Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. VALIDACE procesů a zařízení.  Základní pojmy a definice  Kvalifikace zařízení a systémů  Validace procesů  Monitoring.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. VALIDACE procesů a zařízení.  Základní pojmy a definice  Kvalifikace zařízení a systémů  Validace procesů  Monitoring."— Transkript prezentace:

1 5. VALIDACE procesů a zařízení

2  Základní pojmy a definice  Kvalifikace zařízení a systémů  Validace procesů  Monitoring

3  Pod pojmem validace je vnímáno systematické, dokumentované komplexní provádění zkoušek a testů, které prokáží spolehlivost všech prvků, které proces ovlivňují.  Všechny procesy, které mají vliv na kvalitu produktu, jsou validovány a zařazeny do řídícího plánu validace.

4  Řídící plán validací (Validation Master Plan, VMP)  Firemní standard, který definuje a specifikuje validační politiku, zásady a organizaci provádění zkoušek. Jeho součástí je plán činnosti pro konkrétní objekty  Je to plán shrnující požadované validační aktivity zpravidla na dobu jednoho roku. Plán obsahuje stručný výčet validací ve vazbě na jednotlivé uživatelské objekty, jednotlivé odpovědnosti, termíny zkoušek, druhy zkoušek a pod.

5 OZ_ZK _Provoz_ObjektZkouška Datum provedení Manažer validaceGarantUživatel Z00127 2 PLF CTabletovací lis (nový) Instalační kvalifikace31.12.2005BéžováPavel DobrýAlena Dvořáková Z00141 4 PLF DCIP systém Lab&Pharma (PLF D, GL 4,5) Validace řídicího systému31.12.2005DlouhýPetr PtáčekAlena Dvořáková Z00141 3 PLF DCIP systém Lab&Pharma (PLF D, GL 4,5) Operační kvalifikace31.12.2005TenkýJosef NovákAlena Dvořáková Z00141 2 PLFTechnologický informační systém_TIS PLF tabletárna Instalační kvalifikace31.12.2005DlouhýPetr PtáčekAlena Dvořáková Z00092 2 TLF média Systém čisté páry Kemiterm (TLF A) Kalibrace teplotního snímače13.10.2005RůžováJana ZíkováHana Nová Z00024 8 SMČČerpání vaselin _ čerpadla 3x, produkt 971717 Měření temperace produktovodů surovin 29.04.2005ZelenýJana ZíkováJan Starý Z00130 9 PLFFiltry - úletové, výdechu _ fluidní sušárna, granulátor Doba použitelnosti filtrů po praní 31.12.2005LibovýJosef NovákAlena Dvořáková Z00135 7 VÚFBFluidní sušárna Niro Aeromatic S-5 94900380 (chemie) Kalibrace průtokoměru vzduchu 13.02.2005TučnýJosef NovákGustav Pěnkava

6  Kvalifikace návrhu (Design Qualification, DQ)  Dokumentované ověření toho, že návrh prostor, systémů a zařízení (objektů) je vhodný pro zamýšlený účel.  Jedná se např. o systematické připomínkování, doplnění a opravy prováděcího projektu akce (výstavby výrobní jednotky; instalace linek; skladových prostor apod.)

7  Instalační kvalifikace (Installation Qualification, IQ)  Dokumentované ověření toho, že prostory, systémy a zařízení v podobě, v níž jsou instalovány či modifikovány, odpovídají schválenému návrhu a doporučením výrobce.

8  Operační kvalifikace (Operational Qualification, OQ)  Dokumentované ověření toho, že prostory, systémy a zařízení v podobě, v níž jsou instalovány či modifikovány, pracují tak, jak je zamýšleno, a to v celém předpokládaném operačním rozsahu.  Jedná se např. o měření parametrů granulovacího zařízení (frekvence otáčení míchadel; kroutící moment na ose míchadla; funkcionalita duplikovaného vytápění apod.) nebo parametrů sterilizačního autoklávu atd.

9  Procesní kvalifikace (Performance Qualification, PQ)  Dokumentované ověření toho, že prostory, systémy a zařízení v podobě, v níž jsou propojeny, mohou účinně a reprodukovatelně pracovat podle schváleného výrobního postupu a specifikací výrobku.  Jde o kompletní pohled např. na výrobní jednotku, zda produkt vytvořený na této jednotce má při nastavení všech zkvalifikovaných parametrů (v ověřeném rozsahu platných hodnot) očekávanou kvalitu při očekávaném výkonu jednotky

10  Validace výroby produktu-přípravková validace  Dokumentovaný průkaz toho, že proces provozovaný v rámci stanovených parametrů může účinně a reprodukovatelně vyrábět léčivý přípravek resp. léčivou látku splňující předem stanovené specifikace a znaky jakosti.  Jedná se o kompletní pohled na soubor procesů ovlivňujících produkt a probíhajících na zvolených jednotkách při nastavení všech požadovaných hodnot parametrů. Cílem je prokázání, že konečný produkt je reprodukovatelně kvalitní podle očekávání. Volí se systematické zkoušky zpracování materiálu až po finální produkt. Prokázání jakosti vyráběného produktu při dodržení všech procesních parametrů se řadí do skupiny procesní validace označované jako přípravková validace PV.

11  Je definována : Prospektivní validace (Prospective Validation) Retrospektivní validace (Retrospective Validation), Konkurentní (souběžná) validace (Concurrent Validation)  Validace přípravků je prováděna prospektivně nebo konkurentně. V případě nových produktů se většinou používá prospektivní validace. Konkurentní validace se používá pouze v případech, kdy procesy jsou známé resp. technologie je analogická již ověřené.  Retrospektivně jsou řešeny výjimečně validace již zavedených přípravků. (bylo používáno v době zavádění SVP).  Při revalidaci je plánováno provést konkurentní validaci.

12 Koncepce 3.fází validace  Validace se provádí ve třech etapách, které sledují přípravek v rámci jeho životního cyklu. Je třeba použít metody a principy, které respektují současné vědecké důkazy a poznatky.  1.Etapa : období vývoje přípravku a dokumentování poznatků během vývoje – analýza rizik a procesů - a validace vývojových pilotních šarží, tvorba podkladů pro registrační dokumentaci a přípravu výrobní dokumentace přípravku.  2.Etapa : procesní validace transferovaného přípravku a ověření reprodukovatelnosti výroby v provozních podmínkách – validace šarží výrobní velikosti.  3.Etapa : průběžná procesní verifikace během rutinní výroby. Jedná se o PQR prováděné v rámci průběžných kontrol jednotlivých šarží.

13 ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Ukázky dokumentů\SOP-06400_takto uloženo v EDMS _11 2013.pdf..\Literatura a přílohy k přednáškám\Ukázky dokumentů\SOP-06400_takto uloženo v EDMS _11 2013.pdf ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\SOP pro přípravkovou validaci _upraveno pd 221013.doc..\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\SOP pro přípravkovou validaci _upraveno pd 221013.doc

14  Procesní validace a Procesní a výkonová kvalifikace jsou dva pojmy, které v některých případech mohou splývat.  Procesní a výkonová kvalifikace PQ se týká ověření spolehlivosti, že nastavení hodnot parametrů ve vztahu k prvkům regulace a řízení během zkoušek nebo chodu rutinního provozu splňuje požadavky na hodnoty kvalitativních požadavků opracovávaného materiálu. Většinou se pro PQ používá modelových systémů – placeba nebo simulovaných směsí s API.  Procesní validací se nazývá také validace, kdy se hovoří o zkouškách spojených s procesy na jednotlivých objektech jako např. Validace procesu sterilizace, validace čistících procesů apod.

15  Validace čistění (Cleaning Validation)  Validace čistění je dokumentovaný průkaz toho, že schválený postup čistění zajistí zařízení vhodné ke zpracování léčivých přípravků.  Více se čtenář dozví v samostatné kapitole

16  Validace počítačových systémů  systematická činnost, jejímž cílem je zajistit takové podmínky, aby vznikl předpoklad vysokého stupně pravděpodobnosti, že procesy probíhající v samotném počítačovém systému budou probíhat v rozsahu předem určených specifikací.

17  Validace analytických metod  Potvrzení zkoumáním a poskytnutí objektivního důkazu, že jsou splněny jednotlivé požadavky pro specifické zamýšlené použití  Procesy validace spojené s novými léky resp. léčivými látkami

18  Revalidace (Re-Validation)  Opakovaný proces validace s cílem ujistit se, že změny v procesu/zařízení zavedené v souladu s postupy kontroly změn nebudou mít nepříznivý dopad na charakteristiku procesu a jakost výrobku.

19  Nejhorší případ (Worst Case)  Podmínka nebo soubor podmínek obsahujících horní a dolní limity provozních limitů a okolnosti v rámci standardních operačních postupů, u nichž je nejvyšší pravděpodobnost závady produktu či procesu ve srovnání s ideálními podmínkami. Tyto podmínky nemusejí nutně vést k závadě produktu či procesu.

20  Simulovaný produkt. Materiál, který blízce napodobuje fyzikální a kde je možné i chemické vlastnosti validovaného produktu (např. viskozitu, velikost částic, pH apod.). V mnoha případech splňuje tuto charakteristiku placebo.

21  Validační tým  Skupina pracovníků, která organizuje realizaci validace vč. Dokumentace  Pracovník uživatele (vlastníka), validační specialista (garant), analytik, zástupce jištění jakosti

22  Manažer validace  Výkonný pracovník, který připravuje a zpracovává dokumentaci a řídí zkoušky  Garant  Specialista v oboru – garantuje odbornou část předpisové dokumentace (postup práce, metodiku, kritéria přijatelnosti)

23  Vlastník procesu  Pracovník odpovědný za chod definované části výrobního, vývojového, laboratorního nebo podnikatelského procesu. Někdy označovaný jako „uživatel“.

24  Validační dokumentace  validační (kvalifikační, optimalizační nebo jiný) protokol  validační zpráva  zápis nebo záznam o zkoušce,  vyplněná záznamová dokumentace o zkouškách  veškerá jiná dokumentace potřebná k prokázání kvality provedení validace.

25  Kontrolující – pracovník, který ověřuje data a údaje vložené do validačního dokumentu  Vydavatel – pracovník zodpovědný za vydání, distribuci a evidenci validačního dokumentu

26  Záznamové dokumenty –  předepsané formuláře / vzory / templáty, které jsou zpravidla součástí protokolů případně volné listy vhodně označené do kterých se ručně nejlépe modrým perem zaznamenává průběh předepsaných činností a procesů  parciální nebo konečná data a údaje jsou následně tištěny z elektronických záznamů, které mohou být např. ze sond v zařízení nebo doplňkových měřících přístrojů.

27  Primární dokumentace – vyplněná záznamová dokumentace označená podpisem autora (pracovníkem, který měření provedl) a datem měření. Dokumentace musí být uspořádána způsobem, ze kterého je zjevný postup a smysl záznamu. U záznamové dokumentace vytištěné z elektronického dokumentačního systému musí správnost a úplnost tisku ověřit ten, který dokument vytiskl a opatřit ho svým podpisem a datem vytištění.

28  Protokol je předpis ( závazný scénář ) validace  Protokol se svým charakterem řadí z hlediska řízené dokumentace do kategorie Předpisové dokumentace- Řídících norem.  Je zde úlohou důsledně popsat nebo literárně odkázat na metody a postupy validačních zkoušek a uvést druhy zkoušek vč. jejich významu  Opakované validace zpracovány SOP se specifickými postupy při validacích  O konečné podobě rozhoduje zpravidla validační tým.

29  Úvod a cíl – uvede se objekt validace a jeho stručná charakteristika, typ validace a cíl validace (případně odkaz na identifikační číslo z VMP)  Složení validačního týmu a zodpovědnosti  Charakteristika validovaného objektu nebo procesu (popis, technologické schéma)  Analýza rizik a kritické stupně  Seznam zkoušek (rozsah a druhy zkoušek, metody zkoušek, kriteria přijatelnosti -limitní hodnoty parametrů, kritické parametry, odkazy na normy)  Vzorkování – (metoda, frekvence odběrů, místa odběrů, velikost vzorku, označení vzorku a jiné charakteristiky)

30  Prostředky použité k validaci (zařízení, měřící prvky apod.)  Metody zpracování a hodnocení výsledků (statistiky apod.)  Doklady o proškolení pracovníků, kteří nejsou členy validačního týmu a podílejí se na validaci  Opatření v případě nevyhovujících výsledků  Harmonogram validace  Seznam souvisejících norem a dokumentů (SOP, normy, Kvalifikace – zařízení, validace analytických metod, validace souvisejících procesů apod.)  Přílohy:  výkresy, schémata,  záznamová dokumentace

31  Zpráva je dokladem (osvědčením o výsledcích a jejich hodnocení) ve smyslu protokolu se závěrem Vyhovuje. Pokud jsou výsledky špatné, to znamená překročení kriterií přijatelnosti u kritických parametrů, nelze validační zprávu, tedy Osvědčení vydat.  Zpráva se svým charakterem řadí z hlediska řízené dokumentace do kategorie Záznamová dokumentace  Zpráva je členěna podle zadání ve validačním protokolu

32  Validační osvědčení (podmínky platnosti, termín doporučené revalidace) a souhrn výsledků  Výsledky validačních měření (vyplněné protokolem předepsané formuláře a ostatní vyplněná záznamová dokumentace, primární data a výsledky)  Zpracování výsledků  Průběh validace, odchylky od protokolu a návrh opatření v případě nevyhovujících výsledků a jiná doporučení  Přílohy (primární dokumentace, ostatní dokumentace : zápisy, doklady o školení apod.)

33

34  Příklad validační dokumentace _protokol.doc Příklad validační dokumentace _protokol.doc ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Ukázky dokumentů\Validační protokol vzor PARALEN.doc....\Literatura a přílohy k přednáškám\Ukázky dokumentů\Validační protokol vzor PARALEN.doc.. ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Ukázky dokumentů\Validační zpráva Ibalgin 400.doc..\Literatura a přílohy k přednáškám\Ukázky dokumentů\Validační zpráva Ibalgin 400.doc

35  Co je monitorování (monitoring):  Měření hodnot nebo stavů vybraných parametrů v pravidelné frekvenci a jejich záznamy a vyhodnocování. (proměnlivost hodnot, kontaminační křivky, časové závislosti, trendy)

36  Oblasti monitorování (sledování):  Mikrobiologické testy prostředí, povrchů apod.  Sledování a testování teplot, vlhkostí prostředí, tlakových poměrů, obsahu částic ve vzduchu  Mikrobiologické testy medií (např. čištěná voda)  Chemické testy medií  Měření a sledování dalších veličin-parametrů u kontinuálně provozovaných soustav (teploty, měrná vodivost čištěných vod apod.)  Pravidelné záznamy o kontrolních úkonech (preventivní kontroly funkce systémů, zařízení)

37  Zařízení je prostředníkem mezi surovinami a konečným produktem.  Suroviny — zařízení — produkt  Zařízení resp. soubor zařízení či systém musí být správně navržen, instalován, provozován a ošetřován v souladu s návrhem.

38  Mluvíme o zařízení, systému, souboru zařízení, „utility“ nebo „facility“  Každá akce (změna nebo nová realizace) má být zahájena jasnou a promyšlenou představou co je cílem a jaké jsou základní požadavky (kapacitní, SVP, EMS, bezpečnostní a další)

39

40  User Requirement Specification:  Kvalifikovaný požadavek určený uživatelem představuje jednoznačné vymezení zařízení se všemi určujícími parametry procesu včetně jejich rozsahů.  Požadavek má obsahovat nezbytné informace pro inženýrské řešení.  Požadavky uživatele na zařízení  Kapacitní a výkonové  Designové  SVP  Ekologické  Ochrana pracovníka  Energetické  Jiné normativní

41  DQ, IQ, OQ, PQ označují stupně kvalifikace a jsou v uvedené posloupnosti a provádějí se v rozsahu, který je níže uveden.  V průběhu realizace probíhá průběžná kontrola instalace prvků a prostorových jednotek a potrubí, předávání a přebírání zařízení a komponent.

42  Co je validace obecně a k čemu slouží  Vysvětlete rozdíl mezi validací procesu a kvalifikací zařízení  Jak lze využít monitoring procesů, parametrů..  Jak byste dokladově jistili (kvalitu) - průběžný proces výroby šarží přípravku, který se vyrábí celoročně.

43  Konec přednášky č.5


Stáhnout ppt "5. VALIDACE procesů a zařízení.  Základní pojmy a definice  Kvalifikace zařízení a systémů  Validace procesů  Monitoring."

Podobné prezentace


Reklamy Google