Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CODISEM 2010, Trenčín, 11. – 12. května 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CODISEM 2010, Trenčín, 11. – 12. května 2010"— Transkript prezentace:

1 CODISEM 2010, Trenčín, 11. – 12. května 2010
Systém katalogizace v Informačním systému logistiky Ministerstva obrany ČR CODISEM 2010, Trenčín, 11. – 12. května 2010 pplk. Ing. Jaroslav TAHOVSKÝ, Sekce komunikačních a informačních systémů MO ČR, tel , fax ,

2 Obsah vystoupení Základní informace o ISL
Využití katalogizace majetku v ISL Filozofie katalogizace služeb v podmínkách resortu obrany České republiky 2

3 Základní informace o ISL
Informační systém logistiky je integrovaný informační systém vyvinutý k podpoře všech důležitých oblastí vojenské logistiky na jednotlivých organizačních úrovních řízení logistických procesů. Plně podporuje splnění hlavních cílů vojenské logistiky, kterými jsou všestranné zabezpečení útvarů a jednotek materiálem a službami všeho druhu, zajištění jeho provozu, údržby a oprav a vyřazení z používání po ukončení jeho životního cyklu. Umožňuje sledovat náklady na zajištění životního cyklu provozovaných systémů a zařízení a vyhodnocovat nákladovost jednotlivých organizačních celků resortu obrany. 3

4 Systém řízení a zabezpečení ISL
OKM dodavatelé – řešitelé HV VP SKIS MO SSM MO SE MO FIS ARI SLog MO SV MO 34.zKIS VeSPod ZABEZPEČENÍ PROVOZU VÝVOJ A FUNKČNOST APV ŘÍZENÍ PROJEKTU Uživatel – organizační celek resortu obrany 4

5 Role složek MO v zabezpečení ISL
SKIS MO Koncepce a koordinace výstavby ISL s ostatními IS a řízení provozního zabezpečení, bezpečnost SLog MO Pravidla pro funkčnost aplikace, její vazba na FIS s ohledem na potřeby logistických procesů ARI Podpora vývoje aplikace, základní testování, nestandardní školení, projektová kancelář VeSPod Obsah katalogu majetku, naplnění obsahu logistických procesů, správa centrálních dat 34.zKIS Provoz, dostupnost ISL pro všechny uživatele, jejich školení, testy APV před zasazením 5

6 Systém a technologická infrastruktura
1993 – vyhlášení VOS na výběr systémového integrátora 1994 – pilotní projekt – systémový integrátor mimo MO 1997 – ukončení spolupráce se systémovým integrátorem – zahájena přímá spolupráce MO s dodavateli technologií i aplikace 2000 – přechod na novou technologickou platformu serverů a datových úložišť 2005 – zavedení ISL do všech útvarů AČR v ČR 2006 – připojení útvarů AČR působících v misích do ISL 2008 – zahájení centralizace technologií do dvou center 2010 – vytvoření demilitarizované zóny – zahájení budování „geoclusteru“ 6

7 Změny v technologiích 2008 – 2009
Legenda: provozní server školící server vývojový server Stará Boleslav Jaroměř Týniště n. O. Praha Lázně Bohdaneč Ústí n. O. Doplnění a výměna technologických souborů umožnila: Hostašovice Štěpánov Bystřice p. H. oddělení aplikační a databázové vrstvy v serverech (nahradit OS IRIX za SLES) dokončení konsolidace serverových lokalit na dvě provozní a jedno vývojové a jedno školící centrum přípravu na replikaci dat mezi lokalitami Brno 7

8 Milníky implementace aplikace ISL
Zahájení budování subsystému rok Katalog ISL (exportní verze – MC CATALOGUE) 1998 subsystém Řízení ISL subsystém Řízení logistiky 2001 subsystém Řízení zásobování subsystém Údržba výzbroje a techniky 2003 subsystém Řízení akvizice subsystém Správa nemovitostí 2006 subsystém Obranné standardizace subsystém Řízení dopravy 2007 subsystém Služby 2009 subsystém Naturální odívání 2010 8

9 Funkčnost aplikace ISL v roce 2010
INFORMAČNÍ SYSTÉM LOGISTIKY Řízení logistiky Služby Řízení zásobování Údržba výzbroje a techniky Řízení dopravy Řízení akvizice Správa nemovitostí Řízení ISL Logistické požadavky Katalog služeb Katalog služeb Řízení zásob Řízení distribuce Standardy, normy a postupy Sledování zásilek Řízení nákupu majetku a služeb Evidence nemovitostí Instalace a administrace ISL Materiální zabezpečení mobilizace Evidence služeb Katalog majetku Katalog majetku Příjem Provádění a kontrola Přesuny Řízení odprodeje (MM + NM) Provoz nemovitostí Distribuce dat Opatřování Skladování Plánování údržby Plán. oper. logistické podpory Interface na IS MO, NATO, státní správy Operativní řízení provozu Krizové řízení věc. zdrojů Plánování věcných zdrojů Výdej Řízení změn Pokyny k akvizici a zajišťování Pohyby materiálu Web server ISL Pokyny k distribuci Likvidace a vyřazování (MM + NM) Evidence materiálu IS standardizace Centrální databáze projektů Naturální odívání Centrální registr zbraní a munice Evidence VPZ 9

10 Uživatelé Počty personálu S rozšiřováním funkčnosti aplikace zákonitě roste počet uživatelů ISL – 1432 osob/184 kurzů – 2007 osob/223 kurzů 153 112 - potřeba přípravy 80 80 35 Vývoj počtu uživatelů 5005 3626 2700 1850 516 10

11 Katalogizace v procesu likvidace závazků
dodavatel smlouva faktura banka FIS – identifikace dodávky (smlouvy a faktury) finanční orgán Evidence služeb vedoucí pracovník katalog služeb zadavatel - personál movitý majetek nemovitost ekologie … Likvidace závazku služba Akceptace plnění majetek podkladový účetní záznam zápis do karty majetku záznam o provedení služby - KČM - NSN katalog majetku Evidence majetku 11

12 Katalogizace majetku v podmínkách Ministerstva obrany ČR se skládá ze dvou relativně samostatných částí: schvalování kodifikačních dat podle standardů NATO – předmětem je zpracování kodifikačních údajů pro potřeby výměny kodifikačních údajů v rámci NATO – gestorem je Odbor katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti schvalování logistických dat – zpracování katalogizačních údajů pro potřeby podpory životního cyklu majetku – gestorem jsou majetkoví manažeři za jednotlivá majetková uskupení 12

13 Využití údajů katalogu majetku v ISL
FIS KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POŘÍZENÍ KATALOG MAJETKU AKVIZICE STANDARDY NORMY POSTUPY PŘÍJEM EVIDENCE MAJETKU SKLADY ŘÍZENÍ PROVOZU VÝDEJ PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY OSOBY KARTA MAJETKU MÍSTNOSTI NÁKLADY NA ŽC LIKVIDACE, VYŘAZENÍ ODPRODEJ 13

14 Problémy v katalogu majetku
Není uspokojivý podíl migrovaných položek a plně katalogizovaných položek, proto jsou postupně všechny migrované položky převáděny na KŽC 40 Náprava nedostatků – změny rozhodnutí Správce majetkového uskupení realizace návrh na úpravu Majetkový manažer Majetkový manažer změna v ISL impuls – iniciace změny OKM ÚřOSKSOJ Katalogizační pracoviště Katalogizační pracoviště Provozní orgán Uživatel Organizační celky 14

15 Zpřístupnění katalogizačních dat o majetku
MCC Browser byl umístěn na server IS STAN přístupný z resortního intranetu – přístup ze všech informačních systémů resortu obrany ČR bez omezení 15

16 Katalogizace služeb musí zajistit jednoznačnou identifikaci pořizované služby z hlediska: - slovního popisu obsahu služby - třídění služeb a jejich hierarchie - nastavení pravidel pro její pořizování - popisu vazeb na ostatní číselníky je základem pro další moduly ISL a ostatní informační systémy resortu obrany v oblasti: - vykazování služeb - plánování a kalkulací nákladů 16

17 Proč katalogizovat služby?
2005 2006 2007 2008 nákup služeb 340,86 328,61 302,52 308,78 údaje v miliónech € 25,00 % 27,01 % 24,50 % 34,72 % 17

18 Cíle katalogizace služeb
úspora finančních prostředků státu zvýšení transparentnosti spotřeby služeb vytvoření podmínek pro plánování finančního pokrytí služeb – kalkulaci nákladů na základě předešlé reálné spotřeby vytvoření podmínek pro „elektronickou“ likvidaci uzavřených závazků a aplikaci akruálního principu do účetnictví resortu shromažďování pokladů pro sledování a analýzu životního cyklu jednotlivých položek 18

19 Využití údajů katalogu služeb v IS
NÁKLADY NA OSOBU Záznam o službě a kvalifikaci FIS FIS PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ PLÁNOVÁNÍ POŘIZOVÁNÍ KATALOG SLUŽEB Finanční standard Kalkulace nákladů MANAŽERSKÉ VÝSTUPY KARTA MAJETKU EVIDENCE SLUŽEB IMI MO Záznam o službě PODKLADY PRO POŘÍZENÍ LIKVIDACE ZÁVAZKŮ SEPO FIS FIS – finanční IS, ISSP – IS o službě a personálu, SEPO – systém elektronické podpory obchodování, IMI MO – intranet manažerských informací MO 19

20 Informace z katalogu služeb
katalogové číslo označuje vazbu konkrétní služby ke skupině majetku (např. skupinové položce) – pro potřeby analýz nákladovosti stanovení způsobu pořizování služby (centrální či decentrální) stanovení kalkulujícího organizačního celku evidence dodavatelů (právnických i fyzických osob) kalkulační jednotky pro plánování – stanovení měrných jednotek za službu 20

21 Vazby katalogového čísla
Katalogové číslo název CZ - CPA CPV vazba na RPP NÚS (SÚ/AÚ) S základní údržba počítačů stolních PC 511/0130  Obsahuje provádění základní údržby mimo profylaktických prohlídek stolních počítačů vedených pod KČM dodavatelem. Neobsahuje provádění oprav počítačů stolních, údržbu a opravy ostatních druhů výpočetní techniky, periferních zařízení či aktivních prvků počítačových sítí. vazba na číselník CZ – CPA (číselník produkce spravovaný Českým statistickým úřadem) vazba na číselník CPV (číselník produkce EU) – podmínka pro zadávání veřejných zakázek vazba na rozpočtovou položku a podpoložku vazba na nákladový účet služby (pro potřeby účetnictví) Popis – musí být slovně popsán (definován) obsah a rozsah služby a zároveň musí být vyjmenovány významově příbuzné oblasti, které již tato služba nepokrývá (tak, aby nedošlo k záměně s jinou službou definovanou katalogem) 21

22 Oblasti katalogizovaných služeb
služby ve prospěch osob služby k zabezpečení movitého majetku služby k zabezpečení nemovitého majetku služby k zajištění ekologie informační a komunikační služby, služby systémové podpory poštovní služby zdravotní a veterinární služby finanční služby ostatní služby 22

23 Harmonogram zavádění katalogu služeb
Zpracování podkladů správci uskupení služeb Úprava datového modelu APV ISL Posouzení podkladů (konzultace) a příprava dat k implementaci, doplnění vazeb na CPV, CZ – CPA, popisů Převod předpřipravených dat do APV ISL Vojskový zkušební provoz katalogu služeb 2010 16.4. 30.4. 31.5. 30.6. Příprava a vývoj souvisejících modulů APV ISL 23

24 K ZABEZPEČENÍ MODERNÍ LOGISTIKY
Vystoupení bylo připraveno za využití podkladů firem KODIFIKAČNÍ SYSTÉM NATO A JEDNOTNÝ SYSTÉM KATALOGIZACE SPOLEHLIVÝ NÁSTROJ K ZABEZPEČENÍ MODERNÍ LOGISTIKY HO ŽIVOTA 24

25 Představení autora pplk. Ing. Jaroslav TAHOVSKÝ (*1962),
SKIS MO, Vítězné náměstí 1500, Praha 6 – Dejvice 1980 – absolvování vojenského gymnázia v Moravské Třebové 1984 – absolvování VVŠ PV ve Vyškově – velitelsko-inženýrský obor 1984 – velitel čety, pedagogické a manažerské funkce ve VG Praha 1995 – důstojník logistiky 60. spojovací brigády 1996 – zástupce náčelníka logistiky 60. spojovací brigády 1997 – absolvování brigádního štábního kurzu ve VA Brno 2001 – absolvování dvousemestrálního studia logistiky na Institutu certifikovaného vzdělávání v Praze 2001 – náčelník logistiky Základny KIS 2002 – náčelník skupiny na Sekci velení a řízení GŠ AČR 2004 – vedoucí referátu tvorby norem KIS Sekce KIS MO (dosud) 2007 – manažer subprojektu ISL (souběžná funkce) 2008 – absolvování dvousemestrálního kurzu na Institutu krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze 2009 – metodický manažer ISL (souběžná funkce) 25


Stáhnout ppt "CODISEM 2010, Trenčín, 11. – 12. května 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google