Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jištění kvality technologických procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jištění kvality technologických procesů"— Transkript prezentace:

1 Jištění kvality technologických procesů
Verze 2014 12. ČISTÉ A DEFINOVANÉ PROSTORY Jištění kvality technologických procesů

2 Verze 2014 Úvod Seznámit se s tím, co ve farmaceutické výrobě znamená pojem „ Čistý prostor“ (ČP) – definice Jaké jsou požadavky na čistý prostor - parametry Jaká je technika pro Čisté prostory Jak je zabezpečena kontrola kvality čistých prostor-monitoring Jaký je režim pohybu osob v čistém prostoru- převlékání Jakou roli hraje tok surovin a materiálů v kvalitě čistého prostoru Co se ověřuje validací Jak se čistý prostor udržuje - sanitace, dezinfekce

3 Verze 2014 Definice pojmů ..\Literatura a přílohy k přednáškám\VYRy ostatní\VYR_36_VYR-36 ČISTÉ PROSTORY.pdf Čistý prostor/zóna je prostor, v němž je řízena koncentrace částic ve vznosu a který je konstruován a využíván takovým způsobem, aby to minimalizovalo zanesení, generování a zadržování částic uvnitř prostoru/zóny a v němž jsou řízeny ostatní relevantní parametry, např . teplota, vlhkost a tlak. Stav za klidu je stav, kdy je instalace čistých prostor funkční, s nainstalovaným zařízením, ale bez přítomnosti materiálů nebo personálu. Stav za provozu je stav, kdy je instalace čistých prostor funkční včetně zařízení, se specifikovaným množstvím materiálů a personálu, který pracuje dle předpisů

4 Verze 2014 Definice pojmů VZT – vzduchotechnika, HVAC – Heating,Ventilation and Air Conditioning Filtry používané k odstranění kontaminantů před vstupem do čistých prostor HEPA filtr- ( High-Efficiency Particulate Air ) –účinnost 99.97% zachycení částic velikosti rovné a větší než 0.3 µm ULPA – filtr- (Ultra Low Penetration Air filters ) – účinnost % zachycení částic velikosti rovné a větší než 0.12 µm ( použití v mikroelektrnice a též ve farmaceutickém průmyslu ) LF – laminar flow – prostor ošetřený laminárním proudem vzduchu Kontaminací materiálu se rozumí biologické, chemické nebo fyzikální znečištění výchozí látky, obalového materiálu a meziproduktu - nerozplněného produktu nebo konečného produktu. Křížovou kontaminací je chápáno znečištění výchozí látky nebo produktu jinou výchozí ( API ) látkou, obalovým materiálem nebo produktem

5 Verze 2014 Definice pojmů Limitní hodnota - maximální nebo minimální hodnota dle kvalifikovaného požadavku / standardu příp. val. protokolu Mimolimitní stav – překročení limitních hodnot (limity : varovný- alert, akční- alarm ) Kontinuální monitoring – nepřetržité měření a sledování vybraných parametrů Diskontinuální monitoring - měření a sledování vybraných parametrů v pravidelné frekvenci dané prováděcím SOP Třídy čistoty a klasifikace čistých prostor

6 Výrobní prostředí Čistý prostor Vzduch Zařízení Surovina Produkt
Verze 2014 Výrobní prostředí Čistý prostor Vzduch Zařízení Surovina Produkt Personál

7 Cesty přenosu kontaminace
Verze 2014 Cesty přenosu kontaminace přiváděným vzduchem přímým kontaktem z člověka z oblečení nedostatečnou očistou prostor a technologie s materiálem

8 Druhy kontaminace Křížová kontaminace jiným druhem léčiva
Verze 2014 Druhy kontaminace Křížová kontaminace jiným druhem léčiva Mikrobiální kontaminace Kontaminace jiným druhem látky ( např. detergent, desinfekce )

9 Kontaminované objekty
Verze 2014 Kontaminované objekty Surovina Produkt Obal Personál Životní prostředí

10 Čistý prostor sterilních produktů
Verze 2014 Čistý prostor (ČP - je definováno metodickým pokynem Věstníku SÚKL VYR 36)..\Literatura a přílohy k přednáškám\VYRy ostatní\VYR_36_VYR-36 ČISTÉ PROSTORY.pdf Prostor s definovanou třídou čistoty určený k výrobě farmaceutických přípravků a látek Zpravidla rozlišujeme čisté prostory ve smyslu výroby: sterilních produktů ostatních farmaceutických produktů a látek

11 Klasifikace čistých prostor podle počtu částic
Verze 2014 Klasifikace čistých prostor podle počtu částic Standard Podle Vyr 36 ( platnost od 2009 )

12 Počet částic - Srovnání klasifikací čistých prostorů - (dle ing
Počet částic - Srovnání klasifikací čistých prostorů - (dle ing.Wirtha ) Srovnání klasifikací různých standardů ( pro částice 0,5 μm) Třída čistoty čistého prostoru dle : Limit pro jednotlivé standardy částice na m3 : EU a SÚKL ( měření částic za klidu ) za provozu FS 209D FS 209E ISO 14 644 3 520 A , B A 100 M 3,5 ISO 5 C B 10 000 M 5,5 ISO 7 3 D M 6,5 ISO 8 Pozn: Jako limit pro porovnání standardů byl vzat limit platný dle SÚKLu . Verze 2014

13 Tabulky standardů dle ISO 14644
Verze 2014 Tabulky standardů dle ISO 14644

14 1 krychlová stopa = 0,032 metrů krychlových
Verze 2014 Přepočet 1 krychlová stopa = 0,032 metrů krychlových 1 metr krychlový = 31,25 krychlových stop

15 Verze 2014 Monitoring Je způsob jak objektivně posuzovat funkčnost procesů zajišťujících předepsanou čistotu a nezbytnou ochranu produktu před nežádoucími vlivy Je nástrojem k doplnění či nahrazení rekvalifikace, nebo revalidace určitého systému Nezbytnou podmínkou správného nastavení monitoringu je detailní poznání funkce zařízení, systému a na základě toho určení klíčových parametrů, které musí být monitoringem sledovány , údaje zaznamenávány a následně vyhodnocovány

16 Základní principy monitoringu
Verze 2014 Základní principy monitoringu Monitoring může být prováděn kontinuálně s následným záznamem tzv. e-monitoring , nebo diskontinuálně, kde záznam sledovaného parametru je vypracován v podobě protokolu “o provedeném monitoringu” . Sledované parametry musí mít vypovídací schopnost dle požadavků regulatorních orgánů a specifických podmínek jednotky ( výrobní, skladovací apod.) U každého čistého prostoru musí být při uvádění do provozu provedena úplná kvalifikace a validace tak, aby systém byl podrobně poznán , mohl být řízen a nastaveny správné limitní hodnoty pro monitoring

17 Přehled monitorovaných parametrů
Verze 2014 Přehled monitorovaných parametrů monitoring teploty ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Obrázky a schémata\Teploty sklady ad ČP.doc monitoring vlhkosti ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\Vlhkost vzduchu .doc částicový monitoring monitoring tlakového spádu mezi místnostmi ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Obrázky a schémata\Přetlaky ad ČP.doc mikrobiologický monitoring monitoring rychlosti proudění u LF tlaková ztráta HEPA filtrů

18 Verze 2014 Počet částic Pro klasifikaci prostor třídy čistoty A je minimální objem vzorku 1 m 3 pro každé vzorkované místo. Pro třídu čistoty A je předepsán limit pro částice >= 5,0 µm podle ISO 4.8. Pro třídu čistoty B (za klidu) je pro obě velikosti částic určen limit podle ISO 5. Pro třídu C (za klidu a za provozu) jsou limity stanoveny podle ISO 7 a ISO 8. Pro třídu D (za klidu) je limit stanoven podle ISO 8. Pro účely klasifikace norma EN/ISO definuje minimální počet vzorkovacích míst a velikost vzorku na základě limitu pro největší velikost částic pro danou třídu čistoty a metody vyhodnocení získaných dat. ( VYR 36 )

19 Verze 2014 Počet částic V čistých prostorech se provádí diskontinuální a kontinuální měření počtu částic. Diskontinuální měření se provádí s týdenní, měsíční a čtvrtletní periodicitou v závislosti na třídě čistoty a požadavku technologických zařízení. Kontinuální měření je z pravidla zavedeno ve třídě čistoty “A” a je zajištěno pomocí vlastních, na stálo zabudovaných čidel a vyhodnocovacího zařízení

20 Verze 2014 Teplota a vlhkost Teplotní standard pro pracovní prostředí je pro zimní provoz teplota 20  2 °C pro letní provoz 22  2°C. Standard pro skladování surovin a výrobků je 15°C až 25 °C. Pro speciální druhy je teplota např. 2 °C až 8°C nebo jiná . Relativní vlhkost je zpravidla udržována na hodnotě 45  10% RV ; maximální vlhkost nemá převýšit 65 %

21 Verze 2014 Tlakový spád Mezi prostory má zajistit takový směr proudění vzduchu, který zabrání, jak vnější, tak křížové kontaminaci produktu. Doporučená hodnota tlakového rozdílu mezi prostory sterilní výroby s odlišnou třídou čistoty o jeden stupeň je 10 až 15 Pa. Přiváděný filtrovaný vzduch má tedy vytvářet přetlak směrem od vyšší třídy čistoty k nižší (směr od produktu). V rámci jedné třídy čistoty se tlakový spád resp. směr proudění řídí technologií a je kvantifikován projektově a ověřen validačními zkouškami. Zpravidla se volí tlakový spád 5 Pa . Přetlak je sledován pomocí měřičů tlakového rozdílu na kterých jsou vyznačeny provozní pole nebo systémem elektronickým.

22 Verze 2014 Tlakový spád Různé provozní stavy tlakového rozdílu mezi místnostmi při zavřených dveřích jsou dle konkrétní situace označeny (příklad) třemi barevnými poli : zelené - normální stav žluté - poruchový stav v systému zajištění správného tlakového rozdílu červené - havarijní stav. Hranice zeleného a žlutého pole značí varovný limit (alert ). Hranice žlutého a červeného pole značí akční limit (alarm).

23 Vnější okolí – „0“ referenční tlak
Vstup Verze 2014

24 Mikrobiologický monitoring
Verze 2014 Mikrobiologický monitoring Probíhá obdobně jako monitoring počtu částic v závislosti na třídě čistoty v denních, týdenních, měsíčních a čtvrtletních intervalech. Jsou sledovány mikrobiologické čistoty Vzduchu ve výrobních prostorech a prostorech přilehlých Povrchů ve výrobních prostorech a prostorech v okolí Vnitřních povrchů výrobních zařízení Otisků rukavic

25 Doporučené limity pro přípustnou mikrobiologickou kontaminaci jednotlivých tříd
Standard colony-forming unit (CFU) Verze 2014

26 Čisté prostory - technika
Verze 2014 Systém vzduchotechnických jednotek - ventilátorů, filtrů, výměníků - zajišťuje: Čistý vzduch je upravovaný klimatizační jednotkou je do ČP dopravován potrubními rozvody Kaskáda filtrů čistí přiváděný i odváděný vzduch (eliminuje nežádoucí částice ve vzduchu ) Čerstvý vzduch udržuje snížený/zvýšený tlak ( proti okolí ) v čistém prostoru a nahrazuje „použitý“ vzduch Proudící vzduch chrání kritická místa, kde se manipuluje s materiálem Systém udržuje teplotu a vlhkost vzduchu v čistém prostoru v požadovaných mezích

27 Čisté prostory – technika working document QAS/02.048/Figs.
Verze 2014 Čisté prostory – technika working document QAS/02.048/Figs.

28 Čisté prostory – technika working document QAS/02.048/Figs.
Verze 2014 Čisté prostory – technika working document QAS/02.048/Figs.

29 Čisté prostory – technika working document QAS/02.048/Figs.
Verze 2014 Čisté prostory – technika working document QAS/02.048/Figs.

30 Čisté prostory – technika working document QAS/02.048/Figs.
Verze 2014 Čisté prostory – technika working document QAS/02.048/Figs.

31 Čisté prostory – technika working document QAS/02.048/Figs.
Verze 2014 Čisté prostory – technika working document QAS/02.048/Figs.

32 Čisté prostory - technika
Verze 2014 Čisté prostory - technika Technická opatření v ČP : Zabezpečení snadné čistitelnosti a dezinfikovatelnosti a zamezení zachycení nečistot a průniku částic z nežádoucích prostor Hladké stěny, stropy, podlahy, okna Fabiony beze spár a dutých výklenků Zatmelení spár a nerovností Vyhovující těsnost dveří

33 Čisté prostory - technika
Verze 2014 Čisté prostory - technika Materiálové a personální propusti Oddělení prostoru s vyšší a nižší třídou čistoty Prostor pro převlékání a dekontaminaci osob Prostor pro dekontaminaci – očištění materiálu Prostředky na očistu : voda, dezinfekce, vzduchové a vodní sprchy Oděvy z vhodných materiálů např. vlákna neuvolňující částice

34 Verze 2014 Izolátor Využití izolátorové technologie minimalizuje lidské zásahy do výrobních postupů a může znamenat výrazné snížení rizika mikrobiologické kontaminace z prostředí u asepticky vyráběných léčivých přípravků . Existuje mnoho způsob řešení izolátor a vstup do nich. Samotný izolátor a okolní prostředí mají být navrhnuty tak, aby bylo dosaženo požadované kvality vzduchu pro příslušné třídy čistoty. Izolátory jsou konstruovány z různých materiálů více či méně odolných poškození či netěsnostem. Vstupy do izolátoru se mohou lišit od jednoduchých dveří ke dvojitým se zcela těsným systémem, vestavěného systému sterilizace.( VYR 36 )

35 Verze 2014 IZolátor

36 Člověk v čistém prostoru
Verze 2014 Člověk v čistém prostoru Člověk poškozuje svou přítomností hodnoty parametrů čistého prostoru Sedící člověk emituje částic / min. Pomalu jdoucí člověk emituje až 5 mil. částic

37 Používání ochranného oděvu
Verze 2014 Používání ochranného oděvu Součástí režimu chování pracovníků je i používání vhodných oděvů , které slouží k tomu: aby byla zamezena kontaminace produktu (mechanická, křížová a mikrobiologická) aby byl pracovník ochráněn před účinky vyráběného přípravku a zajištěna jeho bezpečnost aby byla vytvořena pracovní pohoda pro pracovníky volbou vhodného materiálu a střihu používaného oděvu aby byl dodržován správný systém obměny, praní, příp. sterilizace oděvů aby byla případně zlepšena kontrola dodržování režimu pohybu po prostorách areálu firmy volbou vhodného odlišení oděvů

38 Jak toho docílit k všeobecné spokojenosti?
Verze 2014 Jak toho docílit k všeobecné spokojenosti? Správným systémem: výběru prádla obměny praní příp. sterilizace oděvů Podle třídy čistoty ČP se používají různé druhy pracovních oděvů. Liší se zpravidla : materiálem, barvou

39 Prováděné zkoušky – validace čistých prostor
Verze 2014 Prováděné zkoušky – validace čistých prostor I.     Test integrity a těsnosti instalovaných HEPA filtrů: Kriterium přijatelnosti : Koncentrace částic  0,5 m za HEPA filtry nesmí být větší než 0,01 % vstupní koncentrace částic před HEPA filtry. II. Stanovení množství vzduchu za HEPA filtry a stanovení počtu výměn vzduchu výpočtem: Kriterium přijatelnosti : Dle projektu  

40 Prováděné zkoušky – validace čistých prostor
Verze 2014 III. Stanovení průměrné rychlosti a uniformity proudění vzduchu v prostorech ošetřených LF: Kriterium přijatelnosti : Doporučená průměrná rychlost proudění vzduchu ve výstupním pásmu filtru je 0,45 m/s. Odchylka od průměrné rychlosti se má pohybovat v rozmezí 20%. IV. Stanovení rovnoběžnosti proudění vzduchu v prostorech ošetřených LF: Kriterium přijatelnosti : Odchylka proudění vzduchu od kolmého směru k ploše filtru je  14° .

41 Prováděné zkoušky – validace čistých prostor
Verze 2014 V. Stanovení tlakových rozdílů mezi místnostmi: Kriterium přijatelnosti : Jednotlivé místnosti musí být z hlediska tlakového spádu v přetlaku směrem z čistšího prostoru do méně čistého prostoru. Doporučená hodnota je 10 až 15 Pa mezi místnostmi odlišných tříd čistoty nebo dle projektu. Předepsaná kaskáda tlaků mezi jednotlivými prostory musí být zajištěna i v tlumeném provozu.

42 Prováděné zkoušky – validace čistých prostor
Verze 2014 VI. Kouřový test: Kriterium přijatelnosti : Zviditelněním proudění vzduchu ověřit směry proudění mezi místnostmi podle projektu.    VII. Stanovení teploty a relativní vlhkosti v prostoru: Kriterium přijatelnosti : podle projektu ( standardy uvedeny dle doporučení a evropských a interních norem )

43 Prováděné zkoušky – validace čistých prostor
Verze 2014 VIII. Test regenerace ( alternuje s testem počet výměn vzduchu za časovou jednotku ): Kriterium přijatelnosti : Srovnání teoretické a skutečné dekontaminační křivky. Zjištění času nutného k odstranění vnesené kontaminace. (snížení koncentrace testovacích částic o 2 až 3 řády za požadovanou časovou jednotku na výstupu z prostoru)

44 Prováděné zkoušky – validace čistých prostor
Verze 2014 IX. : Stanovení koncentrace částic Kriterium přijatelnosti : Maximální přípustný počet částic na 1m3

45 Hlavní zásady sanitace a dezinfekce
Verze 2014 Hlavní zásady sanitace a dezinfekce personál povrchy zařízení

46 Verze 2014 Sanitace a dezinfekce Za účelem minimalizace rizika mikrobiální kontaminace je v definovaných prostorech zaveden systém sanitace a dezinfekce SANITACE je soubor opatření , kterými za použití teplé vody , mycích prostředků a mechanických postupů dosahujeme podstatného snížení počtu mikroorganismů v prostředí DEZINFEKCE - zneškodňování původců mikrobiální kontaminace, kterým přerušujeme transport mikrobiální kontaminace od zdroje k produktu, k surovině, k ovzduší a k primárnímu obalu

47 Verze 2014 Sanitace Je prováděna v přesně definovaných časových intervalech popsaným postupem Výrobní zařízení a výrobní prostory s definovanou třídou čistoty vzduchu je nutné dezinfikovat . Vždy následně po provedené sanitaci Sanitace znečištěného povrchu je provedena vodou příslušné kvality za použití detergentu (mycího prostředku) manuálně nebo mycím systémem . Za účelem dosažení dokonalého mycího efektu je vhodné použít adekvátní mycí pomůcky , např. mycí trysky , které vhání mycí lázeň na znečištěné pracovní plochy výrobního zařízení pod určitým tlakem . Poslední oplach během sanitace je prováděn vodou odpovídající kvality ( zpravidla vodou používanou do produkce ) Připomenout mytí,sanitace pomocí systému CIP ( cleaning in place ) SIP ( sterilization in place ) WIP ( wetting in place )

48 Verze 2014 Dezinfekce Po použití dezinfekčního přípravku je třeba pracovní plochy výrobního zařízení opláchnout čištěnou vodou , resp. vodou pro injekce. Oplach není třeba provádět po použití ethylalkoholu K dezinfekci jsou používány jen prostředky řádně ověřené a pro dané použití zvalidované ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Obrázky a schémata\Dez prostředky.xls Dezinfekční prostředek se nepoužívá v případech validovaného systému mytí s následnou sterilizací (např. mytí kotlů s následnou sterilizací parou) Je nutné dezinfikovat prostory a vybavení sociálních zařízení

49 Dezinfekční prostředek
Verze 2014 Dezinfekce Tabulka dezinfekčních prostředků a jejich koncentrací schválených pro použití ( dle Z.Vltavského ) v Zentiva DM Dezinfekční prostředek Použití Koncentrace[%] Expozice [min.] Poznámka Prac.plocha Vnější povch Podlaha Stěny Strop Prac. Personál Tř. zařízení* , zařízení**, oděv (ruce, A,B,C D - J pomůcky armatury obuv rukavice) Ethylalkohol x 70 zaschnutí hořlavý Dismozon® pur steril 0,5 - 1 60**** dráždivý Bacillocid rasant 0,25-2*** nebezp. Desam GK 2 1 poškoz.očí Desam OX 2 - 5 3 30 Savo Prim s vůní neb.uvol.Cl Domestos fresh (citrus,arctic) nep.na smalt Spitaderm 3 ml neředěný př. vtírat do ruk 30s vysoce hořl. Septoderm Sterilium Dezident roztok neředěný př. postřik,zaschnutí 10min. - 70°C žíravina Ozonit 2ml př./1 l lázně 15min. - 65°C neb.poleptání Pozn.: * Pracovní plocha zařízení - povrch výrob.zařízení přicházející do přímého kontaktu s vyráběným produktem ** Vnější povrch zařízení - povrch výrobního zařízení , který nepřichází do přímého kontaktu s vyráběným produktem . *** Koncentrace zvolena s přihlédnutím k charakteru operace. Přesná koncentrace je uvedena v SOP popisující danou operaci. ****Sporicidní účinnost - doba expozice je 4,0 hod.

50 Verze 2014 Odchylky a selhání Čisté prostory a s ním spojená vzduchotechnická zařízení jsou nedílnou součástí výroby farmaceutické a chemicko- farmaceutické výroby. Toto se uplatňuje zejména u aseptických a sterilních výrob, výrob se stupněm nebezpečí kontaminace okolí a personálu a u ostatních výrob s potenciálním dopadem na pacienta. Zabezpečovací systém musí být nastaven tak, aby jakékoliv selhání klíčových parametrů bylo výrobcem včas indikováno.

51 Verze 2014 Nápravná opatření O nálezech a následných opatřeních musí být vedena dokumentace formou zápisu, kde musí být uvedena přijatá opatření. Za vystavení, vyplnění dokumentu a za splnění opatření odpovídá zpravidla určený uživatel, správce zařízení. Je výhodné ve standardech stanovit Tým pro monitoring, který operativně se schází k řešení problémů

52 Verze 2014 Nápravná opatření Tým posoudí míru ohrožení produktu a navrhne nápravná opatření, která budou příp. promítnuta do příslušné dokumentace Tým zkontroluje provedení a účinnosti nápravných opatření Mimořádné a nestandardní události musí být zaznamenány do operačního listu V případě závažného ohrožení zpracovávaného produktu (např. nadlimitní mikrobiální kontaminací, teplotou u termolabilních produktů) je třeba věnovat zvýšenou pozornost při propouštění produktu do užití

53 Verze 2014 Závěrečné shrnutí Čisté prostory jsou charakterizovány: a) přívodem filtrovaného vzduchu přes filtry v kvalitě HEPA. Odpovídajícím uspořádáním prostor,zařízení a vybavení . b) pohyb personálu , materiálu a úklid prostor musí existovat přesně definovaná pravidla , která snižují na minimum částicovou a mikrobiální kontaminaci . c) přístup pracovníků je omezen a musí probíhat definovaným postupem převlékání a očisty pracovníků . Rozsah a postupy jsou stanoveny v závislosti na definované třídě čistoty

54 Verze 2014 Závěrečné shrnutí d) materiál je do čistých prostor transportován přesně popsaným postupem. e)  speciální oblečení pouze pro uvedené prostory f)  parametry prostor jsou monitorovány. g) systém pro Sterilní prostory –validován minimálně 1 x za rok. Delší interval lze použít v případě spolehlivě řešeného monitoringu.

55 Literatura zabývající se problematikou čistých prostor :
Verze 2014 Literatura zabývající se problematikou čistých prostor : ČL 2009 VYR 36 – Čisté prostory , Věstník SÚKL , 2008 VYR 32

56 Mezinárodní normy US Federal Standard 209 E.
Verze 2014 Mezinárodní normy US Federal Standard 209 E. EN ISO Čisté prostory a příslušné řízené prostředí- Část 1 : Klasifikace čistoty vzduchu EN ISO – 2 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí – Část 2 : Specifikace pro testování a monitoring EN ISO – 4 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí – Část 4 : Návr, konstrukce a uvádění do provozu

57 Verze 2014 Uvažuj V rámci výběrové soutěže o výstavbu nového provozu výroby injekcí byly předloženy tři projekční návrhy . Klíčovou otázkou k rozhodnutí, které řešení vybrat byla technologie plnění ampulí z pohledu čistých prostor a otázka nákladová. 1.řešení Plnění ve třídě A, okolí třída B. Vstup personálu a materiálu přes jednoduchou smyčku z třídy D. 2. řešení Plnění ve třídě A, okolí třída B. Vstup personálu a materiálu přes dvojitou smyčku z třídy C. 3.řešení Plnění v isolátoru. Okolí třída C . Vstup personálu a materiálu z okolí přes jednoduchou smyčku. Náklady jsou porovnatelné. Opravte a diskutujte jednotlivá řešení a navrhněte to řešení, které považujete za nejlepší a zdůvodněte proč.

58 Verze 2014 Čisté prostory Konec přednášky


Stáhnout ppt "Jištění kvality technologických procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google