Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasifikace majetku z věcného hlediska: •aktiva v peněžní formě -peněžní prostředky, hotovost a účty v bance •aktiva hmotná – pozemky, stavby, stroje,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasifikace majetku z věcného hlediska: •aktiva v peněžní formě -peněžní prostředky, hotovost a účty v bance •aktiva hmotná – pozemky, stavby, stroje,"— Transkript prezentace:

1

2 Klasifikace majetku z věcného hlediska: •aktiva v peněžní formě -peněžní prostředky, hotovost a účty v bance •aktiva hmotná – pozemky, stavby, stroje, zásoby apod. •aktiva v podobě práv – pohledávky, patenty, práva zaručená vlastnictvím cenných papírů aj. Z hlediska vázanosti v hospodářské činnosti: •aktiva krátkodobá – oběžná aktiva •aktiva dlouhodobá – stálá ( fixní )aktiva, dlouhodobý majetek

3 Majetková struktura podniku Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek: •dlouhodobý nehmotný majetek •dlouhodobý hmotný majetek • dlouhodobý finanční majetek Oběžný majetek: •zásoby •pohledávky •finanční majetek •časové rozlišení (ostatní aktiva)

4 Dlouhodobý nehmotný majetek •Zřizovací výdaje •Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ( patenty, licence, autorská a vydavatelská práva) •Software, ocenitelná práva •Goodwill ( dobré jméno firmy) Nabyt úplatně, darováním,vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním Vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok

5 Dlouhodobý hmotný majetek •Slouží podniku dlouhou dobu ( více jak 1 rok) •Postupně se opotřebovává ( znehodnocuje) a přenáší svou hodnotu ve formě odpisů do nákladů – budovy, stavby, stroje výrobní zařízení, přístroje, dopravní prostředky. •Nebo se používá delší dobu aniž by se znehodnotil – pozemky, umělecká díla, zlato •V praxi se člení: movitý ( nad 40 000 Kč) nemovitý Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6 Dlouhodobý finanční majetek •Finanční účasti podniku v jiných podnicích •Cenné papíry (akcie, dluhopisy) - podnik nakoupil jako dlouhodobou investici Specifické formy dlouhodobého majetku – přechodná aktiva: náklady příštích období ( náklady na výzkum a vývoj nových technologií) příjmy příštích období kurzové rozdíly aktivní

7 Oběžný majetek •ZÁSOBY – materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky, mladá zvířata, zboží, poskytnuté zálohy na zásoby •POHLEDÁVKY – dlouhodobé, krátkodobé (pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky za společníky,daňové…) •KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK – peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry

8 Charakteristika oběžného majetku Krátkodobý, provozní, do 1 roku. Jedna forma oběžného majetku přechází v jinou formu, majetek je v pohybu. Čím rychleji se obrací, tím za stejných podmínek přinese větší zisk. Slouží i k úhradě závazků ( dluhů)

9 Oběžný majetek – krátkodobý, provozní

10 Hodnocení majetkové stability podniku a využití majetku Majetková struktura je ovlivněna: •předmětem činnosti ( odvětví, technická náročnost ) •rozsahem výkonů (majetkem je určena výrobní kapacita) •stupněm využití majetku ( obrat aktiv )

11 stupeň využití majetku – základní ukazatelé •rychlost obratu celkových aktiv(tržby/ aktiva) (výnosy/aktiva) •rychlost obratu zásob (tržby/zásoby) •rychlost obratu pohledávek (tržby/pohledávky) •doba obratu aktiv (aktiva/tržby : 365) •doba obratu zásob (zásoby/tržby : 365) •doba obratu pohledávek ( pohledávky/tržby : 365) U všech ukazatelů se sleduje výše a vývoj v čase Vertikální a horizontální analýza

12 Ocenění majetku: •cena pořízení a náklady spojené s pořízením •vlastní náklady •reprodukční pořizovací cena ( inflace znehodnocuje cenu dříve pořízeného majetku) •nominální hodnota

13 Odpisová politika- odpisy vyjadřují tu část hodnoty majetku, která byla v daném období předána na produkci a přenesena do nákladů na vyráběnou produkci Odpisy: účetní a daňové •odepisuje se ze vstupní ceny do její výše •způsob stanoví vlastník a nelze jej po dobu odpisu měnit •rovnoměrné odpisování, zrychlené odpisování •6 odpisových skupin, doba odepisování 3 – 50 let •lze uplatnit za vymezených podmínek ½ odpis

14 Kapitálová struktura podniku – struktura zdrojů Vlastní kapitál podniku: •základní kapitál •kapitálové fondy •rezervní fondy,nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku •výsledek hospodaření ( minulých let a běžného účet. období ) Cizí zdroje: •reservy •dlouhodobé závazky •krátkodobé závazky •bankovní úvěry a výpomoci •časové rozlišení (ostatní pasiva)

15 Hodnocení struktury kapitálu Velikost kapitálu je ovlivněna – velikostí podniku,stupněm mechanizace, rychlostí obratu, efektivností odbytu apod. Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem závisí: •na předmětu činnosti •na struktuře majetku •na dostupnosti úvěrů •na výnosnosti podniku •na subjektivním postoji vedení podniku

16 Důvody pro použití cizího kapitálu: -nemá dostatečný vlastní kapitál -přechodně nedisponuje s potřebným kapitálem -nevznikají jeho poskytovateli žádná práva v přímém řízení podniku -cizí kapitál je většinou levnější než vlastní kapitál ( daňový efekt, výnosnost x úroková míra) Proti použití cizího kapitálu v podniku lze uvést důvody: •zvyšuje zadluženost a tím snižuje finanční stabilitu •každý další dluh je dražší a je obtížnější jej získat •vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu

17 Optimální kapitálová struktura - minimum celkových nákladů na podnikový kapitál k o = k d x (1 - t) x D/C + k e x E /C k o - náklady na celkový kapitál v % k d -náklady na cizí kapitál před zdaněním zisku v % t – míra zdanění zisku vyjádřená desetinným číslem k e - náklady na vlastní kapitál po zdanění zisku v % C – celkový kapitál v Kč E – vlastní kapitál v Kč D – cizí kapitál v Kč

18 Hodnocení kapitálu: vertikální a horizontální analýza, bazické nebo řetězové indexy, poměrové ukazatele zadluženosti vztah mezi dlouhodobým kapitálem a dlouhodobým majetkem podnik je překapitalizován : dlouhodobý kapitál > dlouhodobý majetek podnik je podkapitalizován: krátkodobý kapitál > oběžná aktiva dlouhodobý kapitál < dlouhodobý majetek

19 Koeficient samofinancování = vlastní zdroje / celková aktiva •Míra zadluženosti = závazky / vlastní zdroje •Míra zadluženosti = cizí zdroje / vlastní zdroje •Věřitelské riziko = závazky / aktiva •Úrokové zatížení = placené úroky/ zisk + pl. úroky •Úroková míra = pl. úroky / prům. stav úroků •Úvěrové zatížení = splátky úvěrů / zisk +odpisy •Doba návratnosti úvěrů =úvěry / zisk •Solventnost = cash flow / závazky

20 Rozvaha AKTIVAPASIVA

21 AktivaPasiva Dlouh. nehmotný majetekZákladní kapitál Dlouh. hmotný majetekKapitálové fondy Dlouh. finanční majetekFondy ze zisku Oběžná aktivaHV minulých let Přechodné účty aktivHV běžného úč. období Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasíva – časové rozlišení Aktiva celkemPasiva celkem Doplňte dle údajů na dalším snímku

22 Podklady Zřizovací výdaje80Základní kapitál? Pozemky400Kapitálové fondy100 Zákonný rezervní fond200Základní stádo a tažná zvířata319 Výdaje příštích období7Dlouhodobé závazky10478 Dlouhodobý finanční majetek824Samost. movité věci a soubory mov. Věcí 9 638 Rezervy6 400Zvířata2 022 Budovy, haly a stavby8 542Krátkodobé pohledávky6 115 Zásoby4 889Bankovní úvěry a výpomoci10 300 HV min. let2 190Náklady příštích období76 Ostatní kapitálové fondy100Peníze159 Dlouhodobý nehm. majetek180Stát. daň. pohledávky69 Ocenitelná práva100HV běžného účetního období657 Závazky z obchodního styku510Rezervy ostatní150

23 Výsledek AktivaPasiva Dlouh. nehmotný majetek180Základní kapitál300 Dlouh. hmotný majetek18 899Kapitálové fondy100 Dlouh. finanční majetek824Fondy ze zisku200 Oběžná aktiva11 163HV minulých let2 190 Přechodné účty aktiv76HV běžného úč. období657 Rezervy6 400 Dlouhodobé závazky10 478 Krátkodobé závazky510 Bankovní úvěry a výpomoci 10 300 Ostatní pasíva – přechodné účty pasív 7 Aktiva celkem31 142Pasiva celkem31142

24 Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování  preferuje se vždy větší výnos před výnosem menším  preferuje se vždy menší riziko před rizikem větším  za větší riziko se považuje větší výnos  preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněz obdrženou později  motivací investování do určité akce je očekávání většího výnosu, než by přineslo investování do jiné akce, ovšem s přihlédnutím k míře rizika  motivací veškerého investování je zvětšení majetku

25 Veškeré financování je ovlivněno: časem rizikem •Faktor času spočívá v časovém nesouladu určitého rozhodnutí a vlivu tohoto rozhodnutí na ekonomiku podniku. Peněžní prostředky, které má podnik k dispozici okamžitě nejsou ekvivalentní se stejnými peněžními prostředky, které získá v budoucnosti. Peníze, s kterými podnik disponuje v současnosti mají pro něj větší cenu. •Důležitou roli hraje faktor času při posuzování různých investičních variant. Pro vyjádření faktoru času ve finančním rozhodování slouží kategorie složitého úrokování. •Faktor rizika - ten kdo rozhoduje, vybírá jednu z možných variant, není jist výsledky těchto variant, neboť obvykle varianta s větším rizikem přináší i větší efekt. Rizika mohou vznikat : -z vnějších příčin přírodních ( živelné pohromy) -z vnějších ekonomických příčin (hospodářské krize, inflace, změna devizových kursů, úroků apod.) •- příčiny uvnitř podniku ( znehodnocení zásob,nesprávný odhad poptávky, investic)

26 Podnikatelské riziko - zda výrobky podniku najdou odbyt a za jakou cenu budou realizovány Finanční riziko - možnost vzniku platební neschopnosti vyvolané nevhodnou strukturou vlastního a cizího kapitálu. Finanční rozhodnutí : taktická a strategická •Taktická rozhodnutí - obvykle vyžadují malé peněžní částky a jinak nemění dosavadní činnost podniku. Taktickým rozhodnutím je např. nákup stroje, zdokonalení výrobku. Chybné taktické rozhodnutí obvykle podnik nijak neohrozí. Jeho výsledky lze většinou přesně propočítat. •Strategická rozhodnutí - vyžadují velké částky peněz a přinášejí velké změny v činnosti podniku. Očekávaným výsledkem je velká změna v zisku, která je však spojena s velkým rizikem. Chybné strategické rozhodnutí přináší velké ztráty, někdy přivede podnik i k bankrotu.

27 Finanční činnost podniku zahrnuje v obecné rovině tyto okruhy: a) zajišťování kapitálu pro založení a další rozvoj podniku (získání úvěrů, emise akcií, obligací apod.), b) rozhodování o rozmístění finančních zdrojů (financování běžné činnosti podniku, investice do hmotného nebo finančního majetku), c) rozdělování podnikového zisku s ohledem na daňovou politiku státu, dividendovou politiku, tvorbu reservních fondů, d) finanční analýza činnosti podniku z podkladů podnikového výkaznictví.


Stáhnout ppt "Klasifikace majetku z věcného hlediska: •aktiva v peněžní formě -peněžní prostředky, hotovost a účty v bance •aktiva hmotná – pozemky, stavby, stroje,"

Podobné prezentace


Reklamy Google