Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká energetická společnost seminář 17. května 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká energetická společnost seminář 17. května 2013"— Transkript prezentace:

1 Česká energetická společnost seminář 17. května 2013
Obecné požadavky na výstavbu Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo

2 Obecné požadavky na výstavbu (OPV)
§ 2 odst. 2 písm. e) SZ Obecné požadavky na využívání území Technické požadavky na stavby, stanovené prováděcími právními předpisy Bezbariérové užívání stavby Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popř. osobami s mentálním postižením, nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, stanovené prováděcím právním předpisem

3 Právní rámec Výjimky (§ 169 odst. 2 až 6 SZ)
obecných požadavků na výstavbu je založen ve stavebním zákoně (§ 169 odst. 1 SZ) Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány státní zprávy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené právními předpisy Výjimky (§ 169 odst. 2 až 6 SZ)

4 Další jmenovité povinnosti respektovat OPV:
§ územní řízení § ohlášení § stavební řízení § užívání staveb § zákaz užívání stavby - oznámení § zákaz užívání stavby - kolaudační souhlas § odstranění stavby – dodatečné povolení § odpovědnost stavbyvedoucího § odpovědnost - stavební dozor § projektová činnost ve výstavbě § provádění stavby

5 K provedení OPV (§ 194 - změna – novela SZ č. 350/2012 Sb.)
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví právním předpisem obecné požadavky na výstavbu [podle § 2 odst. 2 písm. e)] Ministerstvo zemědělství stanoví právním předpisem technické požadavky pro vodní díla a technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa Ministerstvo dopravy stanoví právním předpisem technické požadavky pro letecké stavby podle zákona o civilním letectví, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a rozsah a obsah projektové dokumentace k uvedeným stavbám Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví právním předpisem technické požadavky pro stavby k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely a pro stavby související s úložišti radioaktivních odpadů obsahující přírodní radionuklidy a pro stavby náležející k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení a stavby k účelům přepravy a skladování ropy

6 pokračování Hlavní město Praha stanoví nařízením vydaným v přenesené působnosti obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze Český báňský úřad stanoví právním předpisem požadavky pro stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, požadavky na stavby skladů výbušnin a požadavky na ochranná pásma důlních děl Ministerstvo spravedlnosti stanoví právním předpisem technické požadavky pro stavby pro účely Vězeňské služby a jejích organizačních jednotek

7 Soubor platných předpisů provádějících OPV
na stavby Soubor platných předpisů provádějících OPV (podle zmocněni - § 194 SZ) Obecné požadavky na využívání území: vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011 Sb. a vyhlášky č. 431/2012 Sb. (účinnost ) Technické požadavky na stavby – stanovené prováděcími právními předpisy : vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. - platnost na území ČR s výjimkou území hl. m. Prahy vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení hl. m. Prahy č. 7/2001 Sb. HMP, č. 26/2001 Sb. HMP, č. 7/2003 Sb. HMP, č. 11/2003 Sb. HMP, č. 23/2004 Sb. HMP a č. 2/2007 Sb. HMP - (platnost na území hl. m. Prahy)

8 vyhláška MZE č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích
vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. vyhláška MZE č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkce lesa vyhláška MZE č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb. Bezbariérové užívání stavby: vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ******** vyhláška MD č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

9 Výjimky (§ 169 odst. 2 až 6 SZ) ustanovení, která jsou jako výjimková v příslušném prováděcím předpise jmenovitě uvedena odchylným řešením nebude ohrožena bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby, bude dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu stavební zákon podrobně stanoví pravomoc orgánů pro jejich povolování, postup a podmínky, za nichž může být povolení výjimky vydáno Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení výjimky – Kč

10 o obecných požadavcích na využívání území,
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011 Sb a vyhlášky č. 431/2012 Sb. (účinnost ) Předmět : stanovení obecných požadavků na na využívání území při vymezování ploch a pozemků při stanovení podmínek jejich využití umisťování staveb na pozemcích rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

11 Požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich (Část 3)
Požadavky na vymezování a využívání pozemků (§20) – hlediska ŽP, dopravní napojení, doprava v klidu, nakládání s odpady, vsakování dešťových vod Doprava v klidu (§ 20 odst. 5 písm.a/) - odkaz na ČSN projektování místních komunikací ( web: mmr.cz/ÚP a SŘ/legislativa/další předpisy – ke stažení) Pozemky staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci (§ 21) – doprava v klidu, vsakování dešťových vod, „doplňkové“ stavby (novela) Obecné požadavky na umisťování staveb (§ 23) - např. napojení na sítě technické infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2 SZ], pozemní komunikace, dopravní obslužnost přístup požární techniky – mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení Zvláštní požadavky na umisťování staveb (§24 a 24a až 24d) – Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umisťují pod zem (§ 24 odst. 1) - výjimka např. stavby pro shromažďování většího počtu osob, garáže, odstavná a parkovací stání, servisy, čerpací stanice, studny, žumpy a malé čistírny, oplocení, stavby pro reklamu, staveniště Vzájemné odstupy staveb (§ 25) – např. rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro bydlení

12 o technických požadavcích na stavby (TPS),
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (TPS), ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. platnost na území ČR s výjimkou území hl. m. Prahy (ruší a nahrazuje dřívější vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů) Předmět : stanovení technických požadavků na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů

13 Vztah k normám – indikativní odkaz - normová hodnota konkrétní technický požadavek (např. limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry) obsažený v příslušné ČSN, jehož splnění se považuje za dodržení konkrétního ustanovení TPS [§ 3 písm. k)] TPS umožňuje zvolit řešení odchylné od příslušné normy za předpokladu, že navržené řešení bude odpovídat nejméně základním požadavkům na stavby (§ 55 odst. 2 TPS) Seznam příslušných českých technických norem (ČSN) na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj plán a stavební řád/stanoviska a metodiky pracovní pomůcka k vyhl. č. 268/2009 Sb.

14 Změny ČSN během výstavby – (§ 119 odst. 3 - novela SZ)
Na požadavek praxe byla doplněna úprava: Dojde-li během provádění stavby ke změně českých technických norem nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována projektová dokumentace, stavební úřad posuzuje stavbu podle technických norem nebo jiných technických předpisů, které platily v době, kdy byla projektová dokumentace zpracována

15 Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb (Část třetí)
Základní požadavky (§ 8) - převzaté ze směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích (od nahrazeno nařízením EP a Rady EU č. 305/2011) – mechanická odolnost a stabilita – požární bezpečnost (vyhl. MV č. 23/2008 Sb.) – ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – ochrana proti hluku – bezpečnost při užívání – úspora energie a ochrana tepla nově: Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že stavba splní základní požadavky na vlastnosti staveb

16 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích
(Construction Products Regulation – CPR) vstoupilo v platnost 24. dubna 2011; Odklad účinnosti pro vybrané části předpisu k 1. červenci 2013 Nařízení - začleněno do našeho právního řádu; harmonizovaná oblast posuzování vlastností výrobků je upravena „přímo použitelným předpisem EU pro stavební výrobky“, tj. nařízením 305/2011 Soulad s nařízením - změnou zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, provedenou zákonem č. 100/2013 Sb. (účinnost , ) Novela ruší nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované symbolem CE, a jeho novely; účinnost Sedmý požadavek: Udržitelné využívání přírodních zdrojů - Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné použití přírodních zdrojů, recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání, trvanlivost staveb a použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě

17 Prohlášení o vlastnostech (stavebního výrobku) - nahrazuje dřívější ES prohlášení o shodě)
- výrobci zajišťují shodu vlastností výrobku s informacemi uvedenými v prohlášení o vlastnostech (tj. základních charakteristik, které se vztahují k základním požadavkům na stavby) - nařízení přesouvá odpovědnost za volbu správného výrobku na projektanty a zhotovitele staveb podle úrovně vlastností pro specifikovaná použití výrobku - garantuje uživateli dostatek informací o vlastnostech výrobku umožňuje kvalifikované rozhodování o vhodnosti použití daného výrobku pro návrh a realizaci stavby - povinnost výrobce poskytovat prohlášení o vlastnostech spolu s výrobkem v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci (počínaje jeho uvedením na trh) Text nařízení: (verze v ČJ) Stránky ÚNMZ - zkušebnictvi - Informační portál ÚNMZ specializovaný na právní a technické dokumenty v oblasti uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh ASPI – v samostatné databázi „Předpisy EU a judikatura SDEU“

18 největší četnost odkazů na „normovou hodnotu“
Požadavky na stavební konstrukce staveb a technická zařízení staveb (Část čtvrtá a pátá) základy, stěny a příčky, stropy, podlahy, povrchy stěn a stropů, schodiště a šikmé rampy, komíny a kouřovody, střechy, výplně otvorů, zábradlí, výtahy, výtahové a větrací šachty, shozy pro odpad, předsazené části staveb a lodžie vodovodní přípojky a vnitřní vodovody, kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací, plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení, ochrana před bleskem, vzduchotechnická zařízení, vytápění nejvíce konkrétních technických ustanovení ve vazbě na obecnější formulace základních bezpečnostních požadavků chránících veřejné zájmy ( = bezpečnost při užívání, stabilita, ochrana zdraví, ochrana tepla a další ) největší četnost odkazů na „normovou hodnotu“ (viz pracovní pomůcka MMR k vyhlášce č. 268/2009 Sb. – Seznam norem)

19 § 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací obecný charakter požadavků, např.: - elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky (v souladu s NH) na bezpečnost osob zvířat a majetku, provozní spolehlivost, přehlednost rozvodu, snadnou přizpůsobivost rozvodu - stavba musí umožňovat vstup silnoproudých kabelů a kabelů sítí elektronických komunikací do budovy, - každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně označené zařízení pro vypnutí el. energie - vybavení bytu el. zařízením a přístroji je dáno NH - vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací musí být zabezpečeny proti zneužití odkazy na normové hodnoty (NH) ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody (viz pracovní pomůcka MMR k vyhlášce č. 268/2009 Sb. – Seznam norem)

20 zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb (část šestá)
speciální účel, objemové nebo konstrukční řešení, četnost výskytu, apod stavby, kdy z veřejného zájmu jsou některé požadavky zpřísněny, zejména z důvodů ochrany zdraví, zdravých životních podmínek, bezpečnosti při užívání nebo naopak zmírněny, a nebo mají některá specifika např. bytové domy, rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci, stavby se shromažďovacím prostorem, stavby pro obchod, stavby ubytovacích zařízení, stavby pro výrobu a skladování, garáže, servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot, stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení, stavby pro zemědělství Výjimky (§ 54) - postup povolování podle § 169 odst. 2 až 6 stavebního zákona

21 Vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m
Vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení hl. m. Prahy č. 7/2001 Sb. HMP, č. 26/2001 Sb. HMP, č. 7/2003 Sb. HMP, č. 11/2003 Sb. HMP, č. 23/2004 Sb. HMP a č. 2/2007 Sb. HMP - (platnost na území hl. m. Prahy) Platnost na území hl.m. Prahy Porovnání s dřívější celostátní vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a současnou vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Čl Elektrické přípojky a vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační (obdobné požadavky a formulace jako v § 34 TPS, nemá odkazy na NH) Příprava nového předpisu – Útvar rozvoje HMP, Portál územního plánování

22 Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Předmět : stanovení technických podmínek požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání staveb - např. požární úseky a požární, riziko, stupeň požární bezpečnosti, požární odolnost stavební konstrukce, reakce na oheň, požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení a vybavení, požadavky na vybrané druhy staveb (např. stavby pro bydlení, ubytovacích zařízení, garáže, stavby se shromažďovacím prostorem) odkazy na ČSN - v příloze č. 1 vyhlášky vztah k normám – zák. č. 133/1985, o požární ochraně staveb

23 Vyhláška MZE č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa Vysvětluje základní pojmy a stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa, tj. stavby lesních cest stavby hrazení bystřin a strží stavby odvodnění lesní půdy malé vodní nádrže v lesích Platí pro : navrhování, umísťování, povolování, ohlašování, provádění, kolaudaci, užívání, udržovacích pracích nebo změnách uvedených staveb

24 o technických požadavcích na vodní díla,
Vyhláška MZE č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb. Předmět: stanoví technické požadavky na vodní díla, např. : přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací stavby na ochranu před povodněmi studny stavby k hrazení bystřin a strží a další odkazy na normy

25 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Podrobně řeší bezbariérové přístupy do staveb, přístupnost vnitřních i vnějších komunikací včetně odstavných a parkovacích ploch, prostorů pro umístění veřejných telefonních budek, hovorem a automatů, a obdobných zařízení včetně přístupu k nim, včetně přístupu k poštovním schránkám Požadovaná řešení musí umožňovat samostatný pohyb osob s omezením pohybovým, zrakovým a sluchovým Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i akustické a hmatné Vyhláška vymezuje základní pojmy, kde jsou zároveň uvedeny i jejich základní požadované charakteristiky

26 Vyhláška podrobně řeší požadavky na:
stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství přístupy do staveb požadavky na stavby občanského vybavení požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a byt zvláštního určení stavby pro výkon práce výjimky (z ustanovení v přílohách) Konkrétní technické požadavky přílohy 1 – 4 Odkazy na normové hodnoty (definice) Odchylky od norem (minimum NH) Seznam norem: plán a stavební řád/stanoviska, metodiky pracovní pomůcka k vyhl. č. 398/2009 Sb.

27 Závady, poruchy, havárie (§ 155 - novela SZ)
Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám Oznámení musí obsahovat zejména místo, čas, popis oznamované události a jejích důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti důležité pro správné posouzení příčin; nezabývá se hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti Rozsah a způsob oznamování výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin stanoví prováděcí právní předpis novelizovaná vyhláška č. 503/2006 Sb.), kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření (§ 18s)

28 Děkuji za pozornost Česká energetická společnost SEMINAŘ 17.5.2013
Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo


Stáhnout ppt "Česká energetická společnost seminář 17. května 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google