Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Běžný hygienický dozor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Běžný hygienický dozor"— Transkript prezentace:

1 Běžný hygienický dozor
METODY DOZORU

2 Téma přednášky Přehled právních předpisů v ochraně zdraví při práci
Legislativní zakotvení SZD Pracovní prostředí: definice základních termínů (pracoviště, pracovního místa, pracovní činnost.) Objekty hygienického zájmu a požadavky na jejich vnitřní dispozici Syndrom nemocných budov Metoda BHD

3 Právní předpisy v ochraně zdraví při práci
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 274/2003 Sb.) zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (zákon č. 155/2000 Sb.) nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (novela zák.č. 523/2002 Sb., novela č. 441/2004 Sb.)

4 Právní předpisy v ochraně zdraví při práci
nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb. vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

5 Právní předpisy v ochraně zdraví při práci
vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvím, a podmínky, za nichž mohou mladiství tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

6 Zakotvení státního zdravotního dozoru (SZD)
§ 84 zák. č. 258/2000 Sb. SZP se vykonává podle ust. tohoto zákona a souvisejících právních předpisů OOVZ mohou uložit určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek ke zjištění, zda není ohroženo zdraví lidí mohou rozhodnout o zastavení nebo omezení užívání stavby nebo provozovny je-li bezprostředně ohroženo veřejné zdraví a to doby odstranění závad

7 Zakotvení státního zdravotního dozoru (SZD)
§ 84 zák. č. 258/2000 Sb. nařídit provedení opatření k omezení rizik plynoucí z faktorů prostředí mohou stanovit přísnější NPH škodlivých faktorů, při vysokém fyzickém zatížení škodlivými vlivy, při překračování BET apod. nařídit mimořádné lékařské prohlídky a upravit způsob a rozsah sledování zátěže organismu

8 Pracovní prostředí Pracoviště je část pracovního prostoru vymezená určitému pracovníkovi nebo skupině pracovníků pro hlavní nebo vedlejší pracovní činnost Může být uzavřené polootevřené venkovní s omezeným prostorem

9 Pracovní prostředí Trvalé pracoviště
využívané déle než 4 hod za směnu a využití se opakuje při trvalém užívání budovy více než 1x týdně Přechodné pracoviště je užíváno méně než 4 hod za směnu

10 Pracovní prostředí Pracovní místo
část pracoviště, které je výkonem práce požadovaná technologií nebo postupem včetně seřizování, údržby oprav, čištění. Může být trvalé, přechodné a vedlejší (krátkodobé práce).

11 Pracovní prostředí Pracovní činnost
výkon rozličných technologií, ale i seřizování, oprav úklidu apod. na pracovním místě

12 Požadavky na pracovní prostředí Prostorové požadavky
1. Na přirozeně větraná pracoviště a) Volná podlahová plocha na 1 zaměstnance musí připadat nejméně 2 m2 volné podlahové plochy b) Vzdušný prostor vzdušný prostor 12 m3 při práci vsedě vzdušný prostor 15 m3 při práci ve stoje vzdušný prostor 18 m3 při těžké práci

13 Požadavky na pracovní prostředí Prostorové požadavky
c) Světlá výška trvalého pracoviště (místnosti se šikmými stropy: nad ½ podlahové plochy výška 2,30; u přechodných pracovišť nesmí být nižší než 2,1 m) nejméně 2,60 m (plocha menší než 50 m2) nejméně 2,70 m (plocha menší než 100 m2) nejméně 3 m (plocha menší než 2000 m2) nejméně 3,25 m (plocha více než 2000 m2)

14 Požadavky na pracovní prostředí Prostorové požadavky
1. Na klimatizovaná pracoviště a) Volná podlahová plocha na 1 zaměstnance musí připadat nejméně 5 m2 volné podlahové plochy b) Vzdušný prostor vzdušný prostor 20 m3 při práci vsedě vzdušný prostor 25 m3 při práci ve stoje vzdušný prostor 30 m3 při těžké práci

15 Požadavky na pracovní prostředí Prostorové požadavky
c) Světlá výška trvalého pracoviště (tam, kde se koná lehká práce snížení o 0,25 m, nikdy ne pod 3 m ) nejméně 3,00 m (plocha větší než 100 m2) nejméně 3,50 m (plocha 2000 m2 a méně) nejméně 4,50 m (plocha více než 2000 m2)

16 Objekty hygienického zájmu a požadavky na jejich vnitřní dispozici
Budovy Funkce budovy ochrana lidí ochrana výrobních zařízení ochrana zpracovaného materiálu ochrana finálních výrobků ochrana okolí

17 Budovy Typy budov výrobní nevýrobní

18 Výrobní budovy průmyslové a zemědělské vícepodlažní a jednopodlažní
jednolodní a vícelodní

19 Nevýrobní budovy skladové
(bez obsluhy, s obsluhou, s občasnou obsluhou) z hlediska pracovního prostředí polozakryté nezakryté (únik škodlivin)

20 Uplatnění jednotlivých typů staveb
jednopodlažní těžké provozy (výroba potřebuje velkou plochu a výšku) lehké provozy (výroba potřebuje rovnoměrné denní osvětlení – textil, obuv) výroba se značným vývinem tepla (odvádění světlíky – slévárny, válcovny)

21 Uplatnění jednotlivých typů staveb
vícepodlažní pracoviště kolem obvodových stěn centrální část schodiště a pomocné provozy (doprava a skladování materiálu) zdroj tepla do vyšších pater

22 Uplatnění jednotlivých typů staveb
bezokenní budovy specifické nároky technologie na stálou teplotu a vlhkost, vyloučení světla, nároky na čistotu vzduchu, ochrana okolí větrání zajištěno klimatizací

23 Požadavky na vnitřní provedení stavby
Podlaha (povrchová úprava podle výrobních podmínek) tepelná izolace protiskluzová úprava odkanalizování spádování do vpusti

24 Požadavky na vnitřní provedení stavby
Stěny snadná čistitelnost omyvatelnost nepropustnost barevná úprava (světlá-odraz světla) speciální úprava (akustické obklady, stínící ionizující záření)

25 Požadavky na vnitřní provedení stavby
Stropy nesmí zhoršovat tepelnou pohodu

26 Požadavky na vnitřní provedení stavby
Spojovací cesty (nesmí být nikdy trvalým pracovištěm) bezpečně průchozí omezení průvanu zábrana šíření škodlivin regulace teplotních rozdílů

27 Požadavky na vnitřní provedení stavby
Střecha světlíky sedlové (propouští nejvíce světla), lucernový (nejméně světla, ale možnost větrání), pultový, lichoběžníkovitý apod.

28 Požadavky na vnitřní provedení stavby
Okna denní osvětlení vizuální spojení s okolím

29 Vliv budov na pracovní prostředí
typ stavby orientace lokalita v terénu ovlivňuje tepelnou vlhkost osvětlení čistotu prostředí akustické podmínky

30 Orientace budovy sluneční záření-proslunění
osvětlení (na pracovní místo nepřímé sluneční světlo) tepelné sálání větrání (dlouhá osa budovy kolmo na směr převládajícího větru) Nevhodná je orientace největších ploch s okny k západu nebo jiho-západu – max. ohřev stěn a přímé sl. paprsky po celou pracovní směnu

31 Tepelně izolační vlastnosti budov
charakterizuje je tepelná vodivost nebo její převrácená hodnota – tepelný odpor materiálu Je to množství tepla, které převede 1 m2 stěny při rozdílech 1 K na obou površích. Tepelný odpor obvodových stěn musí být takový, aby byla teplota vnitřního povrchu stěny nižší o víc než 6 st.C než teplota vzduchu v místnosti .

32 Tepelně izolační vlastnosti budov
Tepelná akumulace (jímavost) - závisí na hmotnosti stěny měrném teple tepelné vodivosti Silné stěny-velká akumulace tepla (pomalé změny teploty) Porézní materiály- izolace (vzduch v nich tvoří izolační vrstvu).

33 Zabránění nadměrnému zvyšování vnitřní teploty
při výstavbě (vhodný typ stavby, orientace, stínící prvky na fasádě, dvojitá fasáda) stojící budova: - cloněním (žaluzie, závěsy..), speciální zasklení, chlazením vzduchu, klimatizace

34 Zabránění diskomfortu z tepelných ztrát
topná plocha do parapetu teplovzdušné větrání, klimatizace teplovzdušné větrání směřovat tak, aby byly ohřívány venkovní stěny zabránění vniknutí venkovního vzduchu (vzduchové clony, zdvojená vrata) budovy bez oken a světlíků

35 Tepelná pohoda Vjem, který určuje pohodu prostředí a tím i výkonnost člověka při práci. Je to stav, kdy veškeré teplo produkované tělem je odváděno do prostředí bez nároku na termoregulační mechanismy, tj. bez viditelného pocení. Tepelnou pohodu určuje: činnost, prostředí, oděv.

36 Ochrana před tepelnou zátěží
1.Technická - větrání - snížení intenzity sálání zdroje (izolace, chlazení) - clony proti sálání - ochlazování pracovníků - ochrana před sluneční radiací - speciální oděv

37 Ochrana před tepelnou zátěží
2. organizační - režim práce a odpočinku - pitný režim

38 Ochrana před chladem trvalý pobyt venku technologické požadavky trvalý
Technická opatření - oděv, rukavice - vytápění - zabezpečení průniku chladného vzduchu

39 Ochrana před chladem trvalý pobyt venku technologické požadavky trvalý
Organizační opatření - redukce pracovní intenzity - zkrácení pracovní doby - přerušovaná práce - pitný režim

40 zdroje: žárovky, zářivky, výbojky
Osvětlení Je ošetřeno ČSN zdroje: žárovky, zářivky, výbojky - přímé (primární) nepřímé (sekundární) kombinované (okna, světlíky) sdružené (umělé a denní osvětlení)

41 Osvětlení Požadavky na pracoviště
podle délky pobytu a podle nároku na vykonávanou zrakovou činnost Hygienické minimum u denního osvětlení průměrný činitel denní osvětlenosti 3% minimálně 1,5 %

42 Osvětlení Hygienické minimum u umělého osvětlení 200 lx
Hygienické minimum u sdruženého osvětlení 400 lx

43 Větrání na pracovišti Větrání je řízená výměna vzduchu, která slouží jednak k přívodu čerstvého vzduchu a jednak k odvodu škodlivin z prostředí, nadměrného tepla a vlhkosti. Větrání Nucené Přirozené

44 Větrání na pracovišti Nevětraný prostor nemůže být využit ani jako přechodné pracoviště.

45 Větrání na pracovišti Požadavky 50 m3/h práce vsedě
70 m3/h práce ve stoje a v chůzi 90 m3/h těžká fyzická práce Zvýšení při zátěži teplem, pachy, kouřením (kuřárny zvýšení o 10 m3/h na osobu).

46 Větrání na pracovišti Zvýšení při zátěži teplem pachy
kouřením (kuřárny zvýšení o 10 m3/h na osobu) Prostory pro veřejnost zvýšení větrání úměrně s nárůstem podlahové plochy.

47 Větrání na pracovišti Přiváděný vzduch ohříván filtrován
Oběhový vzduch musí být čištěn (nižší než 5% PEL Při teplovzdušném větrání a klimatizaci podíl venkovního vzduchu nesmí klesnout pod 15 %.

48 Místní odsávání spojeno s chodem technického výrobního zařízení

49 Větrání na pracovišti Větrání musí zaručit nevznikne studený průvan
nevytvoří oblast stagnujícího vzduchu rozdíly teplot ventrálně a horizontálně budou minimální v pracovním prostředí bude proudit neznečištěný vzduch od pracovníka ke zdroji škodlivin

50 Vytváří příznivé podmínky.
Vytápění Vytváří příznivé podmínky. lokální ústřední Plynové infrazářiče světlé tmavé

51 Syndrom nemocných budov
nespecifické potíže – bez pracovní neschopnosti postihují současně větší počet osob administrativní budovy

52 Syndrom nemocných budov
Příznaky postižení očí a horních cest dýchacích dráždění pálení očí nosu slzení rýma

53 Syndrom nemocných budov
Příznaky postižení kůže a dolních cest dýchacích tlak na prsou dušnost až astmatický záchvat svědění zčervenání pokožky vyrážka

54 Syndrom nemocných budov
Příznaky postižení centrálně-nervové bolest hlavy letargie vznětlivost nesoustředěnost celková únava porucha nočního spánku, denní ospalost

55 Syndrom nemocných budov
Možné příčiny (neznámé) - vnik zplodin kanalizace nemožnost otevírat okna špatný úklid, údržba syntetické podlahové krytiny závěsy

56 Syndrom nemocných budov
Možné příčiny (neznámé) - práce na PC fotokopírky kouření radon ionizace vzduchu

57 Hodnocení zdravotních rizik v pracovním prostředí
kategorizace pracovišť Zjišťování, zda na pracovištích zaměstnavatele budou nebo jsou přítomny rizikové faktory – spojitost se strojním zařízením, technologií. Odstranění již v PHD.

58 Hodnocení zdravotních rizik v pracovním prostředí
BHD - stanovisko OOVZ se opírá o klasifikaci možných rizik podpořený výsledky měření nebo hodnocení jednotlivých faktorů. Nutno provést určení rozsahu neodstranitelných rizik a zařazení práce do kategorie podle celkové expozice rozhodujících faktorům v charakteristické směně včetně její výsledné hodnoty a zařazení faktorů do kategorie.

59 Podle míry výskytu faktorů se práce zařazují do čtyř kategorií
1K. podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví 2K. Práce, při nichž při současné úrovni poznání lze očekávat nepříznivý vliv na zdraví jen výjmečně 3K. Překračování hygienických limitů, lze předpokládat výskyt nemocí z povolání 4K. Vysoké riziko ohrožení zdraví

60 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Běžný hygienický dozor"

Podobné prezentace


Reklamy Google