Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení konfliktních situací a dodržování lidských práv : Případová studie Hadareni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení konfliktních situací a dodržování lidských práv : Případová studie Hadareni."— Transkript prezentace:

1 Řešení konfliktních situací a dodržování lidských práv : Případová studie Hadareni

2 Případová studie Hadareni – horizontální přístup k vyřešení konfliktu •K ontext • Hadareni je malá vesnice, jež se nachází v chetanské oblasti v okrese Mures. Žije v ní 870 obyvatel, z nichž je 600 Rumunů, 147 Maďarů a 123 Romů (14.1%). Vesnice se rozkládá podél mezinárodní silnice E60. • http://ro.wikipedia.org/wiki/H ă d ă reni,_Mureș

3 Konflikt Místní nepokoje začaly 20. září 1993 bitkou tříobyvatel (Gligor Chetan, Lacatus Rapa Lupian and Lacatus Aurel Pardailian). Do bitky se zapojili i další místní obyvatelé a jejím výsledkem bylo zabití Carciuna Chetana Lacatusem Aurelem Pupianem. Místní policie se pokoušela zasáhnout, avšak Lacatus Aurel se odmítnul vzdát.

4 • Po tomto konfliktu bylo mnoho Romů donuceno opustit vesnici a schovávat se před odplatou. • Postižení podali žalobu a po mnoha letech soud odsoudil útočníky k trestu odnětí svobody od 1 do 7 let: 6 osob bylo odsouzeno za zabití a 12 osob za další přečiny či trestné činy. • V roce 1999 vrchní soud s konečnou platností případ uzavřel. • Po ukončení vyšetřování bylo rozhodnuto, že proti Místní policii nebude vedeno soudní řízení protože jich bylo příliš málo na to, aby konfliktu mohli zabránit. • V civilním řízení soud rozhodl, že odsouzení pachatelé musí zaplatit kompenzaci škody obětem, nicméně navrhovaná výše částky nebyla shledána dostatečnou.

5 • Na základě skutečnosti, že kompenzace náhrad nebyla dostatečná a Romové museli zůstat mimo své domovy po dlouhou dobu, byl případ podstoupen před Evropský Soud pro lidská práva. • Ten rozhodl, že Rumunsko nebylo schopno zajistit svým občanům základní lidská práva – právo na život bez mučení, právo na dostupnou lékařskou péči, právo na spravedlivý soud, právo na soukromí, rodinný život apod.

6 • Rumunsko muselo zaplatit kompenzaci obětem ve výši € 262, 000. Zároveň rumunská vláda přislíbila přistoupit k některým opatřením k zajištění prevence eskalace dalšího násilí:  zlepšit vzdělávací programy zaměřené na prevenci diskriminace,  zahájit veřejnou kampaň na boj s předsudky, stereotypy a dalšími praktikami namířenými proti Romům,  iniciovat vzdělávací programy pro Romy zaměřené na zvýšení jejich právního povědomí,  podporovat rozvoj komunitních programů na posílení možností Romů zapojit se do sociálního, ekonomického, kulturního a politického života,  zlepšit možnosti bydlení v regionu,  identifikovat formy lokálních konfliktů, předcházet jim a řešit je, •V roce 2006 rumunská vláda přijala rozhodnutím č.523/2006 program na komunitní rozvoj pro region Hadareni na léta 2006 - 2008 s rozpočtem € 758, 875. Implementací tohoto programu byla pověřena Národní agentury pro Romy.

7 Na základě tohoto vládního rozhodnutí byly stanoveny následující aktivity: 1. Partnerství a komunitní rozvoj: A. Rozhodnutí a.ustavit místní pracovní skupinu set up the local working group, b.ustavit oblastní pracovní skupinu B. Projekty a. organizovat různé aktivity v místní lokalitě v souvislosti s oslavami Dne Romů (8.duben) a Dne matek (8.březen), apod., b.zajistit účast Romů na rozhodovacích procesech- zaměstnání romského poradce na místní radnici, c.zorganizovat místní kampaň na občanskou angažovanost, d.vytvořit a distribuovat různé informační materiály, e.organizovat setkání pro usnadnění vzájemné komunikace mezi občany a různými veřejnými a soukromými organizacemi, f. organizovat přednášky zaměřené na rozvoj v rámci komunity, partnerství a strategické plánování řešení lokálních konfliktů, g. organizovat přednášky na manažérské vyjednávání a zvládání konfliktů, h. organizovat workshopy na život v multietnických komunitách, i.organizovat praktické kurzy na psaní žádostí, j. založit komunitní centrum se třemi zaměstnanci

8 2. Veřejná kampaň, vzdělávání občanů, prevence a potírání diskriminace A. Rozhodnutí a.Jmenovat kontaktní osoby pro jednání mezi Romy a místními úřady, b.organizovat smíšené hlídky se zástupci Romů, maďarskými a rumunskými policisty, c.řešit problémy týkající se osobních dokumentů a dokladů o majetku. B. Projekty a. Kampaň pro veřejnost na občanskou legislativu, b. kampaň pro veřejnost na eliminaci antisociálního chování (informační kampaň,pracovní semináře na lidsko-právní problematiku, kampaně na prevenci diskriminace, pracovní semináře o demokratických hodnotách, pracovní seminář pro média, přednášky pro policisty cílené na komunitní vztahy, monitorování žádostí týkajících se práva minorit), c.právní vzdělávání a prevence diskriminace (tj. přednášky a workshopy na téma lidských práv, diskriminace apod.).

9 Vzdělávání, kultura a dialog A. Rozhodnutí a.jmenovat romského mediátora pro školu v Hadareni, b. zavést romštinu ve škole Hadareni. B. Projekty a. zřídit mateřskou školu v Hadareni, b.zorganizovat přípravnou předškolní třídu v Hadareni, c. zřídit centrum pro zdroje vzdělávání, d.rozšířit a profesionalizovat vzdělávací kapacity ve škole v Hadareni (boj proti romské diskriminaci), e.posílení gramotnosti a školní asistence pro děti ze znevýhodněných lokalit, f. renovovat mateřskou a základní školu v Hadareni, g. renovovat Kulturní centrum v Hadareni h. organizovat přednášky a workshopy na téma historie, náboženství a kulturu Romů, Rumunů a Maďarů.

10 4. Ekonomický rozvoj A. Vyjasnění právní situace různých nemovitostí v Hadareni B. Projekty a. Odborný výcvik (vypracovat obchodní studii zaměřenou na místní potřeby, organizovat praktické výcviky, organizovat přednášky na podnikatelské záměry v oblasti kultury, workshopy týkající se tématu diskriminace Romů na pracovním trhu), b. Místní ekonomický program (ustavení centra ekonomických zdrojů, proveditelnost studie a zdroje nápadů s ekonomickým potencionálem, organizování tradičních dílen na práci se dřevem a kovem, organizace „letního vegetariánského domu“, apod.).

11 5. Zdraví a přístup k zdravotnickým službám A. Rozhodnutí a. Zorganizovat konzultativní pracovní skupiny na tuto problematiku B. Projekty a. Zajistit přístup k veřejnému zdravotnickému systému (výcvik a zaměstnání zdravotnických mediátorů s různým etnickým zázemím, organizování přednášek na téma zdraví matek a dětí, organizace místní kampaně pro boj s diskriminací v rámci poskytovaných zdravotnických služeb), b. výcvik zdravotnického personálu pro eliminaci diskriminace, c. rozšířit zdravotní servis v Hadareni (otevření zdravotního střediska, zaměstnat a vycvičit zdravotnický personál).

12 6. Bydlení a infrasktruktura A. Rozhodnutí a. renovovat systém kanalizace b. renovovat systém pouličního osvětlení B. Projekty a. oprava dopravních komunikací v Hadareni, b. renovace místní elektrických rozvodů, vodovodní a telefonní sítě, c. výstavba a oprava domů (plánovaný počet 20), d. vybudování veřejných prostranství (park and dětské hřiště), e. výstavba dalších budov veřejného zájmu (pentekostální/evangelický kostel a hřbitov), f. rozvoj místní veřejné dopravy (zejména pro dopravu dětí). Celkově bylo uvolněno na renovaci bydlení a infrastruktury € 982 000. Rozpočet byl rozdělen podle projektových záměrů a spolufinancován z místních zdrojů.

13 Metodika Cílem této mikro-studie bylo vyhodnotit efektivitu tohoto způsobu řešení mezi-etnického konfliktu Výzkum pro vyhodnocení efektivity vycházel z metody sběru těchto údajů: Dokumentace  Vládní dokumenty a normativní zákony (Rozhodnutí vlády č. 523/2006 – schválení Plánu komunitního rozvoje v Hadareni pro léta 2006 – 2008,  nařízení č. 172/2006 o souhlasu s Metodikou implementace projektu 523/2006,  zpráva z implementace programu Hadareni, prosinec 2006,  dokumenty třetích stran (Memorandum o implementaci všeobecných opatření na základě rozsudku „Modava a další versus Rumunsko“ a dalších souvisejících případů z Evropského centra pro práva Romů,  místní média (např. „Hadareni, obec etnického napětí“,Romania Libera, 6.prosinec 2006)  návštěva lokality v Hadareni a okresu Mures, 8. – 9.květen 2012  rozhovor se zástupci policie (odbor prevence kriminality oblastní policie v Mures), komunitního centra (tajemník komuny), školy a místních občanů.

14 Závěr Z návštěvy lokality a na základě dokumentů vyplynulo, že práce v oblasti infrastruktury byly téměř zcela realizovány:  Komunitní centrum, škola a doprava byly renovovány a využívány.  36 obydlí bylo opraveno a vystaveno (více než plánovaný počet20).  Průmyslové centrum, jehož výstavba měla zaručit práci pro Romy, nebylo ještě dokončeno. (Radnice pochopila situaci tak, že místní úřady věnují na výstavbu 2hektary půdy. Potřebné peníze na dokončení výstavby bude investovat stát)

15 • Z rozhovorů se zástupci policie a škol vyplynulo, že úřady organizují různá místní setkání a semináře zaměřené na mezi.kulturní dialog. Dále, místní policie prošla výcvikem na zapojení s obyvateli romských komunit. Zdravotnický personál prošel výcvikem zaměřením na potírání diskriminace. V některých z těchto aktivit ybla zapojena NNO Romani Criss. Další NNO – Centrum zdroje pro romské komunity – se zapojilo do informační kampaně. Rovněž byly organizovány akce k tématům občanská výchova, lidská práva, právní vzdělávání apod.

16 • Místní škola zavedla výuku na mezi-kulturní komunikaci a vystavila plakáty na zvýšení povědomí veřejnosti na téma „jak žít společně“. • Přestože tato výuka již neprobíhá, zůstává povědomí o této aktivitě. Okolo 17 romských žáků navštěvuje pravidelně školní docházku a zdají se být velmi dobře integrováni mezi ostatní. • Policie rozšířila počet pracovníků v komunitě Chetani z pěti na sedm. Zaměstnala také jednoho policejního důstojníka z řad romské komunity jehož úkolem vykonávat své pracovní povinnosti v Hadareni.

17 Závěrem: Zdá se, že tento komplexní přístup k řešení komunitních konfliktů založený na uvedených principech, přispívá k všeobecnému ozdravění sociálního klimatu. Nicméně, pro dosažení úspěchu je klíčové pečlivé prosazovaní opatření a reálný rozpočet. Pokud vláda a místní orgány nezajistí pracovní místa v dané lokalitě – zejména pro Romy – celkový projekt nemůže být úspěšně splněn.


Stáhnout ppt "Řešení konfliktních situací a dodržování lidských práv : Případová studie Hadareni."

Podobné prezentace


Reklamy Google