Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasifikace majetku z věcného hlediska:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasifikace majetku z věcného hlediska:"— Transkript prezentace:

1 Klasifikace majetku z věcného hlediska:
aktiva v peněžní formě -peněžní prostředky, hotovost a účty v bance aktiva hmotná – pozemky, stavby, stroje, zásoby apod. aktiva v podobě práv – pohledávky, patenty, práva zaručená vlastnictvím cenných papírů aj. Z hlediska vázanosti v hospodářské činnosti: aktiva krátkodobá – oběžná aktiva aktiva dlouhodobá – stálá ( fixní )aktiva, dlouhodobý majetek

2 Majetková struktura podniku
Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek: dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek Oběžný majetek: zásoby pohledávky finanční majetek časové rozlišení (ostatní aktiva)

3 Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ( patenty, licence, autorská a vydavatelská práva) Software, ocenitelná práva Goodwill ( dobré jméno firmy) Nabyt úplatně, darováním,vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním Vstupní cena je vyšší než Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok

4 Dlouhodobý hmotný majetek
Slouží podniku dlouhou dobu ( více jak 1 rok) Postupně se opotřebovává ( znehodnocuje) a přenáší svou hodnotu ve formě odpisů do nákladů – budovy, stavby, stroje výrobní zařízení, přístroje, dopravní prostředky. Nebo se používá delší dobu aniž by se znehodnotil – pozemky, umělecká díla, zlato V praxi se člení: movitý ( nad Kč) nemovitý Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5 Dlouhodobý finanční majetek
Finanční účasti podniku v jiných podnicích Cenné papíry (akcie, dluhopisy) - podnik nakoupil jako dlouhodobou investici Specifické formy dlouhodobého majetku – přechodná aktiva: náklady příštích období ( náklady na výzkum a vývoj nových technologií) příjmy příštích období kurzové rozdíly aktivní

6 Oběžný majetek ZÁSOBY – materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky, mladá zvířata, zboží, poskytnuté zálohy na zásoby POHLEDÁVKY – dlouhodobé, krátkodobé (pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky za společníky,daňové…) KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK – peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry

7 Charakteristika oběžného majetku
Krátkodobý, provozní, do 1 roku. Jedna forma oběžného majetku přechází v jinou formu, majetek je v pohybu. Čím rychleji se obrací, tím za stejných podmínek přinese větší zisk. Slouží i k úhradě závazků ( dluhů)

8 Oběžný majetek – krátkodobý, provozní

9 Hodnocení majetkové stability podniku a využití majetku
Majetková struktura je ovlivněna: předmětem činnosti ( odvětví, technická náročnost ) rozsahem výkonů (majetkem je určena výrobní kapacita) stupněm využití majetku ( obrat aktiv )

10 stupeň využití majetku – základní ukazatelé
rychlost obratu celkových aktiv(tržby/ aktiva) (výnosy/aktiva) rychlost obratu zásob (tržby/zásoby) rychlost obratu pohledávek (tržby/pohledávky) doba obratu aktiv (aktiva/tržby : 365) doba obratu zásob (zásoby/tržby : 365) doba obratu pohledávek ( pohledávky/tržby : 365) U všech ukazatelů se sleduje výše a vývoj v čase Vertikální a horizontální analýza

11 Ocenění majetku: cena pořízení a náklady spojené s pořízením
vlastní náklady reprodukční pořizovací cena ( inflace znehodnocuje cenu dříve pořízeného majetku) nominální hodnota

12 Odpisová politika- odpisy vyjadřují tu část hodnoty majetku, která byla v daném období předána na produkci a přenesena do nákladů na vyráběnou produkci Odpisy: účetní a daňové odepisuje se ze vstupní ceny do její výše způsob stanoví vlastník a nelze jej po dobu odpisu měnit rovnoměrné odpisování, zrychlené odpisování 6 odpisových skupin, doba odepisování 3 – 50 let lze uplatnit za vymezených podmínek ½ odpis

13 Kapitálová struktura podniku – struktura zdrojů
Vlastní kapitál podniku: základní kapitál kapitálové fondy rezervní fondy ,nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku výsledek hospodaření ( minulých let a běžného účet. období ) Cizí zdroje: reservy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci časové rozlišení (ostatní pasiva)

14 Hodnocení struktury kapitálu
Velikost kapitálu je ovlivněna – velikostí podniku,stupněm mechanizace, rychlostí obratu, efektivností odbytu apod. Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem závisí: na předmětu činnosti na struktuře majetku na dostupnosti úvěrů na výnosnosti podniku na subjektivním postoji vedení podniku

15 Důvody pro použití cizího kapitálu: -nemá dostatečný vlastní kapitál -přechodně nedisponuje s potřebným kapitálem -nevznikají jeho poskytovateli žádná práva v přímém řízení podniku -cizí kapitál je většinou levnější než vlastní kapitál ( daňový efekt, výnosnost x úroková míra) Proti použití cizího kapitálu v podniku lze uvést důvody: zvyšuje zadluženost a tím snižuje finanční stabilitu každý další dluh je dražší a je obtížnější jej získat vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu

16 ko = kd x (1 - t) x D/C + ke x E /C
Optimální kapitálová struktura - minimum celkových nákladů na podnikový kapitál ko = kd x (1 - t) x D/C + ke x E /C ko - náklady na celkový kapitál v % kd -náklady na cizí kapitál před zdaněním zisku v % t – míra zdanění zisku vyjádřená desetinným číslem ke - náklady na vlastní kapitál po zdanění zisku v % C – celkový kapitál v Kč E – vlastní kapitál v Kč D – cizí kapitál v Kč

17 Hodnocení kapitálu: vertikální a horizontální analýza, bazické nebo řetězové indexy, poměrové ukazatele zadluženosti vztah mezi dlouhodobým kapitálem a dlouhodobým majetkem podnik je překapitalizován : dlouhodobý kapitál > dlouhodobý majetek podnik je podkapitalizován: krátkodobý kapitál > oběžná aktiva dlouhodobý kapitál < dlouhodobý majetek

18 Koeficient samofinancování = vlastní zdroje / celková aktiva
Míra zadluženosti = závazky / vlastní zdroje Míra zadluženosti = cizí zdroje / vlastní zdroje Věřitelské riziko = závazky / aktiva Úrokové zatížení = placené úroky/ zisk + pl. úroky Úroková míra = pl. úroky / prům. stav úroků Úvěrové zatížení = splátky úvěrů / zisk +odpisy Doba návratnosti úvěrů =úvěry / zisk Solventnost = cash flow / závazky

19 Rozvaha AKTIVA PASIVA

20 Doplňte dle údajů na dalším snímku
Aktiva Pasiva Dlouh. nehmotný majetek Základní kapitál Dlouh. hmotný majetek Kapitálové fondy Dlouh. finanční majetek Fondy ze zisku Oběžná aktiva HV minulých let Přechodné účty aktiv HV běžného úč. období Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasíva – časové rozlišení Aktiva celkem Pasiva celkem

21 Podklady Zřizovací výdaje 80 Základní kapitál ? Pozemky 400
Kapitálové fondy 100 Zákonný rezervní fond 200 Základní stádo a tažná zvířata 319 Výdaje příštích období 7 Dlouhodobé závazky 10478 Dlouhodobý finanční majetek 824 Samost. movité věci a soubory mov. Věcí 9 638 Rezervy 6 400 Zvířata 2 022 Budovy, haly a stavby 8 542 Krátkodobé pohledávky 6 115 Zásoby 4 889 Bankovní úvěry a výpomoci 10 300 HV min. let 2 190 Náklady příštích období 76 Ostatní kapitálové fondy Peníze 159 Dlouhodobý nehm. majetek 180 Stát. daň. pohledávky 69 Ocenitelná práva HV běžného účetního období 657 Závazky z obchodního styku 510 Rezervy ostatní 150

22 Výsledek Aktiva Pasiva Dlouh. nehmotný majetek 180 Základní kapitál
300 Dlouh. hmotný majetek 18 899 Kapitálové fondy 100 Dlouh. finanční majetek 824 Fondy ze zisku 200 Oběžná aktiva 11 163 HV minulých let 2 190 Přechodné účty aktiv 76 HV běžného úč. období 657 Rezervy 6 400 Dlouhodobé závazky 10 478 Krátkodobé závazky 510 Bankovní úvěry a výpomoci 10 300 Ostatní pasíva – přechodné účty pasív 7 Aktiva celkem 31 142 Pasiva celkem 31142

23 Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování
·        preferuje se vždy větší výnos před výnosem menším ·        preferuje se vždy menší riziko před rizikem větším ·        za větší riziko se považuje větší výnos ·        preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněz obdrženou později ·        motivací investování do určité akce je očekávání většího výnosu, než by přineslo investování do jiné akce, ovšem s přihlédnutím k míře rizika ·        motivací veškerého investování je zvětšení majetku

24 Veškeré financování je ovlivněno: časem rizikem
Faktor času spočívá v časovém nesouladu určitého rozhodnutí a vlivu tohoto rozhodnutí na ekonomiku podniku. Peněžní prostředky, které má podnik k dispozici okamžitě nejsou ekvivalentní se stejnými peněžními prostředky, které získá v budoucnosti. Peníze, s kterými podnik disponuje v současnosti mají pro něj větší cenu. Důležitou roli hraje faktor času při posuzování různých investičních variant. Pro vyjádření faktoru času ve finančním rozhodování slouží kategorie složitého úrokování. Faktor rizika - ten kdo rozhoduje, vybírá jednu z možných variant, není jist výsledky těchto variant, neboť obvykle varianta s větším rizikem přináší i větší efekt . Rizika mohou vznikat : z vnějších příčin přírodních ( živelné pohromy) z vnějších ekonomických příčin (hospodářské krize, inflace, změna devizových kursů, úroků apod.) - příčiny uvnitř podniku ( znehodnocení zásob,nesprávný odhad poptávky, investic)

25 Podnikatelské riziko - zda výrobky podniku najdou odbyt a za jakou cenu budou realizovány
Finanční riziko - možnost vzniku platební neschopnosti vyvolané nevhodnou strukturou vlastního a cizího kapitálu. Finanční rozhodnutí : taktická a strategická Taktická rozhodnutí - obvykle vyžadují malé peněžní částky a jinak nemění dosavadní činnost podniku. Taktickým rozhodnutím je např. nákup stroje, zdokonalení výrobku. Chybné taktické rozhodnutí obvykle podnik nijak neohrozí. Jeho výsledky lze většinou přesně propočítat. Strategická rozhodnutí - vyžadují velké částky peněz a přinášejí velké změny v činnosti podniku. Očekávaným výsledkem je velká změna v zisku, která je však spojena s velkým rizikem. Chybné strategické rozhodnutí přináší velké ztráty, někdy přivede podnik i k bankrotu.

26 Finanční činnost podniku zahrnuje v obecné rovině tyto okruhy:
a) zajišťování kapitálu pro založení a další rozvoj podniku (získání úvěrů, emise akcií, obligací apod.), b)    rozhodování o rozmístění finančních zdrojů (financování běžné činnosti podniku, investice do hmotného nebo finančního majetku), c) rozdělování podnikového zisku s ohledem na daňovou politiku státu, dividendovou politiku, tvorbu reservních fondů, d) finanční analýza činnosti podniku z podkladů podnikového výkaznictví.


Stáhnout ppt "Klasifikace majetku z věcného hlediska:"

Podobné prezentace


Reklamy Google