Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úkolem tohoto příspěvku je poukázat na některé rozpory a nedostatky zákonů, vyhlášek a norem a jejich rozporuplné a někdy i chybné výklady. Vzhledem k.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úkolem tohoto příspěvku je poukázat na některé rozpory a nedostatky zákonů, vyhlášek a norem a jejich rozporuplné a někdy i chybné výklady. Vzhledem k."— Transkript prezentace:

1 Úkolem tohoto příspěvku je poukázat na některé rozpory a nedostatky zákonů, vyhlášek a norem a jejich rozporuplné a někdy i chybné výklady. Vzhledem k limitovanému času jsme vybral pouze pár nejčastěji diskutovaných témat, se kterými se v praxi setkávám. zahradnicky@tpf.cz TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz

2  Zákon č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci rozlišoval stupně technických norem – normy státní, oborové a podnikové; stanovil obecnou závaznost státních a oborových norem. Podnikové normy byly závazné pouze pro organizaci.  Platnost tohoto zákona byla ukončena přijetím zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, který ukončil platnost oborových norem k 31.12.1993 a zrušil obecnou závaznost státních norem k 31.12.1994  Následující právní úprava technické normalizace – zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ukončil dosavadní závaznost ČSN či jejich vybraných částí k 31.12.1999. TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz

3 „sezávazněné“.  Do vyhlášek jsou velmi často vkládána odvolání na konkrétní normy nebo obecně na normové hodnoty, které jsou pak někdy nesprávně označovány jako „sezávazněné“.  Zásadně však platí ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., že české technické normy nejsou obecně závazné. V právním předpise, nebo např. v rozhodnutí správního orgánu, může být stanovena povinnost dodržet požadavky české technické normy. !!! TATO POVINNOST VŠAK NEMÁ ABSOLUTNÍ PLATNOST !!! Toto není můj výklad, ale citace vyjádření Ústavního soudu. TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz

4  Povinností projektanta a realizační firmy je dodržování zákonů a vyhlášek MMR ČR v platném znění.  Dodržování platných ČSN bez ohledu na to, zda je odkaz na příslušnou normu uveden v právním předpise či nikoliv je v zájmu každého účastníka výstavby, neboť je důkazem toho, že řešení stavby je optimální, jsou splněny základní požadavky na stavby a jejich splnění je většinou rozhodující podmínkou pro uplatnění na trhu. Jejich dodržování by mělo být vždy součástí smluvních podmínek (ochrana obou smluvních stran) a profesní odpovědností projektantů i realizačních firem. TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz

5 Vyhláška 268/2009 Sb., §26 Výplně otvorů: (3) Akustické vlastnosti výplní otvorů musí zajistit dostatečnou ochranu před hlukem ve všech chráněných vnitřních prostorech stavby současně za podmínek minimální výměny vzduchu 25 m3.h-1/osobu, nebo výměny vzduchu v místnosti nejméně 1x za 2 hodiny. … Pozn.: 1. Zde našim „zákonotvůrcům“ poněkud vypadla např. formulace „…. pokud nebude zabezpečeno jiným způsobem“. 2. Bod se týká výplní otvorů a nikoliv LOP, které nejsou nikde ve vyhlášce zmíněny !!! Požadavky na průvzdušnost LOP jsou uvedeny pouze v ČSN EN 12152. TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz

6 Definice LOP podle ČSN EN 13119, str. 7, odst. 2, bod 2.5 + Příloha A (informativní) a podle ČSN EN 13830 str. 9, odst. 3, bod 3.1: Lehký obvodový plášť – obvykle se skládá ze svislých a vodorovných stavebních prvků navzájem spojených a ukotvených na nosnou konstrukci stavby a vytváří tak vylehčený prostor uzavřeného nepřetržitého obalu, který zajišťuje sám o sobě nebo ve spojení se stavební konstrukcí všechny běžné funkce vnější stěny, ale nepřebírá žádné nosné vlastnosti stavební konstrukce. TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz Z hlediska této definice výkladec opravdu NENÍ LOP a je tedy zcela jednoznačně výplní otvorů. Pokud však mylně nazýváme výkladcem konstrukci v 1.NP, která splňuje výše uvedenou definici LOP a vytváří vylehčený prostor nepřetržitého obalu, tak se opravdu jedná o LOP.

7  Termín pásová okenní konstrukce opět není nikde v normách definována !  I když by se mohl tento problém zdát zcela nelogický, když už nám sám název tohoto konstrukce napovídá, že se jedná o okno (a dle předchozí definice LOP zcela jistě není LOP), existují „vykladači norem“, kteří považují tyto konstrukce za LOP.  Pro toto tvrzení však nemají žádný právní podklad a z hlediska zatřídění konstrukce, je pásové okno výplní otvorů.  Příklad zavádějící a nelogické interpretace LOP (v normě výrobku LOP - ČSN EN 13830 nikde neexistuje formulace rozdělený plášť), který je uvedený „vykladači“ norem v publikaci: Komentář k ČSN 73 0540 - TEPELNÁ OCHRANA BUDOV TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz

8  ČSN 73 0540-2 ve svých požadavcích nijak nezohledňuje výplňové konstrukce a LOP s bezpečnostními požadavky (zejména konstrukce s požární odolností a klapky OTK, neprůstřelné konstrukce),  Při splnění bezpečnostních požadavků nemohou většinou tyto konstrukce zároveň splnit tepelně technické požadavky (součinitel prostupu tepla rámu a povrchovou teplotu - teplotní faktor vnitřního povrchu.  Dalším problémem je třeba projektování a realizace otočných dveří (karuselů), posuvných dveří, které plní určitý uživatelský komfort a někdy jsou i jediným možným technickým řešením a samozřejmě nesplňují požadavky této normy Řešení tohoto rozporu technických požadavků a jeho obhajoba jde zcela na vrub projektantovi a realizační firmě. Prioritní je jednoznačně ochrana zdraví v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., §8, Pozn. autora: Pamatujte že zkondenzovaná kapka vody na skle ještě nikoho nezabila !!! TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz

9  ČSN EN 14019 – Lehké obvodové pláště – odolnost proti nárazu – Funkční požadavky definuje parapetní výplňovou jednotku  Z toho vyplývá, že by se výška příčníku měla řídit podle vyhlášky 268/2009 Sb., §26 – Výplně otvorů (o LOP se vyhláška nezmiňuje) Pozn.: LOP ale není výplň otvorů a tak doporučuji řídit se v tomto případě ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí a parapetní výplňovou jednotku považovat za zábradelní výplň ze skla. Podle této normy navrhovat výšku příčníku od čisté podlahy a dimenzovat odpovídající bezpečnost výplní. TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz

10  Požadavek podle vyhlášky 268/2009 Sb., ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA BEZPEČNOST STAVEB, §8 - Základní požadavky, §9 - Mechanická odolnost a stabilita 1. OCHRANA PŘED PORANĚNÍM A NEHODAMI:  V ČR neexistuje v normách podobné schéma kritických ploch interiérových a exteriérových prosklených ploch – doporučení řídit se např. Britskou normou BS 6262 2. OCHRANA PŘED PÁDEM DO VOLNÉHO PROSTORU:  Zasklení podle ČSN 74 3305 (Leden 2008) TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz

11  ČSN 73 0540-2 – výpočet požadované hodnoty: Důsledek vzorce: čím větší poměr průsvitné plochy, tím splnitelnější normou požadované hodnoty (tzn. LOP, které bude mít větší tepelné ztráty i zisky lze navrhovat a realizovat) TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz ČSN 73 0540-2 POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA LOP f w 1,000,950,900,850,800,750,700,650,600,55 UnUnUnUn1,301,251,251,201,201,151,101,101,051,05 0,500,450,400,350,300,250,200,150,100,05 UnUnUnUn1,000,950,850,800,700,650,600,500,450,35

12 TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz Příklad: pro ID Ug = 1,1 W/(m2.K), tepelná izolace ʎ v = 0,039 W/m.K LOP 70% PRŮSVITNÝ: Vstupní údaje: Ug = 1,1 W/(m2.K) Up = 0,24 W/(m2.K) fw = 0,70 LOP požadovaná normová hodnota: Unp = 0,7 + 0,6*fw Unp = 1,1 W/(m2.K) Vypočtená hodnota: Uw = 1,18 W/(m2.K) Výsledek: NEVYHOVÍ LOP 100% PRŮSVITNÝ: Vstupní údaje: Ug = 1,1 W/(m2.K) fw = 1,00 LOP požadovaná normová hodnota: Unp = 0,7 + 0,6*fw Unp = 1,3 W/(m2.K) Vypočtená hodnota: Okno: Uw = 1,26 W/(m2.K) Výsledek: VYHOVÍ

13  Dutiny v profilech a v rámech jsou z hlediska odvětrání definovány pro výpočtové metody v ČSN EN ISO 10077-2 a na tuto normu se odvolávají i normy ČSN 73 0540-2 a ČSN EN ISO 13788 (a to jak pro posouzení rizika kondenzace, tak součinitele prostupu tepla rámem)  Přesto opět někteří „odborníci“ tyto normy ignorují a tvrdí, že dutiny „F“ musí být ve výpočtech zahrnuty jako mírně odvětrané. Pozn.: „Odborníci“ nemají pro tato svá tvrzení žádný právní podklad a svým výkladem vás zcela záměrně poškozují !!! TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz

14 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI VÁM CO NEJMÉNĚ BLUDNÝCH KRUHŮ PŘI NAVRHOVÁNÍ, PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI VÝPLNÍ OTVORŮ A LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ. Ing. Roman Zahradnický zahradnicky@tpf.cz MOTO na konec: „JSOU-LI VŠICHNI ODBORNÍCI ZAJEDNO, JE NA MÍSTĚ OPATRNOST.“ Bertrand Russell TPF s.r.o. | Krymská 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 271740 621 | E : tpf@tpf.cz | www.tpf.cztpf@tpf.cz


Stáhnout ppt "Úkolem tohoto příspěvku je poukázat na některé rozpory a nedostatky zákonů, vyhlášek a norem a jejich rozporuplné a někdy i chybné výklady. Vzhledem k."

Podobné prezentace


Reklamy Google