Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace opatření ve vazbě na projekt „Čisté povodí Svratky“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace opatření ve vazbě na projekt „Čisté povodí Svratky“"— Transkript prezentace:

1 Realizace opatření ve vazbě na projekt „Čisté povodí Svratky“
Brněnská přehrada Realizace opatření ve vazbě na projekt „Čisté povodí Svratky“ Ing. Bc. Anna Hubáčková Vedoucí odboru životního prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje

2 Podíváme-li se na problém z pohledu celé ČR, jsou sinice vodního květu masově rozvinuty na 76 až 83% všech vodárenských, rekreačních, rybochovných a technologických nádržích. Sinice jsou v nádržích v důsledku vysokého obsahu živin, zejména fosforu ve vodních tocích, a vhodných podmínek pro jejich rozmnožení. Česká republika je v problematice toxických populací cyanobakterií srovnatelná s Austrálií či Dánskem.Toxičtější populace byly nalezeny pouze v Norsku, Holandsku či Kanadě. Jedná se tedy o problém, jehož řešení již nesnese dalšího odkladu. Na území Jihomoravského kraje je nejsledovanějším projektem, který má za úkol snížit živinové zatížení a znečištění povrchových vod a eliminovat výskyt sinic - projekt „Čisté povodí Svratky“ s dopadem eliminace sinic v Brněnské a Vírské nádrži. V tomto projektu se prolínají opatření na snížení živin v povrchových vodách s opatřeními na snížení obsahu sinic ve vodním sloupci a v sedimentech.

3 Projekt „Čisté povodí Svratky“ – vymezení zájmového území

4 Partneři projektu „Čisté povodí Svratky“
Povodí Moravy s.p., v současné době nositel projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ – dotace z OPŽP + JMK + Město Brno Jihomoravský kraj Město Brno Kraj Vysočina Kraj Pardubický

5 Plocha povodí zájmového území Svratky 1600 km2
Cíle projektu „Čisté povodí Svratky“ Snížit živinový odnos z povodí a živinové zátěže toků a nádrží – omezení znečištění z bodových a plošných zdrojů znečištění Obnovit přirozenou rovnováhu ve struktuře planktonu Obnovit stabilitu značně poškozeného ekosystému VN Brno Obnovit ekonomické aktivity v regionu – víceúčelové využití nádrže Prostředky, kterými je vhodné dosáhnout cílů projektu „Čisté povodí Svratky“ Revitalizace krajiny Omezení plošných zdrojů znečištění (změny hospodaření v krajině, realizace protierozních a protipovodňových opatření s cílem zadržení vody v krajině, revitalizace vybraných toků) Účinné odstranění znečištění bodovými zdroji (odkanalizování a čistění odpadních vod) Osvěta a legislativní změny (používání bezfosfátových pracích a mycích prostředků) - § 39 odst. 10 vodního zákona Asanace sinicemi infikovaných sedimentů v nádržích Osvěta ve vztahu k veřejnosti (veletrhy, besedy,konference,média)

6 Bodové zdroje znečištění
Řešení likvidace odpadních vod nejlépe ve všech v obcích Nutná výstavba ČOV nebo napojení na ČOV obce do 2000 EO obce 1000 – 2000 EO obce 500 – 1000 EO

7 Návrh opatření pro snížení plošného znečištění - 1
Návrh revitalizace toků Zranitelné oblasti – povinné způsoby hospodaření dle NV 103/2003 Sb. Studie protierozní ochrany v prostoru před vtokem do VN Brno Studie protierozní ochrany v prostoru před vtokem do VN Vír

8 Mezi důležité činnosti v povodí Svratky se řadí:
výstavba a rekonstrukce kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod budování retenčních vodních nádrží v krajině realizací plošných protierozních a ekologických opatření včetně revitalizace toků snižováním podílu orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů. Celkem bylo od roku 2004 až do 6/2011 z dotačních titulů JMK do povodí Svratky na území Jihomoravského kraje investováno ,- Kč na realizace kanalizací a ČOV, na projektové dokumentace a na stavby protipovodňových opatření a v součtu s dotacemi do tohoto území z dotací OPŽP, Ministerstva zemědělství, bylo investováno cca 839 mil. Kč. V rámci povodí jsou průběžně zhotovovány vodohospodářské projekty, jako realizace staveb kanalizací, čistíren odpadních vod, protipovodňová a protierozní opatření. Jedná se dlouhodobou činnost, která je náročná nejen na vyřízení příslušných povolení, ale také na zajištění dostatečných finančních objemů.

9 Přípravná fáze projektu „Čisté povodí Svratky“ – projekční, informační, osvětová apod.
Ve fázi projekční přípravy vznikla celá řada důležitých podkladů, zejména: Návrhy opatření k realizaci projektu Čisté povodí Svratky COMMUNITY RIVERS – Studie obnovy přirozené poříční vegetace a lužních lesů Čisté povodí Svratky - realizace opatření I. etapa Zhotovení studie odkanalizování Brněnské údolní nádrže Zhotovení studie proveditelnosti k realizaci opatření na Brněnské údolní nádrži Zhotovení žádosti o podporu ze SFŽP Monitoring sinic Brněnské přehrady na roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Analýza sedimentů přehradní nádrže Brno Doplňkově byly zhotoveny materiály: Monitoring obsahu fosforu a pracích prášcích a mycích prostředcích – dopad do legislativy § 39 odst. 10 vodního zákona

10 Žádosti o dotaci z OP ŽP na projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ předcházelo zpracování celé řady dokumentací, které monitorovaly celé povodí, vlastní nádrže, navrhovaly celou řadu opatření v terénu.

11 Osvětová činnost + informační kampaně v rámci projektu Čisté povodí Svratky:
infohlídky v rámci projektu Community Rivers výroba a vysílání televizního diskusního pořadu "Čistá Svratka„ - 5 dílů účast na ekologických veletrzích v letech 2007, 2008, 2009, 2010, ve fázi přípravy je veletrh 2011 (24.5. až 26.5) pravidelné publikování informací v Jihomoravských EKOLISTECH rozvoz zkumavek naplněných vodou z Brněnské přehrady na jednotlivé obce v povodí toku Svratky pracovní jednání s tématem problematiky masového rozvoje sinic v našich nádržích a výměnou zkušeností v oblasti této problematiky, za účasti zástupců krajů, a odborných subjektů veřejný průzkum, který sloužil jako podklad pro žádost o dotaci z OPŽP prezentace v rámci Dne Země v roce 2008, brněnské téma - aby voda byla čistá, kde probíhala osvěta v rámci projektu Čisté povodí Svratky – rozdávaly se letáky a poskytovaly se informace k projektu, proběhla hra pro děti aby voda byla čistá prezentace projektu Čisté povodí Svratky v rámci akce Brno – město uprostřed Evropy v termínu – Stánek s projektem Čisté povodí Svratky bylo umísťován ve stejné dny, jako se konaly ohňostroje. Prezentace probíhala na Brněnské přehradě a na náměstí Svobody v centru Brna. beseda v sále Břetislava Bakaly, která se uskutečnila dne v 17.30 hod. v rámci brněnského tématu „aby voda byla čistá“. Beseda se zabývala problematikou sinic a chystaných opatření na Brněnské údolní nádrži byla provedena prezentace projektu Čisté povodí Svratky v rámci týdenní akce v roce 2008 Brno, město uprostřed Evropy, rozdávaly se letáky, poskytovaly se informace o projektu. na – krajský úřad/ odbor ŽP/ ekologický portál – Čistá Svratka jsou zveřejňovány informace o jednotlivých činnostech v rámci projektu Čisté povodí Svratky s odkazem na stránky Povodí Moravy s.p. pravidelné tiskové konference spolupráce se školami

12 Osvětová činnost vedená v rámci projektu Čisté povodí Svratky Jihomoravským krajem

13 Problematika zatížení vodních nádrží fosforem a zkušenosti s odstraňováním fosforu
Jihomoravský kraj bude v dalších letech provádět zejména následující aktivity: finanční podpora staveb kanalizací a čistíren odpadních vod, staveb protipovodňových a protierozních opatření a finanční podpora na zpracování projektových dokumentací v oblasti vodního hospodářství. koordinace projektu Čisté povodí Svratky – pravidelná jednání řídícího výboru a spolupráce se všemi partnery spolupráce se všemi vodoprávními úřady v území, zaměřená na řešení vypouštění nečištěných odpadních vod do vod povrchových s důrazem na důsledné napojování obyvatel a jiných subjektů na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod. dlouhodobě je prováděna metodická pomoc obcím (řešení problémů v rámci oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod, získávání dotací na realizaci kanalizací a ČOV a staveb protipovodňové a protierozní ochrany, metodika k připojování obyvatel na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod apod.) pravidelná informovat veřejnosti o vývoji a jednotlivých krocích, které v rámci projektu Čisté povodí Svratky probíhají.

14 Děkuji za pozornost a přeji všem postupné snižování obsahu živin v povrchových vodách a čistou vodu bez sinic.


Stáhnout ppt "Realizace opatření ve vazbě na projekt „Čisté povodí Svratky“"

Podobné prezentace


Reklamy Google