Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úvod do problematiky ŽP 1.Vztah člověka k přírodě 2.Co je to životní prostředí 3.Historické souvislosti vývoje ŽP v ČR 4.Životní prostředí a ekologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úvod do problematiky ŽP 1.Vztah člověka k přírodě 2.Co je to životní prostředí 3.Historické souvislosti vývoje ŽP v ČR 4.Životní prostředí a ekologie."— Transkript prezentace:

1 1 Úvod do problematiky ŽP 1.Vztah člověka k přírodě 2.Co je to životní prostředí 3.Historické souvislosti vývoje ŽP v ČR 4.Životní prostředí a ekologie 5.Základní ustanovení zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí

2 2 Literatura •Úvod do studia ŽP, Martin Braniš, Karel Pivnička,, Univerzita Karlova, Praha 1994 • Životní prostředí ČR, Pavel Červinka, Karolinum, Praha 1999 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

3 3 1.Vztah člověka k přírodě (trocha zamyšlení)  Zachování přírody jako zdroje uspokojování materiálních potřeb člověka nestačí  přírodu je nutno zachovat jako soubor kvalit, které umožňují plnohodnotný život člověka  Životní styl člověka – základní příčina degradace ŽP  Nutnost přehodnocení životních priorit člověka  Trvale udržitelný rozvoj  řešení pro budoucnost  Každý z nás musí přispívat k ochraně ŽP ve svém okolí (aktivity – osobní, pracovní, společenské)

4 4 2.1 Co to je životní prostředí  ŽP je místo – prostor, ve kterém působí všechny vnější i vnitřní činitelé tak, že organismus v něm může žít, vyvíjet se a rozmnožovat  ŽP je souhrn podmínek umožňujících existenci, vývoj a reprodukci živých organismů.  Zákon č. 17/1992 Sb.: „Životní prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie“

5 5 2.2 Co to je životní prostředí  K ŽP člověka patří i lidská společnost a výsledky jejího civilizačního a kulturního rozvoje  V ŽP člověka lze rozlišit dílčí prostředí: 1.Přírodní prostředí 2.Pracovní prostředí 3.Obytné prostředí 4.Rekreační prostředí

6 6 2.3 Co to je životní prostředí Z prostorového hlediska lze ŽP členit na: 1. Globální ŽP (planetární měřítko) 2. Makroprostředí (krajina+externality) 3. Mezoprostředí (např. ŽP sídleních jednotek) 4. Mikroprostředí (pracovní, obytné a kulturní) Vliv člověka na přetváření jeho původního životního (přírodního) prostředí: - transformace ŽP dle potřeb člověka (tvorba kulturní krajiny – denaturizace ŽP) ale někdy až devastace

7 7 3.1 Historické souvislosti vývoje ŽP v ČR  Středověk: -výstavba rybničních soustav -rozsáhlé odlesnění (narušení hydrolog. režimu, vliv klimat. faktorů, snižování biodiversity) -introdukce nových druhů živočichů a rostlin -obnova zalesnění (smrkové monokultury)  Výrazný zlom – průmyslová revoluce v 19. století: - Čechy patřily mezi nejprůmyslovější země Evropy (těžba uhlí, rud, prům. výroba)  silné znečištění ovzduší

8 8 3.2 Nejvýrazněji utrpělo ŽP ČR v období let 1948 – 1989 (výstavba soc. ekonomiky):  orientace na těžký průmysl, strojírenství, bezohledná těžba nerost. surovin, zeměděl. velkovýroba)  vysoké narušení kvality ŽP - Ostravsko, sev. Čechy  zhoršení kvality ovzduší (SO 2, NO x, CO 2, pevné a organ. látky)  acidifikace srážek  narušení vodní složky ŽP (úpravy vodních toků, vypouštění nečištěných odpadních komunálních a prům.vod, ztráty na vodní fauně a flóře, eutrofizace povrch. vod)  škody při rekultivacích (zánik či poškození mokřadních a prameništních biotopů)  povrchová a důlní těžba – degradace přírodního reliéfu krajiny – pokles biodiversity, ztráty na genofondu  bezohledná těžba neobnovitel. přírodních zdrojů + plýtvání

9 9 3.3 Obrat po r. 1990:  Ustaveno Ministerstvo životního prostředí, vznik ČIŽP  Definována ekologická politika státu (v souladu se zásadami TUR)  Formulován právní rámec péče o ŽP – složkové a další zákony – jejich následná transpozice dle přístupů EU  Zavedeny ekonomické nástroje řízení péče o ŽP  Zahájena likvidace starých ekolog. zátěží  Zajištěna programová podpora péče o ŽP (SFŽP, využití fondů EU)

10 10 3.4 Slabá místa a nedostatky péče o ŽP po r. 1990 :  Přílišný důraz na makroekonomický rozvoj  Nedostatek investic  Nízké ekologické vědomí (jedinec – společnost)  Přetrvávání plýtvání s neobnovitelnými přírodními zdroji (štěrkopísky, kámen)  Růst produkce odpadů a problémy s jejich likvidací ŽP ČR je nutno rovněž uvažovat v evropském kontextu – znečištění nezná hranic (migrace a dálkový přenos škodlivin)  depozice kyselých srážek, znečištěné vodní toky apod.

11 11 4. Ekologie a péče (nauka) o životní prostředí Ekologie: Biologický obor zkoumající obecně vztahy mezi organismy a jejich prostředím. Šířeji se ekologie zabývá i vztahy člověka k prostředí a ostatním organismům. Životní prostředí a jeho ochrana : Obor zkoumající přírodu (organismy, prostředí, člověka) v okamžiku nežádoucí změny (negativních jevů) a hledání způsobu jejich řešení (např. odumírání lesů  vysazování odolných dřevin, odsíření elektráren) včetně doporučení preventivních opatření (např. úspora energií). Paralela vztahu Anatomie (ekologie) – Medicína (ochrana ŽP)

12 12 5. Základní ustanovení zákona č. 17/1992 Sb. (o životním prostředí) 5.1 Preambule zákona :  Člověk je spolu s ostatními organismy neoddělitelnou součástí přírody  Člověk má právo přetvářet přírodu v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje,  Člověk je odpovědný za zachování příznivého ŽP budoucím generacím  Mezi základní práva člověka náleží právo na příznivé ŽP.

13 13 5.2 Účel zákona :  Vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany ŽP.  Stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu ŽP a při využívání přírodních zdrojů.  Stanovuje odpovědnosti za porušení povinností při ochraně ŽP a související sankce za poškozování ŽP.  Stanovuje ekonomické nástroje za znečišťování ŽP (daně, poplatky, odvody apod.).

14 14 5.3 Zásady ochrany životního prostředí  Území nesmí být zatěžováno nad míru únosného zatížení.  Přípustnou míru znečišťování ŽP určují mezní hodnoty.  Lze-li předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození ŽP, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.  Každý se může stanoveným způsobem domáhat svých práv u příslušného orgánu.  Výchova a vzdělávání musí vést k myšlení a jednání, jež je v souladu s principem TUR, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality ŽP a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.

15 15 5.4.1 Základní povinnosti při ochraně ŽP  Každý je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování ŽP a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na ŽP.  Každý, kdo využívá území nebo přírodní zdroje, projektuje, provádí nebo odstraňuje stavby, je povinen takové činnosti provádět jen po zhodnocení jejich vlivů na ŽP a zatížení území.  Každý, kdo hodlá zavést do výroby, oběhu či spotřeby technologie, výrobky a látky, je povinen zabezpečit, aby technologie, výrobky a látky splňovaly podmínky ochrany ŽP a aby v případech stanovených tímto zákonem a zvláštními předpisy byly posouzeny z hlediska jejich možných vlivů na životní prostředí.

16 16 5.4.2 Základní povinnosti při ochraně ŽP  Každý, kdo svou činností znečišťuje nebo poškozuje životní prostředí, nebo kdo využívá přírodní zdroje, je povinen na vlastní náklady zajišťovat sledování tohoto působení a znát jeho možné důsledky.  Právnické osoby a fyzické osoby jsou povinny v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními předpisy poskytovat informace o svém působení na ŽP – zákon č. 123/98 Sb., o právu na informace o životním prostředí.  Každý, kdo zjistí, že hrozí poškození ŽP nebo že k němu již došlo, je povinen učinit v mezích svých možností nezbytná opatření k odvrácení hrozby nebo ke zmírnění následků a neprodleně ohlásit tyto skutečnosti orgánu státní správy.


Stáhnout ppt "1 Úvod do problematiky ŽP 1.Vztah člověka k přírodě 2.Co je to životní prostředí 3.Historické souvislosti vývoje ŽP v ČR 4.Životní prostředí a ekologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google