Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Regionální operační programy Daniel Braun Šance pro obce s (židovskými) památkami.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Regionální operační programy Daniel Braun Šance pro obce s (židovskými) památkami."— Transkript prezentace:

1 1 Regionální operační programy Daniel Braun Šance pro obce s (židovskými) památkami

2 2 Potenciál a bariéry jeho využití •Důvody nedostatečného využití - špatný technický stav památek - nízká úroveň infrastruktury a služeb •Dopady nedostatečného využití - menší návštěvnost - nižší výdaje návštěvníků - menší délka pobytu

3 3 Strukturální fondy – šance pro památky (zaměření na ROPy)

4 4 Průměrná roční alokace na SF a FS (mld. Kč)

5 5 Alokace operačních programů Operační program stav k září 2006mil. € 2007 - 2013 Podnikání a inovace3 041 Životní prostředí5 176 Výzkum a vývoj pro inovace2 070 Doprava5 564 Integrovaný operační program1 941 Regionální operační programy3 429 Technická pomoc258 Lidské zdroje a zaměstnanost2 588 Vzdělávání pro konkurenceschopnost1 811 Praha - Konkurenceschopnost297 Praha - Adaptabilita121 Celkem26 296

6 6 ROPy – zdroj financování •7 regionálních operačních programů (ROP) - Střední Čechy, Jihozápad, Severovýchod, Střední Morava, Jihovýchod, Moravskoslezsko, Severozápad •Hlavní cíl = zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory •Řízení = samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti

7 7 Indikativní alokace prostředků z fondů EU pro ROP v cíli Konvergence

8 8 Na co lze čerpat dotace? Dopravní dostupnost a obslužnost výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a místních komunikací, výstavba stezek pro bezmotorovou dopravu, infrastruktura pro potřeby veřejné dopravy - dopravní terminály, železniční stanice, zastávky, informační systémy, pořízení vozidel veřejné dopravy, výstavba, modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť Rozvoj území příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby, revitalizace centra města a památkových zón, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, objektů sociální a vzdělávacích infrastruktury, stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží Regionální rozvoj podnikání modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání včetně brownfields, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu, podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky firem, škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů Rozvoj cestovního ruchu výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení, rekonstrukce, modernizace a rozvoj ubytovacích kapacit rozšíření o návazné služby (sportovní zařízení vč. půjčoven sportovních potřeb, wellness služby, zábavní centra apod.), rekonstrukce kulturní či technické památky nebo kulturní zajímavosti pro využití v cestovním ruchu

9 9 Posloupnost a funkce programových dokumentů •Operační program  Obsahuje popis prioritních os + indikativní seznam aktivit v hlavních oblastech podpor •Prováděcí dokument  Konkretizuje zaměření a mechanismy podpory v jednotlivých oblastech podpor •Prováděcí manuály  Specifikuje podmínky podpory v jednotlivých fázích projektového cyklu (ve vztahu k žadatelům a příjemcům podpory) nebo způsob administrace a řízení podpory (ve vztahu k administrátorům programu)

10 10 Novinky •zjednodušení při proplácení – průběžné proplácení •zvýšení podílu zdrojů EU až na 85% •do roku 2010 platí pravidlo n+3 •vznik Regionální rady na základě zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje •v každém regionu NUTS II •ze zákona řídící orgán ROP

11 11 Příklad ROP Střední Čechy

12 12 Prioritní osy ROP Střední Čechy Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 – DopravaPrioritní osa 2 – Cestovní ruch Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst Prioritní osa 4 – Technická pomoc 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 4.2 Informovanost a publicita programu 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů 3.3 Rozvoj venkova

13 13 Finanční alokace ROP Střední Čechy Číslo priority/ opatření Název priority / opatření EU (v Kč) 1Doprava8 430 984 292,12 1.1.Regionální dopravní infrastruktura5 058 590 575,27 1.2.Udržitelné formy veřejné dopravy3 372 393 716,85 2Cestovní ruch2 918 417 639,58 2.1.Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu875 525 291,87 2.2.Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu1 751 050 583,75 2.3. Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 291 841 763,96 3Integrovaný rozvoj území4 312 772 734,05 3.1.Rozvoj regionálních center431 277 273,40 3.2.Rozvoj měst2 587 663 640,43 3.3.Rozvoj venkova1 293 831 820,21 4Technická pomoc551 256 665,25 4.1.Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu303 191 165,89 4.2.Informovanost a publicita programu82 688 499,79 4.3.Absorpční kapacita regionálních aktérů165 376 999,58 CELKEM16 213 431 331,00

14 14 Prioritní osa 2 – cestovní ruch Globální cíl: zvýšit návštěvnost a prodloužit délku pobytu návštěvníků v regionu prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb a infrastruktury CR a zefektivnění regionální spolupráce a propagace. Oblasti podpory: •2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu •2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu •2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

15 15 Prioritní osa 2 – cestovní ruch Příjemci •kraj •organizace zřizované kraji a obcemi •obce •dobrovolné svazky obcí •malí a střední podnikatelé (pouze subjekty podnikající v oblasti CR + minimálně 2letou podnikatelskou historií) •nestátní neziskové organizace •zájmová sdružení právnických osob •Hospodářská komora ČR a její složky

16 16 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby CR Podporované aktivity:  vybudování nového ubytovacího zařízení nebo rozšíření či modernizace stávajícího ubytovacího zařízení za účelem zvýšení ubytovacího standardu včetně případných stravovacích služeb  rozšíření nabídky doplňkových služeb ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu nebo atraktivitu CR  vybudování, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR

17 17 2.2 Veřejná infrastruktura a služby CR Podporované aktivity:  budování turistických stezek, cyklostezek a cyklotras s využitím pro CR včetně doprovodné infrastruktury  rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu  rekonstrukce a revitalizace kulturních památek regionálního významu (tzn. mimo seznam definovaný MK ČR) se záměrem využití pro CR včetně návazné infrastruktury  budování, obnova nebo rekonstrukce objektů určených pro CR  zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci  ubytovací zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR  doprovodné aktivity – výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací, cest, parkovacích míst a odpočívadel navazujících na atraktivity nebo infrastrukturu CR řešenou v projektu

18 18 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Podporované aktivity:  tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nástrojů turistických destinací  prezentace turistických destinací (např. na veletrzích CR)  zajištění a propagace pravidelných kulturních a sportovních akcí min. regionálního charakteru s významným dopadem na rozvoj CR (např. obnova zaniklých akcí a tradic)  podpora iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistických destinacích  organizace konferencí a seminářů o cestovním ruchu

19 19 Konkrétní oblast podpory: ROP Jihozápad P 3 Rozvoj cestovního ruchu 3.2. Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu •Aktivity - oprava a rekonstrukce památek včetně aktivit pro nové využití v oblasti cestovního ruchu; revitalizace památkově chráněných území •Příjemci - kraje, města a obce, resp. jimi zřizované a zakládané organizace, sdružení obcí, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, sdružení právnických osob, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby

20 20 Ostatní ROPy – kulturní památky •ROP Severozápad P2 Integrovaná podpora místního rozvoje 2.1. Budování kapacity pro místní rozvoj a informovanost a osvěta veřejnosti Aktivity •rekonstrukce a obnova historických a kulturních památek (bez vazby na cestovní ruch) P4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Aktivity •revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví

21 21 Ostatní ROPy – kulturní památky •ROP Severovýchod P3 Cestovní ruch 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Aktivity •revitalizace kulturně-historických a technických památek, •realizace navigačních systémů k památkám, •propagace realizovaných projektů, •budování parkovacích kapacit pro návštěvníky

22 22 Ostatní ROPy – kulturní památky •ROP Jihovýchod P2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Aktivity •rekonstrukce a obnova kulturních památek s následným zpřístupněním veřejnosti a využitím pro potřeby cestovního ruchu, •rekonstrukce či výstavba přístupových komunikací (včetně souvisejících parkovišť a chodníků) k turisticky využitelným objektům a kulturním památkám •marketingové a informační kampaně zaměřené na propagaci regionu

23 23 Ostatní ROPy – kulturní památky •ROP Střední Morava P3 Cestovní ruch 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.2 Veřejná infrastruktura a služby 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby Aktivity •rekonstrukce kulturní (např. architektonicky cenného objektu) či technické památky nebo kulturní zajímavosti včetně návazné infrastruktury

24 24 Ostatní ROPy – kulturní památky •ROP Moravskoslezsko P2 Podpora prosperity regionu 2.2 Rozvoj cestovního ruchu - Dílčí oblast: 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu P3 Rozvoj měst 3.1 Rozvojové póly regionu a 3.2 Subregionální centra Aktivity •Revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických zajímavostí, industriálních památek a kulturního dědictví pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu •Regenerace památkových objektů, zejména v centrech měst i dalších lokalitách, posílení infrastruktury pro cestovní ruch a zvyšování turistické atraktivity tvorbou produktů cestovního ruchu včetně navazujících investic


Stáhnout ppt "1 Regionální operační programy Daniel Braun Šance pro obce s (židovskými) památkami."

Podobné prezentace


Reklamy Google