Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém katalogizace v Informačním systému logistiky Ministerstva obrany ČR CODISEM 2010, Trenčín, 11. – 12. května 2010 pplk. Ing. Jaroslav TAHOVSKÝ, Sekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém katalogizace v Informačním systému logistiky Ministerstva obrany ČR CODISEM 2010, Trenčín, 11. – 12. května 2010 pplk. Ing. Jaroslav TAHOVSKÝ, Sekce."— Transkript prezentace:

1 Systém katalogizace v Informačním systému logistiky Ministerstva obrany ČR CODISEM 2010, Trenčín, 11. – 12. května 2010 pplk. Ing. Jaroslav TAHOVSKÝ, Sekce komunikačních a informačních systémů MO ČR, tel. +420 973 217 327, fax. +420 973 217 311, e- mail: jaroslav.tahovsky@army.cz

2 Obsah vystoupení •Základní informace o ISL •Využití katalogizace majetku v ISL •Filozofie katalogizace služeb v podmínkách resortu obrany České republiky 2

3 Základní informace o ISL Informační systém logistiky je integrovaný informační systém vyvinutý k podpoře všech důležitých oblastí vojenské logistiky na jednotlivých organizačních úrovních řízení logistických procesů. Plně podporuje splnění hlavních cílů vojenské logistiky, kterými jsou všestranné zabezpečení útvarů a jednotek materiálem a službami všeho druhu, zajištění jeho provozu, údržby a oprav a vyřazení z používání po ukončení jeho životního cyklu. Umožňuje sledovat náklady na zajištění životního cyklu provozovaných systémů a zařízení a vyhodnocovat nákladovost jednotlivých organizačních celků resortu obrany. 3

4 OKM Systém řízení a zabezpečení ISL 4 Uživatel – organizační celek resortu obrany HV VPSSM MO dodavatelé – řešitelé 34.zKISSKIS MOSV MOSE MO FIS ARI SLog MO ŘÍZENÍ PROJEKTUVÝVOJ A FUNKČNOST APVZABEZPEČENÍ PROVOZU VeSPod

5 Role složek MO v zabezpečení ISL 5 Koncepce a koordinace výstavby ISL s ostatními IS a řízení provozního zabezpečení, bezpečnost SKIS MO Pravidla pro funkčnost aplikace, její vazba na FIS s ohledem na potřeby logistických procesů Podpora vývoje aplikace, základní testování, nestandardní školení, projektová kancelář Provoz, dostupnost ISL pro všechny uživatele, jejich školení, testy APV před zasazením SLog MO34.zKIS ARI Obsah katalogu majetku, naplnění obsahu logistických procesů, správa centrálních dat VeSPod

6 Systém a technologická infrastruktura 1993 – vyhlášení VOS na výběr systémového integrátora 1994 – pilotní projekt – systémový integrátor mimo MO 1997 – ukončení spolupráce se systémovým integrátorem – zahájena přímá spolupráce MO s dodavateli technologií i aplikace 2000 – přechod na novou technologickou platformu serverů a datových úložišť 2005 – zavedení ISL do všech útvarů AČR v ČR 2006 – připojení útvarů AČR působících v misích do ISL 2008 – zahájení centralizace technologií do dvou center 2010 – vytvoření demilitarizované zóny – zahájení budování „geoclusteru“ 6

7 Změny v technologiích 2008 – 2009 7 2008 Legenda: provozní server školící server vývojový server Praha Lázně Bohdaneč Jaroměř Ústí n. O. Týniště n. O. Brno Štěpánov Hostašovice Bystřice p. H. Stará Boleslav Doplnění a výměna technologických souborů umožnila: •oddělení aplikační a databázové vrstvy v serverech (nahradit OS IRIX za SLES) •dokončení konsolidace serverových lokalit na dvě provozní a jedno vývojové a jedno školící centrum •přípravu na replikaci dat mezi lokalitami

8 Milníky implementace aplikace ISL 8 Zahájení budování subsystému rok Katalog ISL (exportní verze – MC CATALOGUE)1998 subsystém Řízení ISL1998 subsystém Řízení logistiky2001 subsystém Řízení zásobování2001 subsystém Údržba výzbroje a techniky2003 subsystém Řízení akvizice2003 subsystém Správa nemovitostí2006 subsystém Obranné standardizace2006 subsystém Řízení dopravy2007 subsystém Služby2009 subsystém Naturální odívání2010

9 Funkčnost aplikace ISL v roce 2010 9 INFORMAČNÍ SYSTÉM LOGISTIKY IS standardizace Řízení akvizice Řízení odprodeje (MM + NM) Řízení nákupu majetku a služeb Služby Evidence služeb Centrální databáze projektů Řízení ISL Instalace a administrace ISL Distribuce dat Interface na IS MO, NATO, státní správy Řízení změn Web server ISL Řízení zásobování Likvidace a vyřazování (MM + NM) Pohyby materiálu Příjem Skladování Výdej Řízení distribuce Údržba výzbroje a techniky Standardy, normy a postupy Plánování údržby Provádění a kontrola Operativní řízení provozu Správa nemovitostí Evidence nemovitostí Provoz nemovitostí Řízení zásob Evidence materiálu Plánování věcných zdrojů Pokyny k distribuci Centrální registr zbraní a munice Pokyny k akvizici a zajišťování Opatřování Řízení logistiky Logistické požadavky Materiální zabezpečení mobilizace Plán. oper. logistické podpory Krizové řízení věc. zdrojů Řízení dopravy Sledování zásilek Přesuny Evidence VPZ Naturální odívání Katalog služeb Katalog služeb Katalog majetku Katalog majetku

10 Uživatelé •S rozšiřováním funkčnosti aplikace zákonitě roste počet uživatelů ISL - 2008 – 1432 osob/184 kurzů - 2009 – 2007 osob/223 kurzů 10 Vývoj počtu uživatelů Počty personálu 516 1850 2700 3626 5005 35 80 112 153 - potřeba přípravy

11 Katalogizace v procesu likvidace závazků 11 dodavatel faktura FIS – identifikace dodávky (smlouvy a faktury) finanční orgán banka - podkladový účetní záznam - zápis do karty majetku - záznam o provedení služby zadavatel - personál - movitý majetek - nemovitost - ekologie … katalog služeb vedoucí pracovník smlouva Evidence služeb Akceptace plnění služba - KČM - NSN katalog majetku Evidence majetku majetek Likvidace závazku

12 Katalogizace majetku v podmínkách Ministerstva obrany ČR se skládá ze dvou relativně samostatných částí: • schvalování kodifikačních dat podle standardů NATO – předmětem je zpracování kodifikačních údajů pro potřeby výměny kodifikačních údajů v rámci NATO – gestorem je Odbor katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti • schvalování logistických dat – zpracování katalogizačních údajů pro potřeby podpory životního cyklu majetku – gestorem jsou majetkoví manažeři za jednotlivá majetková uskupení 12

13 Využití údajů katalogu majetku v ISL 13 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POŘÍZENÍ AKVIZICE LIKVIDACE, VYŘAZENÍ ODPRODEJ OSOBY MÍSTNOSTI STANDARDY NORMY POSTUPY NÁKLADY NA ŽC KARTA MAJETKU VÝDEJ SKLADY PŘÍJEM FIS PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY ŘÍZENÍ PROVOZU EVIDENCE MAJETKU KATALOG MAJETKU

14 Problémy v katalogu majetku 14 Není uspokojivý podíl migrovaných položek a plně katalogizovaných položek, proto jsou postupně všechny migrované položky převáděny na KŽC 40 Náprava nedostatků – změny Katalogizační pracoviště Provozní orgán Uživatel návrh na úpravu rozhodnutí Majetkový manažer impuls – iniciace změny Organizační celky realizace OKM ÚřOSKSOJ změna v ISL Majetkový manažer Správce majetkového uskupení Katalogizační pracoviště

15 Zpřístupnění katalogizačních dat o majetku 15 MCC Browser byl umístěn na server IS STAN přístupný z resortního intranetu – přístup ze všech informačních systémů resortu obrany ČR bez omezení

16 Katalogizace služeb •musí zajistit jednoznačnou identifikaci pořizované služby z hlediska: - slovního popisu obsahu služby - třídění služeb a jejich hierarchie - nastavení pravidel pro její pořizování - popisu vazeb na ostatní číselníky •je základem pro další moduly ISL a ostatní informační systémy resortu obrany v oblasti: - vykazování služeb - plánování a kalkulací nákladů 16

17 Proč katalogizovat služby? 17 2005200620072008 nákup služeb340,86328,61302,52308,78 € údaje v miliónech €

18 Cíle katalogizace služeb •úspora finančních prostředků státu •zvýšení transparentnosti spotřeby služeb •vytvoření podmínek pro plánování finančního pokrytí služeb – kalkulaci nákladů na základě předešlé reálné spotřeby •vytvoření podmínek pro „elektronickou“ likvidaci uzavřených závazků a aplikaci akruálního principu do účetnictví resortu •shromažďování pokladů pro sledování a analýzu životního cyklu jednotlivých položek 18

19 Využití údajů katalogu služeb v IS 19 KARTA MAJETKU EVIDENCE SLUŽEB Záznam o službě MANAŽERSKÉ VÝSTUPY PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ PODKLADY PRO POŘÍZENÍ PLÁNOVÁNÍ POŘIZOVÁNÍ LIKVIDACE ZÁVAZKŮ NÁKLADY NA OSOBU KATALOG SLUŽEB Finanční standardKalkulace nákladů Záznam o službě a kvalifikaci SEPOFIS IMI MO FIS FIS – finanční IS, ISSP – IS o službě a personálu, SEPO – systém elektronické podpory obchodování, IMI MO – intranet manažerských informací MO

20 Informace z katalogu služeb •katalogové číslo označuje vazbu konkrétní služby ke skupině majetku (např. skupinové položce) – pro potřeby analýz nákladovosti •stanovení způsobu pořizování služby (centrální či decentrální) •stanovení kalkulujícího organizačního celku •evidence dodavatelů (právnických i fyzických osob) •kalkulační jednotky pro plánování – stanovení měrných jednotek za službu 20

21 Vazby katalogového čísla 21 Katalogové číslo názevCZ - CPACPV vazba na RPP NÚS (SÚ/AÚ) S020010030106 základní údržba počítačů stolních PC 95.11.1050300000-85139 105511/0130 •vazba na číselník CZ – CPA (číselník produkce spravovaný Českým statistickým úřadem) •vazba na číselník CPV (číselník produkce EU) – podmínka pro zadávání veřejných zakázek •vazba na rozpočtovou položku a podpoložku •vazba na nákladový účet služby (pro potřeby účetnictví) Obsahuje provádění základní údržby mimo profylaktických prohlídek stolních počítačů vedených pod KČM 0061666840096 dodavatelem. Neobsahuje provádění oprav počítačů stolních, údržbu a opravy ostatních druhů výpočetní techniky, periferních zařízení či aktivních prvků počítačových sítí. Popis – musí být slovně popsán (definován) obsah a rozsah služby a zároveň musí být vyjmenovány významově příbuzné oblasti, které již tato služba nepokrývá (tak, aby nedošlo k záměně s jinou službou definovanou katalogem)

22 Oblasti katalogizovaných služeb •služby ve prospěch osob •služby k zabezpečení movitého majetku •služby k zabezpečení nemovitého majetku •služby k zajištění ekologie •informační a komunikační služby, služby systémové podpory •poštovní služby •zdravotní a veterinární služby •finanční služby •ostatní služby 22

23 Harmonogram zavádění katalogu služeb 23 Zpracování podkladů správci uskupení služeb Posouzení podkladů (konzultace) a příprava dat k implementaci, doplnění vazeb na CPV, CZ – CPA, popisů Převod předpřipravených dat do APV ISL Vojskový zkušební provoz katalogu služeb Úprava datového modelu APV ISL 16.4.30.4.31.5.30.6. Příprava a vývoj souvisejících modulů APV ISL

24 24 KODIFIKAČNÍ SYSTÉM NATO A JEDNOTNÝ SYSTÉM KATALOGIZACE SPOLEHLIVÝ NÁSTROJ K ZABEZPEČENÍ MODERNÍ LOGISTIKY HO ŽIVOTA Vystoupení bylo připraveno za využití podkladů firem

25 25 1980 – absolvování vojenského gymnázia v Moravské Třebové 1984 – absolvování VVŠ PV ve Vyškově – velitelsko-inženýrský obor 1984 – velitel čety, pedagogické a manažerské funkce ve VG Praha 1995 – důstojník logistiky 60. spojovací brigády 1996 – zástupce náčelníka logistiky 60. spojovací brigády 1997 – absolvování brigádního štábního kurzu ve VA Brno 2001 – absolvování dvousemestrálního studia logistiky na Institutu certifikovaného vzdělávání v Praze 2001 – náčelník logistiky Základny KIS 2002 – náčelník skupiny na Sekci velení a řízení GŠ AČR 2004 – vedoucí referátu tvorby norem KIS Sekce KIS MO (dosud) 2007 – manažer subprojektu ISL (souběžná funkce) 2008 – absolvování dvousemestrálního kurzu na Institutu krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze 2009 – metodický manažer ISL (souběžná funkce) Představení autora pplk. Ing. Jaroslav TAHOVSKÝ (*1962), SKIS MO, Vítězné náměstí 1500, 161 01 Praha 6 – Dejvice


Stáhnout ppt "Systém katalogizace v Informačním systému logistiky Ministerstva obrany ČR CODISEM 2010, Trenčín, 11. – 12. května 2010 pplk. Ing. Jaroslav TAHOVSKÝ, Sekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google