Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladimír Havlíkě Centers Dating 2013. Finance v hlavní roli David Řehoř, Equa Bank Pavel Škvára, Traficon Jiří Koliba, SFRB Daniel Braun, MMR Vladimír.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladimír Havlíkě Centers Dating 2013. Finance v hlavní roli David Řehoř, Equa Bank Pavel Škvára, Traficon Jiří Koliba, SFRB Daniel Braun, MMR Vladimír."— Transkript prezentace:

1 Vladimír Havlíkě Centers Dating 2013

2 Finance v hlavní roli David Řehoř, Equa Bank Pavel Škvára, Traficon Jiří Koliba, SFRB Daniel Braun, MMR Vladimír Sloup, Asociace PPP

3

4 Nemovitostní financování Klíč k růstu Vašeho podnikání

5 5 O bance Na trhu od roku 2011 Mladá dynamická česká banka Licence České národní banky (ČNB) Vlastníkem britská finanční skupina AnaCap Financial Působí jak v oblasti retailu tak firemního bankovnictví Team zkušených profesionálů v salesu i na risku Individuální, vstřícný a flexibilní přístup ke klientům

6 Kde nás najdete ?

7 Klíčové výhody 300.000,- až 150.000.000,- Kč Splatnost 1 rok až 30 let Úroková sazba od 3,5% p.a. Odklad splátek až na 12 měsíců Až 30.000.000,- Kč neúčelově Zajištěné i nezajištěné úvěry Žádné produktové škatulky, ale „šití na míru“ Velmi rychlé vyřízení (po dodání všech podkladů) Investiční úvěry, provozní úvěry, nemovitostní financování

8 Nemovitostní financování Pouze ČR LTV až 80% 1.000.000,- až 150.000.000,- Kč Požadovaná míra předprodejů 0% Splatnost 1 rok – 30 let Grace Period 12 měsíců Rezidenční i nerezidenční nemovitosti Účel: výstavba, koupě, developerské projekty

9 HYPOTÉKY 9/ Presentation to xxxx / December 2010 Hypotéka PRO je určena pro podnikatele na rozvoj podnikání na financování jakýchkoliv provozních potřeb i investičních záměrů (až do 70% LTV) Hypotéka BEZ hypotéka, kterou můžete získat i bez doložení příjmů Hypotéka FIT dokáže zohlednit vaši úvěrovou historii a méně významné záznamy v registrech, které by v jiné bance bránily k získání hypotéky

10 Těšíme se na zajímavé obchody  FIRMY@equabank.cz

11 Zdroje financování • Banky • Nebankovní subjekty (pod dohledem ČNB) • Investoři

12 Využití zdrojů financování • Banky – převážně středně a dlouhodobé potřeby financování • Nebankovní subjekty – převážně krátkodobé a střednědobé potřeby financování • Investoři – více variant dle zaměření investora

13 Předpoklady úspěšného financování • lokalita, velikost projektu, celkové řešení, konkurence • právní připravenost, transparentnost • vlastní zdroje, hodnota projektu • zajištění • cash flow nebo exit

14 Program podpory bydlení pro sociální skupiny Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení

15 Koncepce bydlení do roku 2020 Hlavní principy koncepce: • Ekonomická přiměřenost • Udržitelnost veřejných i soukromých financí • Odpovědnost státu za vytváření podmínek Vize Cíle Priority Nástroje Úkoly VIZE • Dostupnost, stabilita a kvalita bydlení STRATEGICKÉ CÍLE DOSTUPNOST • Zajištění přiměřené dostupnosti ve všech formách bydlení STABILITA • Vytvoření stabilního prostředí v oblasti financí, legislativy a institucí pro všechny účastníky trhu s bydlením KVALITA • Snižování investičního dluhu bydlení včetně zvyšování kvality vnějšího prostředí rezidenčních oblastí

16 Koncepce bydlení do roku 2020 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (senioři, ohrožené skupiny) Návratné podpory Finanční zdroje Model realizace státní bytové politiky Dotace Nenávratné podpory Vlastní příjmy Fondy EU Výnosy z prodeje emisních povolenek Jiné zdroje Státní rozpočet Výstavba nájemních bytů Pomoc při živelných pohromách a prevence proti vzniku škod Revitalizace rezidenčních oblastí Revitalizace zanedbaného bytového fondu Snižování energetické náročnosti budov Programy revolvingové ho charakteru Úvěry a záruky Oblasti investiční podpory

17 Programy podpory bydlení Výstavba nájemních bytů – předně pro seniory, sociální a zdravotní skupiny  2013 + – alokace 400 milionů korun = 400 nových bytů Revitalizace bytových domů – opravy a modernizace  2013 vlastní zdroje Fondu – 210 milionů korun = oprava až 600 bytů.  2014 + - ročně cca 2 miliardy korun – kombinace vlastních, EU a EIB zdrojů Záruky za bankovní úvěry - na všechny uvedené typy podpor  Zdroje na krytí záruk do objemu krytí 1 mld. Kč ročně FN JESSICA – regenerace bytového fondu z evropských strukturálních fondů  pilotní projekt 2013 – prvních 600 milionů Kč  v programovacím období 2014 – 2020 – 2 miliardy korun ročně Podpora rozvoje regionů - připravujeme - pro oblasti, které s bydlení souvisí – infrastruktura, občanská vybavenost etc. Pomoc obcí po povodních - Na obnovu bydlení pro obce, města i jejich občany, základní alokace 20 mil. Kč + podle potřeby

18 (NV č. 284/2011 Sb.) - program otevřen dne 23.8.2012 - finanční zdroje: 400 mil. Kč pro rok 2013 - program využitelný pro: • novou výstavbu • nástavba nebo přístavba • stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt • rozdělení stávajícího bytu na menší pro vymezené osoby pro jakékoliv fyzické osoby - podlahová plocha bytu 25 m² - 90 m² - z každých započatých 5 bytů 1 byt upravitelný - nájemní byty Úvěry na výstavbu nájemních bytů

19 (NV č. 284/2011 Sb.) - vázací doba podmínek úvěru minimálně po dobu 10 let - dokončení výstavby do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru - úroková sazba - od 2% p.a. pro byty vymezeným osobám - od 3,5% p.a. pro byty ostatní - fixace úrokové sazby - na celou dobu splácení - na 5 let - splatnost až 30 let od podpisu úvěrové smlouvy -výše úvěru do 70 % rozhodných výdajů -investor předkládá žádost ve II částech - žádat o úvěr může město, obec, soukromá právnická nebo fyzická osoba

20 Děkuji za pozornost komunikace@sfrb.cz www.sfrb.cz Speciální úvěrová kalkulačka na:

21 Příprava budoucího programového období 2014-2020 Daniel Braun 1. náměstek ministra pro místní rozvoj

22 Přínosy kohezní politiky v období 2007-2013 • Významný nástroj růstu a zvyšování konkurenceschopnosti. • Celkem vznikne 60 tis. nových pracovních míst. • Ve výzkumu a vývoji – bude vytvořeno více než 4 tis. nových pracovních míst. • Bude založeno cca 200 nových firem. • Vznikne 40 regionálních výzkumných center. • Více než 1,8 mil. osob absolvuje školicí kurzy. • Silnice a železnice - cca 2 tis. km nových a zrekonstruovaných tratí. • Městské a venkovské oblasti – bude rekonstruováno přes 1 mil. m 2 užitkových ploch objektů. • Přes 200 domů z nich - památkově chráněných.

23 Nařízení EU • Strategie Evropa 2020. • Vyšší efektivita – předběžné podmínky. • 11 tematických cílů, důraz na výsledky. Zkušenosti z období 2004-2006 a 2007-2013 • Intervence nebyly dostatečně propojeny. • Je třeba úžeji vymezit strategie a snížit počet podporovaných aktivit. • Nutnost zjednodušit implementační systém. • Potřeba vytvořit jednoznačně nastavený systém indikátorů. Potřebnost • Podpora intervencí, které řeší problémy ČR. • Vazba na strategické dokumenty (NPR, SMK, SRR), strategie resortů, krajů, měst a obcí.. Východiska přípravy pro ČR

24 Základní výchozí principy národní přípravy období 2014–2020 • MMR pověřeno usnesením vlády č. 650/2011 koordinací příprav programového období 2014 – 2020 Principy pro programové období 2014-2020 • Princip strategického zaměření a propojování • Princip podpory fungujícího trhu • Princip podpory kvalitních projektů • Princip snadnější přípravy a realizace projektů

25 Programy pro fondy SSR Seznam programů Programové období 2014-2020 EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum,vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

26 Poziční dokument EK – NRP x Priority financování EK Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Rozvoj páteřní infrastruktury Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví Integrovaný rozvoj území Podnikatelské prostředí příznivé pro inovace Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost Růst založený na lidském kapitálu a zlepšení účasti na trhu práce Hospodářství příznivé pro životní prostředí a nákladově efektivní hospodářství Moderní a profesionální administrativa

27 Investice v příštím období • Urbánní problematika i rozvoj venkova – města a obce budou zapojeny (podle své velikosti) do implementačních mechanismů; strategické řízení rozvojových investic. • Tvorba územních plánů – podpora obcí v problémových územích. • Strategický rozvojový dokument – ITI (pro největší města), IPRÚ pro města a jejich zázemí, LEADER pro menší obce … • Dopravní infrastruktura – páteřní sítě; napojení na TEN-T. • Podnikatelské nemovitosti – role MPO, agentury CzechInvest … • Nemovitosti – spíše rekonstrukce (např. zateplování). • Projekty vytvářející příjmy – „odpočet“ podpory. • Přímá dotační podpora nahrazována úvěry, úvěrovými dotacemi, zárukami …

28 Faktory ovlivňující systém implementace a administrace Jednotné metodické prostředí Nastavení operačních programů Systém implementace a administrace Legislativní rámec

29 Příprava jednotného metodického prostředí • Zjednodušení administrativních postupů. • Jednotná, standardizovaná a srozumitelná pravidla. • Zavedení jednotné terminologie napříč celým systémem implementace. • Zkrácení administrativních lhůt. • Snadnější orientace žadatele / příjemce v systému přidělování podpory. • Zlepšení komunikace mezi žadatelem / příjemcem a poskytovatelem podpory. • Úprava legislativního prostředí vedoucí k jednodušší administrativě..

30 Další postup přípravy program. období 2014 – 2020 Časové obdobíAktivita Předpokládaný harmonogram 03/2013 Předložení návrhu programů pro fondy SSR ze strany řídících orgánů ministerstvu pro místní rozvoj 05/2013 Předložení informace o stavu přípravy programů fondů SSR ze strany MMR vládě Předložení návrhu PRV a OPR ze strany MZe na vládu 12/2012 – 05/2013Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 12/2012 – 05/2013Příprava návrhů programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství) Indikativní harmonogram závislý na vývoji jednání na Radě EU 06/2013 – 12/2013 Dopracování návrhů programů a vyjednávání s Evropskou komisí Dopracování Dohody o partnerství a vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013 Přijetí/schválení programů Evropskou komisí + definitivní schválení vládou Přijetí Dohody o partnerství Evropskou komisí + definitivní schválení vládou 2014Zahájení realizace programů v programovém období 2014-2020

31 Děkuji za pozornostpriprava2014@mmr.cz www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz

32 K PPP projektům se obracejí Ti, … kdo nemají peníze

33 PPP nemá dobrou pověst

34 Jsou PPP projekty šancí pro obce i developery? Asociace pro rozvoj infrastruktury (Asociace PPP)

35 Kde je místo PPP projektů? 1.Veřejná služba či infrastruktura 2.Dlouhodobost = celoživotní náklady, daná kvalita 3.Komplexnost 4.Predikovatelnost = modelování a předem dané podmínky a cena 5.Složitost

36 Jak je na tom ČR? Centrální úroveň: -zrušené pilotní projekty -fungující elektronická tržiště -příprava D3 Municipální úroveň: -MF posuzovalo přes 80 koncesních smluv -většina projektů již běží -nejčastěji provozní smlouvy ve vodárenství -rozsah od stovek tisíc do desítek miliard -kde je srovnání s předchozím stavem, došlo prokazatelně k úsporám Jak to, že jsou municipality úspěšnější?

37 Pozitiva PPP 1.Z dlouhodobého hlediska zadavatel ušetří finanční prostředky. 2.Je poskytována kvalitní veřejná služba. 3.Zadavatel se z role vykonavatele přesune do role supervizora a může lépe sledovat kvalitu. 4.Důkladná příprava zvýší pravděpodobnost úspěšné realizace. 5.Již od začátku je známa většina rizik projektu. 6.PPP umožňuje realizovat projekty i v době nedostatku financí. 7.Při rozhodování o realizaci mají zúčastněné strany (zadavatel, banky, facility manager, …) k dispozici dostatek podkladů. To vše za předpokladu, že: Byla provedena kvalitní příprava projektu!

38 Závěr PPP není samospasitelné řešení pro veřejné investice. Není ani jediné správné u všech projektů! Ale umožní přenést zdravý selský rozum do každodenního rozhodování veřejného sektoru tak, aby zodpovědní úředníci/politici o veřejných prostředcích uvažovali jako o svých vlastních. V konečném důsledku tak dochází k dlouhodobě predikovatelnému konzistentnímu rozvoji obce, kde má každý stejnou šanci získat zakázku.

39 39 www.asociaceppp.cz Vladimír Sloup sloup@asociaceppp.cz +420 725 743 343

40 Parkování Služba nebo business? Ing. Petr Smékal

41 Co je parkování? Business X Veřejná služba ↓ Kompromis • Regulace území • Falešné představy • Mýty a fakta

42 Parkování ve městech Není pravda, že: • Parkování je skvělý business • Občané města mají vždy parkovat bezplatně • Ostatní parkující zaplatí jakoukoliv cenu • Řidiči si garáže najdou • Čím větší garáže, tím lépe • Luxusní garáže jsou vizitkou města

43 Mylné představy o parkování • Výstavba garáží generuje zisky. – Návratnost delší než 30 let, nutná podpora města. • Právo na parkování zdarma. – Voda a jídlo základnějšími potřebami a i za ně se platí. • Parkování rozumí každý. – Předmětem mnoha složitých analýz, – dlouhodobého zpracování podkladů a protichůdných očekávání, které je potřeba sladit. • Parkoviště na okrajích center jsou levná, řidič dojde. – Řidič je líný a jede až tam, kam může. • Parkování je drahé. – Otázka nabídky a poptávky, cena zastupuje regulační složku. • Domovské právo automobilů rezidentů. – Koně byli také ustájeni a nepobíhali volně po ulicích a nebylo to zadarmo. • Parkování je politikum. – Ano a vychází z výše uvedených omylů.

44 • Nezávislá analýza - zájem města X zájem dodavatelů Město Dodavatel

45 Parkování ve městech • Parkování je součástí politiky města • Není dostatek parkovacích míst pro všechny • Parkování zdarma není samozřejmostí

46 Parkování ve městech Základ úspěchu • Dlouhodobá strategie - kvalitní koncepční a technické řešení (analýza, cíle, projekt, realizace) • Stanovení etap (čas, peníze, testování) • Stabilní politická podpora Měření úspěchu • Krátkodobé: Uspokojující nabídka parkování Regulace Finanční přínos • Dlouhodobé: Úspěšný vývoj města v oblasti parkování

47 Neúprosná ekonomika • ZPS jsou samofinacovatelné a generují zisk • Parkovací objekty na plochách jsou samofinancovatelné • Nadzemní hromadné garáže mohou být někdy samofinancovatelné (optimální návštěvnost, nízké náklady na 1PS) • Podzemní hromadné garáže NEJSOU SAMOFINANCOVATELNÉ – potřebují dotaci ↓ Celoměstský parkovací systém může být při optimálním nastavení samofinancovatelný

48 Celoměstský parkovací systém Kde vzít peníze na vybudování? • Městský rozpočet • Soukromé zdroje • Spolupráce soukromého a veřejného sektoru Kroky realizace • Ekonomická analýza • Zavedení systému • Vyhodnocení po 1 - 2 letech • Dodatečné investice

49 Systémy parkování ve městech - řešení • Kdy je potřeba • Velikost města (spádová oblast a systémy řešení) • Základní otázky: – Je investice opravdu nutná? – Nestačí pouze vhodná regulace? → velké oči, malá poptávka

50 Systémy parkování ve městech - řešení Malé město (do 20 tis. obyvatel) • Parkování na náměstích s automatem • 80 automobilů • 2 automaty • Příjmy/rok – cca 4 mil. Kč • Náklady provozu • Investice – 1-2 mil. Kč • Zajištění provozu • Tarifní politika

51 Systémy parkování ve městech - řešení Středně velké město (30 - 50 tis. obyvatel) • Kombinace náměstí + přilehlá zóna • 200 - 400 automobilů • 15 automatů • Příjmy/rok – cca 10 mil. Kč • Náklady provozu • Investice – 8-10 mil. Kč • Zajištění provozu • Tarifní politika

52 Systémy parkování ve městech - řešení Velké město (100 tis. obyvatel) • Zóna 2.500 stání – 1.200 automaty – 1.500 rezidenti • Příjmy/rok – cca 15 mil. Kč • Náklady provozu • Investice – cca 15 mil. Kč • Zajištění provozu, tarifní politika

53 Systémy parkování ve městech - řešení Proč odborný provozovatel? • Znalost problematiky parkování • Kontrola nákladů a příjmů • Nárazník (prostředník) mezi samosprávou a občany • Motivace k výsledku • Okamžitá investice, reálné očekávání návratnosti • Garant fungujícího systému a kontinuity

54 Parkovací systémy Typy parkovacích systémů • Regálové systémy – soukromí developeři, – malé projekty do 20 aut • Kolébky – u nás nefungují • Podzemní garáže – hezké, ale drahé • Nadzemní garáže • Otevřená prostranství – hodiny / závory • Ulice – hodiny

55 Platba parkovného Současné a budoucí systémy plateb: • Automat • Závora • Peníze, karty, městská karta (Opencard) • SMS, zúčtovací centra (do 1%) Rychlý rozvoj technologie Smart phone X Účinná kontrola - lísteček je lísteček

56 VINCI Park • VINCI Park patří k nejvýznamnějším parkovacím společnostem na světě, je největší evropskou firmou v oboru parkovacích služeb. • VINCI Park: – Působí ve:12 zemích – Provozuje:1 390 700 parkovacích míst – Zaměstnává: 9 920 lidí – Roční obrat (2010):595 milionů Eur

57 VINCI Park – Specialista v oboru • Již více než 40 let VINCI Park: – navrhuje, financuje, staví a provozuje projekty parkování pro obce a soukromý sektor. • Hledá smluvní vztahy nejvhodnější pro daný projekt: – dlouhodobý pronájem, krátkodobý pronájem, koncese, smlouvy o správě, mandátní smlouvy,… • Staví na: – dlouholeté zkušenosti, – profesionalitě, – DLOUHODOBÝCH PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.

58 VINCI Park CZ VINCI Park v České republice • Zahájení činnosti v roce 1992 • Spuštění první parkovací zóny v Praze v 1996 – 9 000 parkovacích stání v Praze 1 • Provozuje 37 395 parkovacích míst – 31 330 stání v zónách placeného stání – 1 677 stání na parkovacích plochách – 4 388 stání v hromadných garážích

59 VINCI Park CZ Co nabízíme: • Analýzy • Studie • Návrhy systémů • Provozování • Dlouhodobá spolupráce ~

60 Děkuji za pozornost Ing. Petr Smékal

61 Investiční pobídky jako nástroj podpory podnikání Ing. Ondřej Votruba Ředitel Divize Investic CzechInvest Praha, 31. 1. 2013

62 Investiční pobídky dle zákona -- Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění zákona č. 192/2012 Sb., účinnost od 12. července 2012 Podporované oblasti -- Zpracovatelský průmysl - zavedení nebo rozšíření výroby -- Technologická centra - vybudování nebo rozšíření VaV centra -- Centra strategických služeb - zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu software či high-tech opravárenského centra Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

63 Všeobecné podmínky pro kvalifikaci -- Realizace investiční akce na území ČR (mimo Prahu) -- Nezahájení prací na projektu před vydáním Potvrzení o registraci žádosti -- Zachování investice a podpořených pracovních míst po dobu 5 let -- Šetrnost k životnímu prostředí Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

64 Strategická investiční akce ve výrobě -- Minimální investice do majetku 500 mil. Kč, z toho minimálně 250 mil. Kč do nového strojního zařízení a současně -- Vytvoření a obsazení minimálně 500 nových pracovních míst -- Podmínky musí být splněny do 3 let Zpracovatelský průmysl – podmínky pro kvalifikaci -- Zavedení nebo rozšíření výroby -- Minimální investice do majetku - 50 mil. Kč (Regiony I), z toho min. 25 mil. Kč do nového strojního zařízení - 100 mil. Kč (Regiony II), z toho min. 50 mil. Kč do nového strojního zařízení -- Nejméně polovina minimální výše investice financována vlastním kapitálem -- Podmínky musí být splněny do 3 let Rozdělení regionů Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

65 Technologická centra – podmínky pro kvalifikaci -- Minimální investice do majetku 10 mil. Kč, z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení -- Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst -- Minimálně částka 5 mil. Kč musí být financována vlastním kapitálem -- Podmínky musí být splněny do 3 let Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. Strategická investiční akce v technologickém centru -- Minimální investice do majetku 200 mil. Kč, z toho minimálně 100 mil. Kč do nového strojního zařízení a současně -- Vytvoření a obsazení minimálně 120 nových pracovních míst -- Podmínky musí být splněny do 3 let

66 Centra strategických služeb – podmínky pro kvalifikaci -- Mezinárodní přesah: služby poskytované centrem přesahují území nejméně 2 států (ČR + další dva státy) -- Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu software -- Vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovních míst v případě ostatních center -- Podmínky pro vytvoření pracovních míst musí být splněny do 3 let Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

67 Strop veřejné podpory (2007 – 2013) Zdroj: Nařízení vlády č. 194/2012 Sb.

68 Uznatelné náklady -- Dlouhodobý majetek, kdy hodnota nového strojního zařízení tvoří min. polovinu hodnoty pořízeného majetku nebo -- 2-leté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních místech Investor si vybere jednu možnost; v případě investice ve výrobě je uznatelným nákladem pouze dlouhodobý majetek. Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

69 Formy investičních pobídek -- Daňová pobídka -- Převod území za zvýhodněnou cenu -- Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo -- Hmotná podpora na pořízení majetku (v případě strategické investiční akce) Součet následujících druhů investičních pobídek nesmí přesáhnout strop veřejné podpory Podpora poskytovaná nad strop veřejné podpory -- Hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

70 Daňová pobídka -- Nově založené společnosti: sleva na dani z příjmu právnických osob až po dobu 10 let -- Existující společnosti: částečná sleva na dani z příjmu právnických osob až po dobu 10 let -- Současná sazba daně z příjmu právnických osob = 19 % Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

71 Granty na pracovní místa, školení a rekvalifikaci -- Poskytovány pouze v okresech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (regiony A) -- 50 000 Kč na jedno nově vytvořené pracovní místo -- 25% celkových výdajů na školení a rekvalifikaci (35% / 45% pro střední / malé podniky) Valid from 1 January to 30 June 2013 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

72 Granty na školení a rekvalifikaci – uznatelné náklady -- Služby související se školením a rekvalifikací -- Spotřebovaný materiál a energie -- Cestovné -- Osobní náklady zaměstnanců zajišťujících školení a rekvalifikaci -- Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -- Osobní náklady školených a rekvalifikovaných zaměstnanců

73 Hmotná podpora na pořízení majetku -- Poskytována pouze v případě strategické investiční akce ve výrobě nebo v technologickém centru -- Poskytována až do výše 5 % z uznatelných nákladů (max. 1,5 mld. Kč u výrobního projektu a max. 0,5 mld. Kč u projektu technologického centra) -- Podpora musí být před poskytnutím schválena Vládou ČR Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

74 Dopad novely zákona o IPO Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

75 Podané žádosti o investiční pobídky 2012 -- 42 expanzí, 6 zcela nových projektů ze zahraničí -- 44 výrobních projektů, 2 TC, 2 SSC -- dominantní je automobilový sektor (19 projektů), následuje plastikářský, strojírenský a elektrotechnický sektor -- nejvíce žádostí je na projekty v Ústeckém kraji (9), dále Moravskoslezském, Středočeském a Olomouckém Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

76 Srovnání investičních pobídek 2009 - 2012 Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

77 Děkuji za pozornost. www.czechinvest.org Ing. Ondřej Votruba Ředitel Divize Investice Tel.: +420-296-342-818 ondrej.votruba@czechinvest.org

78 ASP a.s.  na trhu od 1999, rozsáhlé reference v různých segmentech FM/PM/AM trhu v ČR a SR Segment developerských projektů:  IS řízení procesů Facility – Property -Asset managementu  FM analýzy developerského projektu z hlediska rentability provozu  transformace projektové dokumentace do GTSolution - IS  simulace nájmů podpora uzavírání nájemních smluv ve fázi výstavby  tvorba (pasportizace/digitalizace), aktualizace CAD výkresů  integrace na ekonomický/účetní systém (SAP, Navision, Helios)  analýzy pro nastavení metodiky property procesů  asset analýzy pro nastavení výkonových pro – audit parametrů  CRM podpora marketingu pro obsazování projektu Řízení projektové dokumentace a její transformace do IS pro řízení provozu projektu

79 Metodika řízení výkresové dokumentace:  pravidla dodání projektové dokumentace  značení projektové dokumentace  značení digitálních souborů projektové dokumentace  systém značení CAD hladin a jejich obsah (architektura, profese)  jednoznačný souřadní systém - JSTK  systém značení změn projektové dokumentace  pravidla tisku výkresů  jazyková úprava

80 Řízení projektové dokumentace a její transformace do IS pro řízení provozu projektu IS pro řízení dokumentace:  dostupnost přes internet  vkládaní CAD souborů (AutoCAD, Microstation)  uživatelské profily pro členy týmu tvorby a změn dokumentace  audit akcí - změn s evidovanou dokumentací  adresnost změn a evidence obsahu změn  evidence tisku a osoby mající danou tištěnou verzi  workflow pro tvorbu výkresů konečného/skutečného provedení

81 Řízení projektové dokumentace a její transformace do IS pro řízení provozu projektu Transformace skutečného provedení do IS pro řízení provozu:  transformace prostorových objektů - prostorový pasport  číselník místností a tvorba nájemných/fakturačních jednotek  vazba na nájemní smlouvy  transformace profesních hladin - technologický pasport  tvorba plánů revizí a prohlídek  topologie odběrných míst - vazba na rozúčtování energii

82 Řízení projektové dokumentace a její transformace do IS pro řízení provozu projektu Simulace nájmů – evidence nájemních zmluv :  tvorba nákladových objektů (služby, energie )  tvorba předpisů pro nájemní/fakturační jednotku  výpočet/simulace pevné a pohyblivé části nájmu  tvorba předpisů nájmu - vlastní nájem a zálohy na služby/ energie  evidence smluv a přesná vazba na prostor - obsazenost

83 Děkuji za pozornost

84

85

86

87

88 Česká komora lehkých obvodových plášťů Zákon 318/2012 o hospodaření energií a Vyhláška o energetické náročnosti budov Ing. Jan Bedřich

89 Česká komora lehkých obvodových plášťů •Snižování energetické náročnosti budov •Snižování energetické náročnosti vstupních materiálů •Nákladové optimum při řešení tepelných úspor – základní podmínka směrnice •ANO

90 Česká komora lehkých obvodových plášťů •Výstavba nových objektů •Rekonstrukce starých objektů –Zateplení stávajících objektů + výměna oken Kritéria stanovená zákonem 318/2012 a vyhláškou 148/2012

91 Česká komora lehkých obvodových plášťů •Projekt/ant - Základ úspěchu •Odpovědnost za kvalitu PD a celkového řešení Vymahatelná odpovědnost v každé etapě výstavby •POZOR - VĚTRÁNÍ •ANO •Záruční list •Povinnost projektanta

92 Česká komora lehkých obvodových plášťů Okna – Dveře – Lehký obvodový plášť •Moderní technologie s vysokou přidanou hodnotou –Správná projekce •dvojskla, trojskla - PVC, Al, dřevo - komory, těsnění - zateplení –Správná montáž – připojovací spára –Správná údržba a provoz Rozpor mezi podmínkami pro montáž v laboratoři a na reálné stavbě

93 Česká komora lehkých obvodových plášťů •Ročenka ČKLOP •Technická komise ČKLOP •Konference ČKLOP •Kodex kvality ČKLOP •Soudní znalec z řad ČKLOP

94 ÚSPORY ENERGIÍ V HLAVNÍ ROLI Společnost 3E system s.r.o.

95 Snižování energetické náročnosti budov při podání žádosti o stavební povolení musí stavebník doložit splnění požadavků na energetickou náročnost pro: • všechny budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013 • budovy orgánu veřejné moci s téměř nulovou spotřebou energie podle vtažné plochy od 1. ledna 2016 (pro větší než 1500 m 2 ) • pro všechny budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vtažné plochy od 1. ledna 2020 (menší než 350 m 2 ) Zákon č. 318/2012, Sb.

96 Snižování energetické náročnosti budov Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou (mimo jiné) dále povinni: • vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie • zajistit nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody Energetické průkazy • zajistit zpracování průkazu u všech budov užívaných orgánem veřejné moci od 1. července 2015 • zajistit zpracování průkazu pro bytové domy nebo administrativní budovy do 1. ledna 2019 Zákon č. 318/2012, Sb.

97 • plnění požadavků zákona č. 318/2012, Sb. • snižování spotřeby energie – dosahování úspor • konkurenční výhoda – certifikáty LEED, GreenBuilding, SBToolCZ,... – kategorizace objektu dle normy ČSN EN ISO 15232 • profil / image – certifikace ČSN EN ISO 50001 Motivace pro zlepšování

98 Služba Energy management Měření a archivace online přístup k naměřeným datům Trendy a porovnání individuálně nastavitelné reporty Analýzy návrhy nápravných opatření Návrh technického řešení studie proveditelnosti včetně výpočtu doby návratnosti Realizace dokumentace skutečného provedení Řízení agendy zpracovaní vybrané dokumentace Úrovně služby

99 Služba Energy management Přínos jednotlivých částí služby Měření a archivace sběr dat vhodným způsobem Trendy a porovnání porovnávání, různé ukazatele Analýzy sledování změn spotřeby, odhalení příčin Návrh technického řešení studie proveditelnosti včetně výpočtu doby návratnosti Realizace vlastní projektanti a technici Řízení agendy zatřídění, zajištění souladu se zákony, vyhlášky, certifikace

100 • měření a archivace • interpretace dat • analýza dat • návrhy řešení • realizace návrhů • hodnota dat  vázány místem a časem  měřeny auto. odečtem  porovnávání a predikce Proces dosahování úspor

101 Děkuji za pozornost.

102

103 $24.5 miliardová společnost inovativních technologií M inesota M ining & M anufactuting Založeno: 1902 80,000 zaměstnanců > 55,000 výrobků 7 % obratu do výzkumu > 45,000 světových patentů 35 divizí Kancelář, domácnost a volný čas Komerční grafika & Projekce Elektroprůmysl & Telekomunikace Bezpečnost a Ochrana zdraví Zdravotnictví Výroba & Průmysl Fakta o 3M

104 Reference PRAGUE GATEINOVACNI CENTRUM OLOMOUCFILADELFIEPALAC KRIZIK II.

105 Fáze výstavby objektu OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY PROTIKOROZNÍ NÁTĚRY NA STŘECHY PÁTEŘNÍ KABELÁŽ VOLITION PODLAHOVÉ NÁTĚRY, KRYTINY A ROHOŽE NOMAD SOLÁRNÍ, BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ FÓLIE

106 Fáze zabydlování kanceláří DESIGNOVÉ A PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE HASIVO NOVEC DO SERVEROVEN PROJEKČNÍ TECHNIKA DATOVÁ KABELÁŽ METALICKÁ A OPTICKÁ ČTEČKY VSTUPNÍCH A ID KARET DESIGNOVÉ FÓLIE DI- NOC VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ

107 Fáze provozu kanceláří ROHOŽE DO ČISTÝCH PROSTOR SPOTŘEBNÍ MATERIÁL SCOTCH-BRITE NA ÚKLID A ČIŠTĚNÍ MIKROPROJEKTORY ERGONOMIE FILTRACE VODY A VZDUCHU FILTRETE PRIVÁTNÍ FILTRY NA NOTEBOOKY, TABLETY A CHYTRÉ TELEFONY

108 • Kvalita a spolehlivost • Design a řešení na míru • Zajištění celé zakázky

109 Řešení pro komunikaci 1/4  Branding  Společnost 3M polepí prakticky vše včetně netradičních ploch jako jsou fasády, chodníky atd. Využití netradičních ploch pro komunikaci

110 Řešení pro komunikaci 2/4 Efektivní a moderní forma komunikace Touch řešení k uvedení Škoda Superb Kombinace Vikuiti s tištěnou grafikou 2D hosteska Ukázka výřezu VIKUITI fólie pro zadní projekci  Moderní technologie pro komunikaci  VIKUITI fólie pro zadní projekci, 2D hosteska atd.

111 Řešení pro komunikaci 3/4 Efektivní a moderní forma komunikace Interaktivní systémy Klasické projektory Miniprojektory Mobilní projektory  Moderní prezentační nástroje  Projektory a interaktivní projekční systémy

112 Řešení pro komunikaci 4/4 Síťová řešení pro moderní podnikání BampónyKomponenty kabeláže Volition Intelligent Management System Hasivo Novec 1230  Bampóny  Strukturovaná kabeláž  Datové optické a metalické kabely a komponenty, Volition Intelligent Management System  Hasivo Novec 1230

113 Řešení pro dekoraci  Designové a architektonické řešení 3M  Nemusíte využívat grafických fólií pouze pro reklamu  Vzhled poboček/kanceláří je možno dekorovat dle korporátní identity Moderní vzhled poboček/kanceláří

114 Řešení pro ochranu  Ochrana zdraví a majetku  Použití solárních a bezpečnostních fólií na vozech/výlohách Efektivní a důmyslná ochrana majetku

115 Řešení pro redukci nákladů  Úspora nákladů pro světelnou reklamu  Použití LEF a LED technologií Díky použité technologii ušetříte až 50 % energie s LEFbez LEF Podlepením světelného butonu speciální Light enhancement fólií (LEF) dochází k odrazivosti paprsků a tím redukujeme zdroj světla. Použitím LED dochází k další redukci nákladů

116 www.3M.cz

117 Praha jako destinace pro regionální centrály nadnárodních společností. ?! Kamil Blažek Sdružení pro zahraniční investice - AFI

118 Proč ano? • Daňové příjmy • Vysokopříjmové skupiny vzdělaných zaměstnanců: benefity pro terciální sektor (hospitality, kongresová turistika, gastronomie aj.) • Pravděpodobnost umístění dalších investic ze skupiny (výroba, výzkum a vývoj, strategické služby, data centra atd.) • Zvýšení mezinárodního profilu města - • A další...

119 Existující výhody • Přednosti Prahy – Strategické geografické umístění v rámci kontinentu – Dobrý/výborný poměr kvalifikace a ceny pracovní síly – Jazyková vybavenost – Ceny nájmů a nemovitostí – Dobrá úroveň služeb a výborný poměr cena/kvalita – Velmi dobrá infrastruktura

120 Existující výhody • Přednosti Prahy – Životní úroveň – Životní náklady – Bezpečnost a úroveň kriminality – Veřejná doprava – Kultura – Služby pro expaty (školy a školky, gastronomie..) – Kosmopolitní město

121 Brzdy a konkurenti • Nedostatky Prahy – Zcela chybí holistický přístup – Nekoordinace veřejného sektoru (ale ani soukromého) – Neflexibilní politika pro víza a pracovní povolení pro země mimo EU – Chybí přímá letecká spojení na některé strategické trhy – Daňová politika nepodporuje HQs – A další... • Konkurence Prahy – Hlavní města regionu – Ale hlavně Vídeň, Budapešť, Varšava

122 Centrály nadnárodních firem umístěné v Praze • Tesco • GE Real Estate • Zentiva • Global Payments Europe • ale i PPF • a ČEZ

123 Role AFI • Ideová podpora • Policy making – holistický přístup • Koordinace vzniku strategie a její prosazování • Vyhledávání stakeholderů • Pracovní skupina

124 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Kamil Blažek Sdružení pro zahraniční investice – AFI kamil.blazek@afi.cz

125 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE STAVEBNICTVÍ PO NOVELE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Mgr. Romana Derková 31.1.2013

126 Dopad novely na stavební zakázky •Změny s účinností od 1.4.2012 •Přísnější zadávací režimy – stavby od 3 mil. Kč bez DPH je nutné zadávat v režimu zákona •Nové instituty •povinné předběžné oznámení •odůvodnění veřejné zakázky •povinnost zrušit zadávací řízení v případě jedné nabídky… •Zadávání je časově, finančně a administrativně náročnější

127 Významné veřejné zakázky •v případě územně samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací všechny veřejné zakázky od 50 mil. Kč bez DPH •nové povinnosti •prodloužení lhůty pro podání nabídek min. o polovinu •odůvodnění zakázky musí být schváleno zastupitelstvem – podmínka zahájení zadávacího řízení!

128 Změny v kvalifikaci •zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů → nahrazeno čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti •zrušení možnosti požadovat certifikát ISO/EMAS •referenční stavební zakázky lze požadovat maximálně v poloviční hodnotě •zrušení omezování počtu zájemců (losování)

129 NELZE soutěžit o smluvní a platební podmínky Novinka v hodnocení nabídek: •součástí hodnocení nesmí být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (smluvní pokuty, bankovní záruky), nebo platební podmínky (splatnost faktur) •zadavatel nastaví sám jako pevnou podmínku zadání

130 Nové uveřejňovací povinnosti •Na PROFILU je třeba zveřejnit: •odůvodnění veřejné zakázky •textová část zadávací dokumentace a dodatečné informace •písemná zpráva o veřejné zakázce •uzavřené smlouvy (včetně změn a dodatků), skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů včetně akcionářů s podílem akcií nad 10 %

131 Prováděcí vyhlášky ke stavebním zakázkám •Vyhláška k dokumentaci (vymezení předmětu) stavební veřejné zakázky – vyhláška č. 230/2012 Sb., účinnost od 1.9.2012 Příslušnou dokumentací stavby se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby •Vyhláška k obchodním podmínkám stavební veřejné zakázky – vyhláška č. 231/2012 Sb., účinnost od 1.9.2012 •oproti původnímu návrhu stručnější a méně podrobnější •lze stanovit i další obchodní podmínky, budou-li přiměřené •doporučení MMR k vymezení obchodních podmínek stavebních veřejných zakázek na www.portal-vz.cz/Aktuality

132 Děkuji za pozornost! Mgr. Romana Derková, seniorní právník Romana.Derkova@havelholasek.cz +420 545 423 424, +420 725 736 299

133 MIPIM, MIPIM Asia & MAPIC organizuje společnost Reed MIDEM • Prezentuje: Milan STŘÍTESKÝ /ředitel společnosti - BUSINESS NETWORK • oficiální zastoupení společnosti Reed Midem pro Českou • a Slovenskou Republiku již od roku 2002

134 MIPIM: veletrh realitních a investičních příležitostí Cannes Francie 12.-15. března 25.ročník

135 « Celosvětově nejrozsáhlejší veletrh realit a investičních příležitostí » 5185 3352 2463 405 387 672 241 268 1447 1099 945 450 390 524 279 Francie V.Británie Rusko Švédsko Německo Belgie Itálie Dánsko Polsko USA Švýcarsko Holandsko Turecko Rakousko Lucembursko TOP 15 ZEMÍ NA MIPIMU 2012 DLE INDIVIDUÁLNÍ ÚČASTI OSOB

136 MIPIM 2013 12. – 15. Března Palais des Festivals, Cannes, Francie Děkuji za pozornost a těšíme se na Vaši účast

137 Vladimír Havlík Centers Dating 2013 7.2. Pálfyho Palác Bratislava


Stáhnout ppt "Vladimír Havlíkě Centers Dating 2013. Finance v hlavní roli David Řehoř, Equa Bank Pavel Škvára, Traficon Jiří Koliba, SFRB Daniel Braun, MMR Vladimír."

Podobné prezentace


Reklamy Google