Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Petra Vaňková.  Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize MKN-10  V. kapitola (F) Duševní poruchy a poruchy chování 10 oddílů podle hlavních společných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Petra Vaňková.  Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize MKN-10  V. kapitola (F) Duševní poruchy a poruchy chování 10 oddílů podle hlavních společných."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Petra Vaňková

2  Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize MKN-10  V. kapitola (F) Duševní poruchy a poruchy chování 10 oddílů podle hlavních společných znaků  Poruchy osobnosti - vývojové stavy  Emočně nestabilní porucha osobnosti  Hraniční typ  Impulzivní typ

3  impulzivní chování  náladovost, afektivní poruchy (atypická deprese, hostilita)  nepřiměřená zlost; hněv a agresivita  chronické pocity prázdnoty  sebedestruující a/nebo suicidální chování  intenzivní, ale nestabilní vztahy  snaha zbavit se osamocenosti  poruchy identičnosti  přechodné psychotické epizody  proměnlivé neurotické potíže

4  vzezření a chování – neatraktivnost vzhledu, neadaptivnost v rozhovor u, zlostnost a manipulující chování  nálada – pocity samoty, zlostnost, anhedonie  řeč – vyjadřuje rozhněvanost na řadu věcí  symptomy – pocit prázdnoty uvnitř, epizodické derealizace a depersonali zace, poruchy identity (Nevím, kdo jsem. Neznám se.)  kognitivní procesy – chybné dedukce  anamnéza – impulzivita, behaviorální regrese, mikropsychotické epizody, krátkodobé hospitalizace  mechanismy obrany – externalizace, idealizace, projekce, agování  rysy osobnosti – narcistické rysy, zaměstnávání se sebou  interpersonální vztahy – nestálost, závislost, snaha o vedení

5  závislost  idealizace / devaluace - podceňování  manipulující chování -úmyslný vliv / řízení chování jiných lidí snaha o kontrolu nad vztahy, exploatují druhé pro své cíle, neprojevují o sv é bližní opravdový zájem a starost, jsou požadující a vypočítaví, zlostní a ne vraživí, lnoucí vztah k osobě, ke které se cítí poutáni, strach z opuštění, inti mní vztahy se v rámci celkové nestability jeví pevné  separační neuróza / kompulzivní sociabilita nesnášenlivost samoty, aktivní vyhledávání společnosti  separační deprese – úzkost, hněv, pocity prázdna, odcizení, anhedon ie, zoufalství, beznaděj

6  epizodický abúzus, epizodická bulimie  impulzivní braní léků, projímadel apod.  fyzické sebepoškozování bez sebevražedných úmyslů (řezání zápěstí, pálení se cigaretou aj.)  demonstrativní a manipulující suicidální pokusy  rozbíjení věcí (okna v nemocnici)  napadání lidí ústící do rvaček  jiné projevy - epizodické tuláctví, deviantní sexuální chování, p romiskuita, útěky, patologické hráčství, neuvážené nákupy aj.

7  schopnost jevit se kompetentnější a schopnější než jsou  izolovaně, ne pravidelně, jsou schopni entuziasmu a výkonu (v tvůrčích oblastech)  pasivní existence, postrádají smysl práce  nestálost  intenzivní zaujetí vs. náhlé ukončení činnosti  nedostatek uspokojení  problémy ve vztazích (konflikty s nadřízenými)  abulie  porucha vůle – Já chci.  porucha efektivity – Já mohu.

8 Cvičení  Poznáváte popsané projevy v někom ze své praxe?  Zkuste si vyplnit diagnostické interview hraničních o sobností (příloha č. 1 - DIB)  Pohovořte si o výsledcích v malé skupině.  Co si myslíte o vaší možné účasti na diagnostice hran ičních klientů? Připadá vám možná/nemožná, užitečná /neužitečná?  Trvání: cca 20 min.

9 Porucha vývoje integrovaného sebepojetí, dítě uvízne ve 3. stadiu vývoje  Difúze identity  Nedostatečná integrace self-konceptu a konceptu významných osob  4. – 12. měsíc života  Rozpory mezi vnímáním, odhadem a chováním  Kolísání v objektivní kontrole reality  Perzistence primitivních obran  Popření  Primitivní idealizace  Omnipotence a znevažování  Primitivní projekce  Štěpení

10 Biologický koncept hraniční poruchy osobnosti Rozdělují hraniční poruchy osobnosti do podsku pin vázaných na závažné psychické poruchy:  schizofrenii  afektivní poruchy  organická onemocnění mozku

11 Dialektický koncept hraniční poruchy osobnosti Porucha emoční regulace Výsledek dysfunkčních kognitivních schémat vyvi nutých v raném dětství  emoční zranitelnost  sebeznevažování  neustávající krize  potlačování zármutku  aktivní pasivita  zdánlivá kompetence

12 Etiologie hraniční poruchy osobnosti Podíl  organicity - konstitučně  perinatální poranění mozku  encefalitida  poranění hlavy  biologicky založená porucha afektivní regulace  prostředí, ve kterém probíhá vývoj  sexuální zneužívání v dětství  týrání dítěte  odmítání  hyperprotektivita  ambivalentní vzorce vztahů (násilník vs. ochránce)

13  Deskriptivní diagnostika (podle převládajících projevů v chování)  kritéria MKN-10  kritéria DSM-III  Diagnostické interview hraničních osobností – DIB (příloha 1)  Psychologické testy  strukturované – Wechslerův test  nestrukturované – Rorschachův test Diagnostika hraniční poruchy osobnosti

14  Podpůrná psychoterapie  Psychoanalytická terapie  Kognitivně-behaviorální terapie zaměřená na nácvik dovedností zvládat své emoce a impulzivní chování  Dialektická behaviorální terapie  Individuální dialektická terapie zaměřená na zvýšení schopností zvládnout své emoce  Skupinová behaviorální terapie zaměřená na nácvik sociálních dovedností  Interpersonálně zaměřené směry, Gestalt terapie, imaginace

15 Farmakoterapie nedokáže hraniční poruchu osob nosti odstranit, ale může otevřít cestu k intenzivn ější a účinnější psychoterapii.  léčba přidružených akutních poruch  ovlivnění jednotlivých příznaků  anxiolytika  antidepresiva  antiepileptika  neuroleptika

16  úkolově orientovaný přístup (TCA)  na klienta orientovaný přístup (CCT)  systemicky orientovaný přístup  behaviorální terapie  enviromentální přístup  case management šetření, plánování, uskutečnění, sledování, kontrola, advokacie

17 Cyklický proces probíhající v 6 fázích a 3 dimenzích.

18 Psychosociální rehabilitace Fáze orientace a připojení  Úvod, vstup budoucího klienta  První kontakt  Položení základů pro budování vztahu  Vzájemné poznávání  osobní kriteria  přání  potřeby týkající se kvality vlastního života

19 Psychosociální rehabilitace Fáze mapování  Přání / potřeby klienta  Osobní kritéria klienta  Možnosti a omezení klienta  Možnosti a omezení klientova prostředí  Potřebné a nutné zdroje

20 Cvičení Fáze mapování  Každý pracovník si v mysli vybere aktuálního klienta, se který m pracuje, a písemně odpoví na následující otázky:  Jaká má tento klient přání? (formulujte pozitivně)  Co považuje klient za důležité k tomu, aby uskutečnil své přán í?  S jakými překážkami má klient zkušenost? Co je původem těc hto překážek? Jaká je mezi nimi souvislost?  Jakou podporu vyžaduje klient ve vztahu ke svému přání nebo vzhledem ke své zranitelnosti? S jakými překážkami potřebuje pomoci nebo v čem potřebuje podpořit?  Jaké schopnosti má klient (silné stránky, motivace)?  Jaká má omezení (limity, slabé stránky)?  Jaké má klient k dispozici zdroje?  Trvání: cca 20 minut.

21 Psychosociální rehabilitace Fáze stanovování cíle Cíle vycházejí z:  klientova přání na zlepšení jeho života  potřeb jeho zranitelnosti  přání prostředí (vs. motivace klienta)  obecný cíl (dlouhodobý)  specifické cíle (krátkodobé)

22 Cvičení Fáze stanovování cíle  Vyberte si jeden z cílů a vytvořte pro něj plán aktivit.  Diskuze v malých skupinách.  Trvání: cca 20 minut.

23 Psychosociální rehabilitace Fáze plánování / Fáze provádění Fáze plánování  Plán podpory klienta  obecný plán  specifické plány  co  kdo  kde  kdy / kolik času (od kdy – do kdy)  jak  proč udělá Fáze provádění  Naplňování plánu – vykonávání všech aktivit

24 Cvičení Fáze plánování  Na základě znalosti vašeho klienta, zkuste zfor mulovat:  jeho dlouhodobý obecný cíl i s určením možn ého časového horizontu a  v jeho rámci cíle krátkodobé – opět s určením času, kdy by klient byl rád, aby cílů již bylo dos aženo.  Zkuste si pro téhož klienta zformulovat vaše v lastní cíle.  Trvání: cca 15 minut.

25 Psychosociální rehabilitace Fáze hodnocení a ukončení Hodnocení  procesu  výsledků / dosažení cílů  kvality

26  Hranice, kontrakt  Co dále pomáhá?  akceptující postoj  empatie, porozumění / ne hodnocení  ignorování destruktivních manévrů, ignorování revanše  pozornost konstruktivnímu jednání  řešení problémů po opadnutí emocí  podpora verbálního vyjadřování nepříjemných pocitů  věcné postoje  povzbuzení, porady, aktivní pomoc

27 Nerealistické opakování emočně podbarvených vztahů z minulosti ve vztazích současných.  Pozitivní přenos  city, sympatie, zamilovanost, vyzdvihování odbornosti  Negativní přenos  kritika, agrese, negativistické chování  Hraniční přenos  střídání rozštěpených jednotek vztahu k objektu (pracovní k je pro klienta přechodným objektem)  filtrují / výběrově ignorují zpětnou vazbu, která neodpovídá jejich pojetí

28 Nevědomé tendence, přání a očekávání terapeuta ve vztahu ke klien tovi.  Hněvivá agresivní reakce  Úzkost z nečekaných reakcí klienta  Tvrdé vyžadování uznání autority pracovníka  Podpora závislosti a obdivu klienta  Závislost na hodnocení klientem  Závislost na optimistických výsledcích  Neprospektivní modely interakcí pracovníka  pozitivní sebeprezentace – Jsem Tvůj kamarád. (připoutávání)  negativní sebeprezentace – Buď rozumný. Pochop to. (delegování)  agrese a trestání – Nemám na starosti jen Tebe! (vypuzování)

29  Lůžková zařízení  Urgentní a krizová intervence  Denní stacionáře  Domácí péče  Podpora v bydlení  Podpora v práci  Svépomocné aktivity (skupiny BA Borderline Anonymous)  Další možnosti

30 Mgr. Petra Vaňková metodik sociální služeb Péče o duševní zdraví – region Pardubice info@pdz.cz


Stáhnout ppt "Mgr. Petra Vaňková.  Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize MKN-10  V. kapitola (F) Duševní poruchy a poruchy chování 10 oddílů podle hlavních společných."

Podobné prezentace


Reklamy Google