Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOVIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOVIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových."— Transkript prezentace:

1 TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOVIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací cz / /0027 „Školící poradenské a realizační centrum specializované na integrovanou oblast eko-designu, registrace, hodnocení a povolování chemických látek a oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu“ Žadatel: B-support, s.r.o. Partneři: Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA), Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd fakulty elektrotechnické a katedra elektrotechnologie ČVUT v Praze (ČVUT FEL), RETELA, s.r.o. Nadstandardní partner: Safina a.s. Ing. Bořivoj Bohuslav, TF: ,

2 1 Zdůvodnění projektu Dne nabyl účinnost Zákon č.7/2005Sb., o zpětném odběru a odděleném sběru OEEZ. Výrobcům, prodejcům a distributorům vznikla povinnost zajistit oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Transponované znění evropské Směrnice WEE 2002/96/EC z klade velký důraz na tzv. opětovné použití elektrozařízení. Tímto je dána maximální snaha co nejvíce snížit vznik odpadů a jejich nežádoucí dopad na životní prostředí. Doprovodná Směrnice RoHS 2002/95/EC z nabyla účinnost dne a ukládá povinnost zajistit, že nová elektrická a elektronická zařízení nebudou obsahovat olovo, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylethery (PBDE). Jejím cílem je sblížit právní předpisy členských států o omezení používání nebezpečných látek a přispět k ochraně lidského zdraví, k využití a environmentálně šetrnému odstranění elektroodpadu. Za preventivní přístup optimalizující vliv výrobků na životní prostředí při zachování funkčnosti je považován eko-design a je směrován na volbu procesu výroby a recyklovatelnosti zařízení (tzv.design pro snadnou demontáž). Úzce se prolíná se systémy EMAS a s ISO 14001, které se zaměřují na pravidla čisté produkce. S těmito Směrnicemi úzce souvisí Nařízení k REACH k registraci, hodnocení a povolování chemických látek vyplývajících z cílů Bílé knihy („Strategie budoucí politiky v oblasti chemických látek“), kterou v únoru 2001 přijala Evropská komise.

3 1 Zdůvodnění projektu Cíl projektu: Zvýšení kvality spolupráce vzdělávacích institucí, pracovišť vědy a výzkumu s podnikatelskou sférou v integrované oblasti eko-designu, registrace a povolování chemických látek a odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu s důrazem na potřeby domácích subjektů (specificky město Praha) a snižování odlivu mladých absolventů, doktorandů a vědeckých pracovníků do zahraničí.

4 1 Zdůvodnění projektu Hrubý odhad investic: AktivitaCelkové náklady Výstavba IS – technická (HW) část ,- Výstavba IS – obsahová (SW) část ,- Vybudování školícího, poradenského a realizačního centra ,- Náklady na kurzy, semináře,workshopy ,- Zpracování metodik, obsah.náplní kurzů, učební pomůcky, informační a propagační materiály ,- Odborné tématické stáže - domácí ,- Odborné tématické stáže - zahraniční ,- Hrubý odhad investic ,-

5 Takhle jsme začínali v prosinci 2005

6 A takhle školíme – září 2006:

7 2 Cílové skupiny Cílové skupiny: NNO, Zaměstnanci, doktorandi a mladí vědečtí pracovníci, řídící pracovníci, studenti, zájemci plánující založení nové technologicky orientované firmy Přínos pro cílové skupiny:  Získání nových poznatků z oblasti teorie i praxe v oblasti eko-designu, registrace, hodnocení a povolování chemických látek a odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu  Orientace v legislativě a to jak domácí tak v EU  Získání přehledu o podnikatelských subjektech  Poradenství při přípravě a vlastním zakládání technologicky orientované firmy či inovací v oblasti eko-designu  Získání dovedností v aktivní práci s informačním systémem „Eko-design a elektroodpad“  Možnost orientace, podpory a případné realizace při umisťování studentů, mladých absolventů, doktorandů, mladých vědeckých pracovníků, managerů a zaměstnanců v oboru elektro do praxe  Možnost specializovaných odborných praxí a stáží do i v zahraničí

8 2 Cílové skupiny Zapojení a motivace:  Cílové skupiny jsou oslovovány v účasti na kurzech, seminářích a workshopech  přes www stránky společnosti B-support – do budoucna portálem „Eko-Design a elektroodpad“  osobním oslovením vytipovaných představitelů podniků a podnikatelů  informační články v odborných periodikách (např. Podnikatel…)  Motivací pro oslovené skupiny jsou:  bezplatná účast v kurzech, seminářích a workshopech  občerstvení na těchto kurzech zdarma  pro vybrané nejlepší absolventy kurzů možnost bezplatné domácí i zahraniční stáže  možnost bezplatného umístění v praxi  bezplatné poradenství při řešení vlastního uplatnění v podnikatelské sféře Doprovodná opatření:  pro 45 vybraných absolventů kurů a seminářů zdarma odborné tématické stáže doma i zahraničí  exkurze v rámci kurzů, seminářů a workshopů do závodů v Praze a okolí  občerstvení pro všechny účastníky kurzů, seminářů a workshopů

9 3 Typy činností Kurz 1 - třídenní: Kurz 2 ZV- dvoudenní pro zaměstnavatele: Kurz 2 ZA- dvoudenní pro zaměstnance: zaměřen na celou šíři řešené problematiky. I když je určen pro všechny cílové skupiny, svým pojetím je více vhodnější pro studenty, mladé absolventy a zaměstnance. Hlavní metodou jsou přednášky na jednotlivá témata a doplňují je praktická cvičení, besedy a ukázky. problematika eko-designu a elektroodpadu. Svým pojetím je specificky určen pro zaměstnavatele a zájemce o podnikatelské uplatnění v uvedené oblasti - tedy nejspíše doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Základní metodou výuky jsou sice opět přednášky, ale je zde více besed/seminářů, praktických cvičení a ukázek včetně exkursí. problematika eko-designu a elektroodpadu. Svým pojetím je specificky určen pro zaměstnance a mladé absolventy, případně studenty. Metody výuky jsou stejné, jako u kursu 2-ZV.

10 3 Typy činností Seminář 1 – jednodenní komplexní: Seminář 2 – jednodenní monotématický: Workshop: Úvod do problematiky eko-designu, registrace, hodnocení a povolování chemických látek a odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu je obecně pro všechny cílové skupiny. Metoda je kombinovaná – vstupní přednášky k jednotlivým tématickým blokům, besedy na dané téma a praktické cvičení/ukázka. Monotematické semináře jsou úžeji zaměřeny na jednotlivé tématické bloky : - eko-design, - chemické látky, -elektroodpad. Dále jsou specificky zaměřovány pro jednotlivé cílové skupiny. představení projektu, jeho rozsah, dosah a možnosti včetně možností nového uplatnění formou nové profese či zakládáním nových technologicky orientovaných firem či inovací. Jsou presentovány i možnosti personální agentury.

11 3 Typy činností Poradenství: Poradenství se zaměřuje na problematiku řešenou projektem, a je poskytováno jak společnostem tak jednotlivcům. Především jde o poradenství v oblasti pracovního a podnikatelského uplatnění. Další poradenská činnost je směrována na oblast pracovního využití, podporu zaměstnanosti, rozvoj a hodnocení pracovníků. Poradenství se věnuje i vyčleněná část vlastní personální agentury. Odborné tématické stáže – u domácích subjektů: Odborné tématické stáže jsou určeny zejména pro cílovou skupinu. Vybraní zájemci jsou umísťováni do společností našich partnerů či jiných nasmlouvaných domácích i zahraničních společností v oboru elektro, které projeví zájem o spolupráci na projektu. Po návratu ze stáže její absolventi vypracují hodnotící zprávu s vlastními závěry pro činnost školícího, poradenského a realizačního centra i svou vlastní. Tito absolventi se dále budou zapojovat do praktických částí kurzů, především však do seminářů a workshopů. Odborné tématické stáže – u zahraničních subjektů: Metoda realizace je zde v podstatě stejná, jako u stáží u domácích subjektu. Jako optimální se z pohledu potřeb projektu zdají 3 -5 denní individuální stáže. Společnost B-support do projektu zapojila i vlastní personální agenturu, jejíž vyčleněná část se zaměřuje zejména na umísťování studentů, doktorandů, mladých absolventů, mladých vědeckých pracovníků a mladých progresivních zaměstnanců v oboru elektro, se specifickým důrazem na problematiku eko-designu, odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektro-odpadu. Zajišťuje jak poradenství zaměřené na současný trh práce tak i nabídku pracovních pozic pro účastníky kurzů, seminářů či stáží. Umisťování zájemců, personální agentura:

12 4 Vnitřní postupy řízení Vnitřní postupy jsou nastaveny tak, aby se maximálně využilo naplnění cíle projektu, včetně propojení projektu s personální agenturou. Jsou dostupné na sdíleném disku pro všechny členy realizačního týmu a ti se jimi řídí. Hodnocení činnosti a práce členů týmu a partnerů je prováděno na každém zasedání Rady projektu (1x za 1-2 měsíce), na týdenních poradách s managery projektu a na výročních zasedáních Rady projektu (1x za ½ roku). Na straně partnerů je hodnocení směrováno na účinnost a zájem o projekt, přínos projektu partnerům a jejich spokojenosti. Dále jsou vyhotovovány statistiky, které jsou zaměřeny na počet zájemců o kurzy, počet již provedených kurzů a jejich návštěvnosti a průzkum informovanosti veřejnosti o tomto projektu. Je vytvořen speciální dotazník, který vyplňují absolventi kurzů a je zaměřen na jejich spokojenost, informovanost a část je věnována návrhům na možné změny či zlepšení.

13 4 Vnitřní postupy řízení Řízení rizik: A. Malá účast na kurzech a nezájem o další aktivity centra 1.průbežná propagace a informování odborné veřejnosti; 2. ze strany ELA jsou prováděny a dále připravovány akce, při kterých jsou členové asociace informováni a zároveň přesvědčováni o potřebě zapojení; 3.obdobná opatření jsou realizována ze strany ČVUT FEL; 4.velký důraz je položen na osobní jednání s představiteli podnikatelské sféry; 5.do propagace jsou postupně zapojováni absolventi realizovaných kurzů. B. Problémy rozvoje IS „Eko-design a elektroodpad“ 1. V průběhu druhého roku realizace projektu na základe rozhodnutí Rady projektu bude řídící a administrátorská role vzhledem k IS postupně převedena na ELA.

14 4 Vnitřní postupy řízení C. Metodicky a obsahově nesprávná náplň kurzů, IS a dalších aktivit  „Do 30 dnů od zahájení realizace projektu bude ustanovena Rada projektu, ve které budou zástupci řešitele, partnerů i nadstandardních partnerů“.  Rada se stala rozhodujícím poradním a kontrolním orgánem, který posuzuje metodickou a obsahovou správnost náplní kurzů, seminářů, IS a dalších aktivit projektu. D. Vynucené ukončení činnosti personální agentury  Na náklady žadatele bude nasmlouvána potřebná kapacita jiné (vybrané) agentury, která bude požadovanou činnost dále zabezpečovat. E. Nečekaný krach společnosti žadatele  Vytvořené know-how bude předáno subjektu, který bude určen řídícím orgánem ESFCR. K tomu bude důsledně vedena v elektronické a písemné formě příslušná evidence výsledků a pravidelně bude prováděna jejich archivace na záznamových médiích.  Lektorský tým bude rovněž převeden pod určený subjekt spolu s materiálním vybavením, které bylo prokazatelně pořízeno z podpory ESFČR.

15 4 Vnitřní postupy řízení Zkušenosti z řízení projektu: - Rada projektu – zasedání 1x za 1 až 2 měsíce – zápisy, vyhodnocení a stanovení úkolů členům realizačního týmu - Plán práce – zpracován na období, zpravidla na ½ roku, pravidelně vyhodnocován (případně operativně upravován) na zasedáních Rady projektu - Komunikace – em, telefonem operativy, zásadní rozhodnutí v zápise z Rady projetu - Úpravy Plánu práce – po ½ vyhodnocení plánu jsou pravidelně přijímána opatření k zajištění realizace projektu [např. pro nezájem a nenaplnění posluchači snížen počet kurzů 1 (3 denních) a navýšen počet jednodenních], operativněji sou doplňovány kurzy podle požadavků klientů – např. AČR - ekologie

16 5 Zajištění publicity Podnikatel – ročník 10 č.2/2006 str.17 „Ekodesign – nová šance pro život modré planety“ – článek na celou stranu DIRECTORY 2006/2007 – Czech and Moravian electrical and electronic association – jedná se o reprezentativní katalog firem sdružených v Českomoravské elektrotechnické asociaci. Tento katalog je součástí všech výstav a veletrhů, kde se ELA (a firmy uvedené v katalogu) zúčastňuje. Prezentace projektu na ½ stranu 18. – : zástupci B-support, s.r.o. a Ela uskutečnili služební cestu do Bruselu za účelem získání nových poznatků a klíčových informací od institucí a orgánů EU. 5. – ELEKTRO Moskva 2006: Účelem naší účasti byla propagace projektu CZ / /0027 na mezinárodním veletrhu ELEKTRO Moskva a čelním představitelům mezinárodní organizace INTERELEKTRO. Získání dalších poznatků a klíčových informací o situaci v oblasti řešené projektem ve východní Evropě

17 5 Zajištění publicity - Od 11.května spuštěny nové www stránky společnosti propagující projekt s celkovým zaměřením, obsahem kurzů, seminářů a worshopů, s možností elektronického přihlašování do jednotlivých kurzů - Od 5.června 2006 umístěna fotogalerie školícího centra - Od 15. června umístěny odkazy na B-support (projekt) na stránkách partnerů ELA, Retela s.r.o.

18 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace  nové školící, poradenské a realizační centrum ;  předpokládá se cca odborně informovaných, poučených a vyškolených osob v dané problematice eko-designu, registrace, hodnocení a povolování chemických látek a odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu;  realizace 45 odborných tématických stáží u domácích i zahraničních firem oboru elektro s pozitivním vztahem k řešení problematiky eko-designu, registrace, hodnocení a povolování chemických látek a odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu;  nový, veřejně dostupný informační systém se specifickým zaměřením na oblast eko-designu, registrace, hodnocení a povolování chemických látek a odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu;  propagace důležité problematiky, úzce související s ochranou životního prostředí u širší odborné veřejnosti; Přidaná hodnota financování projetu z ESF :

19 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace  Projekt se zaměřuje na problematiku, která je v současné době velmi aktuální a zatím neexistuje žádné profesionální centrum/středisko, které by v námi realizovaném rozsahu a hloubce umožňovalo přístup pro laickou i odbornou veřejnost (kromě specializovaných kateder několika vysokých škol). Projekt je zaměřen nejen na teorii, ale i potřeby praxe, podporu rozvoje podnikání a pomoc při novém pracovním uplatnění;  Je vytvářen a v příštím roce provozován nový, v jistém směru unikátní informační systém, prvotně pro potřeby výuky ve středisku, ale postupem času veřejně dostupný pro všechny zájemce ;  Projekt ukazuje a otevírá nové možnosti pro podnikatelské uplatnění zvláště mladých absolventů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníku. Chce být nápomocen při zakládání nových technologicky orientovaných firem a inovací;  Dále je to propojení školícího centra s personální agenturou zaměřující se na absolventy, vědecké pracovníky a odborné pracovníky, kteří v současné době mohou mít problém s využitím svých znalostí a zkušeností v komerční sféře. Agentura jim je nápomocná při výběru a hledání vhodných pracovních míst a pomáhá jim i po stránce dalšího osobního rozvoje. V čem je projekt inovativní:

20 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace 1.na tento projekt může v řadě směrů navazovat připravovaný projekt (se spoluúčastí ELA) zaměstnávání tělesně handicapovaných osob při recyklaci a likvidaci elektroodpadu; 2. v rámci EU dojde k výměně zkušeností a přenosu dílčích elementů know-how mezi vytvořeným střediskem a školícími a zkušebními centry v SRN – Schwäbisch Gmünd a Frauenhoff; 3. po skončení tohoto projektu se působnost v rámci OPRLZ z JP3 rozšíří na celou ČR; 4. získané zkušenosti a osvědčené metodiky je možné poskytnout pro další podobná centra/střediska a projekty; 5. oblast „eko-designu“ má uplatnění a návaznosti i v jiných odvětvích než elektro – např. automobilový průmysl; 6. nová zpětná vazba v perspektivní environmentální oblasti na vzdělávací proces na VŠ (konkretizovaná ČVUT), umožňující ve svém důsledku rozvoj nových učebních předmětů s možností rozšíření na další technicky zaměřené VŠ. Multiplikační efekty projektu:

21 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů Projekt chce svým podílem přispět k vybudování základu systému vzdělávání studentů, absolventů, mladých vědeckých pracovníků, vedoucích pracovníků z obou sfér (podnikatelské i vzdělávací), zaměstnavatelů a zaměstnanců, který jim bude poskytovat informace a znalosti potřebné pro zakládání nových technologicky orientovaných firem a pro řízení inovačních procesů v předmětné oblasti. Protože se jedná o udržitelnost rozvoje, bude žadatel v náplni projektu - tedy jak v činnosti školícího, poradenského a realizačního centra, tak v provozu a dalším rozvoji Informačního systému "Eko-design a elektroodpad" dále pokračovat i po ukončení podpory a spíše naopak - bude se snažit rozsah působnosti a obsahové náplně jak centra, tak informačního systému rozšířit. Přispět svým specifickým dílem v hl.m.Praze k vytvoření základu fungujícího systému školících a poradenských center (včetně podnikatelských inkubátorů). Udržitelný rozvoj:

22 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů Školící, poradenské a realizační centrum bude dále pokračovat ve své činnosti – stále s přednostním zaměřením na region Praha, ale již s rozšířením působnosti na celou ČR, přičemž školení budou již za úhradu vynaložených nákladu. Předpokládá se přitom rozšíření aktivit v oblasti školení na další související problematiky a oblasti (např.bezpečnost práce s el.zařízeními, certifikace, programování, práce se speciálními SW apod.), včetně komerčního využívání dalšími školitelskými subjekty z městské části či regionu hl.m.Praha. Dále pokračovat v provozování a modernizaci veřejného IS „Eko-design a elektroodpad“, pričemž do jeho činností bude pozvolna zaváděna mírná komercionalizace tak, aby se zaplatily vynaložené prostředky. Rovněž tak se bude dále pokračovat v podpůrné činnosti v současné době dokončované a personálně již obsazené části personální agentury, specializované na perspektivní oblast eko-podnikání.

23 Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY ORGANIZACE0414 PRODUKTY Výstupy a výsledky Výstupy – podpořené osoby/organizace: Hlavní produkty – metodiky, vlastní produkty: - Veškeré vzniklé učební texty jsou know-how společnosti - vnikla analýza budoucího IS „Eko-designu a elektroodpadu“

24 Další výstupy/výsledky projektu  Fyzicky vybudované Školící, poradenské a realizační centrum;  Nový IS, včetně e-learningového systému. Horizontální témata  Projekt je zaměřen na rozvoj informační společnosti a má pozitivní dopad jak na rovné příležitosti (jak mužů a žen, tak mladých i starších osob), tak udržitelný rozvoj i místní iniciativy. Partnerství  V rámci projektu je navazována řada nadstandardních vztahů a partnerství jak s domácími subjekty (BVV Brno, ELDIS Pardubice, AČR, ZČU Plzeň apod.), tak i se zahraničními – jako např. INTERELEKTRO, CEBRE, ORGALIME, Evropský parlament, Universita Trondheim apod. 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství

25 •Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace v současnosti běžících projektů Přílohové tabulky nové monitorovací zprávy by mohly být lépe programově ošetřeny (automatické vkládání opakujících se identifikačních údajů o předkladateli, sumarizace, vhodnější rozložení šíře sloupců apod.); •Řada dokladovacích procedur (včetně obrovského množství kopií všech možných dokladů) by se dala zjednodušit či odstranit stručnou zprávou auditora. 10 Doporučení pro další Programovací období


Stáhnout ppt "TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOVIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových."

Podobné prezentace


Reklamy Google