Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ GLOBAL WARMING.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ GLOBAL WARMING."— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ GLOBAL WARMING

2 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Popisuje nárůst průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů, který byl pozorován v posledních dekádách. Průměrná globální teplota od konce 19. století vzrostla o 0,6 ± 0,2°C. Je pravděpodobné, že většinu oteplování pozorovaného během posledních 50 let lze připsat lidským aktivitám. Lidstvo přispívá k oteplování zvětšováním množství oxidu uhličitého (CO2) a jiných skleníkových plynů, uvolňovaných při spalování fosilních paliv, mýcením lesů a dalšími aktivitami. Přirozený skleníkový efekt udržuje atmosféru asi o 33 °C teplejší, než by byla bez přítomnosti uvedených plynů v atmosféře. Předpokládá se, že globální teplota v roce 2100 by mohla být až o 5,8°C vyšší než v roce 1990.

3 GLOBAL WARMING GW refers to a raising of the average temperature of the earth´s atmosphere and the oceans which was observed during last decades. The average global temperature has risen by 0,6 C° since the end of the 19th century. There is probability that most of the warming observed during last 50 years could be caused by human activities. People contribute to the warming by increase in the amount of carbon dioxide CO2 and other greenhouse gases. Greenhouse effect is supported by fossil fuel combustion, destruction of forests. Natural greenhouse effect keeps the earth´s atmospere about 33 C° warmer than without mentioned gases. The global temperature in 2100 is supposed to be 5,8 C° higher than in 1990.

4 OZONOVÁ VRSTVA Je to část stratosféry ve výšce 25 – 35 km nad zemským povrchem. Nachází se v ní zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku. Ten je velmi důležitý pro pozemský život, neboť chrání planetu před ultrafialovým zářením. Kdyby UV paprsky prošly na zemský povrch bez ztráty energie v ozonové vrstvě, byly by velmi nebezpečné pro pozemské organizmy. Vedou ke vzniku rakovinných nádorů kůže a poškození zraku. Monitorováním obsahu ozonu z družic bylo zjištěno, že v oblasti zemských pólů dochází ke značnému poklesu obsahu ozonu. Také je zaznamenán nárůst případů rakoviny kůže a zrakových onemocnění v oblasti Nového Zélandu a Patagonie.

5 OZONE LAYER It’s part of the stratosphere in kilometers above the earth´s surface. There is larger amount of ozone than oxygen.Ozon is important for life because it functions as a protection against ultraviolet radiation. If the radiation went trough the ozone layer to the earth´s surface without energy loss, it would be very dangerous for all living organisms. If there is too little ozone in the layer, it is dangerous for people to sunbathe. It can result in skin cancer. The worst situation is on the Poles.

6 Světové společenství se rozhodlo pro radikální omezení používání freonů. Ty se používají jako tlaková náplň sprejů a chladič v chladničkách a klimatizacích. Ale teprve následující desetiletí ukáží, jestli se omezením používání freonů podaří zastavit ničení ozonové vrstvy. Průmyslové země ukončily výrobu freonů v roce Evropská unie již v roce Jako náhrady jsou používány propan-butan, amoniak, voda, kyselina citrónová. Řešení problému: Postavení používání freonů v oběhu a jejich recyklace.

7 The world has decided to cut down using of freons which are used in aerosol, fridges and air- conditioners. The next decades will show if the reduction of the use of freons stops the ozone layer damaging. Industrial countries ended freons production in 1996, Europian Union already in Freons were substituted by propan- bhutan,amoniac,watter and citric acid. Solution is: stop using freons in circulation and recyclation.

8 SKLENÍKOVÝ EFEKT Naše planeta je chráněna tenkou vrstvou různých plynů. Některé z nich, oxid uhličitý (CO2) a vodní pára jsou plyny skleníkové.

9 GREENHOUSE EFFECT Earth is protected by a thin layer of various gases. Some of them, carbon dioxide (CO2) and water vapour, are greenhouse gases.

10 Skleníkové plyny pohlcují teplo ze Země a Slunce a udržují naši atmosféru v rozmezí teplot, které jsou pro život důležité. Země funguje jako topení, které ohřívá okolní vzduch. Hlavní plyn způsobující skleníkový jsou oxid uhličitý a vodní páry. Už v roce 1985 se do ovzduší dostalo 18 miliard tun Co2, je to uhlí, zemní plyn nebo třeba břidlice a ropa.

11 Greenhouse gases absorb heat from Earth and Sun and keep the earth´s athmosphere temperature convenient to live. The earth functions as a heating which warms up the surrounding air. Main gases causing the greenhouse effect are carbon dioxide and water vapour. In bilion tunes of Co2 got into the athmosphere (coal, natural gas, slate and oil).

12 Některé plyny v atmosféře mají schopnost pohlcovat infračervené paprsky, které vyzařuje povrch Země.
Vodní pára a oxid uhličitý pohlcují určitou část tepelného záření, jež opouští povrch Země, působí tedy jako pokrývka, která způsobuje rozdíl cca 21°C mezi průměrnou a skutečnou povrchovou teplotou. Působení této „pokrývky“ se nazývá přirozený skleníkový efekt. Tento účinek se nazývá přirozený proto, že všechny atmosférické plyny zde byly dávno předtím než se objevili lidé.

13 Some gases in the atmosfere are able to absorb infrared radiation emitted by the earth‘s surface.
Water vapour and carbon dioxide absorb a certain part of the thermal radiation emitted by the earth‘s surface and thus they function as a cover causing a difference of about 21 C between the average and actual surface temperature. The impact of this cover is called the natural greenhouse effect. This effect is called natural because all atmospheric gases had existed on the earth long before the first humans appeared.

14 Za uplynulých 8 tisíc let zmizela téměř třetina deštných pralesů.
Česká republika se podílí na celkovém znečištění ve světě více než jedním procentem. Na každého obyvatele naší republiky připadá ročně 4,1 tuny těchto emisí.

15 During the past 8 thousand years almost one third of rain forests disappeared.
The Czech Republic is contributing to the total world pollution with more than one percent. This means 4.1 tons of emissions per year are produced by each inhabitant of our country.

16 O zvýšeném skleníkovém účinku mluvíme v případě navýšení účinku způsobeného plyny přítomnými v atmosféře vlivem aktivit lidí, jako je odlesňování a spalování fosilních paliv. Skleníkový efekt způsobuje zadržování slunečního a zemského tepla odraženého od zemského povrchu v atmosféře.

17 Increased greenhouse effect means increased effect of greenhouse gases present at the atmosphere due to human activities such as deforestation and fossil fuel combustion. The greenhouse effect causes capture of the reflected solar and earth‘s heat in the atmosphere.

18 GLOBÁLNÍ STMÍVÁNÍ GLOBAL TWILIGHT
Je označení pro postupné snižování množství slunečního záření dopadajícího na Zemi. Tento jev má pravděpodobně dlouhodobější průběh. This is a term for gradual decrease of the amount of solar radiation falling down on earth. The phenomenom has probably a long term course.

19 PŘÍČINA Příčina tohoto jevu je dána především změnami ve složení pevných částeček v mracích za posledních několik desetiletí. Mraky v neznečištěné atmosféře obsahují vodní páru, ale i pevné částice na které může vodní pára přilnout a přirozeně kondenzovat. Dříve mohli sluneční paprsky volně pronikat mraky díky převládající vodě. Kvůli dnešnímu znečištění a většímu obsahu pevných částic zabraňují prostupu paprsků..

20 THE CAUSE This phenomenon is especially caused by changes in the composition of solid particles in clouds during last decades. In polluted atmosphere, clouds contain water vapour but also solid particles to which vapour can adhere and naturally condense. Previously,solar radiation could freely go trought the clouds because of water prevailing in them. Now pollution and added amount of solid particles block the radiation to get trought the clouds.

21 OVĚŘOVÁNÍ Nezávislé výzkumy v Indii a Holandsku ukázaly, že během posledních cca 40 let dochází k poklesu množství slunečního záření, které pronikne na povrch Země.

22 VERIFICATION Independent researches in India and the Netherlands showed that during the last 40 years the amount of solar radiation reaching the earth‘s surface had decreased. Independent researches in India and the Netherlands showed that during the last 40 years the amount of solar radiation reaching the earth‘s surface had decreased.

23 POMOC ZEMI REMEDY FOR THE EARTH
We can help the Earth by reduction of producing and emission of greenhouse gases. Pomoci můžeme rychlým snížením emisí skleníkových plynů. Pokud ne, důsledky globálního oteplování mohou být nenávratné. If not, consequences of global warming could be irreversible.


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ GLOBAL WARMING."

Podobné prezentace


Reklamy Google