Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN"— Transkript prezentace:

1 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN
Opakování 5.ročník 1.-9.

2 Ferdinand I. Habsburský
Nástup Habsburků na český trůn (1526) – Ferdinand I. Habsburský, upřednostňování katolické víry. Docházelo ke sporům mezi Habsburky a českou šlechtou – omezování jejich práv a svobod.

3 Pražská defenestrace – zástupci českých stavů jednali na Pražském hradě s královskými místodržícími, dva císařští úředníci vyhozeni z okna. Fridrich Falcký - zvolen českými stavy na český trůn („zimní král“)

4 8. Listopad 1620 – střet císařského vojska s vojskem českých pánů na Bílé hoře. Habsburkové zvítězili. Poprava dvaceti sedmi pánů - vůdců stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze. Rekatolizace - katolické náboženství se stalo jediným povoleným. Lidé, kteří se nechtěli podvolit, museli odejít do zahraničí. Nastala doba temna - Habsburkové vládli v našich zemích dalších 300 let.

5 Třicetiletá válka Evropský ozbrojený konflikt - vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci jiných vyznání, boj evropských zemí o politickou nadvládu. Vleklá a rozsáhlá válka – země střední Evropy zpustošeny, obrovský úbytek obyvatelstva. Vestfálský mír - konec války

6 Život na zámku – šlechta - zámky a paláce
K zámku patřily panské dvory se sýpkami, rybníky, mlýny a pivovary. Služebnictvo, úředníci, drábové, panští myslivci a další služebníci. Život poddaných - polovinu týdne pracovali na panském a museli platit vrchnosti poplatky. Bez souhlasu vrchnosti se nesměli stěhovat, ženit, prodat své pole ani výrobky. Byli povinováni vojenskou službou.

7 Vzpoura Chodů – Jan Sladký Kozina.
Poddaní se začali bouřit – několik selských povstání - potlačena. "Lomikare, Lomikare. Do roka a do dne zvu tě Lomikare na Boží súd."

8 Život ve městě - rozkvět měst jako center řemesel a obchodu, rozvíjení domácí výroby – jarmarky.
městské obyvatelstvo - mistři, kupci – vlastní hospodářství, nádeníci, služky, učedníci, chudina. Špatná hygiena – morové epidemie, požáry

9 Otázky Kdy byla bitva na Bílé hoře? Která vojska se tam střetla?
Kdo byl Fridrich Falcký? Který rod nastoupil na český trůn po bitvě na Bílé hoře a na jak dlouho ? Jakou prosazovali náboženskou víru? Jak Habsburkové potrestali vůdce stavovského povstání? V kterých letech probíhala třicetiletá válka, když znáte rok jejího ukončení? Čím byli povinováni poddaní vůči vrchnostem? Kdo tvořil obyvatele měst?

10 Barokní doba K prosazování katolictví napomáhá i nový umělecký sloh: Baroko z Itálie, které se snažilo působit na city lidí pomocí náboženských témat. Hudba – varhanní skladby a první opery. Mnoho muzikantů odchází do ciziny ( „Co Čech – to muzikant“) Procesí a poutě – k získání i méně aktivních věřících Poutní místa – žil tam některý svatý, zjevuje se Panna Maria, zázračný pramen… Člověk byl svázán s kat.církví od křtu přes svatbu až k pohřbu. Hlavně církevní stavby – kaple, chrámy, kostely a kláštery Zdobeny sochařskými a malířskými díly - zachycen výraz: bolest, radost, strach, náboženská pokora. Morové sloupy, sochy svatých, fresky. Množství mramoru, ozdob, nástěnných maleb, soch (především andělíčci, svatí mučedníci)

11 Otázky Santini - kostel na Zelené hoře 1. Jak se nazývá znovuobracení nekatolíků na římskokatolickou víru? 2. Jaké stavby se hlavně stavěli v období baroka ? 3. Vyjmenuj alespoň 3 typické znaky baroka 4. Proč začala církev pořádat procesí a poutě ? 6. Čím byl svázán člověk barokní po celý svůj život ?

12 Školy na přelomu 17. a 18. století
Po skončení třicetileté války bylo zrušeno mnoho škol, mezi lidmi začala převládat negramotnost. Nebyla povinná školní docházka. Školy na vesnici Vyučovalo se v bytě učitele, nebo na faře. Učitel (kantor) byl kdokoli, kdo uměl alespoň trochu číst, psát a počítat. Školy ve městech Vyučovalo se zvláštních domech- školách. Učitelé byli většinou vzdělaní lidé. Gymnázia a vysoké školy Pouze pro chlapce, výuka probíhala v latině, učení zpaměti. Učitelé byli vzdělaní mniši. Nejznámější- Karlova univerzita v Praze. Dívky mohly získat vzdělání, pouze pokud pocházely z bohatých šlechtických rodin.

13 Jan Amos Komenský Životopis
Narodil se asi v Nivnici v měšťanské rodině, studoval v Přerově a na univerzitách v Německu, učil ve školách jednoty bratrské. Po bitvě na Bílé hoře se musel ukrývat a později odejít ze země. Působil v polském Lešně, Uhrách, Švédsku, Anglii a Nizozemí, kde nakonec zemřel a je pochován. Pro své pokrokové názory je nazýván „Učitelem národů“. Hlavní zásady Komenského Škola má být pro všechny, tedy i pro dívky Děti by se měly učit základy v mateřském jazyce Vyučování by mělo být názorné (obrázky, modely) Děti by neměly být trestány bitím

14 Otázky: Jaký následek mělo zrušení většiny škol na vesnicích.
Jak se lišily školy na vesnicích, ve městech a gymnázia a vysoké školy? Jan Amos Komenský byl znám svými pokrokovými názory. Jak se mu přezdívá? Vyjmenuj hlavní zásady Komenského.

15 Osvícenství Nové názory o životě a přírodě – svět není řízen Bohem
Anglie a Francie – učenci chtěli lidi „osvítit“ - OSVÍCENCI a jejich myšlení se nazývalo OSVÍCENSTVÍ Každý člověk, bohatý nebo chudý má nárok na stejná práva Myšlenky o rovnosti všech lidí Osvícenci věřili v sílu rozumu – pokrok spatřovali ve vzdělání a v osvětě Osvícení panovníci prováděli změny v řízení státu a v životě lidí - REFORMY

16 VLÁDA MARIE TEREZIE V Habsburské monarchii zavedla první reformy – císařovna Marie Terezie Budování stálého vojska a silných pevností – potřeba peněz Daně platí nejen poddaní, ale i vrchnost Snížila robotu na tři dny v týdnu Zákaz mučení a trestání bitím Povinná školní docházka v roce 1774 pro děti od let , zřizování vesnických škol - odstranění negramotnosti

17 JOZEF II. v osvícenství pokračoval i syn Marie Terezie V roce 1781
Toleranční patent – lidé mohou vyznávat i jiné náboženství než jen katolictví Zrušení nevolnictví – všichni lidé svodnými občany, stále však museli robotovat na panském Zrušil mnoho klášterů z nichž se staly nemocnice a ústavy pro chudé a sirotky

18 Otázky Jaký byl příbuzenský vztah mezi Marií Terezií a Josefem II.?
Jak se nazýval nový způsob myšlení, které šířili učenci ? Hlavní myšlenka osvícenství ? V čem spatřovali osvícenci pokrok ? Panovníci prováděli změny v řízení státu a životě lidí zvané ……..……..? Změny které zavedla Marie Terezie ? Změny které zavedl Josef II ? Co představoval „Toleranční patent“, a ve kterém roce byl vydán? Jaký byl příbuzenský vztah mezi Marií Terezií a Josefem II.?

19 MANUFAKTURY Postupem času přestala řemeslnická malovýroba pokrývat potřeby obyvatel a přísné předpisy řemeslnických cechů Vznikly proto první manufaktury – velké dílny, kde pracovalo více dělníků. Každý zpracovával určitou část výrobku a výroba šla mnohem rychleji. pracovalo se 12 až 14 hodin denně. V manufakturách vyrábělo ručně, později sem byly zaváděny stroje.

20 K pohánění strojů se nejprve používala lidská síla, koně či voda.
Novým způsobem, který ušetřil námahu a byl rychlejší, se stal parní stroj vynalezený Jamesem Wattem jedná se o převratný vynález, zanikají manufaktury a vzniká pojem strojová velkovýroba – vznik továren

21 DŮLEŽITÉ VYNÁLEZY v Čechách
Železnice - nejdříve poháněná koňmi (1832, trasa České Budějovice – Linec) později lokomotivy poháněné párou (1839, Břeclav – Brno) Josef Ressel: lodní šroub Prokop Diviš: bleskosvod bratranci Veverkové: ruchadlo František Josef Gerstner: první parní stroj Josef Božek: první parní automobil

22 Otázky 1.19. století se nazývalo také jako „………….……………….“
2. Čím se lišila manufaktura od řemeslné dílny ? 3.Ke jménům vědců přiřaďte jejich vynálezy :   James Watt František Josef Gerstner Josef Božek Prokop Diviš Bratranci Veverkové Josef Ressel 6. Koňská železniční dráha – rok a místo 7. První parní železnice v českých zemích – rok a místo .

23 Nástup kapitalismu- národní obrození
Rozvoj hospodářství v období manufakturní výroby a počátky strojové výroby vedly k rozkladu feudalismu a k nástupu kapitalismu. Feudalismus - charakteristická je půda vlastněná feudály a obdělávaná osobně závislými a ekonomicky vykořisťovanými poddanými (nevolníky). Kapitalismus - ekonomický systém, v němž jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a provozovány za účelem dosažení zisku. Ekonomické parametry jsou určovány prostřednictvím volného trhu (nabídkou a poptávkou) Mnoho různých národů žijících na tomto území hovořily různým jazykem: němčinou, češtinou, maďarštinou, slovenštinou, polštinou, chorvatštinou, slovinštinou, rumunštinou, italštinou. To vedlo k tomu, že si mezi sebou nerozuměli důstojníci v armádě, úředníci na úřadech. Bylo rozhodnuto, že jedinou úřední řečí bude němčina. Potřeba chránit češtinu jako jazyk předků. Vlastenci – studovali český jazyk, české dějiny i kulturu, vystupovali na obranu české vlasti – národní buditelé – probouzeli český národ. Začaly se psát české knihy, překládat do češtiny. V Praze založeno první české knihkupectví a vydavatelství – ČESKÁ EXPEDICE. Zakladatel – Václav Matěj Kramerius.

24 NÁRODNÍ OBROZENÍ – proces na záchranu českého jazyka, konec 18
NÁRODNÍ OBROZENÍ – proces na záchranu českého jazyka, konec 18. století až polovina 19. století. K šíření češtiny přispívalo i divadlo: Dřevěná budova zvaná BOUDA – divadelní hry v češtině Kočovní loutkáři – Matěj Kopecký – Kašpárek Josef Kajetán Tyl – dramatik a herec – řídil divadlo a napsal mnoho divadelních her, mnohé se hrají dodnes. Paličova dcera, Jan Hus, Strakonický dudák, Tvrdohlavá žena, Kutnohorští havíři. Nejslavnější hra: Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, kde poprvé zazněla píseň Kde domov můj. Pro velkou oblíbenost mezi lidmi se později stala českou státní hymnou. (František Škroup) František Palacký – napsal rozsáhlé dílo – Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě – historie českého národa do roku 1526. V městečkách se zakládala ochotnická divadla, čtenářské spolky a další vlastenecké kroužky. Taneční zábavy a večírky, kde se recitovaly české básně, zpívaly české písně a hrály se skladby českých autorů. Začaly se pořádat první bály. Nejznámějším tancem byl valčík. Nový společenský tanec, který vznikl v Čechách - polka.

25 Otázky Feudální společnost je postupně nahrazována společností……………………? Co vedlo k rozhodnutí stanovit jako jedinou úřední řeč němčinu? Lidem, kteří začali studovat český jazyk,dějiny i kulturu říkáme ……………………………………., protože vystupovali na obranu české vlasti, nebo také ………………………………………………………….., protože probouzeli český národ. Jak se jmenovalo první české knihkupectví a vydavatelství? Josef Kajetán Tyl napsal hru ………………………………………………………………………………………………………………, kde poprvé zazněla píseň ……………………………………………………………., která se později stala …………………………………………….. Na venkovech začali zajíždět kočovní loutkáři, zrodila se loutková postavička ……………………………., kdo byl jejím autorem ? ……………………………………………… Který historik a později také politik se ujal úlohy přiblížit veřejnosti českou minulost? …………………………………………. Začaly se také pořádat taneční zábavy, kde se tančil valčík. V Čechách vznikl nový společenský tanec zvaný ……………………………

26 POJMY Konstituční monarchie je forma monarchie, ve které je moc panovníka stanovená a omezená ústavou (z lat. constitutio - ustanovení, ústava) Ústava státu je základní zákon a nejvyšší právní norma jeho právního řádu. Ústava je právním výrazem existence státu a vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva. Právní norma je označení pro jeden obecný příkaz, zákaz nebo dovolení vyplývající z právního řádu včetně nástrojů a zmocnění k jeho dosažení nebo vymáhání. Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem). Cenzura – úřední kontrola všech informací a zpráv Petice – písemná žádost na státní úřad Stát je instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím) a státním územím. Stát zahrnuje ozbrojené síly, státní aparát (byrokracii), soudy a bezpečnostní sbory (policii). Lidská práva Velká listina práv a svobod – vznik v Anglii roku V době vzniku sloužil především pro záruky šlechtické vrstvě proti svévoli krále, průběhem staletí dochází k rozšíření různých práv i na další poddané. Ve druhé polovině 18. století osvícenství se připravuje vznik konstitucionalismu v Evropě, snaha o rozšíření hlavních práv na široké vrstvy obyvatelstva.

27 Revoluční rok 1848 Nespokojenost národů žijících v Rakousku s vládou Habsburků vedla v roce 1848 k nepokojům a k povstáním. Lidé si přáli vydání ústavy (konstituce), která by uzákonila rovnost všech a zrušila ponižující robotu. Revoluční rok 1848 – na mnoha místech Evropy nepokoje a povstání. V červnu 1848 došlo v Praze k pouličním bouřím. Vytváření oddílů – národní gardy Stavění barikád ve městech V Čechách se sešli v březnu zástupci pražského obyvatelstva a sepsali petici. Petice – stejná práva pro všechny občany, zrušení roboty, zrušení cenzury, zrovnoprávnění češtiny s němčinou, vrácení částečné samostatnosti českým zemím. Rakouský císař vyhlásil ústavu

28 Červnové bouře v Praze V červnu 1848 vypukly pouliční boře v Praze.
Pražané stavěli barikády o které sváděly prudké boje s Windischgrätzovým vojskem. Po šesti dnech se špatně vyzbrojení povstalci (studenti, mladí řemeslníci a dělníci) vzdali. Mnozí z nich byli zatčeni a odsouzeni do vězení. Někteří byli uvězněni i na hradě Špilberk v Brně – „vězení národů“ Rakousko se stalo policejním státem, s neomezenou mocí císaře a jeho vlády. Jediným úspěchem bylo zrušení poddanství a roboty. I člověk na vesnici se stal plně svobodným. Změna císaře – na trůn nastoupil mladý František Josef I. Vládl ze všech Habsburků nejdéle, 68 let. Absolutistická vláda – omezení občanské svobody, policejní dozor nad podezřelými lidmi. Čeština opět vytlačována z úřadů a škol. Mnoho českých vlastenců bylo pronásledováno, nejvíce mladý novinář Karel Havlíček Borovský. Výhody – občané si sami volili své starosty a obecní výbory.

29 Otázky 1. Jak se nazýval základní zákon země, podle kterého chtěli lidé žít, ……………….. (cizím slovem konstituce)? 2. Ve kterém roce propukaly nepokoje a povstání na mnoha místech Evropy? ……………. 3. Povstalci vytvářeli oddíly, kterým říkali ……………………………., a ve městech začali stavět ……………………………… . 4. V Čechách se sešli zástupci pražského obyvatelstva a sepsali Petici v níž žádali : 5. Povstání v Praze : Začalo v …………………………., roku …………………….., bylo potlačeno za ……………..dní ? 6. Kde byli vězněni někteří z povstalců ? ………………………………………………….., toto vězení se také nazývalo ……………………………………………………. . 7. Jakým státem se stalo Rakousko po porážce revoluce ? …………………………………. 8. Přesto došlo nakonec v roce 1848 v Rakousku ke zrušení ……………………………… . 9. Koncem roku nastoupil na trůn ………………………………………………… . 10. Rozhodl se vládnout sám, tedy …………………………….. . 11. Co se stalo s češtinou ? ………………………………….. 12. Mezi nejvíce pronásledované české vlastence patřil mladý novinář ……………………………………………………………………………

30 KE ČTYŘEM ODVĚTVÍM PŘIŘAĎ MĚSTA SE ZÁVODY
RŮST TOVÁRNÍ VÝROBY v druhé polovině 19. století dochází k velkým změnám v hospodářství svobodné podnikání zaniká ruční výroba dominuje strojová velkovýroba mluvíme o průmyslu, jeho jednotlivá odvětví jsou např.: hutní textilní KE ČTYŘEM ODVĚTVÍM PŘIŘAĎ MĚSTA SE ZÁVODY potravinářský LIBEREC strojírenský PLZEŇ, ŠKODA chemický KLADNO, OSTRAVA PLZEŇ, PRAZDROJ zbrojní

31 ŠKODOVY ZÁVODY - PLZEŇ Založil Emil Škoda, výroba stojů, mostů, motorů, důlního zařízení, turbín. Největší zbrojovka v celé habsburské monarchii. Sloučením malé továrničky Václava Laurina a Václava Klementa a Škodových závodů začala výroba automobilů Škoda. Výroba tříhlavňové lodní věže Unikátní zakázka - kormidlový rám a peň z lité oceli po francouzskou zaoceánskou loď Normandie.

32 Mladá Boleslav

33 výroba prvního osobního automobilu ve střední Evropě
Kopřivnice Präsident (1897) výroba prvního osobního automobilu ve střední Evropě Designér Václav Král, Tatra MTX Tatra Samohybná houfnice DANA

34 Daněk a spol. – ČKD - Praha
Českomoravská Kolben Daněk V roce 1854 byla Čeňkem Daňkem založena firma „Daněk a spol.", která dodávala cukrovarnická a hornická zařízení. V roce 1872 se sloučila firma „Breitfeld & Evans" s firmou „Daněk a spol. v Karlíně„ a vznikla firma „Strojírenská akciová společnost, dříve Breitfeld-Daněk a spol.". Firma se specializovala na stavbu parních strojů i kotlů, dodávala těžní zařízení pro doly a stroje pro cukrovary, lihovary, pivovary nebo mlýny. Čerpací parní stroj Breitfeld & Daněk, 1903 Parní těžní stroj dolu Vojtěch, 1889

35 Vítkovické železárny, Liberecké textilní závody

36 MOCNÁ ELEKTŘINA pára je postupně více nahrazována elektřinou
zaváděna do výroby, domácností, v úřadech, v dopravě FRANTIŠEK KŘIŽÍK významný český elektrotechnik a vynálezce vynalezl mimo jiné obloukovou lampu, což byl předchůdce žárovky první elektrifikovaná železnice, dráha v Praze právě železnice začala být masově využívána, vznikla hustá síť

37 Otázky Jak se jmenují nejznámější české strojírenské závody v Plzni a kdo je založil ? Nejznámějším českým pivovarem se stal? Kdo a jak proslavil českou elektrotechniku ? Jak se jmenoval první automobil vyrobený v Kopřivnici?


Stáhnout ppt "VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN"

Podobné prezentace


Reklamy Google