Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Regionální operační programy Daniel Braun Šance pro obce s (židovskými) památkami.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Regionální operační programy Daniel Braun Šance pro obce s (židovskými) památkami."— Transkript prezentace:

1 1 Regionální operační programy Daniel Braun Šance pro obce s (židovskými) památkami

2 2 Potenciál a bariéry jeho využití •Důvody nedostatečného využití - špatný technický stav památek - nízká úroveň infrastruktury a služeb •Dopady nedostatečného využití - menší návštěvnost - nižší výdaje návštěvníků - menší délka pobytu

3 3 Strukturální fondy – šance pro památky (zaměření na ROPy)

4 4 Průměrná roční alokace na SF a FS (mld. Kč)

5 5 Alokace operačních programů Operační program stav k září 2006mil. € Podnikání a inovace3 041 Životní prostředí5 176 Výzkum a vývoj pro inovace2 070 Doprava5 564 Integrovaný operační program1 941 Regionální operační programy3 429 Technická pomoc258 Lidské zdroje a zaměstnanost2 588 Vzdělávání pro konkurenceschopnost1 811 Praha - Konkurenceschopnost297 Praha - Adaptabilita121 Celkem26 296

6 6 ROPy – zdroj financování •7 regionálních operačních programů (ROP) - Střední Čechy, Jihozápad, Severovýchod, Střední Morava, Jihovýchod, Moravskoslezsko, Severozápad •Hlavní cíl = zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory •Řízení = samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti

7 7 Indikativní alokace prostředků z fondů EU pro ROP v cíli Konvergence

8 8 Na co lze čerpat dotace? Dopravní dostupnost a obslužnost výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a místních komunikací, výstavba stezek pro bezmotorovou dopravu, infrastruktura pro potřeby veřejné dopravy - dopravní terminály, železniční stanice, zastávky, informační systémy, pořízení vozidel veřejné dopravy, výstavba, modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť Rozvoj území příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby, revitalizace centra města a památkových zón, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, objektů sociální a vzdělávacích infrastruktury, stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží Regionální rozvoj podnikání modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání včetně brownfields, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu, podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky firem, škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů Rozvoj cestovního ruchu výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení, rekonstrukce, modernizace a rozvoj ubytovacích kapacit rozšíření o návazné služby (sportovní zařízení vč. půjčoven sportovních potřeb, wellness služby, zábavní centra apod.), rekonstrukce kulturní či technické památky nebo kulturní zajímavosti pro využití v cestovním ruchu

9 9 Posloupnost a funkce programových dokumentů •Operační program  Obsahuje popis prioritních os + indikativní seznam aktivit v hlavních oblastech podpor •Prováděcí dokument  Konkretizuje zaměření a mechanismy podpory v jednotlivých oblastech podpor •Prováděcí manuály  Specifikuje podmínky podpory v jednotlivých fázích projektového cyklu (ve vztahu k žadatelům a příjemcům podpory) nebo způsob administrace a řízení podpory (ve vztahu k administrátorům programu)

10 10 Novinky •zjednodušení při proplácení – průběžné proplácení •zvýšení podílu zdrojů EU až na 85% •do roku 2010 platí pravidlo n+3 •vznik Regionální rady na základě zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje •v každém regionu NUTS II •ze zákona řídící orgán ROP

11 11 Příklad ROP Střední Čechy

12 12 Prioritní osy ROP Střední Čechy Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 – DopravaPrioritní osa 2 – Cestovní ruch Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst Prioritní osa 4 – Technická pomoc 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 4.2 Informovanost a publicita programu 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů 3.3 Rozvoj venkova

13 13 Finanční alokace ROP Střední Čechy Číslo priority/ opatření Název priority / opatření EU (v Kč) 1Doprava , Regionální dopravní infrastruktura , Udržitelné formy veřejné dopravy ,85 2Cestovní ruch , Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu , Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu , Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje ,96 3Integrovaný rozvoj území , Rozvoj regionálních center , Rozvoj měst , Rozvoj venkova ,21 4Technická pomoc , Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu , Informovanost a publicita programu , Absorpční kapacita regionálních aktérů ,58 CELKEM ,00

14 14 Prioritní osa 2 – cestovní ruch Globální cíl: zvýšit návštěvnost a prodloužit délku pobytu návštěvníků v regionu prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb a infrastruktury CR a zefektivnění regionální spolupráce a propagace. Oblasti podpory: •2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu •2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu •2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

15 15 Prioritní osa 2 – cestovní ruch Příjemci •kraj •organizace zřizované kraji a obcemi •obce •dobrovolné svazky obcí •malí a střední podnikatelé (pouze subjekty podnikající v oblasti CR + minimálně 2letou podnikatelskou historií) •nestátní neziskové organizace •zájmová sdružení právnických osob •Hospodářská komora ČR a její složky

16 Podnikatelská infrastruktura a služby CR Podporované aktivity:  vybudování nového ubytovacího zařízení nebo rozšíření či modernizace stávajícího ubytovacího zařízení za účelem zvýšení ubytovacího standardu včetně případných stravovacích služeb  rozšíření nabídky doplňkových služeb ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu nebo atraktivitu CR  vybudování, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR

17 Veřejná infrastruktura a služby CR Podporované aktivity:  budování turistických stezek, cyklostezek a cyklotras s využitím pro CR včetně doprovodné infrastruktury  rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu  rekonstrukce a revitalizace kulturních památek regionálního významu (tzn. mimo seznam definovaný MK ČR) se záměrem využití pro CR včetně návazné infrastruktury  budování, obnova nebo rekonstrukce objektů určených pro CR  zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci  ubytovací zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR  doprovodné aktivity – výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací, cest, parkovacích míst a odpočívadel navazujících na atraktivity nebo infrastrukturu CR řešenou v projektu

18 Propagace a řízení turistických destinací Podporované aktivity:  tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nástrojů turistických destinací  prezentace turistických destinací (např. na veletrzích CR)  zajištění a propagace pravidelných kulturních a sportovních akcí min. regionálního charakteru s významným dopadem na rozvoj CR (např. obnova zaniklých akcí a tradic)  podpora iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistických destinacích  organizace konferencí a seminářů o cestovním ruchu

19 19 Konkrétní oblast podpory: ROP Jihozápad P 3 Rozvoj cestovního ruchu 3.2. Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu •Aktivity - oprava a rekonstrukce památek včetně aktivit pro nové využití v oblasti cestovního ruchu; revitalizace památkově chráněných území •Příjemci - kraje, města a obce, resp. jimi zřizované a zakládané organizace, sdružení obcí, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, sdružení právnických osob, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby

20 20 Ostatní ROPy – kulturní památky •ROP Severozápad P2 Integrovaná podpora místního rozvoje 2.1. Budování kapacity pro místní rozvoj a informovanost a osvěta veřejnosti Aktivity •rekonstrukce a obnova historických a kulturních památek (bez vazby na cestovní ruch) P4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Aktivity •revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví

21 21 Ostatní ROPy – kulturní památky •ROP Severovýchod P3 Cestovní ruch 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Aktivity •revitalizace kulturně-historických a technických památek, •realizace navigačních systémů k památkám, •propagace realizovaných projektů, •budování parkovacích kapacit pro návštěvníky

22 22 Ostatní ROPy – kulturní památky •ROP Jihovýchod P2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Aktivity •rekonstrukce a obnova kulturních památek s následným zpřístupněním veřejnosti a využitím pro potřeby cestovního ruchu, •rekonstrukce či výstavba přístupových komunikací (včetně souvisejících parkovišť a chodníků) k turisticky využitelným objektům a kulturním památkám •marketingové a informační kampaně zaměřené na propagaci regionu

23 23 Ostatní ROPy – kulturní památky •ROP Střední Morava P3 Cestovní ruch 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.2 Veřejná infrastruktura a služby 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby Aktivity •rekonstrukce kulturní (např. architektonicky cenného objektu) či technické památky nebo kulturní zajímavosti včetně návazné infrastruktury

24 24 Ostatní ROPy – kulturní památky •ROP Moravskoslezsko P2 Podpora prosperity regionu 2.2 Rozvoj cestovního ruchu - Dílčí oblast: Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu P3 Rozvoj měst 3.1 Rozvojové póly regionu a 3.2 Subregionální centra Aktivity •Revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických zajímavostí, industriálních památek a kulturního dědictví pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu •Regenerace památkových objektů, zejména v centrech měst i dalších lokalitách, posílení infrastruktury pro cestovní ruch a zvyšování turistické atraktivity tvorbou produktů cestovního ruchu včetně navazujících investic


Stáhnout ppt "1 Regionální operační programy Daniel Braun Šance pro obce s (židovskými) památkami."

Podobné prezentace


Reklamy Google