Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budování improvizovaných úkrytů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budování improvizovaných úkrytů"— Transkript prezentace:

1 Budování improvizovaných úkrytů
pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005

2 Improvizované úkryty (IÚ)
Improvizované úkryty jsou předem vybrané optimálně vyhovující prostory ve vhodných částech budov, které budou svépomocně upravovány fyzickými a právnickými osobami k získání jejich ochranných vlastností s využitím materiálu z místních zdrojů, finančních prostředků a fyzické práce. budují se k ochraně obyvatelstva v případě vyhlášení krizových stavů (stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu nebo válečný stav) a to proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, budují se v místech, kde k ochraně obyvatelstva nebudou využívány stálé úkryty, svépomocné budování za krizových stavů spočívá v provedení navržených technických řešení k přizpůsobení vybraného prostoru k ukrytí osob, ochranné vlastnosti IÚ proti radioaktivnímu záření se vyjadřují ochranným součinitelem stavby Ko, který udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření v úkrytu menší než nad odkrytým terénem. Zjišťuje se výpočtem nebo orientačně.

3 Hlavní zásady pro budování
prostory mají mít minimální počet oken a dveří v obvodovém zdivu k provedení prací k jejich úpravě a mají být co nejvíce zapuštěny v okolním terénu (všeobecně platí: čím silnější je zdivo a větší zapuštění úkrytu, tím kvalitnější je ochrana), doběhová vzdálenost k dosažení úkrytu je do 800 m, podlahová plocha pro ukrývanou osobu se určuje v závislosti na způsobu větrání úkrytu a to 1- 3m2 u úkrytu s nuceným větráním a 3 - 5m2 u úkrytu bez větracího zařízení, doporučuje se, aby IÚ měl kapacitu do 50 ukrývaných osob. Kapacita úkrytu je dána součtem sedících (2/3 ukrývaných osob) na sedátcích ( rozměr cca.45x45 cm) a ležících osob (1/3 ukrývaných osob) na lehátcích ( rozměr cca. 55x180 cm), světlá výška IÚ (od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3m při minimální podchodné výšce 1,9m (výška od podlahy k nejnižší části stropu, nebo instalace vedené pod stropem úkryt), minimální tloušťka obvodových zdí u zděných konstrukcí má být 45 cm a u železobetonových konstrukcí 30 cm (u panelových domů výjimečně 15 cm), tloušťka klenby musí být nejméně 15 cm, tloušťka zdí, do nichž je klenba válená, minimálně 90 cm, vstupní dveře do IÚ by měly vést z budovy a musí být otvíratelné směrem ven z úkrytu, IÚ by měl mít alespoň dva východy (výlezy), z nichž minimálně jeden nouzový. Je výhodné, jsou-li IÚ propojeny průlezy.

4 Všeobecné požadavky Improvizované úkryty nesmí být zřizovány:
v částech budov, v nichž jsou v horních podlažích uloženy předměty a zařízení o hmotnosti větší než 1000 kg/m2 podlahové plochy, pod výrobními nebo skladovacími prostorami, v nichž jsou umístěny nádrže s nebezpečnými chemickými tekutinami, s roztavenými kovy a jinými nebezpečnými látkami, blíže než 100m od zásobníků s nebezpečnými látkami nebo těžkými plyny v případě, že porušení zásobníků může ohrozit bezpečnost ukrývaných, blíže než 50m od prostorů a skladů s nebezpečím výbuchu a od skladů s lehce zápalnými látkami. Jsou-li požárními nebo jinými předpisy stanoveny vzdálenosti větší, platí tyto větší vzdálenosti, v místech, kde by pod IÚ nebo prostorem IÚ procházelo vedení vysokotlaké páry, vysokého napětí, plynu, stlačeného vzduchu apod., Úroveň podlahy IÚ má být nad hladinou podzemní vody.

5 Rady pro konkrétní výběr
úkrytový prostor volíme především v podzemních místnostech zcela zapuštěných nebo částečně zapuštěných budov pod úrovni terénu s vícepatrovou nadstavbou, vhodné jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové), masivní stavby zděné (cihelné nebo kamenné) s velkou únosností stropních konstrukcí v suterénech, vhodné jsou vícepodlažní stavby, které svým charakterem, umístěním okolní zástavby a konstrukcí lépe odolávají účinkům vzdušného napadení, skýtají dobré podmínky pro opuštění a dávají předpoklady hospodárného řešení úprav, při výběru je nutno přihlédnout k účelu stavby (suterénu), k zachovalosti stavby, kvalitě zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu u starších zděných staveb. Vhodné jsou stavby vícetraktové s umístěním IÚ ve středním traktu, zřizování úkrytů v budovách se složitým a rozsáhlým instalačním zařízením je obtížné. Pokud prochází úkrytovými prostory instalační zařízení, je nutné, aby bylo pro včasné odstavení opatřeno uzávěry, nevhodné jsou stavby, kde převládá hořlavý stavební materiál, méně vhodné jsou stavby přízemní nebo jednopatrové, Umístění IÚ ve sklepě se volí tak, aby byl IÚ přístupný přímo nebo nejkratší přímou cestou ze schodišťového prostoru, celkové umístění IÚ v budově je nejvhodnější ve středním traktu, jsou-li budovy alespoň trojtraktové. Nevýhodou je, že střední trakt bývá poměrně úzký (max. 3,00 m). Tento trakt může však být kombinován podle situace s vedlejším traktem. Je vhodné, když mezi vnější zdí IÚ a obvodovou zdí budovy zůstane volný prostor.

6 Etapy budování Improvizované úkryty se budují podle navržených postupů uvedených v základním listě IÚ do 5 dnů v těchto etapách: - v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru páry, plynu, vody, elektrické energie a příprava k příjmu ukrývaných osob, - v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu, zejména zodolnění otvorů, přirozené větrání, utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy, - ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení dalších ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu a vybavení úkrytu vnitřním vybavením.

7 Postup prací po zvolení vhodného prostoru pro IÚ se určí kapacita úkrytu v závislosti na podlahové ploše nebo vnitřním objemu místností IÚ (počítá se 3,5-5m3/ osobu), stanoví se rozsah a postup nutných úprav, odhadne se potřeba materiálu z místních zdrojů a počet pracovníků pro zbudování IÚ (není-li zpracován základní list IÚ a údaje nejsou z něho známé), zjistí se místa hlavních uzávěrů plynu, vody, ústředního topení a další, zvolený prostor se vyklidí, provedou se vnější úpravy IÚ včetně přirozeného větrání (pokud bude nezbytné ho zřídit), provedou se vnitřní úpravy a utěsnění úkrytu, úkryt se vybaví vnitřním vybavením a vyprošťovacím nářadím, zpracuje se základní list IÚ (nebyl – li zpracován) a zajistí u obecního úřadu evidence IÚ včetně přidělení evidenčního čísla, IÚ se orientačně označí.

8 Místní zdroje Základním zdrojem k získávání nezbytného materiálu a pracovních nástrojů pro budování IÚ jsou místní zdroje: veškerý použitelný a využitelný materiál z nejbližšího okolí vytypovaného prostoru určeného k ukrytí. Je nutné využít všechny možné rezervy např. kůlny, oplocení, garáže, altany, stavby rozestavěné, zeminu, materiál z chodníků a další. V některých případech mohou být rozebrány budovy, které mají být demolovány, nebo může být rozebrán materiál z příček a přepážek ve sklepě, v přízemí, v patrech budovy apod. (nemůžeme bourat některou z nosných zdí!), materiál uložený ve skladech, prodejnách a na skládkách (stavební materiál, skládky dřeva a řeziva, písek, štěrk, kamenná drť, panely, betonářská ocel, jiný kovový materiál apod.), pracovní nástroje a vnitřní vybavení bytů, kanceláří a škol z majetku fyzických, podnikajících fyzických a právnických osob (lopaty, krumpáče, sochory, pily, spojovací materiál, nádoby všeho druhu, sedačky, lehátka, židle, mobilní telefon, hasící přístroje, sekery, úklidový materiál, kladiva, kleště, apod.), ostatní pomocný materiál (příložky, podložky, klíny, řezivo, dráty, skoby, hřebíky, špalíky, tmely, barvy, lepící pásky, folie PVC, pytle na písek,dřevěné bedny, leukoplast, vosk, sádra, vázací drát, plechové pláty apod.). Množství, způsob a časová posloupnost použití materiálu na zbudování improvizovaného úkrytu se uvádí v základním listě improvizovaného úkrytu.

9 Zvyšování ochranných vlastností IÚ
Proti otravným látkám a proti únikům nebezpečných průmyslových látek se provádí dokonalé utěsnění všech otvorů v IÚ, Proti radioaktivnímu spadu, k docílení zeslabení radioaktivního záření se provádí zesilování (zhmotnění) okenních a jiných otvorů IÚ přídavným materiálem minimálně na tloušťku obvodového zdiva a zřizování stínících stěn, Proti pádu trosek, účinkům střepin a hořících předmětů se provádí podpírání stropů, chránění oken překrytím, zesilování dveří a zřizování nouzového výlezu (průrazu).

10 Způsoby technického řešení úprav - 1
zesílení tloušťky obvodových konstrukcí v oslabených místech (dveřní, okenní a větrací otvory, niky, anglické dvorky apod.) vyplněním vhodným zhmotňujícím materiálem. Tloušťka přídavného materiálu má být stejná jako obvodová zeď a má přesahovat otvor po jeho obvodě o 30 cm, okenní otvory vedoucí do venkovního prostoru se uzavírají a zhmotňují zazděním cihlami, kameny, pytli s pískem nebo hlínou. Okna se z vnější strany překrývají prkny, deskami, plechem apod. a zasypávají zeminou, pískem, štěrkem ale i jiným sypkým materiálem, nebo se zarovnávají cihlami, dlažebními kostkami, pytli nebo bednami se zeminou, pískem nebo jiným vhodným materiálem. (viz obr. 3). Při zhmotňování okenních otvorů se musí pamatovat na umístění větracích komínků a jejich utěsnění, vchodové dveře dřevěné nebo ocelové se zesilují prkny a svlaky (viz obr. 5 dřevěné dveře, obr. 8 ocelové dveře) a zajistí se jejich plynotěsnost vhodným těsnícím materiálem s dodatečnou úpravou prahu (viz obr. 7). po obsazením IÚ se vchodové dveře zabezpečí proti účinkům sání, které vzniká po tlakové vlně, a to trámky a dráty proti otevření dveří směrem ven z úkrytu (viz obr. 6 ) zřizování ochranných stínících stěn při vstupech do úkrytu z venku. Zřizují se co nejdelší. Tloušťka stínící stěny má být minimálně stejná jako tloušťka obvodového zdiva,

11 Způsoby technického řešení úprav - 2
dveře a okna se utěsňují vhodným materiálem (izolepa, kovotěs, samolepící molitanová páska, leukoplastová folie, pryžová páska, sádra, těsnící tmely, pěna, juta apod.). Utěsnění spár, štěrbin a prostorů kolem prostupů instalačních zařízení se provádí pomocí tmelů, pěn, ucpávek a nátěry, provádí se utěsnění komínů, kanalizačních šachet a vpustí, provádí se zhmotnění oken nad úkrytem (např. nábytkem), vyplnění oken nad úkrytem zhmotňujícím materiálem a zesílení stropu nad úkrytem zeminou, pískem apod., budují se únikové cesty, kterými jsou nouzový výlez a průraz. Nouzovým výlezem (štolovým nebo šachtovým) by měl být opatřen každý IÚ. Pokud není možno vybudovat u IÚ nouzový výlez, provádí se průrazy k napojení na nejbližší IÚ, který je nouzovým výlezem vybaven, železobetonové stropy deskové a trámy železobetonových stropů se zabezpečují proti zřícení. Stropy se mohou podepírat dřevěnými podélnými nosníky a sloupky se zavětrováním, nebo s využitím jiných stavebních prvků, segmentové valené klenby do traverz (válcované nosníky průřezu I), o max. délce 4,00 m (I profilu 24 cm) a max. vzdálenosti 1,00 m se nemusí podepírat ani rozpírat. Delší traverzy se podepírají sloupky ve vzdálenostech 2,60 m až 4,00 m a rozpírají ve vzdálenostech rozpěr 1,95 až 3,00 m. Rozměry traverzy, do níž je valená klenba vyzděná se určí podle šířky viditelné spodní příruby traverzy stropní klenby valené do zdí se nepodepírají!

12 Zesilování stropní konstrukce proti zřícení podpěrami
principem zesílení stropní konstrukce je zkrácení jejího rozpětí v místech největšího namáhání způsobeným uvažovaným zatížením, zejména troskami zřícené budovy nad úkrytem, ale i jiným (např. otřesy od dopravních prostředků po provedení zesílení, nárazy na sloupky při přesunu materiálu, otřesy od výbuchů pum apod.), pro podpírající konstrukce se volí jednoduchý systém sloupků a vodorovných podélných a příčných nosníků, které po spojení vyztužují stávající konstrukce, zajištění stability dřevěných sloupků proti vybočení nebo zkosení se provádí zavětrováním - úhlopříčnými výztuhami (viz obr. 2 bod 5), hraněné řezivo pro podélné nosníky se musí klást na stojato (na užší stranu), prahy se kladou ve směru vstupu do IÚ, sloupky musí být řádně uklínovány, klíny musí být vzájemně zajištěny proti posunu, spojení a zajištění sloupků s příčnými nebo podélnými nosníky a jejich zajištění proti posuvu musí být provedeno tesařskými skobami (kramlemi) nebo prkny na obou stranách (viz. obr. 9), zesilující úpravu stropů (podpěry a rozpěry) se doporučuje odborně posoudit stavařem nebo statikem.

13 Zabezpečení větrání improvizovaným filtroventilačním zařízením,
běžně mírově používanými ventilátory, normovými soupravami FVZ s předřazenými nebo improvizovanými filtry (například pískovými), FVKPM, filtračním a ventilačním zařízením FVKP, FVZ 150 a dalšími typy FVZ, přirozeným větráním pomocí vzduchovodů zhotovených improvizovaným způsobem s použitím vhodných vzduchovodů (plechové, novodurové, osinkocementové roury) nebo vzduchovodů zhotovených z prken: - u IÚ s kapacitou do 50 osob, - princip využívá přirozeného tahu vzduchu vznikajícího rozdílem teplot vně a uvnitř IÚ, - venkovní vzduch se přivádí do IÚ komínkem, jehož nasávací otvor musí být 1,5 m nad úrovní terénu a který vyúsťuje v místnosti pro ukrývané asi 50 cm nad podlahou. Komínek se uvnitř místnosti opatří jednoduchým uzávěrem umožňujícím regulaci vzduchu, - vydýchaný vzduch se odvádí komínkem ústícím 20-25 cm pod stropem s vyvedením nejméně o 2 m výše než nasávací otvor, - přívodní a odvodní komínek se umísťuje na protilehlých stěnách místnosti, - vnější otvory komínků se opatřují stříškou, - k větrání lze využitím větracích nebo světlíkových šachet, k odvodu vzduchu z úkrytu i komínových průduchů.

14 Zásady při ukrývaní v IÚ
ukrývané osoby se řídí pokyny vysílanými sdělovacími prostředky a pokyny velitele úkrytu. Do improvizovaného úkrytu lze vzít evakuační zavazadlo, používá-li se ve výjimečných případech zdroj světla s otevřeným plamenem (v úkrytech s větracími komínky), musí se umístit do blízkosti otvoru odvodního komínku, v případě výskytu nebezpečných látek se vypíná klimatizace nebo mírové větrání, utěsní se všechny otvory a použijí se prostředky individuální ochrany nebo improvizované prostředky individuální ochrany, při dokonalém utěsnění ochranného prostoru IÚ, ve kterém není zařízení pro dodávkou vzduchu, lze setrvat pouze omezenou dobu závislou na objemu vnitřního prostoru úkrytu a na počtu ukrývaných osob. (Pozor! Hrozí nebezpečí otravy vydýchaným oxidem uhličitým), v úkrytovém prostoru se nesmí během ochranného provozu kouřit, v úkrytu se osoba chová ohleduplně, nehlučí, respektují se kolektivní zájmy, nevyvolávají se spory. Je nutno si uvědomit, že jde o mimořádnou situaci, kdy nouzové podmínky kladou na člověka zvýšené fyzické a psychické nároky.

15 Využití ochranných vlastností budov v mírové době
proti úniku nebezpečných látek v mírové době se IÚ nezřizují, v případě úniku chemické nebezpečné látky v době míru se využívá ochranných vlastností budov (bytů) v zasaženém místě. Nejvhodnější prostory pro tyto účely jsou ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy ve směru šíření nebezpečné látky (většina nebezpečných chemických látek - plynů, resp. par je těžší než vzduch a drží se při zemi). Nebezpečné chemické látky lehčí než vzduch jsou vesměs prchavé, v terénu málo stálé, a není proto příliš pravděpodobné, že proniknou zavřenými, resp. utěsněnými okny a dveřmi ve vyšších patrech závětrné strany budovy, ochranu v domě (v bytě) je nutno v případě potřeby poskytnout i osobám, nacházejícím se mimo budovy, okna místnosti vybrané k ochraně osob na závětrné straně budov lze utěsnit různými druhy samolepících těsnících pásek, polyetylenovými fóliemi i samolepícími, které zamezí průniku nebezpečné chemické látky do místností, průnik látky okny do místností je možné snížit záclonami i závěsy, namočenými ve vodě nebo v roztoku pitné vody a zažívací sody, kyseliny citrónové nebo stolního octu, je nezbytné vypnout a utěsnit veškerou ventilaci v bytě (klimatizaci, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky a také sebemenší otvory (klíčové dírky, otvory pro poštu ap.), kde se může vyskytnout netěsnost, v případě vzniku radiační havárie v zónách havarijního plánování jaderných zařízení se chrání obyvatelstvo tím, že setrvává v budovách a využívá jejich ochranných vlastností proti radioaktivnímu ozáření z radioaktivního oblaku. Po snížení ozáření se provádí evakuace.

16 Závěr Ukrytí v improvizovaných úkrytech je významným prvkem kolektivní ochrany za krizových situací. Prezentace byla vytvořena pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, které budou zabezpečovat a realizovat ukrytí v IÚ za krizových situací. Prezentace proto podává praktický návod pro přípravné práce k budování a pro vlastní svépomocné budování IÚ.


Stáhnout ppt "Budování improvizovaných úkrytů"

Podobné prezentace


Reklamy Google