Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úkolem tohoto příspěvku je poukázat na některé rozpory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úkolem tohoto příspěvku je poukázat na některé rozpory"— Transkript prezentace:

1 Úkolem tohoto příspěvku je poukázat na některé rozpory
PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE LOP, OKEN A DVEŘÍ V BLuDNÉM KRUHU ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A NOREM Úkolem tohoto příspěvku je poukázat na některé rozpory a nedostatky zákonů, vyhlášek a norem a jejich rozporuplné a někdy i chybné výklady. Vzhledem k limitovanému času jsme vybral pouze pár nejčastěji diskutovaných témat, se kterými se v praxi setkávám. TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : | Vážené dámy a pánové, rád bych Vám nejprve řekl několik slov na úvod. Svůj dnešní příspěvek jsem záměrně nazval PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE LOP, OKEN A DVEŘÍ V BLUDNÉM KRUHU ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A NOREM v nichž se musí projektanti a realizační firmy pohybovat a to jen díky rozporuplným, nejednoznačným a různým způsobem interpretovaných zákonů, vyhlášek a norem. Většina z Vás se již zcela jistě setkala při řešení těchto problémů s některými „odborníky“, kteří, když už neznají správnou odpověď nebo nemají potřebnou podporu v platných legislativních dokumentech, tak Vám s arogancí sobě vlastní argumentovali podobným způsobem, jako např.: …“bude to tak, jak jsem řekl, protože já mám víc kulatých razítek než vy a tituly delší než jméno“. Pokud jste se s tímto přístupem nesetkali, tak jste měli štěstí a věřte tomu, že s tímto uvedeným příkladem jsme se setkal osobně. Vždycky se ale po tom zamyslím nad tím, kde takovíto „odborníci“ berou tu notnou dávku arogance, sebevědomí a leckdy až drzosti. Ono vysvětlení je ale velice jednoduché. Berou ho v prostoru, který jim vytváří právě si vytvářejí právě ty nedokonalé, vágní, rozporuplné, zavádějící a leckdy i nesmyslné formulace, definice a požadavky, které si většinou sami vymýšlejí a píší a oni pak svým způsobem zastrašování a tlaku na nás všech z praxe parazitují. Takže na závěr úvodu – neumožňujme jim tento prostor. A teď zpět k jednotlivým tématům, které jsme pro Vás vybral.

2 ÚVOD – Z HISTORIE PLATNOSTI ČSN
Zákon č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci rozlišoval stupně technických norem – normy státní, oborové a podnikové; stanovil obecnou závaznost státních a oborových norem. Podnikové normy byly závazné pouze pro organizaci. Platnost tohoto zákona byla ukončena přijetím zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, který ukončil platnost oborových norem k a zrušil obecnou závaznost státních norem k Následující právní úprava technické normalizace – zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ukončil dosavadní závaznost ČSN či jejich vybraných částí k TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : |

3 VYHLÁŠKY ODVOLÁVAJÍCÍ SE NA ČSN
Do vyhlášek jsou velmi často vkládána odvolání na konkrétní normy nebo obecně na normové hodnoty, které jsou pak někdy nesprávně označovány jako „sezávazněné“. Zásadně však platí ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., že české technické normy nejsou obecně závazné. V právním předpise, nebo např. v rozhodnutí správního orgánu, může být stanovena povinnost dodržet požadavky české technické normy. !!! TATO POVINNOST VŠAK NEMÁ ABSOLUTNÍ PLATNOST !!! Toto není můj výklad, ale citace vyjádření Ústavního soudu. TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : | K této krátké rekapitulaci zákonné platnosti ČSN mě vedlo právě ono neochvějné a demagogické prezentování technických norem některými „odborníky“, kteří normy „sezávazňují“ a přiřazují jim absolutní platnost. Jejich nedodržování je pak podle nich „trestný čin“ apod.

4 podle čeho tedy projektovat a realizovat
Povinností projektanta a realizační firmy je dodržování zákonů a vyhlášek MMR ČR v platném znění. Dodržování platných ČSN bez ohledu na to, zda je odkaz na příslušnou normu uveden v právním předpise či nikoliv je v zájmu každého účastníka výstavby, neboť je důkazem toho, že řešení stavby je optimální, jsou splněny základní požadavky na stavby a jejich splnění je většinou rozhodující podmínkou pro uplatnění na trhu. Jejich dodržování by mělo být vždy součástí smluvních podmínek (ochrana obou smluvních stran) a profesní odpovědností projektantů i realizačních firem. TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : | Osobně jsem toho názoru, že dodržování technických norem je velmi důležité. Samozřejmostí by mělo být dodržování všech technických norem, které chrání zdraví lidí a zvířat a zajišťujících bezpečnost konstrukcí. Dodržování ostatních norem (vč. Včetně interpretace některých částí tepelně technických norem – zde narážím na vnitřní povrchovou teplotu) by mělo být samozřejmostí u všech konstrukcí a jejich částí, kde je to technicky možné a proveditelné a je jenom na projektantovi a realizační firmě jak se s daným problémem technicky vypořádá! (V případě povrchové kondenzace např. kontrolované odvedení kondenzátu, nucené ofukování konstrukcí teplým vzduchem, vyhřívané konstrukce atd.) Bezmyšlenkovitá interpretace některých nevýznamných částí norem a požadavky na jejich striktní dodržení by však neměli nutit architekty a projektanty navrhovat, místo architektonicky a konstrukčně zajímavých objektů, „zemljanky“, které jsou energeticky nejvýhodnější. Výpočty součinitele prostupu tepla a povrchových teplot jsou v ČR počítány za extrémních okrajových podmínek. Stavby „Greenbuilding“, konstrukce s dvojskly x trojskly, atd.

5 1. Bludný kruh nejednoznačné a rozporuplné formulace
Vyhláška 268/2009 Sb., §26 Výplně otvorů: (3) Akustické vlastnosti výplní otvorů musí zajistit dostatečnou ochranu před hlukem ve všech chráněných vnitřních prostorech stavby současně za podmínek minimální výměny vzduchu 25 m3.h-1/osobu, nebo výměny vzduchu v místnosti nejméně 1x za 2 hodiny. … Pozn.: Zde našim „zákonotvůrcům“ poněkud vypadla např. formulace „…. pokud nebude zabezpečeno jiným způsobem“. Bod se týká výplní otvorů a nikoliv LOP, které nejsou nikde ve vyhlášce zmíněny !!! Požadavky na průvzdušnost LOP jsou uvedeny pouze v ČSN EN TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : | Toto je požadavek ve smyslu, otevřená výplň otvoru musí splňovat požadavek neprůzvučnosti např. 38 dB. Vůbec se zde nepočítá, že by např. větrací klapky nemohly být osazeny mimo výplň otvoru, nebo požadovaná výměna vzduchu zajištěna např. jeho rekuperací.

6 2. Bludný kruh výkladec - okno nebo lop ?
Definice LOP podle ČSN EN 13119, str. 7, odst. 2, bod Příloha A (informativní) a podle ČSN EN str. 9, odst. 3, bod 3.1: Lehký obvodový plášť – obvykle se skládá ze svislých a vodorovných stavebních prvků navzájem spojených a ukotvených na nosnou konstrukci stavby a vytváří tak vylehčený prostor uzavřeného nepřetržitého obalu, který zajišťuje sám o sobě nebo ve spojení se stavební konstrukcí všechny běžné funkce vnější stěny, ale nepřebírá žádné nosné vlastnosti stavební konstrukce. Z hlediska této definice výkladec opravdu NENÍ LOP a je tedy zcela jednoznačně výplní otvorů. Pokud však mylně nazýváme výkladcem konstrukci v 1.NP, která splňuje výše uvedenou definici LOP a vytváří vylehčený prostor nepřetržitého obalu, tak se opravdu jedná o LOP. TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : |

7 3. Bludný kruh pásová okenní konstrukce - okno nebo lop ?
Termín pásová okenní konstrukce opět není nikde v normách definována ! I když by se mohl tento problém zdát zcela nelogický, když už nám sám název tohoto konstrukce napovídá, že se jedná o okno (a dle předchozí definice LOP zcela jistě není LOP), existují „vykladači norem“ , kteří považují tyto konstrukce za LOP. Pro toto tvrzení však nemají žádný právní podklad a z hlediska zatřídění konstrukce, je pásové okno výplní otvorů. Příklad zavádějící a nelogické interpretace LOP (v normě výrobku LOP - ČSN EN nikde neexistuje formulace rozdělený plášť) , který je uvedený „vykladači“ norem v publikaci: Komentář k ČSN TEPELNÁ OCHRANA BUDOV TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : | Autoři této publikace se domnívají, že pokud spojíte okno ze dvou a více rámů přes dilatační profily, tak je to LOP.

8 4. Bludný kruh JINÉ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ A LOP versus POŽADAVKY ČSN 73 0540-2
ČSN ve svých požadavcích nijak nezohledňuje výplňové konstrukce a LOP s bezpečnostními požadavky (zejména konstrukce s požární odolností a klapky OTK, neprůstřelné konstrukce), Při splnění bezpečnostních požadavků nemohou většinou tyto konstrukce zároveň splnit tepelně technické požadavky (součinitel prostupu tepla rámu a povrchovou teplotu - teplotní faktor vnitřního povrchu. Dalším problémem je třeba projektování a realizace otočných dveří (karuselů), posuvných dveří, které plní určitý uživatelský komfort a někdy jsou i jediným možným technickým řešením a samozřejmě nesplňují požadavky této normy Řešení tohoto rozporu technických požadavků a jeho obhajoba jde zcela na vrub projektantovi a realizační firmě. Prioritní je jednoznačně ochrana zdraví v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., §8, Pozn. autora: Pamatujte že zkondenzovaná kapka vody na skle ještě nikoho nezabila !!! TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : |

9 5. Bludný kruh parapetní výplňová jednotka lop a výška příčníku
ČSN EN – Lehké obvodové pláště – odolnost proti nárazu – Funkční požadavky definuje parapetní výplňovou jednotku Z toho vyplývá, že by se výška příčníku měla řídit podle vyhlášky 268/2009 Sb., §26 – Výplně otvorů (o LOP se vyhláška nezmiňuje) Pozn.: LOP ale není výplň otvorů a tak doporučuji řídit se v tomto případě ČSN – Ochranná zábradlí a parapetní výplňovou jednotku považovat za zábradelní výplň ze skla. Podle této normy navrhovat výšku příčníku od čisté podlahy a dimenzovat odpovídající bezpečnost výplní. TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : |

10 6. Bludný kruh požadavek na bezpečnostní zasklení
Požadavek podle vyhlášky 268/2009 Sb., ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA BEZPEČNOST STAVEB, §8 - Základní požadavky, §9 - Mechanická odolnost a stabilita 1. OCHRANA PŘED PORANĚNÍM A NEHODAMI: V ČR neexistuje v normách podobné schéma kritických ploch interiérových a exteriérových prosklených ploch – doporučení řídit se např. Britskou normou BS 6262 2. OCHRANA PŘED PÁDEM DO VOLNÉHO PROSTORU: Zasklení podle ČSN (Leden 2008) TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : |

11 7. Bludný kruh požadavek čsn 73 0540-2 na hodnotu součinitele prostupu tepla lop
ČSN – výpočet požadované hodnoty: Důsledek vzorce: čím větší poměr průsvitné plochy, tím splnitelnější normou požadované hodnoty (tzn. LOP, které bude mít větší tepelné ztráty i zisky lze navrhovat a realizovat) TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : | Původ tohoto vzorce a jak k němu „normotvůrce“ dospěl zůstane nevysvětlitelnou záhadou ČSN POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA LOP f w 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 Un 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05

12 Příklad: pro ID Ug = 1,1 W/(m2.K), tepelná izolace ʎv = 0,039 W/m.K
LOP 70% PRŮSVITNÝ: Vstupní údaje: Ug = 1,1 W/(m2.K) Up = 0,24 W/(m2.K) fw = 0,70 LOP požadovaná normová hodnota: Unp = 0,7 + 0,6*fw Unp = 1,1 W/(m2.K) Vypočtená hodnota: Uw = 1,18 W/(m2.K) Výsledek: NEVYHOVÍ LOP 100% PRŮSVITNÝ: Vstupní údaje: Ug = 1,1 W/(m2.K) fw = 1,00 LOP požadovaná normová hodnota: Unp = 0,7 + 0,6*fw Unp = 1,3 W/(m2.K) Vypočtená hodnota: Okno: Uw = 1,26 W/(m2.K) Výsledek: VYHOVÍ TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : |

13 8. Bludný kruh provětrávané a neprovětrávané dutiny v rámech ve výpočtových metodách
Dutiny v profilech a v rámech jsou z hlediska odvětrání definovány pro výpočtové metody v ČSN EN ISO a na tuto normu se odvolávají i normy ČSN a ČSN EN ISO (a to jak pro posouzení rizika kondenzace, tak součinitele prostupu tepla rámem) Přesto opět někteří „odborníci“ tyto normy ignorují a tvrdí, že dutiny „F“ musí být ve výpočtech zahrnuty jako mírně odvětrané. Pozn.: „Odborníci“ nemají pro tato svá tvrzení žádný právní podklad a svým výkladem vás zcela záměrně poškozují !!! TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : |

14 „JSOU-LI VŠICHNI ODBORNÍCI ZAJEDNO, JE NA MÍSTĚ OPATRNOST.“
Konec prezentace DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI VÁM CO NEJMÉNĚ BLUDNÝCH KRUHŮ PŘI NAVRHOVÁNÍ, PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI VÝPLNÍ OTVORŮ A LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ. Ing. Roman Zahradnický MOTO na konec: „JSOU-LI VŠICHNI ODBORNÍCI ZAJEDNO, JE NA MÍSTĚ OPATRNOST.“ Bertrand Russell TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | Praha 10 | T : | E : | Bludných kruhů a podobných témat je bohužel mnohem víc a některá témata, která by potřebovala hlubší analýzu by zabrala jistě i několik hodin jako např.: výpočtové metody součinitelů prostupů tepla a vnitřních povrchových teplot a požadavek na jejich okrajové podmínky, ČSN EN lop – Norma výrobku – platí pro obvodové pláště v rozsahu od svislé polohy až po 15°od svislice a podle ČSN jsou uváděny požadavky pouze na LOP a pak až střešní okna, světlíky a jiné šikmé výplně se sklonem do 45° - PRO KONSTRUKCE MEZI 15°A 45°OD SVISLICE TEDY ŽÁDNÉ POŽADAVKY NEPLATÍ !!! Atd. Stejně tak, jako v jiných evropských zemí existují a již dlouhou dobu fungují různé profesní komory, sdružení a cechy, funguje v České republice česká komora lehkých obvodových plášťů, která pod sebou sdružuje dodavatele systémů, realizační firmy a projekční kanceláře z oblasti výroby hliníkových (kovových), plastových a dřevěných konstrukcí.


Stáhnout ppt "Úkolem tohoto příspěvku je poukázat na některé rozpory"

Podobné prezentace


Reklamy Google