Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Věda je drahá. Není proto vhodné soustředit ji v rámci ČR do jednoho nebo dvou velkých měst?  Jedním z podkladů pro zodpovězení této otázky je porovnání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Věda je drahá. Není proto vhodné soustředit ji v rámci ČR do jednoho nebo dvou velkých měst?  Jedním z podkladů pro zodpovězení této otázky je porovnání."— Transkript prezentace:

1  Věda je drahá. Není proto vhodné soustředit ji v rámci ČR do jednoho nebo dvou velkých měst?  Jedním z podkladů pro zodpovězení této otázky je porovnání vědeckého výkonu vědeckých institucí.  Podle Hospodářských novin je v České republice nejhorší Biologické centrum AV ČR, v.v.i., tedy regionální instituce. Je to pravda? Má věda v regionech právo na existenci?

2 Biologické centrum AVČR, v.v.i.  Biologické centrum vzniklo na základě infrastruktury z druhé poloviny 80. let.  Nyní BC zahrnuje pět vědeckých ústavů: Entomologický, Hydrobiologický, Molekulární biologie rostlin, Parazitologický a Půdní biologie.  Centrum jako celek představuje v ekologických vědách celosvětově významný výzkumný potenciál.

3 BC AVČR – areál Branišovská ulice 31- Entomologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin ENTU PARU PrF JU UMBR

4 BC AVČR – areál Na Sádkách 7 Hydrobiologický ústav a Ústav půdní biologie

5 Zaměstnanci, financování Zaměstnanci celkem: 487 konec 2007 Zdroje financování – konec 2007

6 Uplatnění výsledků výzkumu Základním úkolem BC je nezávislé badatelství, které přispívá k rozvoji světového poznání. Vedle nároků na publikování v předních mezinárodních časopisech se nově klade velký důraz na patentování výsledků. Základním úkolem BC je nezávislé badatelství, které přispívá k rozvoji světového poznání. Vedle nároků na publikování v předních mezinárodních časopisech se nově klade velký důraz na patentování výsledků. V současné době na BC: 139 aktivních projektů v 1. čtvrtletí 2008 podáno 100 nových přihlášek Výstupy 2007

7 Potřeba rozvoje ekologických biotechnologií Situace: 1. Nutné zdvojnásobení produkce potravin do 2050 2. Plus produkce plodin na biopaliva při úbytku orné půdy 3. Vyšší požadavky na kvalitu životního prostředí 4. Zdražení energetických vstupů Důsledek: od roku 2000 čtyřnásobné zdražení potravin (http://www.fao.org/newsroom/en/news/2008/1000845/index/html) Řešení: nové technologie, zejména biotechnologie (přímé dotace, včetně podpory výroby biopaliv a bioplynu, se neosvědčily)

8 Kde rozvíjet ekologicky orientované biotechnologie: současný stav VaV

9 Vývoj počtu zaměstnanců AV ČR v letech 2002 - 2007

10 Počet studentů na vysokých školách v ČR ve školním roce 2006/2007

11 Shrnutí současné situace 1. Dosavadní rozvoj VaV byl hodně centralistický a vedl k hospodářským a jiným rozdílům mezi regiony. 2. EU poskytne pomoc pro nápravu této situace vypsáním Operačních programů na podporu zaostávajících regionů. Jejich rozumným využitím lze dosáhnout rovnoměrného rozvoje všech částí ČR. 3. Podpora rozvoje VaV v regionech se dle zkušeností jiných zemí odrazí v jejich hospodářském růstu a využití lidského potenciálu ku prospěchu celé ČR.

12 EU se snaží o zajištění rovnoměrného rozvoje regionů Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) – smysl a cíle  Posílení výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR zajišťujícího konkurenceschopnost, růst a vytváření nových pracovních míst v regionech  Prioritní osy:  Evropská centra excelence  Regionální VaV centra  Komercializace, popularizace a internacionalizace VaV  Infrastruktua pro výuku na vysokých školách spojenous výzkumem

13 Realizace cíleného výzkumu není možná ve stávající infrastruktuře. Proto byl v souladu s krajskou samosprávou, Jihočeskou univerzitou a Jihočeskou agenturou pro inovační podnikání vypracován projekt BIOEKO Biotechnologický institut aplikované ekologie Předpokládá se výstavba nové budovy a rekonstrukce dvou stávajících objektů a přijetí stovky pracovníků zaměřených na cílený výzkum a inovace.

14 Hlavní oblasti cíleného výzkumu Zdraví obyvatelstva (parazitologie) Bezpečnost potravin a krmiv Biotechnologie pro zemědělství a lesnictví Aplikovaná ekologie Úloha Biologického centra AV ČR: 1.Hodnocení dopadu stávajících a nových biotechnologií na životní prostředí 2.Vývoj biotechnologií s ohledem na potřeby regionu a ČR; využití výzkumného potenciálu a jeho cílený rozvoj

15 BIOEKO – statistické údaje Oblast podpory: 1.1 Centra excelence Cíl: Vybudování nových laboratorních kapacit k posílení rozvoje biotechnologií ovlivňujících životní prostředí Přístavba laboratoří pro výzkum půdy a vody: cca 1000 m 2 24 mil. Kč Dostavba infekčního zvěřince: 700 m 2 29 mil. Kč Výstavba Biotechnologického institutu aplikované ekologie: celkem 9000 m 2 456 mil. Kč Přístrojové vybavení: 339 mil. Kč Počet pracovníků: 85 (nově 60) Provozní náklady: 100 mil. Kč ročně

16 Biotechnologický institut aplikované ekologie BIOEKO

17 Hodnocení a financování vědy Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. místopředseda Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i.

18 Financování vědy dle hodnocení výsledků  Přesné hodnocení vědeckých výsledků je velmi obtížné i pro špičkové pracovníky oboru. Pro rozpoznání dobrých výsledků je důležitý jejich podíl na celosvětovém poznání (publikace, citační ohlasy, ale též vliv na mezinárodní organizaci výzkumu).  V ústavech AV ČR probíhá každoročně vnitřní hodnocení a přibližně každých 5 let hodnocení mezinárodní, které umožňuje srovnání s obdobnými zahraničními institucemi (i při využití zahraničních vzorů je mezioborové srovnání předmětem sporů). Podle výsledků je upravován rozpočet ústavů a osobní hodnocení vědců.

19 Návrh hodnocení vypracovaný RV VaV Návrh hodnocení vypracovaný RV VaV  Rada vlády pro výzkum a vývoj navrhla metodiku hodnocení založenou výhradně na počtech publikací (s přihlédnutím k IF časopisů) a patentů (s důrazem na realizaci) za posledních pět let. Každému výstupu je přiřazen určitý počet bodů a jejich součet má určit výši financování. Problémem je zejména váha hodnocení patentů. Realizace patentů během pěti let je výjimečná a bez realizace je hodnota patentových přihlášek často nulová.

20 Hodnocení v Hospodářských novinách Výtah z hodnocení VaV Radou vlády za období 2003 - 2007 Ústav Výstupyz toho: impakt. časopisy početváhapočetváha BC 423,356717,91 233,516389,38 UMBR112,992052,6471,431792,56 HBU164,561846,6662,041648,64 UPB231,592014,2465,011625,53 PAU300,396058,19223,215484,75 ENTU433,558737,96220,587945,7 Skutečné hodnoty za BC 1666,4327427,6 875,7824886,56

21 Důvěryhodnost hodnocení Článek zveřejněný 26. 5. 2008 v Hospodářských novinách ukázal, že navrhované mechanické hodnocení může mít neblahé následky. BC vzniklo v roce 2007 a byly mu přičteny pouze výstupy tohoto roku ovšem s tím, že byly hodnoceny jako pětileté. Systém vůbec nepřihlédl k výstupům, které byly v předchozích létech publikovány pod hlavičkami ústavů, které nyní tvoří BC. Kdyby metodika platila, vedla by její aplikace tímto způsobem ke krachu největší mimopražské veřejné výzkumné instituce.

22 Příklady vědecké činnosti v jednotlivých ústavech Biologického centra Ředitelé ústavů

23 Entomologický ústav Předmět činnosti ENTÚ: základní i aplikovaný výzkum, ve kterém je hmyz buď hlavním předmětem zájmu (např. škůdci), nebo je výhodným modelovým objektem. Metodické přístupy sahají od molekulární a subbuněčné úrovně až po úroveň společenstev. Řešené problémy se týkají následujících oblastí:  Regulace genové exprese a diferenciace  Strukturně-funkční organizace chromosomů, pohlavní chromosomy  Regulace vývoje a metabolismu, růstové faktory, funkce neurohumorálního systému

24  Molekulární mechanismy denní rytmicity chování a fyziologických funkcí fyziologických funkcí  Mechanismy adaptace hmyzu na sezónní a dlouhodobé změny klimatu klimatu  Dynamika hmyzích populací, evoluční a populační genetika  Úloha hmyzu v ekosystémech ovlivněných člověkem včetně vlivu GMO na hmyz vlivu GMO na hmyz  Struktura hmyzích společenstev v přirozených ekosystémech, evoluce ekologických interakcí (terénní stanice na Papui - Nové evoluce ekologických interakcí (terénní stanice na Papui - Nové Guinei) Guinei)  Fylogeneze hmyzu, srovnávací morfologie a taxonomie

25 Parazitologický ústav Jednotlivé oblasti výzkumu zahrnují:  Parazity ryb v akvakulturách i volných vodách, jejich biologii, patogenitu a fylogenezi.  Molekulární biologii parazitických prvoků včetně původce spavé nemoci nebo lidské leishmaniózy (funkční genomika parazitických kinetoplastid, jejich biodiverzita a evoluce; sekundární endosymbióza a evoluce plastidů.  Biologii přenašečů významných chorob, zejména klíšťat (molekulární interakce při přenosu patogenů –virus klíšťové encefalitidy nebo Borrelia burgdorferi; imunitní interakce mezi klíštětem a hostitelem a klíštětem a patogenem).  Parazitické prvoky člověka a hospodářských zvířat (původci oportunních nákaz pacientů s oslabenou imunitou (AIDS) a vývoj vakcíny proti kokcidiím).

26  Ústav vydává mezinárodní časopis Folia Parasitologica (IF = 1,511)  Ústav úzce spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou JU v Českých Budějovicích Českých Budějovicích

27 Ústav molekulární biologie rostlin  Hlavními oblastmi výzkumu jsou:  Studium organizace rostlinného genomu  Zlepšení vlastností plodin a okrasných rostlin metodami genového inženýrství  Využití rostlinných látek v medicíně  Diagnostika a odolnost rostlin k virům, viroidům a fytoplazmám  Biofyzika a fyziologie fotosyntézy  Výsledky jsou realizovány s privátními plodinovými výzkumnými a šlechtitelskými ústavy.

28 Protinádorové rostlinné nukleázy Souček, J., Škvor, J., Poučková, P., Matoušek, J., Slavík, T, Matoušek, J.: Neoplasma 53:402-409, 2006. Infiltrace listů Izolace, čištění Rostlinné geny pro nukleázy Pokusy na nádorech Expresní vektor 10x zvýší obsah enzymu v rostlině Spolupráce s lékařskými výzkumnými ústavy

29 Využití DNA markerů pro právní ochranu nových českých odrůd Begonií Begonie DNA markery Šlechtění Begonií Sempra Flora s.r.o. Holice

30 Hydrobiologický ústav  HBÚ je orientován na komplexní výzkum údolních nádrží a vybraných typů jezer. Cílem je objasnit fungování těchto ekosystémů s ohledem na kvalitu vody a jejich ovlivnění lokální lidskou činností i globálními vlivy.

31 Výsledky výzkumu jsou aplikovány zejména: - správci údolních nádrží – hodnocení živinové zátěže (např. ÚN Lipno, Želivka, Římov pro zpracování manipulačních ÚN Lipno, Želivka, Římov pro zpracování manipulačních řádů), návrhy opatření k eliminaci vodních květů – řádů), návrhy opatření k eliminaci vodních květů – bezprostřední dopad na rekreační využití bezprostřední dopad na rekreační využití - pro rybářské hospodaření na ÚN - implementací Rámcové směrnice EC o vodách v ČR včetně zpracování konkrétních norem pro EC včetně zpracování konkrétních norem pro EC - unikátní data o acidifikovaných jezerech na Šumavě a v Tatrách využívaná správami těchto chráněných oblastí Tatrách využívaná správami těchto chráněných oblastí

32 Ústav půdní biologie Ústav provádí výzkum ve všech významných oborech půdní biologie a ekologie, od molekulární úrovně až po úroveň ekosystémů, a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd.

33 Současný výzkum je směrován do následujících oblastí:  struktura a dynamika společenstev půdních organismů v přirozených a antropogenně ovlivněných ekosystémech,  ekofyziologie a adaptace klíčových druhů,  vztahy mezi půdními živočichy a mikroorganismy, jejich interakce s abiotickými strukturami a procesy v půdě,  funkční diversita půdních organismů a její význam pro ekosystémové procesy,  Koloběh biogenních prvků v půdě, zejména procesy přeměn C a N; tvorba a transformace humusu,  složení půdního vzduchu, produkce plynných metabolitů v půdě a jejich emise do atmosféry

34 Kontakty Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 11 České Budějovice www.bc.cas.cz Tel.: 387775111 E-mail: bc@cas.cz

35 Zástupci Biologického centra AV ČR: prof. RNDr. František Sehnal, CSc. - ředitel BC sehnal@bc.cas.cz, tel.: 387775050sehnal@bc.cas.cz Vít Našinec, CSc. – zástupce ředitele BC a ředitel Technicko-hospodářské správy nasinec@bc.cas.cz, tel.: 387775924nasinec@bc.cas.cz Ing. Michaela Krištůfková – sekretariát BC michaela.kristufkova@bc.cas.cz, tel.: 387775051michaela.kristufkova@bc.cas.cz doc. RNDr. Jan Šula, CSc. – ředitel Entomologického ústavu sula@entu.cas.cz, tel.: 387775212sula@entu.cas.cz prof. Ing. Josef Špak, DrSc. – ředitel Ústavu molekulární biologie rostlin spak@umbr.cas.cz, tel.: 387775546spak@umbr.cas.cz prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. – ředitel Parazitologického ústavu tscholz@paru.cas.cz, tel.: 387775403tscholz@paru.cas.cz doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. – ředitel Hydrobiologického ústavu matena@hbu.cas.cz, tel.: 387775840matena@hbu.cas.cz RNDr. Václav Pižl, CSc. – ředitel Ústavu půdní biologie pizl@upb.cas.cz, tel.: 387775750pizl@upb.cas.cz doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. – místopředseda Dozorčí rady BC briza@umbr.cas.cz, tel.: 387775515briza@umbr.cas.cz Zástupce Akademické rady AV ČR: RNDr. Miroslav Flieger, CSc. e-mail: flieger@biomed.cas.cz, tel.: 221 403 323flieger@biomed.cas.cz


Stáhnout ppt " Věda je drahá. Není proto vhodné soustředit ji v rámci ČR do jednoho nebo dvou velkých měst?  Jedním z podkladů pro zodpovězení této otázky je porovnání."

Podobné prezentace


Reklamy Google