •Jeden z příkladů inovačních řešení: intervence využívající internetové léčebné programy

20 20 Trendy prevalence užívání konopí v posledním roce mezi mladými dospělými (ve věku 15–34 let), na základě národních průzkumů Země se třemi či více průzkumy

21 21 Souběžné užívání více drog — vzorce a odpovědi •Souběžné užívání více drog, v Evropě široce rozšířené •Kombinované užívání různých látek „odpovídá za většinu problémů, jimž čelíme, nebo tyto problémy zhoršuje“ •Zvyšuje rizika a komplikuje poskytování léčby •Při souběžném užívání několika drog bývá alkohol zpravidla jednou z nich •„Vybrané téma“ — přehled tohoto chování ve skupinách: •dětí školního věku (15-16 let) •mladých dospělých (15-34 let) •problémových uživatelů drog

22 22 Souběžné užívání více drog — děti školního věku •Z dětí školního věku (15-16 let) dotazovaných ve 22 zemích: •20 % uvedlo užití alkoholu s cigaretami v posledním měsíci •6 % konopí s alkoholem a/nebo cigaretami •1 % konopí s alkoholem a/nebo cigaretami a alespoň s jednou další nelegální drogou (extáze, kokain, amfetaminy, LSD nebo heroin ) •Souběžné užívání více drog může zvýšit riziko toxických účinků a je spojeno s větším rizikem vzniku dlouhodobých zdravotních problémů

23 23 Souběžné užívání více drog — mladí dospělí •Mezi mladými dospělými (15–34 let) může souběžné užívání více drog odrážet vzorce užívání látek, může přinášet dlouhodobé zdravotní problémy, ale i akutní podstupování rizik ve volném čase •U častých nebo těžkých uživatelů alkoholu v této věkové skupině byla dvakrát až šestkrát vyšší pravděpodobnost užití konopí v posledním roce než u běžné populace •A dvakrát až devětkrát vyšší pravděpodobnost užití kokainu v daném období

24 24 Souběžné užívání více drog — problémoví uživatelé drog •Souběžné užívání více drog převládá zejména mezi problémovými uživateli drog •Může zhoršit jejich již tak vážný zdravotní stav a vést k vyššímu podstupování rizika a někdy i k vážným důsledkům •V nedávné analýze více než polovina (57 %) osob nastupujících léčbu uvedla problémy nejméně se dvěma různými drogami •Toxikologické zprávy sledující smrtelná předávkování často ukazují na přítomnost více než jedné látky •Management souběžného užívání více drog mezi problémovými uživateli drog představuje složitý úkol

25 25 Část II •Je těžké „střílet na pohyblivý cíl“ •Detekce nových drog •Monitorování internetu •„Spice“ •Extáze •Metamfetamin

26 26 Je těžké „střílet na pohyblivý cíl“ •Protidrogové politiky si musí poradit s inovacemi trhu i jeho složitostí •Stále složitější a nestálejší trh se syntetickými drogami •Dodavatelé prokazují „vysokou míru inovací“ z hlediska výrobních postupů, nových produktů a příležitostí k uvádění produktů na trh •Stále dokonalejší způsoby prodeje legálních alternativ k nelegálním drogám (tzv. „legální opojení“) •Široká škála látek a rostoucí používání internetu

27 27 Detekce nových drog •Evropa dosáhla pokroku v oblasti detekce nových drog •Evropský systém včasného varování (mechanismus rychlé reakce zřízený v roce 1997) dosud vysledoval 90 látek •V průběhu roku 2008 členské státy Evropské unie ohlásily centru EMCDDA a Europolu 13 nových psychoaktivních látek •Vůbec poprvé byl mezi oznámenými drogami syntetický kanabinoid (JWH-018) •Syntetické kanabinoidy – nejnovější etapa ve vývoji „designerských drog“

28 28 Monitorování internetu •Monitorování internetu – „čím dál významnější prvek zjišťování nových drogových trendů“ •V současné době se jedná o hlavní trh pro psychoaktivní látky •V roce 2009 EMCDDA sledovalo 115 on-line obchodů v 17 evropských zemích •Většina internetových stránek on-line prodejců byla registrována ve Spojeném království (37 %), Německu (15 %), Nizozemsku (14 %) a Rumunsku (7 %) •K inovacím on-line trhu patří vývoj samostatných obchodních značek a používání atraktivních obalů, čehož typickou ukázkou jsou produkty „spice“ (koření)

29 29 Bude mít budoucnost příchuť „koření“? •Výrobky uváděné na trh pod značkou „spice“ jsou systémem včasného varování monitorovány již od počátku roku 2008 •Informace na obalu produktů uvádějí, že se jedná o směs rostlinných či bylinných látek (často prodávaných jako vonná směs), některé dávky však obsahují i syntetické kanabinoidy (např. JWH-018) •Tyto složky nejsou uvedeny v informacích o produktu, a mohou tudíž být zákazníkem konzumovány nevědomky •48 % ze 115 internetových prodejců sledovaných v průzkumu nabízelo produkty „spice“ ’

30 30 Změny na trhu s extází •Většina tablet extáze analyzovaných do roku 2007 obsahovala MDMA nebo jinou látku podobnou extázi (např. MDA, MDEA) •To se možná v některých zemích EU mění: přibližně polovina tablet extáze nedávno zachycených nebo prodávaných v Dánsku a Nizozemsku neobsahovala MDMA (namísto toho tablety obsahovaly mCPP) •Změny na trhu s extází mohou poukazovat na stále úspěšnější snahy zabránit zneužití prekurzorů •Možným vysvětlením nedávných změn je nedostatek PMK, hlavního prekurzoru pro výrobu MDMA

31 31 Metamfetamin vstupuje na nové území •Dosud se metamfetaminu nepodařilo vstoupit na velký trh stimulantů v západní Evropě (kde stále dominuje kokain či amfetamin) •Objevují se však první indicie, že metamfetamin začíná vstupovat na nové území (i mimo Českou republiku) •Problémy s metamfetaminem se objevily na Slovensku a tato droga začíná být dostupná i v některých částech severní Evropy, jako např. v Norsku a Švédsku •Některé nové výrobny se zřejmě nacházejí v Litvě, jejíž zeměpisná poloha může usnadňovat dovoz prekurzoru metamfetaminu BMK ze zemí mimo Evropskou unii

32 32 Metamfetamin — Norsko a Švédsko •Za rok 2007 bylo v Evropě hlášeno téměř 4 500 záchytů metamfetaminu v celkovém objemu asi 340 kg •Většina záchytů (1 284) i největší celkové množství metamfetaminu (167 kg) bylo zaznamenáno v Norsku •Druhý největší počet záchytů metamfetaminu v Evropě byl zaznamenán ve Švédsku (51 kg) •K výrobě metamfetaminu v Evropě tradičně dochází v malých kuchyňských laboratořích v České republice •Europol nyní hlásí velké výrobny i v jiných částech Evropy (např. v Německu, Nizozemsku)

33 33 V roce 2008 zachycené výrobny metamfetaminu a hlavní toky obchodování

34 34 Část III •Léčba dnes •Vybrané téma: Trestné činy porušující protidrogové právní předpisy •Vývoj efektivních protidrogových politik v Evropě i mimo ni

35 35 Léčba  od „univerzálního“ přístupu k souboru cílených opatření •Služby pro uživatele drog jsou stále různorodější a jsou nabízeny v rámci integrovaného balíčku péče •Omezování škodlivých účinků a léčebné zásahy jsou často propojeny a nabízeny stejnými poskytovateli služeb •V roce 2007 v Evropě podle odhadu podstoupilo substituční léčbu kolem 650 000 uživatelů opiátů •Pokrytí léčbou je stále nerovnoměrné (např. omezený přístup k léčbě mimo městské oblasti, malý podíl substituční léčby ve východních členských státech EU) •Integrace léčby drogové závislosti do všeobecné zdravotní péče může přispět k širšímu poskytování léčby •Více projektů se zaměřuje na potřeby uživatelů stimulantů a konopí

36 36 Trend počtu klientů podstupujících substituční léčbu v letech 1993 až 2007 ve 27 členských státech EU

37 37 Trestné činy porušující protidrogové právní předpisy: vynesené rozsudky a další výsledky •O důsledcích trestných činů porušujících protidrogové právní předpisy je známo málo •Vybrané téma – krok k vyplnění této informační mezery •Zkoumá, co se stane osobám, které ve 26 zemích protidrogové právní předpisy poruší •Sleduje národní statistiky (policie, státních zástupců, soudů) podle: •typu trestného činu (osobní spotřeba, dodávka) •typu rozsudku (pokuta, trest odnětí svobody, léčba, veřejně prospěšné práce) •Tresty odnětí svobody jsou za užívání či držení drog vynášeny jen zřídka, jsou však obvyklé u trestných činů spojených s nabídkou

38 38 Vývoj efektivních protidrogových politik v Evropě i za jejími hranicemi •Evropská unie i Organizace spojených národů revidovaly své protidrogové akční plány •Obě organizace zdůrazňují význam sledování a vyhodnocování pro zdokonalení protidrogových politik •Téměř všechny členské státy EU mají národní protidrogovou strategii nebo akční plán •Dvě třetiny z nich hodlají tyto dokumenty politiky vyhodnocovat


Stáhnout ppt "Výroční zpráva za rok 2009: stav drogové problematiky v Evropě Pozn.: embargo do 5. listopadu 2009 10:00 SEČ (bruselského času)"

Podobné prezentace


Reklamy Google