Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stylistika – úvod  nauka o výběru a způsobu užívání jazykových prostředků  Stylistiku dělíme na:  nauku o stylizaci (výběr jazykových prostředků a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stylistika – úvod  nauka o výběru a způsobu užívání jazykových prostředků  Stylistiku dělíme na:  nauku o stylizaci (výběr jazykových prostředků a."— Transkript prezentace:

1

2 Stylistika – úvod  nauka o výběru a způsobu užívání jazykových prostředků  Stylistiku dělíme na:  nauku o stylizaci (výběr jazykových prostředků a výstavba výpovědi)  kompozici (účelné a logické uspořádání látky)

3 Styl  Stylistika postihuje rozdíly mezi projevy a definuje STYL  Styl lze definovat jako souhrn charakteristických znaků textu  Rozlišujeme:  styl individuální  styl umělecké školy  styl doby atd.

4 Individuální styl  Identifikujte stylistické rozdíly mezi následujícími texty: a) Vladimír, mistr hmatové imaginace, vždycky umírající, na zhebnutí, vždy jen proto, aby byl schopen vstát z mrtvých, omladit se, vždycky nabrat sílu, prorazit hlavou zeď, dostat se na druhou stranu a po pupeční šňůře nazpátek k počátku všech věcí, nazpátek do prvního týdne stvoření světa. (B. Hrabal: Něžný barbar) b) Druhej den ráno jsem vstával pinkulich v osm nula nula, bratři moji, a poněvadž jsem se pořád ještě cítil vyplivanej, sedřenej, utrápenej a rozlámanej a oči jsem měl pořádně zalepený moldánkama, řekl jsem si, že nepůjdu do školy. (A. Burghess: Mechanický pomeranč) c) Blázniviny se rozsévají nazdařbůh. Popřejte této příhodě místa v kraji mladoboleslavském, za času nepokojů, kdy král usiloval o bezpečnost silnic, maje ukrutné potíže se šlechtici, kteří si vedli doslova zlodějsky, a co je horší, kteří prolévali krev málem se chechtajíce. (V. Vančura: Markéta Lazarová)

5 Individuální styl  Identifikujte stylistické rozdíly mezi následujícími texty: a) Vladimír, mistr hmatové imaginace, vždycky umírající, na zhebnutí, vždy jen proto, aby byl schopen vstát z mrtvých, omladit se, vždycky nabrat sílu, prorazit hlavou zeď, dostat se na druhou stranu a po pupeční šňůře nazpátek k počátku všech věcí, nazpátek do prvního týdne stvoření světa. (B. Hrabal: Něžný barbar) – ojediněle nespisovné výrazy, hromadění synonym, obrazná pojmenování, dlouhé souvětí b) Druhej den ráno jsem vstával pinkulich v osm nula nula, bratři moji, a poněvadž jsem se pořád ještě cítil vyplivanej, sedřenej, utrápenej a rozlámanej a oči jsem měl pořádně zalepený moldánkama, řekl jsem si, že nepůjdu do školy. (A. Burghess: Mechanický pomeranč) – převážně nespisovný jazyk, hromadění adjektiv, slang c) Blázniviny se rozsévají nazdařbůh. Popřejte této příhodě místa v kraji mladoboleslavském, za času nepokojů, kdy král usiloval o bezpečnost silnic, maje ukrutné potíže se šlechtici, kteří si vedli doslova zlodějsky, a co je horší, kteří prolévali krev málem se chechtajíce. (V. Vančura: Markéta Lazarová) – velká míra archaických výrazů a slovních tvarů, dlouhé souvětí, inverze

6 Slohotvorné činitele - subjektivní  inteligenční úroveň  logické myšlení  zkušenosti a rozhled  vzdělání  metajazykové myšlení  znalost tématu  zaměstnání, soc. prostředí  povaha, momentální stav psych i fyz.  pohlaví a věk  vztah k adresátovi  osobní sklony

7 Slohotvorné činitele - objektivní  funkce projevu  ráz – veřejné/soukromé atmosféra prostředí  charakter adresáta  forma – monolog/dialog; psaná/mluvená  připravenost komunikace  téma  kód – útvar českého jazyka

8 Funkční styly – prostě sdělovací  jeho cílem je něco sdělit, informovat  volnější vyjadřování, stručnost, jednoduchost  běžný rozhovor, zprávy, nápisy atd.  nemá tak bohatou slovní zásobu jako ostatní styly  slovní zásoba – časté prostředky hovorové, nespisovné, vulgarismy  syntax – věty nedokončené, narušené, chyby ve větné stavbě

9 Funkční styly – odborný  jeho cílem je něco sdělit na odborné bázi  objektivní vyjadřování, přesné a jednoznačné pojmenování  v rámci odborného stylu rozlišujeme:  a/ styl vědecký – převažují termíny  b/ prakticky odborný – popisy pracovních postupů ve výrobě, přehlednost  c/ populárně naučný – publicistické a beletristické prvky, názorná přirovnání, grafy, termíny se vysvětlují  slovní zásoba – odborné názvy a ustálená slovní spojení jako „mít platnost, podat důkaz, být výsledkem“, vždy spisovné, většinou autorský plurál  syntax – složitá souvětí

10 Funkční styly – administrativní  jeho cílem je něco řídit  zkratky, značky  adresátům se vyká  věty heslovité  jazyk spisovný, neutrální

11 Funkční styly – publicistický  cílem je informovat, ale i získávat a ovlivňovat  a/publicistika psaná; b/ publicistika mluvená  Slovní zásoba – požadavek srozumitelnosti, často užívá slangu, frazeologických obratů, knižních výrazů, metafor  syntax – věta jednoduchá se široce rozvitými vět. členy  časté věty tázací – řečnické otázky  časté citace  novinové titulky

12 Funkční styly – umělecký  cílem je něco sdělit esteticky  využívá prostředků všech předchozích stylů  zvláštnosti slovní zásoby – poetismy, archaismy, neologismy  obrazná pojmenování

13 Slohové postupy – informační  cílem je prosté podání informace Realizuje se jako:  v oblasti prostě sdělovací – zpráva, oznámení, dopis  odborné – úřední dopis, žádost  publicistické – zprávy v denním tisku, inzeráty, reklamy

14 Slohové postupy - vyprávěcí  vypráví příhodu v jistém sledu dějových prvků Realizuje se jako:  v oblasti prostě sdělovací – příhody, zážitky, vzpomínky  publicistické – reportáže, črty, fejetony

15 Slohové postupy – popisný  vystihuje znaky a vlastnosti popisovaného celku Realizuje se jako:  v oblasti prostě sdělovací – dotazníky, seznamy, charakteristiky, životopisy  prakticky odborné – odborné popisy, návody  publicist. – popisy v prospektech

16 Slohové postupy - výkladový  srovnává různé jevy a objasňuje jejich vzájemné vztahy Realizuje se jako:  v oblasti prakticky odborné – předpisy, směrnice, zákony  vědecko-naučné – učebnice, referáty

17 Použitá literatura  Vančura, V. Markéta Lazarová. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. 132 s. ISBN: 978-80-200-1593-8  Burghess, A. Mechanický pomeranč. 1 vyd. Praha: Volvox Globator, 1992. 165 s. ISBN 8090122698  Hrabal, B. Něžný barbar. 1. vyd. Praha: Odeon, 1990. 155 s. ISBN 80-207-0110-9  Grepl, M. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2008. 800 s. ISBN 978-80-7106-980-5  Čechová, M. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. 381 s. ISBN: 978-80-7106-961-4


Stáhnout ppt "Stylistika – úvod  nauka o výběru a způsobu užívání jazykových prostředků  Stylistiku dělíme na:  nauku o stylizaci (výběr jazykových prostředků a."

Podobné prezentace


Reklamy Google