Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověk Krize římské republiky vrcholí r. 476 n.l. Poslední římský císař Romulus Augustulus odevzdal svou vládu barbarskému náčelníkovi Odoakarovi. -Systém,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověk Krize římské republiky vrcholí r. 476 n.l. Poslední římský císař Romulus Augustulus odevzdal svou vládu barbarskému náčelníkovi Odoakarovi. -Systém,"— Transkript prezentace:

1 Středověk Krize římské republiky vrcholí r. 476 n.l. Poslední římský císař Romulus Augustulus odevzdal svou vládu barbarskému náčelníkovi Odoakarovi. -Systém, v němž otroci zajišťovali většinu důležitých funkcí státu se přežil. -Jednotné řízení země → v rozkladu. -Hospodářství se uzavíralo do velkostatků. -Přestalo platit jednotné právo… Pohyb barbarských kmenů se nedal zastavit. Pod tlakem kočovných Hunů pronikají do římské říše Germáni, za nim Slované = tzv. „stěhování národů“ 5.- 6. století → změna Evropy.

2 Významné říše v průběhu středověku „Byzantská říše“ -Udržela si antické tradice -Původně označována jako „východořímská říše“ -Křesťanství = jednotící prvek různorodého obyvatelstva. -Kulturní a náboženský jazyk = řečtina. -Postupné odlišování východního a západního náboženství; -R. 1054 = rozkol → vzniká křesťanství východní (ortodoxní, pravověrné); v čele patriarcha (řečtina) -a západní (římské, katolické); v čele papež (latina). Civilizace spojovala prvky antické, středověké a orientální. Zaniká r. 1453 nájezdy Turků.

3 Chrám Hagia Sofia (Boží moudrosti)

4 Franská říše •Po pádu západořímské říše •Západní křesťanství; centrum Řím •Základy západoevropské civilizace (antika+křesťanství) •Karel Veliký (768-814) •Pokus o obnovení univerzální římské říše, opora v církvi •Říše zahrnovala dnešní Francii, Německo, Itálii; centrum Cáchy (viz mapa)

5 •Zdrojem bohatství = půda; odměňování za služby formou tzv. „léna“ (feudum); závislost mezi lenním pánem; ten, kdo půdu poskytoval (feudál) a leníkem; ten, kdo půdu obdržel (vazal). •Poddaní = nejpočetnější, bez půdy •Zemědělství: trojhonný systém •Trhy: směna zboží za zboží; postupně jiné ekvivalenty (plátno, zbraně, obilí, dobytek, stříbrné mince – denár) •R. 843 verdunská smlouva, říše rozdělena: západofranská (Francie), východofranská (Německo), střední (Itálie)

6

7

8 Velká Morava •Vzniká v době, kdy vnuci Karla Velikého jednají o rozdělení říše. •První silný slovanský stát. •Konflikty s východofranským panovníkem Ludvíkem Němcem (titul bavorský král) •Panovníci: Mojmír, Rastislav, Svatopluk •R. 863 křesťanská mise z Byzantské říše – Konstantin a Metoděj, staroslověnština, hlaholice. •Zánik poč. 10. století = nájezdy kočovných Maďarů. •Centrum: Mikulčice na Moravě

9

10 Český stát •Po zániku Velké Moravy se kulturní a politické centrum přesouvá dále na západ → do Čech. •Původně řada samostatných knížectví. •Vynikl rod Přemyslovců (střední Č.) → sjednocení pod svou vládu → základ státu (srovnej s pověstí). •1. doložený kníže: Bořivoj (pokřtěn Metodějem) •První knížata vybudovala do 11. století samostatný raně středověký stát: Vratislav I., Václav (zakladatel české státnosti, patron českých zemí), Boleslav (Ukrutný)…

11

12 •Opora panovnické moci = církev; 2. biskupství (Praha, Olomouc), jednota státu. •Konflikt s římskoněmeckou říší→udržení samostatnosti za tzv. tribut (poplatek za mír): 500 hřiven stříbra, 120 volů •Nakonec spolupráce Boleslava s Otou I. → porážka Maďarů na řece Lech r. 955. •První čeští králové: Vratislav II. 1085 (pro svoji osobu (pomoc císaři x papeži); Vladislav II. 1158 (pomoc císaři v boji)

13 Románská kultura •Rozvoj kolem r. 1000 př.n.l. (předchází karolínská a otónská renesance). •Znaky: architektura – silné zdi, malá půlkruhová okna, sloupy … (viz ukázka), vliv byzantské kultury

14

15

16

17 Vývoj středověkých měst •Souvisí s rozvojem obchodu •Městské hradby •Privilegia •Městská samospráva (purkmistr, konšelé) •Městské trhy •Cechy •Chudina

18

19 Svatá říše římská •Anglie a Francie se vyvíjejí v centralizované státy x němečtí císařové tuto cestu nenastoupili; příčina: •mocná feudální šlechta→říše nejednotná, •Boj o investituru (udělování úřadu) mezi světskou a církevní mocí (císař x papež, Jindřich IV. x Řehoř VII. →cesta císaře do Canossy (1077); spor trval do r. 1122 – konkordát wormský = spíše vítězství církve.

20

21 Křížové výpravy •11. století •Svatá země (Izrael,Palestina,Jeruzalém) dobyta Turky → •1095 svolána 1. křížová výprava proti nevěřícím. •Za 200 let podniknuto celkem 8 výprav + dětská. •Výpravy skončily tak, jak začaly – území pod nadvládou Turků. •Význam: nové zkušenosti, země, zboží…

22

23 Stoletá válka •1337 – 1453 •Příčina: snaha fr. král zbavit anglického krále území na kontinentě (spor o Flandry) •Bitvy: u Kresčaku, angličtí lučištníci, u Azincourtu, také vítězí Angličané… •Obrat ve válce: povstání Jany z Arcu; osvobozen Orleáns; nástupce Karel korunován v Remeši…Angličané vyhnáni, vítězí Francie. •Jana zákeřně vydána Angličanům, 1431upálena jako čarodějnice v Rouen.

24

25 Gotika •Francie •12. století •Architektura: klenba křížová, žebrová, vnější opěrný systém, lomený oblouk, stavby vysoké… •Typické stavby: hrady, kláštery, katedrály…

26

27

28

29

30

31 Poslední Přemyslovci •Přemysl Otakar I. •1212 obdržel tzv. Zlatou bulu sicilskou (císař Friedrich II.) = dědičná královská hodnost. Český panovník tak získal významné postavení mezi říšskými knížaty. Listina = jeden z nejvýznamnějších dokumentů v dějinách české státnosti.

32 •Přemysl Otakar II. •„král železný a zlatý“ •Rozšíření území téměř k Jaderskému moři (viz mapa). •Kandidatura na říšský trůn. •1278 padl v bitvě na Moravském poli. •Následuje období vlády Oty Braniborského (Braniboři v Čechách) x česká šlechta → dosazení Václava II. = král polský, uherský, český •Jeho syn, Václav III. Roku 1306 zavražděn v Olomouci → vymírají Přemyslovci po meči.

33

34

35 Lucemburkové •Jan Lucemburský, sňatek s Eliškou Přemyslovnou (dcera Václava II.), padl v bitvě u Kresčaku r. 1346. •Karel IV. •Všeobecný rozvoj, Praha = centrum Svaté říše římské, sídlo řím. císaře a krále. •Založil univerzitu, postavil Karlův most, Karlštejn, Radyni, založil Karlovy Vary, Monte Carlo… •Syn Václav IV. – slabý panovník + nepříznivá situace → počátek duchovní, sociální, ekonomické krize …

36

37 Krize středověku •Od pol. 14. století se Evropa dostala do krize ekonomické, sociální a duchovní, objevil se mor, hladomor, upadala víra v církevní hodnoty. Vzniká hnutí za nápravu církve. •Jan Hus •Proti odpustkům •Duchovní svoboda, pravda, návrat církve k chudobě. •Katolický kněz, mistr a rektor pražské univerzity, •Dekret kutnohorský, •Klatba, interdikt, Kostnice, 6.VII. 1415 upálen!

38

39 Husitská revoluce •Počátek 1419; 1. pražská defenestrace •Nepokoje trvají cca 15 let •V čele husitských vojsk Jen Žižka, Prokop Holý, porážejí 5 křížových výprav. •1434 bitva u Lipan •Basilejská kompaktáta: Zikmund L. – českým králem, přijímání pod obojí!!! •Vláda Jiřího z Poděbrad „husitský král“ → Jagellonci (Vladislav, Ludvík) x Turci, 1526 bitva u Moháče → nastupují Habsbukové

40 Novověk •Podmínky pro změnu středověku v novověk vytvořily: •Zámořské objevy •Renesance a humanismus •Reformace

41 Zámořské objevy •Hledání nových obchodních cest na východ (Indie, Čína). •Objevy umožnilo: vynalezení kompasu, zdokonalení stavby lodí, rozvoj astronomie… •Mořeplavci: Kryštof Kolumbus, Bartolomeo Diaz, Vasco de Gama … •Námořní velmoci: Španělsko, Portugalsko, Nizozemí… •Výsledky: nové plodiny (brambory, kukuřice, tabák, bavlna, rajčata… drahé kovy (zlato, stříbro → inflace

42

43

44 Renesance a humanismus •14.-16. století •Znovuzrození antiky •Itálie •Víra v člověka, odklon od Boha, rozvoj přírodních věd a umění… •Architektura: harmonie tvarů, římsy, sloupy, pravidelné geometrické tvary … zámky, paláce, parky, kašny, zahrady, altány…

45

46 •Představitelé: •M. Koperník, G. Bruno, G. Galilei, T. de Brahe… •D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, W. Shakespeare… •L.da Vinci, M. Buonarotti, R. Santi…

47

48

49

50

51 Reformace •16. století •Navazuje na myšlenky Jana Husa, Johna Viklefa •Německo: Martin Luther •Francie: Jan Kalvín •Proti svatokupectví, •Selská povstání a války (katolíci x protestanté), •Katol. církev reaguje tzv. protireformací – jezuité, baroko.

52 Baroko •17. století •Propagace idejí katolické církve, •Cíle: oslnit, vsugerovat, vzrušit, povznést člověka k mystickému vzplanutí … •Příklon k Bohu •Znaky: křivka, pohyb, kopule •P. Rubens, Rembrandt… •J. S. Bach •John Milton, J.A. Komenský…

53

54

55

56

57

58 Absolutismus a parlamentarismus •16. a 17. století v Evropě – různé formy vlády: •Stavovská monarchiePolsko •Centralizovaná monarchieFrancie •Federace (spolek) státůSv. ř. římská •Konstituční monarchieAnglie •RepublikaNizozemí

59 Čtyři nejvýznamnější panovnické rody: -HabsburkovéRakousko -HohenzollernovéNěmecko -BourboniFrancie -RomanovciRusko

60 Třicetiletá válka •1618 – 1648 •Celoevropský konflikt, několik fází •Začíná jako spor českých stavů s králem (Matyáš Habsb.) o náboženské svobody. •8.XI. 1620 bitva na Bílé hoře •21.VII. 1621 poprave 27 českých pánů na Staroměstském náměstí •Majetkové přesuny (Albrecht z Valdštejna) •Centralizace, germanizace, rekatolizace •J.A. Komenský •Vestfálský mír = kompromis; nejvíce posílena Francie

61 Klasicismus •2. pol. 17. století •Inspirace antikou, renesancí, •Ctí střízlivost výrazu, přiměřenost, jasnost, harmonii, racionalitu, symetrii a řád •W.A. Mozart, L. v Beethoven •J.W. Goethe •Goya

62

63

64 Osvícenství •Osvícení člověka rozumem •Příprava půdy pro Velkou francouzskou revoluci. •cechy→manufaktury •Nový vrstva = podnikatelé •Volná pracovní síla = dělnictvo •Burzy, banky, kapitál … •Vědci: I. Newton – zákon o gravitaci, mechanika, dynamika… = půda pro průmyslovou revoluci •Encyklopedisté: Voltaire, J.J. Rousseau, D. Diderot

65

66 Osvícenský absolutismus •Habsburská monarchie: Marie Terezie, Josef II. (Habsburkové) •Prusko: Friedrich II. (Hohenzollern) •Rusko: Petr I., Kateřina II. (Romanovci) Reformy:Marie Terezie: školská (od 6 do 12 let), vojenská, katastrální Josef II.: zrušení nevolnictví, toleranční patent

67


Stáhnout ppt "Středověk Krize římské republiky vrcholí r. 476 n.l. Poslední římský císař Romulus Augustulus odevzdal svou vládu barbarskému náčelníkovi Odoakarovi. -Systém,"

Podobné prezentace


Reklamy Google