Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČTVRTLETNÍK pro obec Žehušice a Bojmany 17. prosince 2010 nultý ročník ÚVODNÍK Letošní rok byl pro naši obec přelomový – vůbec poprvé v historii máme v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČTVRTLETNÍK pro obec Žehušice a Bojmany 17. prosince 2010 nultý ročník ÚVODNÍK Letošní rok byl pro naši obec přelomový – vůbec poprvé v historii máme v."— Transkript prezentace:

1 ČTVRTLETNÍK pro obec Žehušice a Bojmany 17. prosince 2010 nultý ročník ÚVODNÍK Letošní rok byl pro naši obec přelomový – vůbec poprvé v historii máme v čele ženu! Staří ostřílení vlci (dosavadní pan starosta L. Johanides a předešlý Ing. V. Hraňo) předali štafetu mladé krvi. Starostkou se stala Ing. Zuzana Havlíková Heřmánková. Věříme, že si povede stejně dobře jako její předchůdci. Jeden z jejích prvních počinů byla iniciace vydávání „občasníku“, který bude informovat občany Žehušic a Bojman o dění v obci. Je sice pravda, že v dnešní technické době vše najdeme prostřednictvím internetu, ale málo platné – vzít si v klidu noviny ke kávě bez obavy, že zašpiním klávesnici, to má také něco do sebe. A tak je tu nulté číslo ČTVRTLETNÍKU pro obec Žehušice a Bojmany. A protože je tento název pouze pracovní, obracíme se na vás, abyste prostřednictvím internetu (na e-mailovou adresu: ctvrtletnik@seznam.cz) nebo písemně na OÚ Žehušice vymysleli název pro náš čtvrtletník. V dalších číslech plánujeme také bezplatnou inzerci, takže v případě zájmu nás kontaktujte na již uvedený e-mail. ctvrtletnik@seznam.cz Krásné Vánoce a v novém roce nashledanou. (za redakci Linda Johanidesová) OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY CO PŘINESL ROK 2010 Ke dni 7.12.2010 mají Žehušice a Bojmany 643 obyvatel. V Žehušicích žije 572 a v Bojmanech 71 stálých obyvatel. Přihlásilo se 41 občanů, odhlásilo se 9 občanů, narodilo se 6 dětí a zemřelo 6 občanů. Stavební lokalita Žehušice - Za Humny *Pozemky ve vlastnictví městyse Žehušice byly kromě jednoho prodány, k prodeji zbývají pozemky soukromých vlastníků v počtu 16, a k prodeji 3 pozemky ve vlastnictví realitní kanceláře. *V současné době je zde postaveno a rozestavěno 37 rodinných domů, z toho je třetina již zkolaudovaných. *Pokračování výstavby rodinných domů a zajištění výstavby inženýrských sítí (vodovodní řady v délce 2.901,5m + 108 vodovodních přípojek, kanalizační stoky v délce 2.592,5 m + 108 kanalizačních přípojek, elektrifikace celého území včetně připojení do pojistkových skříní pro 108 rodinných domů a plynofikace celého území se 106 plynovodními přípojkami). *Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynofikace a elektrifikace) byly dokončeny v celém území. *Současně s prováděnými pracemi bylo provedeno položení potrubí dešťové kanalizace v délce 2.511,5 m s odbočením pro uliční vpustě. *Postupně je prováděno veřejné osvětlení, na další část je požádáno o stavební povolení. *Zpevňování podkladu pod budoucí komunikace je zajišťováno postupně dle finančních možností. *Dokončení projektové dokumentace na komunikace Za Humny s termínem do 30.12.2010. *Zadáno zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení v obci s termínem dokončení projektových prací do 30.1.2011.

2 Získané dotace Na základě podaných žádostí a jejich schválení byly poskytnuty dotace na zajištění realizace inženýrských sítí - na kanalizaci v roce 2010 ….. 1.250.000,- Kč. Účelové investiční dotace byly poskytnuty z Fondu životního prostředí Středočeského kraje a Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. Dále byly poskytnuty dotace na základě podaných žádostí a jejich schválení na zajištění realizaci inženýrských sítí - na vodovod v roce 2010 ….. 750.000,- Kč. Dotace byly poskytnuty Ministerstvem pro místní rozvoj z podprogramu „Podpora výstavby technické infrastruktury“. Žehušice – Základní škola *Zadáno zpracování projektu na plynofikaci ZŠ včetně vydání stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. k projektové dokumentaci. Žehušice – Mateřská škola *Částečná výměna osvětlovacích těles u venkovního osvětlení. *Montáž elektrické zabezpečovací signalizace. POZVÁNKA NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V letošním roce nás ještě čeká tradiční zpívání dětí v kostele sv. Marka, které se koná na Štědrý den od 15.00 hodin. Přijďte se spolu s námi nadechnout vánoční atmosféry a zaposlouchat se do krásných tónů koled, které jsou v podání dětí nezapomenutelným zážitkem. Bojmany *Vypracování a schválení investičního záměru na stavbu „Bojmany - ČOV a splašková tlaková kanalizace“. *Zpracování projektové dokumentace na akci „Bojmany – ČOV a tlaková splašková kanalizace“ s termínem dokončení projektu do 30.6.2011. *Oprava místní komunikace. Komunální odpad V průběhu roku 2010 se uskutečnil svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Náklady hradila obec ze svého rozpočtu a z výnosů za tříděný odpad. Čím více vytřídíme odpadů, tím více finančních prostředků obec získá. V jarních měsících roku 2011 se opět počítá se sběrem velkoobjemového odpadu od občanů. Po vyhodnocení nákladů za odvoz odpadů a cen energií se poplatky měnit nebudou a v roce 2011 bude poplatek za uložení a odvoz komunálního odpadu 500,-Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a cena za objekt využívaný pro rekreaci rovněž 500,-Kč za rok. Sběr starých elektrospotřebičů Firma VS. com, s.r.o. Žehušice a Úřad městyse Žehušice vybírá staré elektrospotřebiče (počítače a jejich příslušenství, notebooky, monitory, tiskárny, telefony, kalkulačky, teploměry, tlakoměry a další). Občané mají možnost tyto vysloužilé elektrospotřebiče určené k recyklaci odnést do firmy VS.com, s.r.o. v Žehušicích čp. 27 anebo do kontejneru na OÚ Žehušice. Vodné a stočné Vodné v současné době činí 19,- Kč za 1 m3 vody, případné změny budou oznámeny až po konečném zúčtování za rok 2010. Cena stočného bude upřesněna až po konečném vyúčtování nákladů od dodavatelů. ŽÁDOST Prosíme občany, aby do odpadu splaškové kanalizace nevylévali fritovací olej a nevhazovali zbytky hygienických potřeb. Kulturní a sportovní akce pro veřejnost: v lednu a únoru 2010 se konaly dva plesy – Myslivecký ples a Školní ples. V sobotu 1. května se uskutečnil „Pochod kolem Žehušic“ a v sobotu 15. května se konaly „III. jezdecké hobby závody“. 2

3 PLÁN AKCÍ OÚ ŽEHUŠICE NA ROK 2011  plynofikace budovy ZŠ,  nová dlažba u budovy pošty, Žehušice čp. 107,  nová podlahová krytina v knihovně v Žehušicích,  další práce na akci „vybudování kanalizace v Bojmanech“,  zpevnění dalšího úseku komunikací v nové zástavbě Za Humny,  příprava rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení v obci,  pokračování výstavby veřejného osvětlení v nové zástavbě,  v případě získání dotace dojde v příštím roce k výměně oken v ZŠ a MŠ v Žehušicích. KULTURNÍ AKCE PRO ROK 2011 Na začátku roku 2011 nás čekají jako již tradičně dva plesy, prvním z nich bude ples Myslivecký, který se uskuteční dne 15.1.2011 a 5.3.2011 se koná Školní ples. IV. JEZDECKÉ HOBBY ZÁVODY ŽEHUŠICE se budou konat 21.5.2011. Vážení spoluobčané, dovoluji si vás oslovit v souvislosti s akcí plánovanou v první polovině příštího roku, která se bude týkat nás všech. Dne 11. června 2011 se uskuteční v naší obci již dlouho plánované Setkání rodáků a přátel Žehušic konané u příležitosti oslav 300 let školství v Žehušicích a na které jste všichni srdečně zváni. Jedná se o velkou akci celodenního charakteru s bohatým doprovodným programem a očekávanou hojnou návštěvností. Samozřejmě není v našich silách obeslat všechny rodáky a přátele naší obce, proto bych vás v této souvislosti chtěla požádat, abyste oslovili své příbuzné a známé, kteří zde vyrostli, žili a rádi se k nám do Žehušic vrací, aby přijali jménem městyse Žehušice pozvání na tuto významnou akci. Součástí programu bude i velká výstava dobových fotografií. Pokud tedy máte fotografie s tématikou života v Žehušicích a Bojmanech (barevné i černobílé) a můžete nám je zapůjčit, prosím, neváhejte a noste nám své snímky na OÚ Žehušice do konce února 2011. Takto velká akce s sebou přináší i velké nároky na organizační zajištění celého dne. Proto prosím vás všechny, kteří byste byli ochotni se dobrovolně podílet na přípravě nebo samotném zajištění akce, hlaste se na OÚ v Žehušicích do konce roku 2010. Veškeré nápady, návrhy a připomínky k plánované akci rádi přivítáme, ať už v písemné nebo elektronické podobě. Předem Vám děkuji za spolupráci. Ing. Zuzana Havlíková Heřmánková (starostka) Slavnost lesního rohu se uskuteční 11.6. 2011 zároveň se Setkáním rodáků a přátel Žehušic. 3

4 ZPRÁVY ZE ŠKOLY Prosinec ve školním roce je jeden z deseti měsíců školní docházky. Čím je zvláštní? Pro žáky tím, že končí dříve než jiné měsíce a konečně budou ty vytoužené prázdniny s vánočními svátky. Pro zaměstnance školy je to měsíc, kterým končí kalendářní rok ….a do nového roku musí být všechno v pořádku připravené. Když se jenom chvilinku zastavíme a zrekapitulujeme to, co jsme ve škole mimo učení v prosinci prožili: *Testování Eskalátor, od čtvrté do deváté třídy všichni žáci již po třetí formou unikátních ověřovacích testů a individualizovaného e-learingu zjišťovali on-line své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce a čtenářské gramotnosti v českém jazyce. *Naši florbalisti a florbalistky se probojovali oblastními koly do okresních kol v Orion Cupu a úspěšně reprezentovali školu. Starší žáci obsadili 2. místo, starší žákyně 3. místo, mladší žákyně 5. místo. *V sedmé třídě proběhl II. blok primární prevence na téma „Mýty o drogách“. *Pochvala patří žákům deváté třídy. Pro I.stupeň připravili „Mikulášský běh“a mikulášskou nadílku pro celou školu i děti z mateřské školky za finanční podpory městyse Žehušice. *9. a 10. 12. 2010 jsme slavili 15 let života v naší škole. Bylo toho opravdu hodně, tak jak to na oslavách bývá, a pokud sledujete www stánky školy, uvidíte a přečtete si, co všechno bylo připraveno. A co nás do závěru prosince a roku čeká? 21. 12. 2010 se sjedou žáci z celého okresu na vánočním turnaji ve futsalu. Poháry třem nejúspěšnějším předá starostka městyse Žehušice. 22. 12.2010 je den třídního učitele …. každá třída má svůj předvánoční program. A určitě se přijďte 24. 12. 2010 v 15.00 hod. vánočně naladit se zpěváčky do kostela Sv. Marka, kde už pojedenácté vystoupí děti, žáci i bývalí žáci se svým vánočním koncertem pod vedením Mgr. Lenky Macháčkové. 3. ledna 2011 se sejdeme a začneme s chutí v novém roce. Popřejme si společně, ať jsme zdraví, úspěšní a ať nám úsměv vydrží, vždyť náš školní vzdělávací program nese název „Škola s úsměvem“. (Mgr. Y. Zemanová) ZAMYŠLENÍ NA TÉMA… Žehušický dobrovolný hasičský sbor Tradice dobrovolných hasičů je v naší obci veliká, zejména úspěchy v soutěžích. Bylo by na místě obnovení činnosti spolku z řad mladých občanů za účasti a se zkušenostmi „dříve narozených“. Proto se obracíme na Vás všechny, kteří byste měli zájem a chuť podílet se na obnově dobrovolného hasičského sboru v Žehušicích, hlaste se, prosím, na Obecním úřadu v Žehušicích. Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2011 Vám přeje Zastupitelstvo městyse a Úřad městyse Žehušice. Poznámka: aktuální informace z OÚ Žehušice jsou k dispozici na webových stránkách městyse Žehušice www.zehusice.cz. ZŠ J. V. Sticha -Punta a MŠ v Žehušicích V letošním školním roce 2010/2011 slaví škola „15 let nové školy“. Veřejnost si mohla připomenout výročí ve čtvrtek 9.12. 2010, kdy probíhalo otevřené vyučování pro všechny, připravena také byla prohlídka školy s průvodci, vánoční jarmark a vánoční besídka. Překvapení pro všechny žáky školy jako součást oslav bylo naplánováno na pátek 10.12.2010 - jako dárek dostaly děti výlet do ZOO Jihlava. 4

5 PLÁN AKCÍ MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 • exkurze (polodenní výlety): žehušická obora, Městské knihy s.r.o., ADRIA Žehušice. Letiště Chotusice, Koniferové školky Žehušice, firma Hraňo, HZS Kutná Hora; • tvořivé dílny pro rodiče s dětmi: „Podzimní dráček“, „Kouzlo Vánoc“, „Karnevalový rej“; • předplavecký výcvik; • přednáška PČR – pohádky a hry zaměřené na téma doprava, alkohol, cigarety, drogy; • Mikulášská besídka s nadílkou; • Vánoční besídka s nadílkou; • Karnevalový rej; • Žehušický pohárek – sportovní hry (školní kolo, oblastní kolo); • Den Země – ochrana životního prostředí; • fotografování dětí; • oslava MDD; • školní výlet – Hipocentrum Miskovice (nadace Dítě a kůň); • filmová a divadelní představení v ZŠ Žehušice a Čáslavi; • shlédnutí vyučovací hodiny v 1. třídě ZŠ; • rodičovské schůzky ; • závěrečné vystoupení všech dětí a rozloučení s předškoláky; • doplňkové činnosti pro děti 2. třídy MŠ: paletka, jóga pro děti, angličtina hrou, pískání pro zdraví. 5 DRAKIÁDA V MŠ V říjnu se v naší mateřské školce konala drakiáda s výrobou draků.Rodiče měli možnost vyrobit svým ratolestem draky a hned je vyzkoušet.Myslím, že se akce vydařila, děti si vše užily a byly spokojené, stejně tak rodiče. Těším se i na další setkání v prosinci, kdy nás čeká "Vánoční dílna". (L.Pernicová) KABARET V MŠ, 25.10.2010 OBORA ŽEHUŠICE, 30.9.2010 „PODZIMNÍ DRÁČEK“, 14.10.2010 Důležité termíny Rodičovské schůzky: ČT 18. 11. 2010, ČT 6. 1. 2011 (konzultační hodiny), ČT 5. 5. 2011 Plavecký výcvik: I. a IV. třída: 15. 10. 2010 - 19. 11. 2010 II. a III. třída: 15. 10. 2010 - 7. 1. 2011 V. třída + MŠ: 19. 11. 2010 - 7. 1. 2011 Vánoční koncert: 24. 12. 2010 Lyžařský výcvik pro VII. třídu: 8. - 15. 1. 2011 Zápis do I. třídy: 21. 1. 2011 Školní ples: 5. 3. 2011 Škola v přírodě pro III. a V. tř.: 14. - 19. 3. 2011 Slavnost lesního rohu: 11. 6. 2011 PLAVECKÝ VÝCVIK

6 TJ Sokol Žehušice O NÁS Tato organizace založená v naší obci roku 1919 téměř přestala veřejně působit s rozpuštěním hokejového týmu (na přelomu 1999 - 2000). Před dvěma lety byla její činnost obnovena. V trochu jiné podobě se TJ Sokol Žehušice věnuje především organizování akcí určených dětem. V současné době máme okolo sta členů (včetně dětí). Roční členský příspěvek činí 100 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti od 6 do 18 let (do 6 let zdarma). Výkonný výbor je složen ze 13-ti členů: Mgr. Linda Johanidesová (předsedkyně), Jaroslava Fojtíková, Pavlína Havlíčková, Ing. Zuzana Havlíková Heřmánková, Pavlína Kovaříková, Gabriela Línková, Ing. Margita Matulová, Ludmila Pernicová, Ing. Gabriela Rychnovská, Věra Stoklasová, Jana Suchánková, Jana Šmídová, Marcela Špitálníková. Činnost organizace byla v letošním roce finančně podpořena dotací OÚ Žehušice, sponzorským darem věnovaným Městskými knihami s.r.o. Žehušice, prostřednictvím členských příspěvků a také získanou dotací od ČSTV. Poděkování patří také sponzorům, kteří nás podpořili materiálně. Jsou to: firma HRAŇO, firma ADRIA, STŘEDOVY PEKÁRNY Kutná Hora, POTRAVINY NĚMEČEK, PAPÍRNICTVÍ Čáslav, POTRAVINY KOTRISZOVÁ Žehušice, MEČÍŘOVI Žehušice, LÍNKOVI Žehušice, STOKLASOVI Žehušice, ROLENCOVI Žehušice, KOLEČKÁŘOVI Malín. Ještě jednou moc děkujeme. NAŠE AKCE PRO VEŘEJNOST USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2010 Tříkrálová sbírka - neděle 10.1.2010 Dětský karneval - sobota 23.1.2010 Vynášení Zimy ze vsi - neděle 21.3.2010 Čištění Pomníků padlým v Žehušicích a Bojmanech - v průběhu roku Stavění Máje - pátek 30.4.2010 Dětský den („Výprava za indiány“) - sobota 5.6.2010 Výlet - soukromá sbírka vojenské techniky - sobota 26.6.2010 Cyklistický výlet pro rodiče s dětmi –neděle 29.8.2010 Nohejbalový turnaj - sobota 4.9.2010 Magická noc - sobota 6.11.2010 Rozsvícení vánočního stromečku - neděle 28.11.2010 Vánoční tvořivé odpoledne - 4.12.2010 6

7 poslední akce TJ Sokol Žehušice pro letošní rok SILVESTROVSKÝ NOHEJBAL proběhne dne 31.12. od 8.30 v tělocvičně místní ZŠ. Do soutěže se mohou přihlásit tříčlenná (až čtyřčlenná) mužstva do 26.12.2010 panu Dušanu Línkovi (osobně či na tel. 723 949 716). Startovné: 150 Kč za družstvo. Nutná sálová obuv. Pozor: turnaj je určen pro max. 10 týmů! PRAVIDELNÉ AKCE TJ SOKOL ŽEHUŠICE Pod záštitou TJ Sokol Žehušice probíhá pravidelné každotýdenní cvičení pro maminky s dětmi od 1 do 3 let (ve středu 9.30 – 10.30) a cvičení pro ženy a dívky (ve čtvrtek 18 – 19 hod.) v tělocvičně místní ZŠ. NEJBLIŽŠÍ AKCE PLÁNOVANÉ PRO ROK 2011 9.1.2011 Tříkrálová sbírka V nedělních dopoledních hodinách již potřetí navštíví obyvatele Tři králové. Dobrovolná sbírka pořádaná naší organizací bude opět určena na zvelebení části naší obce. Konkrétnější informace obdrží všichni do svých poštovních schránek, takže na co bude sbírka v roce 2011 určena, je zatím malým tajemstvím…. Na tomto místě se určitě sluší poděkovat všem občanům, kteří přispěli do sbírky v roce 2010 a napomohli tím obnově Pomníků padlým v Žehušicích a Bojmanech. Poděkování patří také všem členům TJ Sokol Žehušice, kteří strávili spoustu hodin na brigádách určených na očištění a úpravu okolí pomníků. 17.1.2011 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE TJ SOKOL ŽEHUŠICE Začátek schůze v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Žehušice. Na programu: vybírání členských příspěvků, ustanovení výkonného výboru pro rok 2011, náměty a připomínky k „plánu akcí pro rok 2011“. AKCE PŘIPRAVENÉ V ROCE 2010 POUZE PRO NAŠE ČLENY Členové organizace mohli pro letošní rok využít svých členských výhod: zahrát si paintball (v sobotu 18.9.2010 ve školkách firmy Hraňo) a také strávit dvě hodiny v Aquaparku Vodní svět Kolín. 7

8 8 VŠEOBECNÉ INFORMACE POŠTA ŽEHUŠICE Adresa pošty : Hlavní 107, 285 75 Telefon : 327399101 Otevírací doba pošty Pondělí : 08:00 - 10:00, 14:00 - 15:45 Úterý : 08:00 - 10:00, 14:00 - 15:45 Středa : 08:00 - 10:00, 14:00 - 15:45, 16:15 - 17:00 Čtvrtek : 08:00 - 10:00, 14:00 - 15:45 Pátek : 08:00 - 10:00, 14:00 - 15:45 Sobota : zavřeno Neděle : zavřeno KNIHOVNA Místní knihovna se nachází v budově, kde sídlí pošta. Otevírací doba Pondělí : 8.00 - 10.00, 14.00 - 16.00 Středa : 8.00 - 10.00, 14.00 - 16.00 Pátek : 8.00 - 10.00, 14.00 - 16.00 V místnosti se též nachází počítač s připojením na internet. Ordinační hodiny MUDr. Kamila Vančurová Ordinační doba Žehušice Pondělí : 7.30 - 12.30 Úterý : 10.30 - 14.00 Středa : 7.30 - 13.00 pouze pro objednané Čtvrtek : 12.30 - 18.00 Pátek : 7.30 - 13.00 Objednávat lze : Odběry krve : pondělí, středa, pátek EKG, předoperační vyšetření : pondělí - pátek Návštěvy lékaře : pondělí, úterý, středa, pátek Běžná vyšetření : čtvrtek 13.00 - 18.00 Objednání je možné osobně nebo telefonicky (ne na záznamník) na čísle 327399338. OTEVÍRACÍ DOBA VÝDEJNY LÉČIV Otevírací doba je shodná s ordinační dobou v Žehušicích MUDr. Kamily Vančurové. TJ SOKOL ŽEHUŠICE pořádá DĚTSKÝ KARNEVAL Karnevalové řádění se bude konat v sobotu 29.1.2011 od 14 hodin v tělocvičně ZŠ J.V.Sticha-Punta v Žehušicích. Na programu: hry a soutěže, tanec a další……. Občerstvení zajištěno, vstupné 20 Kč pro dospělé (děti zdarma). Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2011!


Stáhnout ppt "ČTVRTLETNÍK pro obec Žehušice a Bojmany 17. prosince 2010 nultý ročník ÚVODNÍK Letošní rok byl pro naši obec přelomový – vůbec poprvé v historii máme v."

Podobné prezentace


Reklamy Google