Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EatonElektrotechnika s.r.o. Program školení •K čemu Home Manager slouží •Co Home Manager umí a možné použití funkcí v projektech •Připojení HM k PC a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EatonElektrotechnika s.r.o. Program školení •K čemu Home Manager slouží •Co Home Manager umí a možné použití funkcí v projektech •Připojení HM k PC a."— Transkript prezentace:

1

2 EatonElektrotechnika s.r.o. Program školení •K čemu Home Manager slouží •Co Home Manager umí a možné použití funkcí v projektech •Připojení HM k PC a modemu •Všeobecná pravidla pro práci s HM •Nejčastější chyby při práci s HM •Začlenění HM do projektu xComfort

3 EatonElektrotechnika s.r.o. K čemu slouží Home Manager v instalaci xComfort 1. Komfortní mód – program v MRF • všechna jednoduchá ovládání A-S • všechny jednoduché centrální fce • všechny relativní časové fce • všechny jednoduché scény • využít maximálně možnosti nastavení jednotlivých aktorů! 2. Room Manager • sdružení funkce Termostat+Tlačítko • topení a chlazení s komfortní regulací 6 zón • zobrazení několika jednoduchých údajů • malá simulace přítomnosti • sledování omezeného počtu baterií • jednoduché logiky • až 7 čas. programů 3. Home Manager • vizualizace mnoha údajů • topení a chlazení s komfortní regulací mnoha zón • systém měření a regulace objektu • velká simulace přítomnosti • sledování velkého počtu baterií • lib. složité logiky • lib. počet scén • lib. čas. programy • archivace dat • plné GSM ovládání

4 EatonElektrotechnika s.r.o. •nastavení se skládá z jednotlivých již připravených sw modulů •některé jsou spolu již vzájemně propojeny, jiné jsou nezávislé •programátor provádí parametrizaci a provázání jednotlivých modulů •základní moduly v Home Manageru: –Elektrotechnika –Klimatizace –Všeobecné nastavení Co Home Manager umí?

5 EatonElektrotechnika s.r.o. •Binární hodnota –nejjednodušší a zároveň nejdůležitější modul v HM –analogie vypínače – pouze 2 stavy 1, nebo 0; zap, nebo vyp.... –jediný modul, který lze přímo ovládat pomocí GSM modemu (předvolby 0 až 9)!! –hodnoty měnící se v průběhu času lze archivovat –lze ovládat i ručně přímo s HM –po výpadku napětí mají vždy jednu z hodnot (definovanou, nebo skutečnou)! –s čím je lze spojit: –bez datového bodu je pouze proměnnou! –co reprezentují hodnoty: Co Home Manager umí? Elektrotechnika 1010 pohyb/tma klid/světlo

6 EatonElektrotechnika s.r.o. •Binární hodnota – příklady možného použití –spínaný světelný okruh – ovládání, stav, archivace –spotřebič spínaný přes aktor – ovládání, stav, archivace –zobrazení stavu – tlačítka, dálkové ovládače, binární vstupy, čidla přítomnosti –sledování sazby elektrické energie –sledování stavu venkovního osvětlení den/noc –sledování stavů z ústředny EZS –spínání scén a simulace přítomnosti –ukládání výsledků logických vazeb a souhrnných hlášení –zobrazení stavů baterií –zobrazení informace o výpadku napájení Home Manageru Co Home Manager umí? Elektrotechnika

7 EatonElektrotechnika s.r.o. •Analogová hodnota –konkrétní hodnota aktoru, nebo senzoru –lze zadat jednotky, ve kterých se hodnota zobrazuje na displeji HM –vstupní hodnoty lze lineárně přepočítávat pomocí zadání rozsahu minimem a maximem –hodnoty měnící se v průběhu času lze archivovat –lze ovládat i ručně přímo na HM –po výpadku napětí mají nějakou z hodnot (definovanou, nebo skutečnou)! –s čím je lze spojit: –bez datového bodu je pouze proměnnou! Co Home Manager umí? Elektrotechnika

8 EatonElektrotechnika s.r.o. •Analogová hodnota – příklady možného použití –stmívatelné svítidlo (zářivky, výkonové stmívače) – stav, ovládání a archivace –proměnné pro vstup, nebo výstup z logických vazeb –sledování spotřeby energie Co Home Manager umí? Elektrotechnika

9 EatonElektrotechnika s.r.o. •Stmívač –pouze pro aktory! –hodnoty se zobrazují vždy v % –hodnoty měnící se v průběhu času lze archivovat –lze ovládat i ručně přímo s HM –po výpadku napětí má nějakou z hodnot (definovanou, nebo skutečnou)! –s čím ho lze spojit: Co Home Manager umí? Elektrotechnika

10 EatonElektrotechnika s.r.o. •Stmívač – příklady možného použití –stmívatelná svítidla – ovládání, stav a archivace Co Home Manager umí? Elektrotechnika

11 EatonElektrotechnika s.r.o. •Žaluzie –pouze pro aktory! –zobrazení hodnot nemá význam!! (roletový aktor nezná stav žaluzie) –záznam jednotlivých posunů do archivu není funkční –lze ovládat i ručně přímo s HM –po výpadku napětí může vykonat nějakou akci (zavřít/otevřít) –umožňuje okamžitou spolupráci s již definovanými spínacími hodinami –s čím je lze spojit: Co Home Manager umí? Elektrotechnika

12 EatonElektrotechnika s.r.o. •Žaluzie – příklady možného použití –žaluzie, rolety, vrata, okna –ovládání z HM, skupinové ovládání, ovládání ve scénách, ovládání časovými programy Co Home Manager umí? Elektrotechnika

13 EatonElektrotechnika s.r.o. 11 •Spínací hodiny –jedná se vždy o 3 nezávislé spínací hodiny! –výsledek je analogie vypínače – pouze 2 stavy 1, nebo 0; zap, nebo vyp.... –lze je aktivovat a deaktivovat jednotlivě, nebo jako celek –s čím je lze spojit: Co Home Manager umí? Elektrotechnika Datum v roce Hodiny dnů v týdnu Cyklický program/Generátor náh. čísel Výsledek

14 EatonElektrotechnika s.r.o. •Spínací hodiny – příklady možného použití –automatické časové ovládání žaluzií a rolet –automatické časové ovládání osvětlení –simulace přítomnosti –priorita času pro ohřev teplé užitkové vody Co Home Manager umí? Elektrotechnika

15 EatonElektrotechnika s.r.o. •přepínat binární hodnotu •změnit analogovou hodnotu •aktivovat/zablokovat čerpadlo •aktivovat směšovací ventil •zablokovat kotel (zdroj tepla) •Logická vazba –slouží k porovnávání až 2 proměnných do jednoho výsledku –proměnnou může být cokoliv z modulů Elektrotechnika, nebo Klimatizace –výsledek je buď Pravda, nebo Nepravda; 1,nebo 0... –výsledek se mění pouze ve dvou případech: •po restartu aplikace, nebo výpadku napětí •po změně alespoň jedné z proměnných!!! –Co lze udělat s výsledkem: Co Home Manager umí? Elektrotechnika •změnit hodnotu stmívače •posunout žaluzii •změnit provozní režim HM •přepnutí topení/chlazení •vynulovat čítač •rozsvítit displej HM •aktivovat bzučák na HM

16 EatonElektrotechnika s.r.o. •Logická vazba – příklady možného použití –vyhodnocení podmínek pro simulaci přítomnosti –porovnání hodnoty jedné veličiny, např. teplota, analog. hodnota je větší, menší –výpočet spotřeby energie Co Home Manager umí? Elektrotechnika

17 EatonElektrotechnika s.r.o. •přepínat binární hodnotu •změnit analogovou hodnotu •aktivovat/zablokovat čerpadlo •aktivovat směšovací ventil •Souhrnné hlášení –slouží k vyhodnocení stavů až 20 veličin (logicky, nebo matematicky) –veličinami může být cokoliv z modulů Elektrotechnika, nebo Klimatizace –výsledek je buď Pravda, nebo Nepravda v logickém porovnání, nebo matematický –výsledek se mění pouze ve dvou případech: •po restartu aplikace, nebo výpadku napětí •po změně alespoň jedné z proměnných!!! –Co lze udělat s výsledkem: Co Home Manager umí? Elektrotechnika •změnit hodnotu stmívače •posunout žaluzii •zablokovat kotel (zdroj tepla)

18 EatonElektrotechnika s.r.o. •Souhrnné hlášení – příklady možného použití –vyhodnocení mnoha podmínek ke spuštění nějakého procesu –vyhodnocení stavu baterií z více přístrojů do jedné proměnné –nalezení největší hodnoty z několika (například teplot...) –vyhodnocení podmínek spuštění simulace přítomnosti Co Home Manager umí? Elektrotechnika

19 EatonElektrotechnika s.r.o. •binární hodnoty •analogové hodnoty •stmívače •žaluzie •Scéna –slouží k aktivaci až 20 akcí se vzájemným časovým posunem na základě jedné události –Čím se scéna spouští (pouze změna této veličiny!!): Binární hodnotouSpínacími hodinamiLogickou vazbou Co Home Manager umí? Elektrotechnika –Kdo se účastní jednotlivých akcí:

20 EatonElektrotechnika s.r.o. •Scéna – příklady možného použití –sekvence příkazů centrálního vypnutí, případně zapnutí –sekvence příkazů provedených po výpadku napájení Home Manageru –sekvence příkazů provedených po aktivaci některého z bin. vstupů přes mobilní telefon –vytvoření simulace přítomnosti (posloupnosti při aktivaci a deaktivaci) –ovládání skupin například žaluzií, světel atd. Co Home Manager umí? Elektrotechnika

21 EatonElektrotechnika s.r.o. •Čítač –slouží pro registraci počtu impulsů vysílaných ze senzorů v systému (binární vstupy, tlačítka, pohybová čidla), případně aktorů (spínací aktor) –lze nadefinovat jednotky, v kterých se údaj zobrazuje –přijaté impulsy modul může přepočítávat do násobných jednotek –změny lze archivovat Co Home Manager umí? Elektrotechnika

22 EatonElektrotechnika s.r.o. •Čítač – příklady možného použití –sledování počtu sepnutí aktoru, pohybového čidla apod. Co Home Manager umí? Elektrotechnika

23 EatonElektrotechnika s.r.o. •Časové funkce –slouží pro práci pouze s binárními hodnotami –vždy mění hodnotu jedné binární hodnoty na základě jiné, nebo téže hodnoty –předpřipravené funkce – schodišťový automat, blikání, impulsní spínače... –většinu funkcí lze nastavit již v MRF na spínacích aktorech!!! –využívat rozumně například na vnitřní operace s proměnnými Co Home Manager umí? Elektrotechnika

24 EatonElektrotechnika s.r.o. •Časové funkce – příklady možného použití –vynulování pomocné binární proměnné ovládané přes mobilní telefon (fce schodišťový automat) Co Home Manager umí? Elektrotechnika

25 EatonElektrotechnika s.r.o. Co Home Manager umí? Klimatizace ČERPADLO MÍSTNOST Párty Komfort Okenní kontakt Ochrana Komfort Standby Noc Ochrana T °C Čas Ventil topení Ventil chlazení Měřená teplota °C Spínací povel KOTEL Tep venku °C Tep na kotli °C +20 50 -20 BOJLER Tep vody °C Hystereze °C Legionela SOLÁR. ZAŘ Max tepl bojl °C Hystereze °C Požadavek topení/chlazení SMĚŠOVACÍ VENT. Tep venku °C Tep za vent. °C -25 -5 +5 +20 2550 Spínací hodiny TEP. SENZOR Teplota horní °C Teplota dolní °C Teplota kolekt. °C Teplota dolní °C Teplota venkov. °C Teplota na kotli °C Měřená teplota °C Teplota venkov. °C Teplota vody za ventil. °C Spínací povel

26 EatonElektrotechnika s.r.o. •Klimatizace - provozní režimy jednotlivých modulů klimatizace –AUTOMATIKA – režim, který řídí všechny moduly klimatizace (místnosti, bojlery) podle platného časového programu, odpovídajícímu aktuálnímu datu a času –DEN – v místnostech, nebo vybrané místnosti jsou udržovány teploty platné pro komfortní režim bez ohledu na datum a čas –NOC – v místnostech, nebo vybrané místnosti jsou udržovány teploty platné pro noční režim bez ohledu na datum a čas –MRÁZ - v místnostech, nebo vybrané místnosti jsou udržovány teploty platné pro ochranu proti mrazu bez ohledu na datum a čas; na kotli a v bojleru jsou udržovány teploty 15°C –LÉTO – veškerá regulace pro vytápění a chlazení je vypnutá, funguje pouze ohřev vody v bojleru –VYTÁPĚNÍ BETONU – speciální režim pro zrání betonu v podlahách s podlahovým vytápěním (nevyužívá se) –KOMINÍK – speciální režim pro plynové kotle (najetí kotle na plný výkon, kvůli údržbě trysek) –VYPNUTO – v tomto režimu neběží žádná z regulací topení, nebo chlazení; standardně nastaveno v novém Home Manageru!!! Co Home Manager umí? Klimatizace

27 EatonElektrotechnika s.r.o. •Klimatizace – příklady možného použití –regulace mnoha vzájemně nezávislých místností (zón) podle aktuálních měřených teplot řízením chlazení nebo topení (radiátory, podlahové topení, přímotopy, klimatizační jednotky, distribuce teplého vzduchu) –regulace kompletní topné soustavy – ventily, čerpadla, kotle –využití více zdrojů tepla – optimalizace použití více kotlů, využití výkonových stupňů na elektrokotli apod. (kaskády) –regulace ohřevu vody v bojleru – elektrický bojler, bojler natápěný z kotle, případně solárního kolektoru –regulace teploty vody v bazénu i s využitím solárního kolektoru –dálková správa vytápění a chlazení přes GSM Co Home Manager umí? Klimatizace

28 EatonElektrotechnika s.r.o. •Zprávy –zaslání zprávy na mobilní telefon na základě události v Home Manageru –událost je reprezentována změnou binární hodnoty – vznikne automaticky, nebo aktivační SMS zprávou –do zprávy lze nadefinovat hodnoty jakýchkoliv veličiny z modulů Elektrotechnika, nebo Klimatizace (hodnoty binární, analogové, teploty, režimy vytápění atd.) –do jedné zprávy lze nadefinovat najednou maximálně 4 veličiny Co Home Manager umí? Všeobecné

29 EatonElektrotechnika s.r.o. •Zprávy – příklady možného použití –odesílání informací o jednotlivých teplotách v objektu – automaticky, nebo na základě SMS uživatele –odeslání alarmu o poklesu kapacity baterií uživateli, nebo přímo servisní firmě –informace o narušení objektu v případě vazby xComfortu na systém EZS Co Home Manager umí? Všeobecné

30 EatonElektrotechnika s.r.o. archiv příkazy 1234*5*1 pro ZAP 1234*5*0 pro VYP alarmy a informace konfigurace GSM-Modem pro Home Manager (CKOZ-00/02)

31 EatonElektrotechnika s.r.o. •Zobrazení –vytvoření uživatelského zobrazení hodnot pro zákazníka –k dispozici je 6 obrazovek (stran) po 50 řádcích (nejedná se o grafický displej) –jedna strana může být označena jako defaultní – automatiky po spuštění HM, nebo návrat po nastaveném čase –každá strana může být pojmenována individuálně Co Home Manager umí? Všeobecné 1 2 3 4 5 6

32 EatonElektrotechnika s.r.o. •Další možnosti –povolení zobrazení spotřeby energie, provozních hodin –zabezpečená obsluha Home Manageru •obsluha zařízení na jednotlivých uživatelských obrazovkách – lze chránit heslem •obsluha přes mobilní telefon – heslo je vždy vyžadováno •obsluha nastavení Home Manageru –heslo vždy vyžadováno=heslo obsluhy po telefonu –existují univerzální hesla 4711 – všeobecné i pro zákazníka, 1234 – všeobecné s více možnostmi, 1212 – pouze pro servisní firmy (lze provést uvedení Home Manageru do základního stavu) –osvětlení displeje – automatické nebo trvalé podsvícení –jméno uživatele Home Manageru – hlásí se po startu HM, nebo v SMS zprávě –Zápisník – lze zapisovat textová sdělení, která se objeví na displeji –nastavení modemu – GSM komunikace, nebo analogová telefonní linka Co Home Manager umí? Všeobecné

33 EatonElektrotechnika s.r.o. Home-Manager RF / datová zásuvka Připojení Home Manageru

34 EatonElektrotechnika s.r.o. Home-Manager RF / datová zásuvka / modem nebo PC Připojení Home Manageru Maximální délka kabelu pro komunikaci 232 mezi HM a PC, nebo modemem je 15m.

35 EatonElektrotechnika s.r.o. Připojení Home Manageru – propojení kabelů Maximální délka kabelů pro komunikaci 232 mezi HM a PC, nebo modemem je 15m!! Null modem kabel!! Standardní prodlužovací

36 EatonElektrotechnika s.r.o. •znovu zkontrolovat kabeláž a správné použití kabelů •je použit správný datový kabel? •funguje správně seriový port počítače? •Windows XP: problémy s komunikací v nastavení portů –Start/Nastavení/Oládací panely/Systém/Hardware/Správce zařízení –Porty (COM a LPT) Připojení Home Manageru – chyba spojení Nebylo vytvořeno spojení s Home Managerem?

37 EatonElektrotechnika s.r.o. Připojení Home Manageru – chyba spojení, konfigurace portů

38 EatonElektrotechnika s.r.o. Připojení Home Manageru – chyba spojení, konfigurace portů !

39 EatonElektrotechnika s.r.o. Všeobecná pravidla: •Používat pro komunikaci jen ověřený modem (GSM – Eaton) •Nezapomenout, že čas zpracování programu v HM není nulový – různé akce vyžadují různě dlouhý čas •Zasílání SMS na pevnou linku může být drahé •Neinvertovat přijaté hodnoty s následným vysíláním – hrozí zacyklení •Vždy si vše pečlivě rozmyslet, případně nakreslit, před vlastním programováním a testováním přímo na HM

40 EatonElektrotechnika s.r.o. •Pamatovat na rozumné vytížení paměti HM (do 70%) •Regulace vytápění není funkční, je-li HM v provozním režimu Vypnuto! •Optimalizovat centrální povely z HM – pozor na zahlcení systému! •Zobrazování stavu aktorů na HM je dostupné jen v přímém dosahu mezi HM a daným aktorem (ne přes routing)! •Používat přehledné a rozumné označování komponentů už v MRF a následně pak v aplikaci HM Všeobecná pravidla:

41 EatonElektrotechnika s.r.o. •Cyklické odesílání dat aktivovat pokud možno na modulech (doporučujeme minimalizovat počet) •Světelné scény rozdělit po max 3 příkazech pomocí zpoždění cca 2- 3 sekundy •Pro důležité kontroly stavů využívat binárních hodnot aktorů, nikoliv tlačítek (lze definovat stav po výpadku napětí)! •Pro hodnoty měření teplot je nutno nastavit cyklické odesílání dat na termostatu (tepl. vstupu) – minimálně 1×za 12 hodin (v případě neměnné teploty by byly zobrazeny „???“) Všeobecná pravidla:

42 EatonElektrotechnika s.r.o. •Projekt není dostatečně přehledný ani v MRF •Nejsou přesně definovány požadavky a cíle projektu •Konfigurace v MRF není plně funkční z hlediska funkcí a nejčastěji komunikace (routing) – nutná podmínka!!! •Co nejvíce funkcí realizovat v MRF – až poté používat HM •Proměnné a datové body nemají v projektu žádný systém – celá funkčnost je pak nepřehledná a chyby lze jen těžko nalézt!!! •Nejprve vytvořit popis aplikace slovy nebo diagramem, až potom programovat – programy jsou zbrklé!!! – minimalizovat počet proměnných a log. funkcí! •HM může v jednom okamžiku „oslovit“ až 99 datových bodů – zvolit rozumné časování centrálních funkcí!!! Nejčastější chyby:

43 EatonElektrotechnika s.r.o. Začlenění Home Manageru do projektu xComfort MRFMMRF -naskenování HM spolu s ostatními komponenty -vytvoření vazeb s datovými body na HM -uložení seznamu datových bodů na disk PC -připojení HM na sériový port PC -načtení uloženého souboru datových bodu z PC od MMRF -tvorba aplikace v MMRF

44 EatonElektrotechnika s.r.o. Postup při začlenění HM do projektu RF systému i Vytvořit všechny vstupní prvky z DB Vytvořit všechny výstupní prvky z DB Vybrat seznam datových bodů Otevřít nový projekt MMRF Zhotovit seznam datových bodů (db) *.txt Vytvořit přehledně vazby do HM Provést kompletní parametrizaci v MRF, včetně HM Vytvořit potřebné proměnné Postupně vytvářet funkce Otestovat funkčnost Vytvořit finální obrazovky pro zákazníka Jakou úroveň bude zákazníkovl.? Vytvoření zebezpečeného přístupu pro zákazníka, podle úrovně Hotovo! Maximální archivace dat, testovací provoz, test. obrazovky Je konfigurace a funkčnost OK? Nastavení normální archivace, Smazání archivu a test. obrazovek NE ANO

45 E-mail: podporaCZ@eaton.com http:// www.EatonElektrotechnika.czhttp:// www.EatonElektrotechnika.cz http:// www.xcomfort.czwww.xcomfort.cz Ing. Jaromír Pávek Produktový manažer xComfort Ing. Richard Kaloč Projektový manažer xComfort


Stáhnout ppt "EatonElektrotechnika s.r.o. Program školení •K čemu Home Manager slouží •Co Home Manager umí a možné použití funkcí v projektech •Připojení HM k PC a."

Podobné prezentace


Reklamy Google