Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOVIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOVIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových."— Transkript prezentace:

1 TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOVIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací cz.04.3.07/4.2.01.1/0027 „Školící poradenské a realizační centrum specializované na integrovanou oblast eko-designu, registrace, hodnocení a povolování chemických látek a oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu“ Žadatel: B-support, s.r.o. Partneři: Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA), Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd fakulty elektrotechnické a katedra elektrotechnologie ČVUT v Praze (ČVUT FEL), RETELA, s.r.o. Nadstandardní partner: Safina a.s. Ing. Bořivoj Bohuslav, TF: 724 139 983, borivoj.bohuslav@b-support.cz www.b-support.cz

2 1 Zdůvodnění projektu Dne 13.8.2005 nabyl účinnost Zákon č.7/2005Sb., o zpětném odběru a odděleném sběru OEEZ. Výrobcům, prodejcům a distributorům vznikla povinnost zajistit oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Transponované znění evropské Směrnice WEE 2002/96/EC z 27.1.2003 klade velký důraz na tzv. opětovné použití elektrozařízení. Tímto je dána maximální snaha co nejvíce snížit vznik odpadů a jejich nežádoucí dopad na životní prostředí. Doprovodná Směrnice RoHS 2002/95/EC z 27.1.2003 nabyla účinnost dne 1.7.2006 a ukládá povinnost zajistit, že nová elektrická a elektronická zařízení nebudou obsahovat olovo, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylethery (PBDE). Jejím cílem je sblížit právní předpisy členských států o omezení používání nebezpečných látek a přispět k ochraně lidského zdraví, k využití a environmentálně šetrnému odstranění elektroodpadu. Za preventivní přístup optimalizující vliv výrobků na životní prostředí při zachování funkčnosti je považován eko-design a je směrován na volbu procesu výroby a recyklovatelnosti zařízení (tzv.design pro snadnou demontáž). Úzce se prolíná se systémy EMAS a s ISO 14001, které se zaměřují na pravidla čisté produkce. S těmito Směrnicemi úzce souvisí Nařízení k REACH k registraci, hodnocení a povolování chemických látek vyplývajících z cílů Bílé knihy („Strategie budoucí politiky v oblasti chemických látek“), kterou v únoru 2001 přijala Evropská komise.

3 1 Zdůvodnění projektu Cíl projektu: Zvýšení kvality spolupráce vzdělávacích institucí, pracovišť vědy a výzkumu s podnikatelskou sférou v integrované oblasti eko-designu, registrace a povolování chemických látek a odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu s důrazem na potřeby domácích subjektů (specificky město Praha) a snižování odlivu mladých absolventů, doktorandů a vědeckých pracovníků do zahraničí.

4 1 Zdůvodnění projektu Hrubý odhad investic: AktivitaCelkové náklady Výstavba IS – technická (HW) část448.600,- Výstavba IS – obsahová (SW) část696.000,- Vybudování školícího, poradenského a realizačního centra 3 743 060,- Náklady na kurzy, semináře,workshopy2 065 220,- Zpracování metodik, obsah.náplní kurzů, učební pomůcky, informační a propagační materiály 1 846 800,- Odborné tématické stáže - domácí122 400,- Odborné tématické stáže - zahraniční408 750,- Hrubý odhad investic9 330 830,-

5 Takhle jsme začínali v prosinci 2005

6 A takhle školíme – září 2006:

7 2 Cílové skupiny Cílové skupiny: NNO, Zaměstnanci, doktorandi a mladí vědečtí pracovníci, řídící pracovníci, studenti, zájemci plánující založení nové technologicky orientované firmy Přínos pro cílové skupiny:  Získání nových poznatků z oblasti teorie i praxe v oblasti eko-designu, registrace, hodnocení a povolování chemických látek a odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu  Orientace v legislativě a to jak domácí tak v EU  Získání přehledu o podnikatelských subjektech  Poradenství při přípravě a vlastním zakládání technologicky orientované firmy či inovací v oblasti eko-designu  Získání dovedností v aktivní práci s informačním systémem „Eko-design a elektroodpad“  Možnost orientace, podpory a případné realizace při umisťování studentů, mladých absolventů, doktorandů, mladých vědeckých pracovníků, managerů a zaměstnanců v oboru elektro do praxe  Možnost specializovaných odborných praxí a stáží do i v zahraničí

8 2 Cílové skupiny Zapojení a motivace:  Cílové skupiny jsou oslovovány v účasti na kurzech, seminářích a workshopech  přes www stránky společnosti B-support – do budoucna portálem „Eko-Design a elektroodpad“  osobním oslovením vytipovaných představitelů podniků a podnikatelů  informační články v odborných periodikách (např. Podnikatel…)  Motivací pro oslovené skupiny jsou:  bezplatná účast v kurzech, seminářích a workshopech  občerstvení na těchto kurzech zdarma  pro vybrané nejlepší absolventy kurzů možnost bezplatné domácí i zahraniční stáže  možnost bezplatného umístění v praxi  bezplatné poradenství při řešení vlastního uplatnění v podnikatelské sféře Doprovodná opatření:  pro 45 vybraných absolventů kurů a seminářů zdarma odborné tématické stáže doma i zahraničí  exkurze v rámci kurzů, seminářů a workshopů do závodů v Praze a okolí  občerstvení pro všechny účastníky kurzů, seminářů a workshopů

9 3 Typy činností Kurz 1 - třídenní: Kurz 2 ZV- dvoudenní pro zaměstnavatele: Kurz 2 ZA- dvoudenní pro zaměstnance: zaměřen na celou šíři řešené problematiky. I když je určen pro všechny cílové skupiny, svým pojetím je více vhodnější pro studenty, mladé absolventy a zaměstnance. Hlavní metodou jsou přednášky na jednotlivá témata a doplňují je praktická cvičení, besedy a ukázky. problematika eko-designu a elektroodpadu. Svým pojetím je specificky určen pro zaměstnavatele a zájemce o podnikatelské uplatnění v uvedené oblasti - tedy nejspíše doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Základní metodou výuky jsou sice opět přednášky, ale je zde více besed/seminářů, praktických cvičení a ukázek včetně exkursí. problematika eko-designu a elektroodpadu. Svým pojetím je specificky určen pro zaměstnance a mladé absolventy, případně studenty. Metody výuky jsou stejné, jako u kursu 2-ZV.

10 3 Typy činností Seminář 1 – jednodenní komplexní: Seminář 2 – jednodenní monotématický: Workshop: Úvod do problematiky eko-designu, registrace, hodnocení a povolování chemických látek a odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu je obecně pro všechny cílové skupiny. Metoda je kombinovaná – vstupní přednášky k jednotlivým tématickým blokům, besedy na dané téma a praktické cvičení/ukázka. Monotematické semináře jsou úžeji zaměřeny na jednotlivé tématické bloky : - eko-design, - chemické látky, -elektroodpad. Dále jsou specificky zaměřovány pro jednotlivé cílové skupiny. představení projektu, jeho rozsah, dosah a možnosti včetně možností nového uplatnění formou nové profese či zakládáním nových technologicky orientovaných firem či inovací. Jsou presentovány i možnosti personální agentury.

11 3 Typy činností Poradenství: Poradenství se zaměřuje na problematiku řešenou projektem, a je poskytováno jak společnostem tak jednotlivcům. Především jde o poradenství v oblasti pracovního a podnikatelského uplatnění. Další poradenská činnost je směrována na oblast pracovního využití, podporu zaměstnanosti, rozvoj a hodnocení pracovníků. Poradenství se věnuje i vyčleněná část vlastní personální agentury. Odborné tématické stáže – u domácích subjektů: Odborné tématické stáže jsou určeny zejména pro cílovou skupinu. Vybraní zájemci jsou umísťováni do společností našich partnerů či jiných nasmlouvaných domácích i zahraničních společností v oboru elektro, které projeví zájem o spolupráci na projektu. Po návratu ze stáže její absolventi vypracují hodnotící zprávu s vlastními závěry pro činnost školícího, poradenského a realizačního centra i svou vlastní. Tito absolventi se dále budou zapojovat do praktických částí kurzů, především však do seminářů a workshopů. Odborné tématické stáže – u zahraničních subjektů: Metoda realizace je zde v podstatě stejná, jako u stáží u domácích subjektu. Jako optimální se z pohledu potřeb projektu zdají 3 -5 denní individuální stáže. Společnost B-support do projektu zapojila i vlastní personální agenturu, jejíž vyčleněná část se zaměřuje zejména na umísťování studentů, doktorandů, mladých absolventů, mladých vědeckých pracovníků a mladých progresivních zaměstnanců v oboru elektro, se specifickým důrazem na problematiku eko-designu, odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektro-odpadu. Zajišťuje jak poradenství zaměřené na současný trh práce tak i nabídku pracovních pozic pro účastníky kurzů, seminářů či stáží. Umisťování zájemců, personální agentura:

12 4 Vnitřní postupy řízení Vnitřní postupy jsou nastaveny tak, aby se maximálně využilo naplnění cíle projektu, včetně propojení projektu s personální agenturou. Jsou dostupné na sdíleném disku pro všechny členy realizačního týmu a ti se jimi řídí. Hodnocení činnosti a práce členů týmu a partnerů je prováděno na každém zasedání Rady projektu (1x za 1-2 měsíce), na týdenních poradách s managery projektu a na výročních zasedáních Rady projektu (1x za ½ roku). Na straně partnerů je hodnocení směrováno na účinnost a zájem o projekt, přínos projektu partnerům a jejich spokojenosti. Dále jsou vyhotovovány statistiky, které jsou zaměřeny na počet zájemců o kurzy, počet již provedených kurzů a jejich návštěvnosti a průzkum informovanosti veřejnosti o tomto projektu. Je vytvořen speciální dotazník, který vyplňují absolventi kurzů a je zaměřen na jejich spokojenost, informovanost a část je věnována návrhům na možné změny či zlepšení.

13 4 Vnitřní postupy řízení Řízení rizik: A. Malá účast na kurzech a nezájem o další aktivity centra 1.průbežná propagace a informování odborné veřejnosti; 2. ze strany ELA jsou prováděny a dále připravovány akce, při kterých jsou členové asociace informováni a zároveň přesvědčováni o potřebě zapojení; 3.obdobná opatření jsou realizována ze strany ČVUT FEL; 4.velký důraz je položen na osobní jednání s představiteli podnikatelské sféry; 5.do propagace jsou postupně zapojováni absolventi realizovaných kurzů. B. Problémy rozvoje IS „Eko-design a elektroodpad“ 1. V průběhu druhého roku realizace projektu na základe rozhodnutí Rady projektu bude řídící a administrátorská role vzhledem k IS postupně převedena na ELA.

14 4 Vnitřní postupy řízení C. Metodicky a obsahově nesprávná náplň kurzů, IS a dalších aktivit  „Do 30 dnů od zahájení realizace projektu bude ustanovena Rada projektu, ve které budou zástupci řešitele, partnerů i nadstandardních partnerů“.  Rada se stala rozhodujícím poradním a kontrolním orgánem, který posuzuje metodickou a obsahovou správnost náplní kurzů, seminářů, IS a dalších aktivit projektu. D. Vynucené ukončení činnosti personální agentury  Na náklady žadatele bude nasmlouvána potřebná kapacita jiné (vybrané) agentury, která bude požadovanou činnost dále zabezpečovat. E. Nečekaný krach společnosti žadatele  Vytvořené know-how bude předáno subjektu, který bude určen řídícím orgánem ESFCR. K tomu bude důsledně vedena v elektronické a písemné formě příslušná evidence výsledků a pravidelně bude prováděna jejich archivace na záznamových médiích.  Lektorský tým bude rovněž převeden pod určený subjekt spolu s materiálním vybavením, které bylo prokazatelně pořízeno z podpory ESFČR.

15 4 Vnitřní postupy řízení Zkušenosti z řízení projektu: - Rada projektu – zasedání 1x za 1 až 2 měsíce – zápisy, vyhodnocení a stanovení úkolů členům realizačního týmu - Plán práce – zpracován na období, zpravidla na ½ roku, pravidelně vyhodnocován (případně operativně upravován) na zasedáních Rady projektu - Komunikace – e-mailem, telefonem operativy, zásadní rozhodnutí v zápise z Rady projetu - Úpravy Plánu práce – po ½ vyhodnocení plánu jsou pravidelně přijímána opatření k zajištění realizace projektu [např. pro nezájem a nenaplnění posluchači snížen počet kurzů 1 (3 denních) a navýšen počet jednodenních], operativněji sou doplňovány kurzy podle požadavků klientů – např. AČR - ekologie

16 5 Zajištění publicity Podnikatel – ročník 10 č.2/2006 str.17 „Ekodesign – nová šance pro život modré planety“ – článek na celou stranu DIRECTORY 2006/2007 – Czech and Moravian electrical and electronic association – jedná se o reprezentativní katalog firem sdružených v Českomoravské elektrotechnické asociaci. Tento katalog je součástí všech výstav a veletrhů, kde se ELA (a firmy uvedené v katalogu) zúčastňuje. Prezentace projektu na ½ stranu 18. – 22.3.2006: zástupci B-support, s.r.o. a Ela uskutečnili služební cestu do Bruselu za účelem získání nových poznatků a klíčových informací od institucí a orgánů EU. 5. – 9.6.2006 ELEKTRO Moskva 2006: Účelem naší účasti byla propagace projektu CZ.04.3.07/4.2.01.1/0027 na mezinárodním veletrhu ELEKTRO Moskva a čelním představitelům mezinárodní organizace INTERELEKTRO. Získání dalších poznatků a klíčových informací o situaci v oblasti řešené projektem ve východní Evropě

17 5 Zajištění publicity www.b-support.cz - Od 11.května spuštěny nové www stránky společnosti propagující projekt s celkovým zaměřením, obsahem kurzů, seminářů a worshopů, s možností elektronického přihlašování do jednotlivých kurzů - Od 5.června 2006 umístěna fotogalerie školícího centra - Od 15. června umístěny odkazy na B-support (projekt) na stránkách partnerů ELA, Retela s.r.o.

18 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace  nové školící, poradenské a realizační centrum ;  předpokládá se cca 2.000 odborně informovaných, poučených a vyškolených osob v dané problematice eko-designu, registrace, hodnocení a povolování chemických látek a odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu;  realizace 45 odborných tématických stáží u domácích i zahraničních firem oboru elektro s pozitivním vztahem k řešení problematiky eko-designu, registrace, hodnocení a povolování chemických látek a odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu;  nový, veřejně dostupný informační systém se specifickým zaměřením na oblast eko-designu, registrace, hodnocení a povolování chemických látek a odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu;  propagace důležité problematiky, úzce související s ochranou životního prostředí u širší odborné veřejnosti; Přidaná hodnota financování projetu z ESF :

19 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace  Projekt se zaměřuje na problematiku, která je v současné době velmi aktuální a zatím neexistuje žádné profesionální centrum/středisko, které by v námi realizovaném rozsahu a hloubce umožňovalo přístup pro laickou i odbornou veřejnost (kromě specializovaných kateder několika vysokých škol). Projekt je zaměřen nejen na teorii, ale i potřeby praxe, podporu rozvoje podnikání a pomoc při novém pracovním uplatnění;  Je vytvářen a v příštím roce provozován nový, v jistém směru unikátní informační systém, prvotně pro potřeby výuky ve středisku, ale postupem času veřejně dostupný pro všechny zájemce ;  Projekt ukazuje a otevírá nové možnosti pro podnikatelské uplatnění zvláště mladých absolventů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníku. Chce být nápomocen při zakládání nových technologicky orientovaných firem a inovací;  Dále je to propojení školícího centra s personální agenturou zaměřující se na absolventy, vědecké pracovníky a odborné pracovníky, kteří v současné době mohou mít problém s využitím svých znalostí a zkušeností v komerční sféře. Agentura jim je nápomocná při výběru a hledání vhodných pracovních míst a pomáhá jim i po stránce dalšího osobního rozvoje. V čem je projekt inovativní:

20 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace 1.na tento projekt může v řadě směrů navazovat připravovaný projekt (se spoluúčastí ELA) zaměstnávání tělesně handicapovaných osob při recyklaci a likvidaci elektroodpadu; 2. v rámci EU dojde k výměně zkušeností a přenosu dílčích elementů know-how mezi vytvořeným střediskem a školícími a zkušebními centry v SRN – Schwäbisch Gmünd a Frauenhoff; 3. po skončení tohoto projektu se působnost v rámci OPRLZ z JP3 rozšíří na celou ČR; 4. získané zkušenosti a osvědčené metodiky je možné poskytnout pro další podobná centra/střediska a projekty; 5. oblast „eko-designu“ má uplatnění a návaznosti i v jiných odvětvích než elektro – např. automobilový průmysl; 6. nová zpětná vazba v perspektivní environmentální oblasti na vzdělávací proces na VŠ (konkretizovaná ČVUT), umožňující ve svém důsledku rozvoj nových učebních předmětů s možností rozšíření na další technicky zaměřené VŠ. Multiplikační efekty projektu:

21 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů Projekt chce svým podílem přispět k vybudování základu systému vzdělávání studentů, absolventů, mladých vědeckých pracovníků, vedoucích pracovníků z obou sfér (podnikatelské i vzdělávací), zaměstnavatelů a zaměstnanců, který jim bude poskytovat informace a znalosti potřebné pro zakládání nových technologicky orientovaných firem a pro řízení inovačních procesů v předmětné oblasti. Protože se jedná o udržitelnost rozvoje, bude žadatel v náplni projektu - tedy jak v činnosti školícího, poradenského a realizačního centra, tak v provozu a dalším rozvoji Informačního systému "Eko-design a elektroodpad" dále pokračovat i po ukončení podpory a spíše naopak - bude se snažit rozsah působnosti a obsahové náplně jak centra, tak informačního systému rozšířit. Přispět svým specifickým dílem v hl.m.Praze k vytvoření základu fungujícího systému školících a poradenských center (včetně podnikatelských inkubátorů). Udržitelný rozvoj:

22 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů Školící, poradenské a realizační centrum bude dále pokračovat ve své činnosti – stále s přednostním zaměřením na region Praha, ale již s rozšířením působnosti na celou ČR, přičemž školení budou již za úhradu vynaložených nákladu. Předpokládá se přitom rozšíření aktivit v oblasti školení na další související problematiky a oblasti (např.bezpečnost práce s el.zařízeními, certifikace, programování, práce se speciálními SW apod.), včetně komerčního využívání dalšími školitelskými subjekty z městské části či regionu hl.m.Praha. Dále pokračovat v provozování a modernizaci veřejného IS „Eko-design a elektroodpad“, pričemž do jeho činností bude pozvolna zaváděna mírná komercionalizace tak, aby se zaplatily vynaložené prostředky. Rovněž tak se bude dále pokračovat v podpůrné činnosti v současné době dokončované a personálně již obsazené části personální agentury, specializované na perspektivní oblast eko-podnikání.

23 Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 02000327 ORGANIZACE0414 PRODUKTY02143 8 Výstupy a výsledky Výstupy – podpořené osoby/organizace: Hlavní produkty – metodiky, vlastní produkty: - Veškeré vzniklé učební texty jsou know-how společnosti - vnikla analýza budoucího IS „Eko-designu a elektroodpadu“

24 Další výstupy/výsledky projektu  Fyzicky vybudované Školící, poradenské a realizační centrum;  Nový IS, včetně e-learningového systému. Horizontální témata  Projekt je zaměřen na rozvoj informační společnosti a má pozitivní dopad jak na rovné příležitosti (jak mužů a žen, tak mladých i starších osob), tak udržitelný rozvoj i místní iniciativy. Partnerství  V rámci projektu je navazována řada nadstandardních vztahů a partnerství jak s domácími subjekty (BVV Brno, ELDIS Pardubice, AČR, ZČU Plzeň apod.), tak i se zahraničními – jako např. INTERELEKTRO, CEBRE, ORGALIME, Evropský parlament, Universita Trondheim apod. 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství

25 •Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace v současnosti běžících projektů Přílohové tabulky nové monitorovací zprávy by mohly být lépe programově ošetřeny (automatické vkládání opakujících se identifikačních údajů o předkladateli, sumarizace, vhodnější rozložení šíře sloupců apod.); •Řada dokladovacích procedur (včetně obrovského množství kopií všech možných dokladů) by se dala zjednodušit či odstranit stručnou zprávou auditora. 10 Doporučení pro další Programovací období 2007-2013


Stáhnout ppt "TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOVIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových."

Podobné prezentace


Reklamy Google