Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2014"— Transkript prezentace:

1 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2014

2 Obsah semináře POV 2014 – Oblasti podpory OP1 a OP 2
formuláře žádostí, povinné přílohy (schválení podání žádosti v ZOK), ISPROFIN RA 80, 81 a 82, vlastnictví, formulář aktivita obce, investice/neinvestice, smlouvy, hodnotící kritéria Závěrečná zpráva /vyúčtování/ Další aktivity OSR pro rozvoj venkova v r. 2014 Soutěž Vesnice roku 2014 – harmonogram, příručka Aktivity v rámci Celostátní sítě pro venkov (semináře) Prezentace venkova na veletrzích (Urbis Invest, Regioninvest) Projekt CeSR Diskuse Závěr

3

4

5

6 Harmonogram Programu obnovy venkova 2014
Projednání návrhu POV 2014 v Komisi pro rozvoj venkova a zemědělství: Schválení podmínek ROK: Schválení oblastí podpory v ZOK Vyhlášení programu: Podávání žádostí: – (do 15:00 hod) Hodnocení žádostí: 7. a Projednání navržených žádostí k podpoře ROK: Schválení navržených žádostí k podpoře ZOK: Podpis smluv do .

7 Rozdělení do jednotlivých oblastí podpory
Schválená alokace Kč – vychází z rozpočtu OK na rok 2014 Rozdělení do jednotlivých oblastí podpory: OP 1 …………………. 82 % ………………… 9,84 mil. Kč OP 2 …………………. 18 % ………………… 2,16 mil. Kč .

8 Oblast podpory č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Výše poskytnuté podpory: 82 % z celkového objemu pro POV 2014 (9,84 mil. Kč) Oprávnění žadatelé: obce do 600 obyvatel na území Olomouckého kraje. Podporované aktivity: a) výstavba, rekonstrukce, oprava místních komunikací a chodníků b) výstavba, rekonstrukce, oprava staveb v majetku obce c) výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu d) příprava a/nebo realizace protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci apod., včetně projektové dokumentace) Výše příspěvku: Minimální částka: ,- Kč Maximální částka: ,- Kč Procentní sazba: maximálně do 50 % celkových vhodných výdajů projektu

9 Oblast podpory č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace
Výše poskytnuté podpory: 18 % z celkového objemu pro POV 2014 ( 2,16 mil. Kč) Oprávnění žadatelé: obce do 600 obyvatel na území Olomouckého kraje. Podporované aktivity: a) územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“), zpracování návrhu územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, tj. i posouzení SEA, NATURA pokud se zpracovává, včetně doplněných průzkumů a rozborů b) zpracování změny územního plánu jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území (např. živelná pohroma apod.) c) úprava stávající ÚPD dle § 188 stavebního zákona d) Zpracování územní studie. územní plány musí být zpracovány dle doporučené metodiky pro digitální zpracování územních plánů MINIS 22 vydané oddělením územního plánu a stavebního řádu Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje. Metodika MINIS 22 je k dispozici na internetových stránkách Olomouckého kraje/Územní plánování. Výše příspěvku: Minimální částka: ,- Kč Maximální částka: ,- Kč Procentní sazba: maximálně do 50 % celkových výdajů projektu

10 Podmínky + Žádost o dotaci a její hodnocení (soubory)
Hodnotící kritéria OP 1 a OP 3 (POV 2013) č. Kritérium Bodová hodnota kritéria 1 Počet místních částí obce (včetně obce žadatele) 3 - 5 5 Počet místních částí obce (včetně obce žadatele) 6 a více 8 2 Velikost žadatele - obec nebo obce, kde je projekt realizován, má od 551 do 600 obyvatel Velikost žadatele - obec nebo obce, kde je projekt realizován, má od 501 do 550 obyvatel 4 Velikost žadatele - obec nebo obce, kde je projekt realizován, má od 401 do 500 obyvatel 6 Velikost žadatele - obec nebo obce, kde je projekt realizován, má od 301 do 400 obyvatel Velikost žadatele - obec nebo obce, kde je projekt realizován, má od 201 do 300 obyvatel 10 Velikost žadatele - obec nebo obce, kde je projekt realizován, má od 151 do 200 obyvatel 12 Velikost žadatele - obec nebo obce, kde je projekt realizován, má od 101 do 150 obyvatel 14 Velikost žadatele - obec nebo obce, kde je projekt realizován, má do 100 obyvatel 15 3 Rozloha podporovaného území (velikost katastrů) do 300 ha Rozloha podporovaného území (velikost katastrů) od 301do 1000 ha Rozloha podporovaného území (velikost katastrů) nad 1000 ha Žadatel předchozí 3 roky příspěvek: obdržel neobdržel 16 24 Aktivita obce v rámci obnovy venkova (viz. příloha žádosti č. 3) – platí pro OP 1 Obec má schválené zadání v ZO (viz příloha žádosti č.4) – platí pro OP 2 0 - 15 Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem, ve kterém bude projekt realizován, dosahuje méně než 110 % průměrné míry nezaměstnanosti v Olomouckém kraji Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem, ve kterém bude projekt realizován, dosahuje 110,1 – 130 % průměrné míry nezaměstnanosti v Olomouckém kraji Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem, ve kterém bude projekt realizován, dosahuje více jak 130,1 % průměrné míry nezaměstnanosti v Olomouckém kraji 7 Obec sousedí s vojenským výcvikovým prostorem Daňové příjmy obce na jednoho obyvatele v roce 2013 do Kč 9 Obec provozuje základní a mateřskou školu Bodový zisk celkem 100 Podmínky + Žádost o dotaci a její hodnocení (soubory) Podmínky Formulář žádosti (OP1, OP2) a přílohy (OP1, OP2) Isprofin /investice, neinvestice/ Hodnotící kritéria Nezaměstnanost /tabulka/ Smlouva Závěrečná zpráva (kontrolní oddělení)

11 Hodnotitelské dvojice
Žádosti hodnotí členové Komise pro rozvoj venkova a zemědělství Olomouckého kraje Hodnotitelské dvojice Leoš Hannig Jakub Martínek, DiS. Ing. Radomír Komínek Ing. Augustin Bitara Ing. Mojmír Sokol Ladislav Sypko Ing. Jan Beneš Ing. Roman Beneš Mgr. Marta Husičková Ing. Josef Kopečný Marcela Skácelová Vladislav Škrabal RNDr. Martin Tichý Mgr. Ivo Slavotínek Ing. Lubomír Sehnula Milada Vašíčková Jaromír Malý Bc. Miloslav Šmída

12 Další aktivity Odboru strategického rozvoje
Spolupráce a spolufinancování aktivit Soutěž Vesnice roku – krajské kolo Soutěž Regionální potravina OK Farmářské trhy v Šumperku a Olomouci Podpora KIS – Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Podpora regionálních značek Realizované aktivity Konzultační místo OPPS ČR-PR, Program švýcarsko-české spolupráce, EHP Norsko Setkání mikroregionů Projekt „Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech“ - CesR

13 Vesnice Olomouckého kraje roku 2014
Cíl: - snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnění rozmanitosti a pestrosti uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova - snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci Vyhlašovatelé: SPOV ČR, MMR, SMO ČR, MZe Podmínky: Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně obyvatel se zpracovaným vlastním strategickým dokumentem zabývajícím se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Podání žádostí: Ocenění: - Zlatá stuha – vítěz krajského kola (za vítězství v krajském kole); - Modrá stuha – za společenský život; - Bílá stuha – za činnost mládeže; - Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí; - Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

14 Vesnice Olomouckého kraje roku 2014
V letošním roce uvolnil OK na soutěž VR 500 tis. Kč. 1., 2., a 3. místo v krajském kole soutěže obdrží finanční dar ve výši 100 tis. Kč OK dále uděluje speciální finanční ocenění čtyřem obcím ve výši 50 tis. Kč OK se podílí také na spolufinancování nákladů na uspořádání slavnostního vyhlášení vítězů krajského kola soutěže ve vítězné obci částkou ve výši 100 tis. Kč. Na vyhotovení publikace „Vesnice Olomouckého kraje roku 2014“ bylo vyčleněno 45 tis. Kč formou spolupráce se Školou obnovy venkova OK Hodnocení krajských kol: Hodnocení celostátního kola soutěže: Vyhlášení výsledků celostátního kola: v Luhačovicích Slavnostní předávání ocenění celostátního kola ve vítězné vesnici:

15 Aktivity CSPV Schváleny dva semináře:
Koncepční příprava OK na dotační politiku EU Koncepční příprava OK na dotační politiku EU, ČR a OK pro období integrované rozvojové strategie obcí, mikroregionů, MAS, kraje 2 vzdělávací workshopy (květen a září 2014) Společná zemědělská politika EU Společná zemědělská politika EU ve vztahu k rozvoji venkova a uplatnění metody LEADER, dopad na aktéry rozvoje venkova, příklady dobré praxe 2 vzdělávací workshopy (březen a listopad 2014)

16 Prezentace venkova na veletrzích
Veletrh RegionInvest podzim 2014 každoroční prezentace vítězných obcí krajského kola soutěže Vesnice roku prezentují starostové a další představitelé vítězných obcí promítání fotografií a krátkých videí náklady – pouze registrační poplatek, ostatní zajišťuje kraj

17 Projekt CesR Projekt meziregionální spolupráce v rozvoji venkova
CesR – znamená Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech (anglicky Cooperatives of Employment and Services in Rural areas) projekt realizovaný v Interregu IVC cíl-příprava venkova na novou kohezní politiku 2014+ zpracování akčního plánu Koncepce rozvoje venkova a zemědělství

18 Děkuji za pozornost! Ing. Michaela Snášelová
Tel.: , Ing. Adéla Klásová Tel.: ,


Stáhnout ppt "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google