Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkonnost národního hospodářství. Proč bychom měli měřit výkonnost ekonomiky (ekonomický růst)? Máme se dnes lépe než jsme s měli před 10, 20 lety? Jak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkonnost národního hospodářství. Proč bychom měli měřit výkonnost ekonomiky (ekonomický růst)? Máme se dnes lépe než jsme s měli před 10, 20 lety? Jak."— Transkript prezentace:

1 Výkonnost národního hospodářství

2 Proč bychom měli měřit výkonnost ekonomiky (ekonomický růst)? Máme se dnes lépe než jsme s měli před 10, 20 lety? Jak bysme to mohli změřit? –Kvalitou ŽP? –Úrovní vzdělanosti? –Úrovní zdravotní péče? –Bytovou výstavbou? –Novými produkty jako počítače nebo DVD přehrávače? –Jinak? Už samotný proces formulování hospodářské politiky by měl vycházet z hodnocení struktury a výkonnosti ekonomiky v předchozím období. Jak ji však měřit? Ekonomové zde často tíhnou k materialistickému přístupu...

3 Produkt společnosti Výkonnost národního hospodářství je v klasickém pojetí chápána jako množství statků a služeb (vyjádřené v cenách), které ekonomika vyprodukovala za určité časové období (většinou jeden rok). Hovoříme o velikosti výstupu (outputu), neboli produktu. Nejběžněji používaným indikátorem je hrubý domácí (resp. národní) produkt – GDP (Gross Domestic Product) resp. GNP (Gross National Product)

4 Hrubý domácí (národní) produkt Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní hodnota (finálního) zboží a služeb nově vytvořená za určité období (většinou za rok) výrobními faktory umístěnými v domácí ekonomice bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem; preferován evropskými zeměmi Hrubý národní produkt (HNP) je celková peněžní hodnota (finálního) zboží a služeb nově vytvořená za určité období výrobními faktory ve vlastnictví subjektů národní ekonomiky; preferován v Severní Americe –HDP (HNP) slouží i pro komparaci národních ekonomik, k tomu se obvykle vyjadřuje HDP (HNP) na 1 obyvatele nebo procentní změna HDP (HNP) HDP vyjadřuje územní hledisko, tedy KDE byla produkce vyrobena. HNP vyjadřuje vlastnické hledisko, tedy KÝM byla produkce vyrobena.

5 USA ČR Čína 3 mld. USD 1 mld. USD 3 mld. USD 1 mld. USD 2 mld. USD 3 mld. USD Produkce českých firem v ČR = 95 mld. USD Produkce amerických firem v USA = 12 000 mld. USD Produkce čínských firem v Číně = 1 700 mld. USD HDP USA = 12 004 mld. USD HNP ČR = 97 mld. USD HDP Číny = 1 704 mld. USD HDP ČR = 100 mld. USD HNP USA = 12 005 mld. USD HNP Číny = 1 706 mld. USD Produkce čínských firem v ČR Produkce amerických firem v ČR Produkce čínských firem v USA, atd… Jaký je hrubý domácí a národní produkt jednotlivých zemí?

6 Čistý domácí (národní) produkt Vyšší vypovídací schopnost má ukazatel čistý domácí (resp. národní) produkt – ČDP resp. ČNP, který zachycuje čistý přírůstek produkce Čistý domácí (národní) produkt se získá, jestliže se od HDP (HNP) odečte hodnota produkce realizované na opravu opotřebení kapitálu. ČDP (ČNP) je tedy součtem spotřeby domácností, vládních nákupů, čistého exportu a čistých investic. Čisté investice se rovnají hrubým investicím minus znehodnocení kapitálu. ČDP (ČNP) = HDP (HNP) – opotřebení (amortizace)

7 Rozdíl mezi ČDP a HDP Hlavní rozdíl mezi HDP a ČDP je právě v investicích firem. Ty lze rozlišit na: 1) investice obnovovací - měly by udržet stávající schopnosti vyrábět, čili udržet stávající výrobní kapacitu. Popudem k realizaci obnovovací investice bývá především fyzická či morální zchátralost (zastaralost, opotřebovanost) stávajícího zařízení. Obnovovací investice obvykle nezpůsobí výraznější zvýšení zisku, přinášejí však efekty plynoucí z nárůstu odpisů. 2) investice rozvojové – měly by zvyšovat schopnost vyrábět, rozšiřovat kapacitu a i výrazněji zvyšovat zisk podniku. Označují se také jako čisté investice. Součet obnovovacích a rozvojových investic označujeme jako hrubé investice, tj. celkovou částku vydanou v určitém období na nákup investičních statků. HDP obsahuje hrubé investice a ČDP jen rozvojové (čisté) investice.

8 HDP x ČDP Jaká byla za rok 2010 hodnota HDP a ČDP v ekonomice, kde byly zjištěny tyto počáteční a konečné stavy statků? 1.1.2010 31.12.2010 Oprava 200 000 Kč Oprava 100 000 Kč Nákup 2 000 000 Kč ČDP = 2 000 000 Kč HDP = 2 300 000 Kč

9 Výpočet GNP / GDP Měření GNP (GDP) – Hrubý národní (domácí) produkt může být měřen buď jako tok produktů, které byly vyrobeny za dané období občany dané země (v dané zemi), nebo jako tok výdajů, které vynaložily jednotlivé subjekty na nákup těchto produktů. Proto se používá metoda produkční a metoda výdajová. Dále se dá měřit pomocí toku důchodů v dané zemi. Pro výpočet GNP / GDP slouží: –1) produkční(produktová) metoda –2) výdajová metoda –3) důchodová metoda 5 000 Kč

10 1. Produkční metoda Produkční metoda – zde se GDP stanoví jako součet všech finálních statků a služeb, které byly použity ke spotřebě. Proto se do GDP nezahrnují meziprodukty, které slouží k dalšímu dopracování nebo výrobě. GDP se dá tedy určit jako rozdíl součtu všech vyrobených statků a služeb a součtu všech meziproduktů nebo jako součet všech hodnot přidaných zpracováním. Hodnota přidaná zpracováním se získá, když se na každém stupni výroby odečte od hodnoty produkce hodnota meziproduktu. GDP =  hodnot přidaných zpracováním GDP = (  vyrobených statků a služeb) – (  meziproduktů) Pěstitel obilí MlynářPekařObchodník 100 Kč Vypěstované obilí 100 Kč 50 Kč Za semletí 150 Kč 70 Kč Za upečení 220 Kč Zákazník 100 Kč Za prodej 320 Kč Přidaná hodnota

11 2. Výdajová metoda GDP se stanoví jako součet výdajů domácností na spotřebu (C), soukromých hrubých domácích investic (Ig), výdajů státních orgánů na nákup výrobků a služeb (G) a čistého exportu (Ex - Im), přičemž se předpokládá, že každý tento výdaj je podložen uskutečněnou produkcí. GDP = C + Ig + G + ( Ex – Im ) C = consumption = spotřeba domácností (výdaje domácností na spotřebu). Za výdaje domácností se považují výdaje na nákup jak krátkodobých tak dlouhodobých výrobků a služeb, které jsou na domácím trhu nabízeny Ig = soukromé hrubé domácí investice. Považují se za ně výdaje firem na obnovu a rozšíření zásoby kapitálu (zahrnují se sem i výdaje spojené s výstavbou rodinných domků); skládají se tedy z investic obnovovacích (amortizace) a investic čistých. G = výdaje vlády na nákup statků. Do výdajů státních orgánů na nákup výrobků a služeb se nezahrnují transferové výdaje občanům (ty zvyšují výdaje na spotřebu domácností a jsou tam již zahrnuty). Ex - Im = X = čistý export. Získá se jako rozdíl mezi výší exportu a výší importu. Hodnota exportu je hodnota statků vyrobených v tuzemsku, ale vyvezených do zahraničí. Hodnotu importu odečítáme proto, že tyto statky nebyly vyrobeny v tuzemsku, ale jsou již obsaženy v ostatních složkách C, Ig i G

12 Co nezapočítáváme! Do výpočtu HDP by však neměly být zahrnuty: –Čistě peněžní transakce, které nesouvisejí s reálnou (finální) produkcí –Prodeje a nákupy již existujícího majetku vyprodukovaného v předchozích obdobích. –Hodnota meziproduktů, aby nedocházelo k duplicitě

13 3. Důchodová metoda Národní důchod (ND) – je součet všech příjmů, které domácnosti za určité období na daném území získají. Příjmy domácností tvoří: –1) hrubé mzdy, tj. mzdy před zdaněním –2) renty a další důchody z vlastnictví –3) čisté úroky (rozdíl mezi obdrženými úroky a placenými úroky) –4) hrubé zisky korporací (dělí se na dividendy akcionářů, nerozdělený zisk a daň ze zisku) –5) příjmy ze samozaměstnání Národní důchod ovšem neodpovídá hrubému národnímu produktu. A to proto, že v HNP jsou zahrnuty hrubé investice a v nich tvoří část také obnovovací investice (za tyto investice domácnosti nedostávají žádné příjmy a proto se musí odečíst), a také proto, že v HNP jsou zahrnuty nepřímé daně, které tvoří část příjmů domácností která se nikdy neostane k domácnostem. Z toho plyne, že: HNP = NI + nepřímé daně + obnovovací investice ND = HNP – obnovovací investice – nepřímé daně ND = ČNP – nepřímé daně Odečítáme obnovovací investice, protože národní důchod je obvykle chápan jako čistý (ČND), tedy důchod z nově vzniklých statků (díky tomu lze také v případě potřeby vyjádřit i hrubý národní důchod - HND)

14 Kategorie důchodu Národní důchod – součet důchodů domácností a podniků (před zdaněním) Národní důchod = hrubé mzdy + úroky + renty + hrubé zisky právnických osob + příjmy fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných Národní důchod = HDP – opotřebení investic – nepřímé daně Oproti tomu lze rozlišovat: Osobní důchod = (mzdy, platy, renty, úroky) + transferové platby; důchod jednotlivce Disponibilní osobní důchod = osobní důchod – osobní daně = spotřeba + úspory

15 3 pohledy na HDP HDP tedy můžeme vyjádřit jako: –Tržní hodnotu produkce – hledisko tvorby HDP –Sumu důchodů za služby VF – hledisko rozdělení HDP –Hodnotu výdajů subjektů – hledisko užití HDP

16 Definice ČSÚ Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území. Může být definován, resp. spočten třemi způsoby: (1) produkční metodou, (2) výdajovou metodou a (3) důchodovou metodou. Produkční metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty (které nejsou rozvrženy do sektorů a odvětví). Je to také vyrovnávací položka účtu výroby za národní hospodářství celkem, kde se straně zdrojů zachycuje produkce a na straně užití mezispotřeba. Hrubá přidaná hodnota je rozdílem mezi produkcí a mezispotřebou. Vzhledem k tomu, že produkce se oceňuje v základních cenách a užití v kupních cenách, je strana zdrojů za národní hospodářství celkem doplněna o daně snížené o dotace na výrobky. –HDP = Produkce mínus Mezispotřeba plus Daně z produktů mínus Dotace na produkty Výdajovou metodou se HDP počítá jako součet konečného užití výrobků a služeb rezidentskými jednotkami (skutečná konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu) a salda vývozu a dovozu výrobků a služeb. Skutečná konečná spotřeba je odvozena prostřednictvím naturálních sociálních transferů od výdajů na konečnou spotřebu domácností, vlády a neziskových institucí sloužících domácnostem. Tvorba hrubého kapitálu se člení na tvorbu hrubého fixního kapitálu, změnu zásob a na čisté pořízení cenností. –HDP = Výdaje na konečnou spotřebu plus Tvorba hrubého kapitálu plus Vývoz výrobků a služeb mínus Dovoz výrobků a služeb Důchodovou metodou se HDP počítá jako součet prvotních důchodů za národní hospodářství celkem: náhrad zaměstnancům, daní z výroby a z dovozu snížených o dotace a hrubého provozního přebytku a smíšeného důchodu (resp. čistého provozního přebytku a smíšeného důchodu a spotřeby fixního kapitálu) –HDP = Náhrady zaměstnancům plus Daně z výroby a z dovozu mínus Dotace plus Čistý provozní přebytek plus Čistý smíšený důchod plus Spotřeba fixního kapitálu

17 Je růst HDP vždy pozitivním (a žádoucím) jevem?

18 Produkt a změny cen Výpočet HDP je ovlivněn inflací (změnami cenové hladiny). Z hlediska ocenění (peněžního vyjádření) produkce rozlišujeme tedy: Nominální produkt – produkt, který je počítán v běžných cenách sledovaného období; nevýhoda: díky změnám cen je obtížně srovnatelný v čase, proto lepší přepočítat HDP ve stálých cenách, tedy tzv. Reálný produkt – popisuje lépe (díky vyjádření v tzv. stálých cenách) reálnou fyzickou produkci; roste pouze pokud roste fyzická produkce Q 1000 ks HDP 1 mil. Kč P 1000 Kč „Nominální zprávy“  „Reálné zprávy“  Ekonomika HDP 1 mil. Kč P 2000 Kč HDP 2 mil. Kč V ekonomice se vyrobilo 1000 kusů výrobků… … za cenu 1000 Kč za kus. Jak to zachytí reálné a nominální ukazatele? V ekonomice však vzrostly ceny na dvojnásobek. Jak tuto změnu zaznamenají reálné a nominální ukazatele? HDP se vyjadřuje v peněžních jednotkách. Jednoduše řečeno sčítáme ceny jednotlivých vyrobených výrobků a poskytnutých služeb a celková suma nám udává hodnotu HDP. Je však obvyklé, že ceny se během času mění. V jakých cenách tedy máme HDP vyjádřit? V současných (běžných) cenách? V cenách minulého roku? V předpokládaných budoucích cenách? Ukazuje se, že právě volba použitých cen ovlivňuje výši HDP i jeho vzájemné srovnání v čase.Rok201120122013Cena262832 Množství100100100 HDP 2 600 2 800 3 200

19 Příklad Rok20102011201220132014 Množství (ks) 1 000 1 2008002 000 Cena (Kč) 500 000600 000 1 000 000200 000 Nominální HDP500 000 000600 000 000720 000 000800 000 000400 000 000 Reálný HDP 500 000 000 600 000 000400 000 0001 000 000 000 V roce 2010 (bereme jej jako výchozí rok) se vyrobilo v jisté ekonomice 1 000 automobilů v ceně 500 000 Kč za kus. Jaký byl nominální a reálný HDP v této zemi? V roce 2011 se vyrobilo opět 1 000 automobilů avšak v ceně 600 000 Kč za kus. Jaký byl nominální a reálný HDP v roce 2011? V roce 2012 se vyrobilo 1 200 automobilů v ceně 600 000 Kč za kus. Jaký byl nominální a reálný HDP v roce 2012? V roce 2013 se vyrobilo 800 automobilů v ceně 1 000 000 Kč za kus. Jaký byl nominální a reálný HDP v roce 2013? V roce 2014 se vyrobilo 2 000 automobilů v ceně 200 000 Kč. Jaký byl nominální a reálný HDP? V roce 2011 se reálně vyrobilo stejné množství statků, proto je reálný HDP v roce 2011 stejný jako v roce 2010 (uvažujeme v něm ceny roku 2010). Rozdíl v nominálním a reálném HDP je dán změnou cenové hladiny v roce 2011 (o 20 %, tedy 1,2krát) V roce 2012 se reálně vyrobilo větší množství statků než v předchozích letech, proto je reálný HDP v roce 2012 větší než v roce 2010 i 2011 (přestože v něm uvažujeme opět ceny roku 2010).

20 Proč rozlišovat nominální a reálný HDP? Položme si otázku: Vzroste-li HDP, je to dobrá zpráva? Odpověď: Jak kdy… Musíme si uvědomit, že růst nominálního HDP může být způsoben jednak růstem skutečné produkce a jednak růstem cenové hladiny. Oproti tomu růst reálného HDP je způsoben pouze růstem skutečné produkce. Vzroste-li reálný HDP, pak to znamená, že skutečně vzrostla reálná produkce, což je obvykle chápáno jako pozitivní vývoj (kromě výjimek, o kterých si povíme dále) Vzroste-li nominální HDP, pak nevíme, jestli byl tento růst způsoben růstem cenové hladiny nebo růstem skutečné produkce. V prvním případě by pouze došlo ke zdražení statků (obvykle chápáno negativně spotřebiteli a pozitivně prodejci) a ve druhém případě by již došlo k pozitivnímu vývoji skutečné produkce. Proč tedy nesledujeme jenom jeden ukazatel? Protože každý má trochu jinou vypovídací schopnost. Nominální HDP lépe popisuje současný stav ekonomiky (hodnotu produkce za současných cen). Oproti tomu reálný HDP může být vhodnější pro srovnání s minulými obdobími (vyjadřuje skutečnou změnu reálné produkce).

21 Vypovídací schopnost GDP GDP započítává pouze statky a služby, které procházejí trhem Nejsou v něm zahrnuty: Statky a služby vyrobené pro vlastní (s)potřebu a pro známé (rodinu) Statky a služby vyrobené stínovou ekonomikou (skrytým či nelegálním trhem) –Skrytá ekonomika – autorské honoráře, příjmy umělců, příjmy z prodeje produktů ze zahrádek –Šedá ekonomika – ekonomické vztahy porušující běžné etické a morální normy společnosti; jsou na hranici zákona; úplatkářství, melouchaření, nezdaněný pronájem, spropitné apod. –Černá ekonomika – ekonomické vztahy porušující zákony; trestně postižitelné; krádeže, zpronevěry, padělání peněz, prodej drog, atd.

22 Co HDP není (kritika HDP) ukazatel prosperity země –Roste ve válce a po válce, zvyšují ho katastrofy, rozvody, kriminalita, znečišťování životního prostředí a náprava, bourání domů, zbytečná výstavba, více úředníků atd. ukazatel blahobytu –Životní úroveň lidí s ním má souvislost, ale není to jednoznačné. Vysoký HDP může být způsoben zbrojní výrobou, zboží může být nekvalitní, nežádoucí sortiment, ekologicky škodlivé, atd. –HDP je jen výsledek práce a neříká nic o tom, s jakými náklady (kolik pracovních hodin) byl vyroben.

23 Vypovídací schopnost GDP Kvůli uvedeným nedostatkům vytvořen indikátor: Čistý ekonomický blahobyt vychází z GNP + šedá a černá ekonomika + statky a služby produkované pro vlastní potřebu – negativní vliv spol. aktivit (hosp. činnosti) na kvalitu života Čistý ekonomický blahobyt (NEW) – je upravenou mírou celkového národního produktu, která koriguje některá omezení metodiky měření GNP. Proto se GNP upravuje o připočitatelné a odpočitatelné položky. Mezi připočitatelné položky patří: hodnota volného času, výrobky a služby vyprodukované stínovou ekonomikou, výrobky a služby vyrobené a poskytnuté sami sobě, kvalita výrobků a služeb apod. Mezi odpočitatelné položky patří škody na životním prostředí, život ve městě apod. NEW roste obvykle pomaleji naž GNP, ale jeho růst je rovnoměrnější. GDP (NDP) nezachycuje vliv ekonomiky na životní prostředí. Proto vznikají nové environmentálně upravené makroekonomické agregáty, např.: Environmentálně upravený NDP (EDP) = NDP – čerpání přírodních zdrojů a poškozování ŽP

24 Dodatek: HDP versus blahobyt …Abychom se dostali k užitečným číslům, je nutné HDP očistit od všech zavádějících a neproduktivních čísel. V prvé řadě je nutné odečíst věci, které pouze odstraňují škody, napáchané růstem ekonomiky. Jsou to jsou to např. zvukotěsná okna na ochranu před hlukem, hlukové bariery u dálnic nebo léčení plicních chorob, způsobených provozem automobilů. Další věc k odečtení jsou nákladné obaly, sloužící k přepravě zboží přes půlku světa. Stejně neproduktivní jsou televizní reklamy, jako dojíždění do práce automobilem, účetní nebo policisté. Další záporné vklady jsou práce, které si uděláme sami. Když si něco uděláme sami (spravíme auto nebo si sami uvaříme oběd) chybí to ve výpočtu HDP. Pokud si něco sníme u Macdonalda, zvýší to HDP. Zhorší to sice naše zažívání, ale na druhé straně naše léčení opět zvýší HDP, Je dokázáno, že stále větší procento růstu v moderní ekonomice zhltnou právě ony nepříjemné potřeby, které umožňují systému, aby přežíval. Očistíme-li údaje HDP od těchto negativních přírůstků, tak dokážeme, že růst ve většině průmyslových států vede ke zhoršování situace u většiny populace. A to jsme nezapočítali ekologické ztráty. Nepočítali jsme s hodnotou ztráty orné půdy (dálnice, nové fabriky na zelené louce), vyplundrování lesů ani spalování fosilních paliv. Všechny tyto činnosti zvyšují HDP. Ale ve skutečnosti jde o ztráty, protože se zničí nenahraditelné a neobnovitelné statky. Země, která vyplundruje svoje neobnovitelné zdroje, se bude jevit jako bohatší, neboť vzroste její HDP. Ve skutečnosti země zchudla. A nakonec si musíme uvědomit, že velká část HDP odchází do ciziny ve formě úroků nebo dividend pro zahraniční investory… Zdroj: http://www.dailynews.cz/articles/20061206_vit_ulohahdp.html http://www.dailynews.cz/articles/20061206_vit_ulohahdp.html T. Sedláček – HDP a další pojmy: http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00822750.mp3 http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00822750.mp3

25 Potenciální produkt je produkt, který by ekonomika vyrobila při (optimálním*) využití všech zdrojů (výrobních faktorů), které je za daných podmínek možné využít. Potenciální produkt představuje v podstatě kapacitu ekonomiky, které by bylo dosaženo, pokud by „nezahálel“ žádný dostupný (tzn. za daných podmínek využitelný) výrobní faktor. Ukazuje jak velký by mohl být skutečný HDP (HNP), kdybychom využili v ekonomice všechny dostupné výrobní faktory. Také můžeme říci, že je to nejvyšší dlouhodobě udržitelný výkon ekonomiky (krátkodobě je však možno dosahovat ještě vyššího výkonu ekonomiky) Potenciální produkt Další informace dole v poznámce

26 Vyrábíme potenciální produkt? Keynesiánský pohled – ekonomika není na úrovni potenciálního produktu, neboť nejsou využity všechny VF (existuje nezaměstnanost, nevyužitá půda, atd.) Neoklasický pohled – ekonomika je na úrovni potenciálního produktu *, neboť za daných podmínek jsou využity všechny dostupné VF (některé VF nejsou zapojeny, neboť jejich majitelé je nechtějí pronajmout – například díky nízkým mzdám, rentám nebo úrokům a čekají na jejich zvýšení). Na úrovni potenciálního produktu tedy může být určitá nezaměstnanost. * Pokud je ponechán prostor působení tržního mechanismu

27 Otázky na závěr… Co si představíte pod pojmem produkt ekonomiky? Jakým způsobem a v jakých jednotkách se obvykle měří? Jaká je vypovídací schopnost tohoto měření? Lze jej měřit i v jiných jednotkách? Jakým způsobem byste měřili výkonnost (úspěšnost) ekonomiky Vy sami?


Stáhnout ppt "Výkonnost národního hospodářství. Proč bychom měli měřit výkonnost ekonomiky (ekonomický růst)? Máme se dnes lépe než jsme s měli před 10, 20 lety? Jak."

Podobné prezentace


Reklamy Google