Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Ing. Rostislav Hošek Odbor Řídící orgán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Ing. Rostislav Hošek Odbor Řídící orgán."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Ing. Rostislav Hošek Odbor Řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství ČR

2 Osa 4 Budování místních kapacit pro zaměstna- nost a diverzifikaci Priority pro rozvoj venkova v období 2007 - 2013 Osa 2 Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa 3 Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace Osa 1 Zlepšování konkurence- schopnosti zemědělství a krajiny I n i c i a t i v a L E A D E R I n i c i a t i v a L E A D E R Podpora zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků sleduje především (v Ose 3) rozvoj aktivit se zaměřením na oblast doplňkové a řemeslné výroby, služeb a výstavbu decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie.

3  Popis opatření Podpora je určena na zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování služeb bez omezení sektoru. Dle doporučení komise č. 2003/361/ES je mikropodnik definován jako podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat nebo roční účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. EUR. Záměr A - na zakládání nových mikropodniků v oblasti drobné výroby, rozvoj aktivit se zaměřením na oblast doplňkové a řemeslné výroby a služeb pro hospodářství a obyvatelstvo na základě zkušeností z přidružené výroby. Záměr B - bude podporována zejména výstavba decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie, zejména navazující na zemědělskou nebo lesnickou výrobu a péči o přírodu a krajinu.

4  Popis opatření Podpora je určena na zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování služeb bez omezení sektoru. Dle doporučení komise č. 2003/361/ES je mikropodnik definován jako podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat nebo roční účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. EUR.

5  Záměry Záměr A - na zakládání nových mikropodniků v oblasti drobné výroby, rozvoj aktivit se zaměřením na oblast doplňkové a řemeslné výroby a služeb pro hospodářství a obyvatelstvo na základě zkušeností z přidružené výroby. Záměr B - bude podporována zejména výstavba decentra- lizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie, zejména navazující na zemědělskou nebo lesnickou výrobu a péči o přírodu a krajinu. B1 Výstavba a modernizace bioplynové stanice B2 Výstavba a modernizace kotelen, výtopen a tepláren na biomasu B3 Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (pelety, peletky, brikety)

6  Příjemci podpory Záměr A ofyzické i právnické osoby (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků Záměr B ofyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

7  Kritéria přijatelnosti oProjekt může být realizován v obci do 2000 obyvatel na území České republiky. V případě výstavby decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (záměr B) může být projekt realizován na území celé České republiky kromě hlavního města Prahy. oProjekt je v souladu s příslušnou právní úpravou České republiky a Evropské unie. oŽadatel musí splňovat definici příjemce pomoci stanovenou pro příslušné opatření/záměr. oŽadatel nečerpá finanční prostředky na stejný účel nebo na předmět, pro který je požadována finanční pomoc, z rozpočtu kapitoly MZe, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů (např. nesmí obdržet úvěr s podporou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., z Programů pomoci malého a středního podnikání prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. apod.) nebo jiných fondů Evropské unie.

8  Kritéria přijatelnosti (pokračování) oProjekt musí splňovat účel a rozsah opatření/záměru. oŽadatel prokázal spolehlivost prostřednictvím výpočtu finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje přesahují 1 000 000 Kč. oŽadatel prokázal ekonomickou životaschopnost projektu v případě, že způsobilé výdaje přesahují 5 000 000 Kč. oProjekt se nevztahuje na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES. oV případě záměru B (B2) je možné spalovat pouze čistou biomasu bez přídavku fosilních paliv či jiných materiálů.

9  Druh a výše dotace oDruh dotace: přímá nenávratná dotace oZpůsob financování: podílové financování oVýše dotace: maximální výše dotace činí: oMinimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč oMíra podpory EU činí max.75%, národní veřejné zdroje činí max.25%

10  Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Záměr A orekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků v oblasti hospodářské struktury výroby mimozemědělského podnikání v rámci rozvoje drobné výroby, řemesel, obchodních a jiných místních služeb (stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství) oúprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (např. odstavná stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství v oblasti výroby, řemesel obchodních a jiných služeb) onákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků

11  Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování (pokračování) onákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost opořízení výpočetní techniky oprojektová dokumentace otechnická dokumentace související se stavebním povolením onákup budov a staveb v souvislosti s projektem do 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu onákup pozemků do 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu

12  Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Záměr B – B1 Výstavba a modernizace bioplynové stanice orekonstrukce a modernizace objektu či přestavba objektu na bioplynovou stanici (stavební materiál, stavební a zemní práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, úprava povrchů v areálu bioplynové stanice) onová výstavba objektu bioplynové stanice opořízení, instalace a zprovoznění příslušných strojních, technologických a regulačních systémů bioplynové stanice včetně doprovodných inženýrských sítí a rozvodů oprojektová dokumentace otechnická dokumentace související se stavebním povolením onákup pozemků v souvislosti s projektem do 10% z celkových způsobilých výdajů projektu onákup budov a staveb v souvislosti s projektem do 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu

13  Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování – B2 Výstavba a modernizace kotelen, výtopen a tepláren – B2 Výstavba a modernizace kotelen, výtopen a tepláren na biomasu orekonstrukce a modernizace objektu či přestavba objektu na kotelnu, výtopnu či teplárnu na biomasu (stavební materiál, stavební a zemní práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, úprava povrchů v areálu příslušného zařízení) onová výstavba objektu kotelny, výtopny či teplárny na biomasu opořízení, instalace a zprovoznění příslušných strojních, technologických a regulačních systémů kotelny, výtopny či teplárny na biomasu včetně doprovodných inženýrských sítí a rozvodů oprojektová dokumentace otechnická dokumentace související se stavebním povolením onákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu onákup budov a staveb v souvislosti s projektem do 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu

14  Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování – B3 Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv orekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (stavební materiál, stavební a zemní práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, úprava povrchů v areálu příslušného zařízení) onová výstavba objektu zařízení pro výrobu tvarovaných biopaliv opořízení, instalace a zprovoznění příslušných strojních, technologických a regulačních systémů zařízení pro výrobu tvarovaných biopaliv včetně doprovodných inženýrských sítí a rozvodů oprojektová dokumentace otechnická dokumentace související se stavebním povolením onákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu onákup budov a staveb v souvislosti s projektem do 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu

15  Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování oinvestice do rizikových kapitálových fondů, úvěrových a záručních fondů onáklady na právní poradenství, notářské služby onáklady na bankovní záruky onákup použitého zařízení onákup mobilních dopravních prostředků onákup pozemků za cenu vyšší než 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt onákup budov za cenu vyšší než 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt oprodej a zpětný leasing oleasing v případě podpory pronajímateli opůjčky a úroky z půjček oDPH pro plátce, pokud mu vzniká nárok na vrácení DPH v souvislosti s projektem ojiné daně a poplatky oprovozní náklady oodpisy hmotného a nehmotného majetku oúčetnictví projektu

16  Bodovací kriteria Záměr A

17  Bodovací kriteria Záměr B B1 Výstavba a modernizace bioplynové stanice

18  Bodovací kriteria Záměr B B2 Výstavba a modernizace kotelen, výtopen a tepláren na biomasu

19  Bodovací kriteria Záměr B B3 Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

20  Monitorovací indikátory oV tomto opatření žadatel nevyplňuje žádné monitorovací indikátory

21  Závazný přehled max. hodnot některých způsobilých výdajů Záměr A

22  Závazný přehled max. hodnot některých způsobilých výdajů Záměr B B1 Výstavba a modernizace bioplynové stanice

23  Závazný přehled max. hodnot některých způsobilých výdajů Záměr B B2 Výstavba a modernizace kotelen, výtopen a tepláren na biomasu

24  Závazný přehled max. hodnot některých způsobilých výdajů Záměr B B3 Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

25  Specifické podmínky oNařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a jeho prováděcí předpisy oNařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a jeho prováděcí předpisy oRozhodnutí Rady (ES) č. 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 – 2013) oNařízení Komise 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu

26  Platná právní úprava oNařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a jeho prováděcí předpisy oNařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a jeho prováděcí předpisy oRozhodnutí Rady (ES) č. 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 – 2013) oNařízení Komise 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu oZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ze dne 14. 3. 2006 s platností od 1. 1. 2007 oZákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

27  Platná právní úprava (pokračování) oZákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů oZákon č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých zákonů oZákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů osouvisející předpisy oZákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s platností od 1. 7. 2006 oZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů oZákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií oVyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

28 Děkuji za pozornost a další informace lze získat: Ing. Rostislav Hošek odbor Řídící orgán EAFRD – MZe ČR tel.221 812 015, fax 221 812 165 tel.221 812 015, fax 221 812 165 Těšnov 17 117 05 Praha 1 E-mail: rostislav.hosek@mze.cz rostislav.hosek@mze.cz


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Ing. Rostislav Hošek Odbor Řídící orgán."

Podobné prezentace


Reklamy Google