Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2015"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2015
Prezentace výsledků řešení projektu 804/210/105 MD ČR Příjemce: SBP Consult, s.r.o. Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Šejna Spoluřešitelé: CityPlan, SUDOP Praha, Atelier T-plan, Ekosystem

2 Cíl řešení Vypracovat systém alokace investičních prostředků pro dopravní infrastrukturu na základě zpřesněných vstupních dat a potřeb jako podklad pro aktualizaci usnesení vlády ČR k Rozvoji dopravních sítí v ČR do roku 2010 s výhledem do roku 2015

3 Obsah Globální cíle v oblasti dopravní infrastruktury
Vývoj a prognóza dopravních výkonů Analýza stavu dopravních sítí Analýza potřeb dopravních sítí Analýza finančních zdrojů pro financování dopravních sítí Návrh variant rozvoje dopravních sítí Hodnocení variant Alokace finančních prostředků Rekapitulace výsledků Výstupy řešení projektu Doporučení

4 1. Globální cíle v oblasti dopravní infrastruktury
Vytvořit podmínky pro trvale udržitelný růst mobility Zabezpečit proporcionální rozvoj dopravních sítí v souladu s nároky na přepravu v rámci dopravy jako systému Snížit ekologickou zátěž životního prostředí vlivem dopravy Zajistit propojení dopravních sítí ČR na evropské sítě a sjednocení úrovně technických standardů Zvýšit bezpečnost provozu Vytvořit předpoklady pro vyvážený rozvoj regionů Zkvalitnit dostupnost územních jednotek a sídelních celků ČR Zlepšit stav a kvalitu dopravní infrastruktury

5 2. Vývoj a prognóza přepravních a dopravních výkonů 2
2.Vývoj a prognóza přepravních a dopravních výkonů 2.1 Přepravní výkony osobní dopravy

6

7 2.2 Přepravní výkony nákladní dopravy

8

9 2.3 Průměrné intenzity provozu na silnicích a dálnicích (voz/24h)
2.4 Dopravní výkon na silnicích a dálnicích (mil.vozkm/24h)

10 2.5 Prognóza dopravních výkonů silniční dopravy mil.vozkm/rok)
2.6 Prognóza dopravních výkonů železniční dopravy tis.vlkm/rok)

11 2.7 Prognóza dopravních vztahů a výhledového zatížení komunikačních tras odvozená z dopravního modelu VISION/VISUM Model dopravní sítě typ komunikace kapacita počet jízdních pruhů rychlost RPDI Model dopravních vztahů Rozdělení ČR na zón

12 3. Analýza stavu dopravních sítí v ČR 3
3. Analýza stavu dopravních sítí v ČR 3.1 Hustota a hierarchické uspořádání dopravních sítí Hustota silnic 704 km/1000 km2 je srovnatelná s hustotou silnic ve vyspělými státy EU. Hustota dálnic a R-silnic 11,4 km/1000 km2 je 2x nižší než v zemích se srovnatelným osídlením. Hustota železniční sítě ČR 122 km/1000 km2 je nejhustší v Evropě a 2,6x převyšuje průměr zemí EU.

13 3.2 Dostupnost území, napojení sídelních celků a propojení s evropskými sítěmi
Požadavky na úroveň dopravního napojení: Územní jednotka kraj – NUTS 3: přímé napojení na dálnici nebo rychlostní silnici přímé napojení na tranzitní železniční koridor přímé napojení na mezinárodní veřejné letiště doporučená návaznost na vodní cestu Územní jednotka okres – NUTS 4: přímé napojení na silnici I. třídy přímé napojení na celostátní trať doporučená návaznost na veřejné vnitrostátní letiště vzájemné meziokresní propojení silnicemi I. třídy

14 Plnění požadavků: Všechny obce a jejich části jsou připojeny silniční sítí umožňující provoz osobní, autobusové i nákladní dopravy. Síť silnic I. třídy svým rozsahem plně vyhovuje. Čtyři kraje nejsou napojeny na dálnici nebo R-silnici, protože síť těchto komunikací není dokončena (Síť TEN-T je vybudována jen z 46,6 %). Železniční sítí je připojeno 28 % obcí. Šest krajů není připojeno na tranzitní železniční koridory. Chybí dokončení tranzitních železničních koridorů. (Síť TEN-T je vybudována jen z 55,2 %). Čtyři kraje nemají mezinárodní letiště. Četnost propojení dopravních sítí se sousedními zeměmi je dostačující. Počet hraničních přechodů: 98 silničních, 30 železničních, plavební, 9 mezinárodních letišť. Nedostatečný je počet dálničních přechodů – pouze 2.

15 3.3 Kapacita dopravních sítí
V současné době existuje 900 až 1100 km silnic I. třídy s překročenou kapacitou. Modelovým zatížením silniční sítě výhledovými intenzitami bylo prokázáno, že v případě dostavby sítě dálnic a rychlostních silnic v plánovaném rozsahu a zajištění modernizace silnic I. třídy do normových parametrů není třeba do roku 2030 z kapacitních důvodů rozšiřovat síť dálnic. Propustnost železničních tratí je vzhledem k poklesu dopravních výkonů dostatečná. Výjimkou jsou tratě, které dosud nebyly modernizovány v rámci přestavby tranzitních železničních koridorů nebo elektrizovány a také úseky v příměstských oblastech. V letecké infrastruktuře se problém kapacity vymezuje na odbavovací terminály ve vztahu k plnění podmínek Schengenské úmluvy (na letišti Praha Ruzyně, kde se odbývá převážná část přepravních výkonů je kapacita zajištěna soustavnou přestavbou), popřípadě na dráhové systémy ve vztahu k požadované mobilní vzletové hmotnosti letadel.

16 3.4 Stavebně technický stav – parametry dopravních sítí
Normové parametry splňuje pouze 55 % délky silnic I. třídy, 15 % délky silnic II. třídy a 13 % délky silnic III. třídy. Pro špatný technický stav nevyhovuje 2500 silničních mostů. Na 56 % délky železničních tratí je traťová rychlost nižší než 80 km/h, jen 31 % délky tratí plní požadavek na přechodnost hmotnosti 22,5 t/nápravu, pouze 31 % tratí je elektrizováno, 47 % délky tratí je v oblouku nebo s prostorovým omezením, pouze 32 % železničních přejezdů je vybaveno SSZ. Kolísání přípustných parametrů na dolním Labi znehodnocuje jedinou vodní cestu v ČR. Technická úroveň letiště Praha – Ruzyně odpovídá mezinárodním standardům.

17 3.5 Provozně technický stav – jízdní vlastnosti dopravních sítí
Na silnicích I. třídy vzrostl podíl vozovek v nevyhovujícím a havarijním stavu na 49,9 %, (2900 km), na silnicích II. a III. třídy je jen v havarijním stavu 47 % délky ( km). Na železnici je v nevyhovujícím stavu 18 % svršku celostátních a 22 % svršku regionálních tratí. U železničního spodku nevyhovuje 62 % celkové délky. Přes 5000 železničních přejezdů je zabezpečeno pouze výstražnými kříži.

18 3.6 Ostatní hlediska Mezi ostatní hlediska pro posouzení dopravní infrastruktury patří vliv na životní prostředí bezpečnost provozu ekonomiku provozu Především jde o následné využití možností k zlepšení stavu při výstavbě infrastruktury. Týká se především silniční infrastruktury (výstavba obchvatů, protihlukových stěn, odstraňování nehodových míst, kongescí apod.).

19 4. Analýza potřeb dopravních sítí SWOT analýza pro dopravní sítě

20 Věcné a finanční potřeby dopravní infrastruktury
Celkové finanční potřeby na uvedení dopravních sítí do žádoucího stavu činí 1067 mld. Kč investičních prostředků a dalších minimálně 21 mld. Kč ročně na údržbu a drobné opravy.

21 5. Analýza finančních zdrojů pro financování dopravních sítí Výhledové zdroje financování dopravní infrastruktury (mld. Kč)

22 Další možné zdroje financování dopravní infrastruktury (mld. Kč)

23 6. Návrh variant rozvoje dopravních sítí
Vstupní údaje pro zpracování variant rozvoje dopravních sítí do roku 2015: Harmonogram rozvoje dopravních sítí do roku 2010 schválený usnesením vlády ČR č. 145 ze dne 14. února 2001 není plněn. Oproti původním předpokladům činí zpoždění u výstavby dálnic cca 3 roky, u výstavby rychlostních silnic 5 let a u tranzitních železničních koridorů č. 3 a č. 4 zhruba 6 a 8 let. Program rozvoje dopravních sítí do roku 2010 schválený usnesením vlády ČR č. 741 ze dne 21. července 1999 kapacitně posouzený z hlediska výhledových dopravních potřeb byl shledán dostatečným pro období do roku Proto schválený program rozvoje dopravních sítí není třeba doplňovat o další nové trasy z důvodu nedostatku kapacity.

24 Aktualizovaný návrh rozvoje dopravních sítí do roku 2015 má za cíl stanovit reálný postup výstavby s ohledem na finanční možnosti a stav přípravy staveb. Nejde tedy o novou koncepci ale o naplnění dříve schváleného programu. Návrh rozvoje dopravních sítí do roku 2015 svým rozsahem věcně nevybočuje z programového rámce posouzeného v roce 1998 procesem SAE, proto nevyžaduje nové komplexní projednání z hlediska ochrany životního prostředí. Vzhledem k nové zákonné úpravě v souvislosti s vyhlášením soustavy NATURA 2000 je však třeba zpracovat doplněk hodnocení ve vztahu k ptačím oblastem a evropsky významným lokalitám

25 Tři varianty rozvoje dopravních sítí do roku 2015:

26 7. Hodnocení variant Hlediska pro hodnocení variant:
míra splnění stanovených specifických cílů, priorit a opatření finanční zabezpečení plnění podmínek ochrany životního prostředí soulad s územně plánovací dokumentací VÚC vliv na soustavu NATURA 2000

27 7.1 Míra splnění stanovených specifických cílů, priorit a opatření
Ze zpracovaných variant není přijatelná varianta III.– minimální na základě těchto důvodů: stav dopravních sítí neodpovídá potřebám, očekává se další růst dopravních výkonů, varianta posouvá dokončení výstavby a zlepšení stavu dopravních sítí za horizont roku 2020

28 7.2 Finanční zabezpečení Žádná z variant není realizovatelná bez přijetí opatření na posílení zdrojů pro financování dopravní infrastruktury. Pro variantu II.– reálnou s náklady zhruba mld. Kč do roku 2015 byly vyčísleny možné zdroje. Za předpokladu zajištění cca 27 mld. Kč ročně jako náhrady za dotace z FNM a za dopad zvýšení sazby DPH je varianta finančně zajistitelná a doporučená. Pro variantu I. – optimální nebyly nalezeny finanční zdroje v potřebné výši a je tedy nereálná.

29 7.3 Plnění podmínek ochrany životního prostředí
Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR v rozsahu předložených variant byl v roce 1998 posouzen procesem SEA a schválen usnesením vlády č. 741/1999. Doporučená varianta II. reálná byla v rámci projektu posouzena ve vztahu k celostátním a krajským koncepčním materiálům v oblasti životního prostředí: Strategie regionálního rozvoje ČR, 2000 Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta Integrovaný národní program snižování emisí v ČR Státní politika životního prostředí Program ochrany přírody a krajiny Dopravní politika ČR pro léta Krajské koncepce ochrany přírody a krajiny Programům snižování emisí a programům zlepšování kvality ovzduší Programům rozvoje krajů

30 Varianta II – reálná není v zásadním rozporu s uvedenými koncepčními materiály a naopak přispěje k naplnění řady opatření deklarovaných v těchto dokumentech. V dílčím rozporu je vliv výstavby dálnic a R-silnic na fragmentaci krajiny a křížení migračních tras, který nutno řešit v rámci projektová dokumentace konkrétních staveb.

31 7.4 Soulad s územně plánovací dokumentací VÚC
Ve vztahu k ÚPD VÚC jsou koncepčně nestabilizované úseky R-silnic a tranzitních železničních koridorů podmíněné dalším projednáním: R1 severovýchodní sektor, kraj Praha a Středočeský R35 kraj Liberecký, Královehradecký, Pardubický R43 kraj Jihomoravský R52 kraj Jihomoravský III. TŽK kraj Středočeský IV. TŽK kraj Jihočeský

32 7.5 Vliv na soustavu NATURA 2000
Ustanovení novely zákona č. 114/1992, kterým byly vymezeny ptačí oblasti a evropsky významné lokality, vstoupila v platnost v roce 2004 zákonem č. 218/2004, tzn. v průběhu řešení projektu. Bylo nalezeno 14 možných střetů při výstavbě dálnic a R-silnic, z toho 6 významných: na D47, R6, R35, R48, R52, R55 a 3 méně významné střety při výstavbě tranzitních železničních koridorů 3. a 4. Přijatelnost návrhu rozvoje dopravních sítí proto třeba komplexně posoudit autorizovanou osobou podle § 45i zákona č. 1144/1992 Sb.

33 8. Alokace finančních prostředků
Při současné míře investování by dostavba dopravní infrastruktury do plánovaného rozsahu a uvedení dopravních sítí do odpovídajícího stavu trvala min. 20 let do roku 2025 a vyžádala by si přes 1,5 bilionu Kč. Do roku 2015 je nutno při nové výstavbě a při odstraňování zanedbanosti dopravních sítí zajistit vyvážený rozvoj jednotlivých druhů infrastruktury (silniční, železniční, vodní, letecké) proporcionální dělbu finančních prostředků určených pro jednotlivé druhy stavebních, rekonstrukčních a údržbových prací (nová výstavba, modernizace, opravy, údržba) optimální využití disponibilních finančních prostředků Pro alokaci finančních prostředků a pro hodnocení variant rozvoje dopravních sítí z hlediska optimální dělby finančních prostředků byla vypracována nová metoda na principech multikriterální analýzy ve formě PC modelu RDS-2.

34 9. Rekapitulace výsledků
Výsledkem řešení projektu jsou tato poznání: Harmonogram a finanční zajištění Návrhu rozvoje dopravních sítí do roku 2010 podle usnesení vlády č. 145/2001 nejsou plněny. Stav silniční a železniční infrastruktury se dále zhoršuje vč. nepříznivého vlivu na bezpečnost provozu, životní prostředí, plynulost jízdy a cestovní rychlost. Nepodařilo se zastavit, ale pouze zmírnit, pokles přepravních výkonů železniční nákladní a osobní dopravy. Potvrdil se předpoklad růstu výkonů silniční nákladní dopravy a IAD. Koncepce rozvoje dopravních sítí schválená usnesením vlády č. 741/1999 nevyžaduje do roku 2030 doplnění o nové trasy z kapacitních důvodů. Aktualizovaný návrh výstavby dopravních sítí podle varianty II. zajišťuje vyvážený rozvoj ve vztahu k potřebám a možnostem ČR. Navržený postup výstavby dopravních sítí není třeba podrobit novému posouzení procesem SEA, neboť nepřesahuje již posouzený a schválený program. Je však třeba jej posoudit ve vztahu k nově vzniklé soustavě NATURA 2000. Pro realizaci aktualizovaného návrhu rozvoje dopravních sítí do roku 2015 je nutno přijmout opatření k zajištění finančních prostředků ve výši mld. Kč.

35 10. Výstupy řešení projektu
Hlavními výstupy projektu 804/210/105 jsou: Studie Harmonogram postupu výstavby dopravních sítí v ČR do roku 2015 PC model RDS-2 pro alokaci finančních prostředků a hodnocení variant rozvoje Návrh aktualizace usnesení vlády k rozvoji dopravních sítí v ČR do roku 2015

36 11. Doporučení Přijmout zákonná opatření k posílení zdrojové stránky pro financování dopravní infrastruktury Zpracovat komplexní finanční rozvahu na období 15 let, schválit strategický rozpočtový rámec a stabilizovat rozvoj dopravních sítí Zpracovat komplexní soustavu programů na období 15 let Zpracovat a každoročně aktualizovat program oprav dopravních sítí na 3 roky


Stáhnout ppt "Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google