Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Běžný hygienický dozor METODY DOZORU. Téma přednášky  Přehled právních předpisů v ochraně zdraví při práci  Legislativní zakotvení SZD  Pracovní prostředí:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Běžný hygienický dozor METODY DOZORU. Téma přednášky  Přehled právních předpisů v ochraně zdraví při práci  Legislativní zakotvení SZD  Pracovní prostředí:"— Transkript prezentace:

1 Běžný hygienický dozor METODY DOZORU

2 Téma přednášky  Přehled právních předpisů v ochraně zdraví při práci  Legislativní zakotvení SZD  Pracovní prostředí: definice základních termínů (pracoviště, pracovního místa, pracovní činnost.)  Objekty hygienického zájmu a požadavky na jejich vnitřní dispozici  Syndrom nemocných budov  Metoda BHD

3 Právní předpisy v ochraně zdraví při práci  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 274/2003 Sb.)  zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (zákon č. 155/2000 Sb.)  nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (novela zák.č. 523/2002 Sb., novela č. 441/2004 Sb.)

4 Právní předpisy v ochraně zdraví při práci  nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.  vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

5 Právní předpisy v ochraně zdraví při práci  vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvím, a podmínky, za nichž mohou mladiství tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

6 Zakotvení státního zdravotního dozoru (SZD) § 84 zák. č. 258/2000 Sb.  SZP se vykonává podle ust. tohoto zákona a souvisejících právních předpisů  OOVZ mohou uložit určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek ke zjištění, zda není ohroženo zdraví lidí  mohou rozhodnout o zastavení nebo omezení užívání stavby nebo provozovny je-li bezprostředně ohroženo veřejné zdraví a to doby odstranění závad

7 Zakotvení státního zdravotního dozoru (SZD) § 84 zák. č. 258/2000 Sb.  nařídit provedení opatření k omezení rizik plynoucí z faktorů prostředí  mohou stanovit přísnější NPH škodlivých faktorů, při vysokém fyzickém zatížení škodlivými vlivy, při překračování BET apod.  nařídit mimořádné lékařské prohlídky a upravit způsob a rozsah sledování zátěže organismu

8 Pracovní prostředí Pracoviště je část pracovního prostoru vymezená určitému pracovníkovi nebo skupině pracovníků pro hlavní nebo vedlejší pracovní činnost Může být - uzavřené - polootevřené - venkovní - s omezeným prostorem

9 Pracovní prostředí Trvalé pracoviště využívané déle než 4 hod za směnu a využití se opakuje při trvalém užívání budovy více než 1x týdně Přechodné pracoviště je užíváno méně než 4 hod za směnu

10 Pracovní prostředí Pracovní místo část pracoviště, které je výkonem práce požadovaná technologií nebo postupem včetně seřizování, údržby oprav, čištění. Může být trvalé, přechodné a vedlejší (krátkodobé práce).

11 Pracovní prostředí Pracovní činnost výkon rozličných technologií, ale i seřizování, oprav úklidu apod. na pracovním místě

12 Požadavky na pracovní prostředí Prostorové požadavky 1. Na přirozeně větraná pracoviště a) Volná podlahová plocha na 1 zaměstnance musí připadat nejméně 2 m 2 volné podlahové plochy b) Vzdušný prostor - vzdušný prostor 12 m 3 při práci vsedě - vzdušný prostor 15 m 3 při práci ve stoje - vzdušný prostor 18 m 3 při těžké práci

13 Požadavky na pracovní prostředí Prostorové požadavky c) Světlá výška trvalého pracoviště (místnosti se šikmými stropy: nad ½ podlahové plochy výška 2,30; u přechodných pracovišť nesmí být nižší než 2,1 m) - nejméně 2,60 m (plocha menší než 50 m 2 ) - nejméně 2,70 m (plocha menší než 100 m 2 ) - nejméně 3 m (plocha menší než 2000 m 2 ) - nejméně 3,25 m (plocha více než 2000 m 2 )

14 Požadavky na pracovní prostředí Prostorové požadavky 1. Na klimatizovaná pracoviště a) Volná podlahová plocha na 1 zaměstnance musí připadat nejméně 5 m 2 volné podlahové plochy b) Vzdušný prostor - vzdušný prostor 20 m 3 při práci vsedě - vzdušný prostor 25 m 3 při práci ve stoje - vzdušný prostor 30 m 3 při těžké práci

15 Požadavky na pracovní prostředí Prostorové požadavky c) Světlá výška trvalého pracoviště (tam, kde se koná lehká práce snížení o 0,25 m, nikdy ne pod 3 m ) - nejméně 3,00 m (plocha větší než 100 m 2 ) - nejméně 3,50 m (plocha 2000 m 2 a méně) - nejméně 4,50 m (plocha více než 2000 m 2 )

16 Objekty hygienického zájmu a požadavky na jejich vnitřní dispozici Budovy Funkce budovy - ochrana lidí - ochrana výrobních zařízení - ochrana zpracovaného materiálu - ochrana finálních výrobků - ochrana okolí

17 Budovy Typy budov výrobnínevýrobní

18 Výrobní budovy  průmyslové a zemědělské  vícepodlažní a jednopodlažní  jednolodní a vícelodní

19 Nevýrobní budovy  skladové ( bez obsluhy, s obsluhou, s občasnou obsluhou )  z hlediska pracovního prostředí  polozakryté  nezakryté (únik škodlivin)

20 Uplatnění jednotlivých typů staveb  jednopodlažní  těžké provozy (výroba potřebuje velkou plochu a výšku)  lehké provozy (výroba potřebuje rovnoměrné denní osvětlení – textil, obuv)  výroba se značným vývinem tepla (odvádění světlíky – slévárny, válcovny)

21 Uplatnění jednotlivých typů staveb  vícepodlažní  pracoviště kolem obvodových stěn  centrální část schodiště a pomocné provozy (doprava a skladování materiálu)  zdroj tepla do vyšších pater

22 Uplatnění jednotlivých typů staveb  bezokenní budovy  specifické nároky technologie na stálou teplotu a vlhkost, vyloučení světla, nároky na čistotu vzduchu, ochrana okolí  větrání zajištěno klimatizací

23 Požadavky na vnitřní provedení stavby  Podlaha (povrchová úprava podle výrobních podmínek)  tepelná izolace  protiskluzová úprava  odkanalizování  spádování do vpusti

24 Požadavky na vnitřní provedení stavby  Stěny  snadná čistitelnost  omyvatelnost  nepropustnost  barevná úprava (světlá-odraz světla)  speciální úprava (akustické obklady, stínící ionizující záření)

25 Požadavky na vnitřní provedení stavby  Stropy  nesmí zhoršovat tepelnou pohodu

26 Požadavky na vnitřní provedení stavby  Spojovací cesty ( nesmí být nikdy trvalým pracovištěm )  bezpečně průchozí  omezení průvanu  zábrana šíření škodlivin  regulace teplotních rozdílů

27 Požadavky na vnitřní provedení stavby  Střecha  světlíky sedlové (propouští nejvíce světla), lucernový (nejméně světla, ale možnost větrání), pultový, lichoběžníkovitý apod.

28 Požadavky na vnitřní provedení stavby  Okna  denní osvětlení  vizuální spojení s okolím

29 Vliv budov na pracovní prostředí  typ stavby  orientace  lokalita v terénu ovlivňuje tepelnou vlhkost osvětlení čistotu prostředí akustické podmínky

30 Orientace budovy  sluneční záření-proslunění  osvětlení ( na pracovní místo nepřímé sluneční světlo )  tepelné sálání  větrání ( dlouhá osa budovy kolmo na směr převládajícího větru ) Nevhodná je orientace největších ploch s okny k západu nebo jiho-západu – max. ohřev stěn a přímé sl. paprsky po celou pracovní směnu

31 Tepelně izolační vlastnosti budov charakterizuje je tepelná vodivost nebo její převrácená hodnota – tepelný odpor materiálu Je to množství tepla, které převede 1 m 2 stěny při rozdílech 1 K na obou površích. Tepelný odpor obvodových stěn musí být takový, aby byla teplota vnitřního povrchu stěny nižší o víc než 6 st.C než teplota vzduchu v místnosti.

32 Tepelně izolační vlastnosti budov Tepelná akumulace (jímavost ) - závisí na - hmotnosti stěny - měrném teple - tepelné vodivosti Silné stěny-velká akumulace tepla (pomalé změny teploty) Porézní materiály- izolace (vzduch v nich tvoří izolační vrstvu).

33 Zabránění nadměrnému zvyšování vnitřní teploty  při výstavbě ( vhodný typ stavby, orientace, stínící prvky na fasádě, dvojitá fasáda )  stojící budova: - cloněním ( žaluzie, závěsy..), speciální zasklení, chlazením vzduchu, klimatizace

34 Zabránění diskomfortu z tepelných ztrát  topná plocha do parapetu  teplovzdušné větrání, klimatizace  teplovzdušné větrání směřovat tak, aby byly ohřívány venkovní stěny  zabránění vniknutí venkovního vzduchu ( vzduchové clony, zdvojená vrata )  budovy bez oken a světlíků

35 Tepelná pohoda Vjem, který určuje pohodu prostředí a tím i výkonnost člověka při práci. Je to stav, kdy veškeré teplo produkované tělem je odváděno do prostředí bez nároku na termoregulační mechanismy, tj. bez viditelného pocení. Tepelnou pohodu určuje: činnost, prostředí, oděv.

36 Ochrana před tepelnou zátěží 1.Technická - větrání - snížení intenzity sálání zdroje (izolace, chlazení) - clony proti sálání - ochlazování pracovníků - ochrana před sluneční radiací - speciální oděv

37 Ochrana před tepelnou zátěží 2. organizační - režim práce a odpočinku - pitný režim

38 Ochrana před chladem trvalý pobyt venku trvalý pobyt venku technologické požadavky Technická opatření - oděv, rukavice - vytápění - zabezpečení průniku chladného vzduchu

39 Ochrana před chladem trvalý pobyt venku trvalý pobyt venku technologické požadavky Organizační opatření - redukce pracovní intenzity - zkrácení pracovní doby - přerušovaná práce - pitný režim

40 Osvětlení Je ošetřeno ČSN zdroje: žárovky, zářivky, výbojky - přímé (primární) - nepřímé (sekundární) - kombinované (okna, světlíky) - sdružené (umělé a denní osvětlení)

41 Osvětlení Požadavky na pracoviště podle délky pobytu a podle nároku na vykonávanou zrakovou činnost Hygienické minimum u denního osvětlení průměrný činitel denní osvětlenosti 3% minimálně 1,5 %

42 Osvětlení Hygienické minimum u umělého osvětlení 200 lx Hygienické minimum u sdruženého osvětlení 400 lx

43 Větrání na pracovišti Větrání je řízená výměna vzduchu, která slouží jednak k přívodu čerstvého vzduchu a jednak k odvodu škodlivin z prostředí, nadměrného tepla a vlhkosti. Větrání Nucené Přirozené

44 Větrání na pracovišti Nevětraný prostor nemůže být využit ani jako přechodné pracoviště.

45 Větrání na pracovišti Požadavky 50 m 3 /h práce vsedě 70 m 3 /h práce ve stoje a v chůzi 90 m 3 /h těžká fyzická práce Zvýšení při zátěži teplem, pachy, kouřením (kuřárny zvýšení o 10 m3/h na osobu).

46 Větrání na pracovišti Zvýšení při zátěži teplem pachy kouřením (kuřárny zvýšení o 10 m 3 /h na osobu) Prostory pro veřejnost zvýšení větrání úměrně s nárůstem podlahové plochy.

47 Větrání na pracovišti Přiváděný vzduch filtrován ohříván Oběhový vzduch musí být čištěn (nižší než 5% PEL Při teplovzdušném větrání a klimatizaci podíl venkovního vzduchu nesmí klesnout pod 15 %.

48 Místní odsávání spojeno s chodem technického výrobního zařízení

49 Větrání na pracovišti Větrání musí zaručit - nevznikne studený průvan - nevytvoří oblast stagnujícího vzduchu - rozdíly teplot ventrálně a horizontálně budou minimální - v pracovním prostředí bude proudit neznečištěný vzduch od pracovníka ke zdroji škodlivin

50 Vytápění Vytváří příznivé podmínky. lokálníústřední Plynové infrazářiče světlé tmavé

51 Syndrom nemocných budov  nespecifické potíže – bez pracovní neschopnosti  postihují současně větší počet osob  administrativní budovy

52 Syndrom nemocných budov Příznaky postižení očí a horních cest dýchacích - dráždění pálení očí - nosu - slzení - rýma

53 Syndrom nemocných budov Příznaky postižení kůže a dolních cest dýchacích - tlak na prsou - dušnost až astmatický záchvat - svědění zčervenání pokožky - vyrážka

54 Syndrom nemocných budov Příznaky postižení centrálně-nervové - bolest hlavy - letargie - vznětlivost nesoustředěnost - celková únava - porucha nočního spánku, denní ospalost

55 Syndrom nemocných budov Možné příčiny (neznámé) - vnik zplodin - kanalizace - nemožnost otevírat okna - špatný úklid, údržba - syntetické podlahové krytiny - závěsy

56 Syndrom nemocných budov Možné příčiny (neznámé) - práce na PC - fotokopírky - kouření - radon - ionizace vzduchu

57 Hodnocení zdravotních rizik v pracovním prostředí kategorizace pracovišť Zjišťování, zda na pracovištích zaměstnavatele budou nebo jsou přítomny rizikové faktory – spojitost se strojním zařízením, technologií. Odstranění již v PHD.

58 Hodnocení zdravotních rizik v pracovním prostředí BHD - stanovisko OOVZ se opírá o klasifikaci možných rizik podpořený výsledky měření nebo hodnocení jednotlivých faktorů. Nutno provést určení rozsahu neodstranitelných rizik a zařazení práce do kategorie podle celkové expozice rozhodujících faktorům v charakteristické směně včetně její výsledné hodnoty a zařazení faktorů do kategorie.

59 Podle míry výskytu faktorů se práce zařazují do čtyř kategorií  1K. podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví  2K. Práce, při nichž při současné úrovni poznání lze očekávat nepříznivý vliv na zdraví jen výjmečně  3K. Překračování hygienických limitů, lze předpokládat výskyt nemocí z povolání  4K. Vysoké riziko ohrožení zdraví

60 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Běžný hygienický dozor METODY DOZORU. Téma přednášky  Přehled právních předpisů v ochraně zdraví při práci  Legislativní zakotvení SZD  Pracovní prostředí:"

Podobné prezentace


Reklamy Google