Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích"— Transkript prezentace:

1 Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, Brno Měření hluku z dopravy, Hranice

2 Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského, Teplická a Přísady v Hranicích, včetně stanovení měřících míst, provedení sčítání dopravy a navržení opatření, vedoucích k odstranění zjištěné nadlimitní hlukové zátěže Vybráno celkem 5 měřících míst, umístění konzultováno se zadavatelem. Dle nabídky je požadováno provedení dvou měření v úseku, který zahrnuje ulici Komenského včetně části ulice Teplická, Přísady a jedno měření, které zahrnuje ulici Novou. Pro posouzení vlivu automobilové dopravy na předmětných komunikacích bylo vybráno celkem 5 měřících míst, jejichž umístění bylo konzultováno se zadavatelem. Jednotlivá odsouhlasená místa pro měření hluku mají postihnout i případný vliv hlavních komunikací I/47 a I/35 a napomoci při vlastním modelování celé situace. Místa měření jsou naznačena na Obr. Měření hluku z dopravy, Hranice

3 Měření hlukové zátěže Akreditované laboratoře
CDV č. 1506 ZÚ Pardubice č Pro analýzu současného stavu Součinnost se sčítáním dopravy v rámci dat pro simulaci Vlastní měření bylo provedeno akreditovanými laboratořemi CDV č a ZÚ Pardubice č Potřebná přesnost měření je dosahována použitím měřící techniky v třídě přesnosti 0 ve všech lokalitách a přesným dodržováním měřících postupů v souladu s metodikou. Získaná data slouží pro analýzu současné hlukové situace i jako základní podkladová data pro následně prováděné simulace. Pro účely následného modelování byly v oblasti ulice Komenského sčítány dopravní intenzity na třech křižovatkách – Komenského, Skalní, další sčítanou křižovatkou byl úsek Komenského, Hřbitovní a poslední sčítanou křižovatkou je část Komenského, Svatoplukova, Teplická. Obdobně byly sčítány další boční ulice v okolí komunikace Nová. Měření hluku z dopravy, Hranice

4 Měření hlukové zátěže Měření: Sčítání dopravy:
4 dlouhodobá (24h) měření, 1 krátkodobé (1 - 2h) měření - zjištění podílu komunikace I/47, ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,5min. Sčítání dopravy: noční intenzita silniční dopravy sčítána celou dobu, denní a celková intenzita silniční dopravy dle TP č „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“. Při hodnocení vlivu hluku ve venkovním prostoru se postupuje podle hodnot hluku vyjádřených v ekvivalentních hladinách akustického tlaku LAeq Denní doba - LAeq,16h = ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovená pro celou denní dobu (délka 16 hodin, od 6 do 22 hodin), Noční doba - LAeq,8h = ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovená pro celou noční dobu (délka 8 hodin, od 22 do 6 hodin). Měření hluku ze silniční dopravy bylo provedeno měřením ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,5min v 5 minutových intervalech po dobu 24 hodin na místech měření 1 - 4, resp. v denní (8 - 9 hod.) a večerní době ( hod.) na místě měření 5. Osmi hodinová noční intenzita silniční dopravy je stanovena sčítáním po celou noční dobu. Celková čtyřiadvaceti hodinová a šestnácti hodinová denní intenzita silniční dopravy je určena pomocí přepočtových koeficientů uvedených v Technických podmínkách TP č „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“, které byly schváleny Ministerstvem dopravy pod č.j. 1086/ IPK/1 ze dne s účinností od 1. ledna Měření byla provedena kombinací měření ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího pruhu pro zjištění emisních parametrů komunikace a měření z obytných budov ve vzdálenosti m od fasády objektu. Měření hluku z dopravy, Hranice

5 Měření hlukové zátěže Ulice, č. p. Osobní doprava intenzita provozu [-] Nákladní doprava Celková intenzita [-] LAeq, T [dB] den / noc celkem den noc Teplická č.p. 446 6 369 / 480 6 849 101 / 12 113 6 962 66,1 58,4 Komenského č.p. 230 7 772 / 488 8 260 79 / 7 86 9 046 64,9 56,5 Nová č.p. 1821 4 256 / 357 4 613 483 / 40 523 5 136 65,0 57,1 Nová č.p. 1824 8 632 / 698 9 330 1889 / 222 2111 11 441 63,0 56,3 I/47 68,4 62,8 Na žádném z míst měření hluku ze silniční dopravy nedochází k prokazatelnému překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu při použití korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací. Na imisních místech měření hluku ze silniční dopravy dochází k prokazatelnému překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu bez použití korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací. Protože hladiny akustického tlaku A v místě měření byly ovlivněny okolními rušivými vlivy, které nesouvisely s předmětem měření, byl proveden časový záznam ekvivalentních hladin akustického tlaku A. Při měření byly vylučovány rušivé zvuky, nesouvisející s měřeným zdrojem hluku, např. travní sekačky, houkání sanitek, hlasové projevy lidí aj. Datový soubor byl v rámci postprocessingu analyzován a rušivé události byly eliminovány. Na základě provedených měření a po porovnání výsledných hodnot s platnými hygienickými limity, lze konstatovat následující závěry: Na žádném z míst měření hluku ze silniční dopravy nedochází k prokazatelnému překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu při použití korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací. Na imisních místech měření hluku ze silniční dopravy dochází k prokazatelnému překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu bez použití korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací. Všechna měřená místa mají číselně podobnou hladinu hluku, která je blízko meznímu limitu pro starou hlukovou zátěž. Kritičtější je limit pro noční dobu, kde stávající doprava téměř dosahuje mezní hodnoty 60 dB pro starou hlukovou zátěž. Měření hluku z dopravy, Hranice

6 Modelování hlukové zátěže
Současný stav zatížení obyvatelstva hlukovou imisí z dopravy. Stav zatížení obyvatelstva hlukovou imisí z dopravy bez komunikací I. třídy. Stav zatížení obyvatelstva hlukovou imisí z dopravy pouze komunikací I. třídy. Stav zatížení obyvatelstva hlukovou imisí z dopravy pro nízkotučný povrch (v oblasti ulice Komenského vyšetřován i stav s retardéry a bez retardérů). S využitím poznatků změřených hodnot v terénu, bylo provedeno modelování akustické situace předmětného území ulic Nová, Komenského, Teplická, Přísady i s nejbližším přilehlým okolím. Výpočet ekvivalentních hladin hluku ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru staveb byl proveden pro aktuální stav pomocí programového vybavení SoundPlan ver Výsledky modelování jsou zpracovány do podoby prostorových dat pro GIS. Simulovány byly následující situace… Měření hluku z dopravy, Hranice

7 Modelování hlukové zátěže
Ze simulací je zřejmé, že na některých místech v  oblasti posuzované komunikace Komenského dochází k překračování mezního limitu pro starou hlukovou zátěž nejen v nočních hodinách, ale i ve dne. Více obyvatel zasažených nadlimitním hlukem je v nočních hodinách což potvrzují provedené výsledky měření, které poukazují na větší přiblížení k tomuto limitu. Ulice Teplická – Současný stav Ulice Teplická – Pouze místní komunikace Ulice Teplická – Pouze I/35 Měření hluku z dopravy, Hranice

8 Modelování hlukové zátěže
Tabulka kritických míst – překročení limitu: Příspěvek místních komunikací na celkovou hlukovou situaci v chráněném prostoru ohrožených budov je minimální - prováděná protihluková opatření na místních komunikacích nebudou mít žádný vliv na snížení hodnot hlukových imisí. Ohrožené budovy - opatření snižující hluk z dopravy přímo z komunikace I/35. V případě, že by nebyla na komunikaci I/35 žádná intenzita provozu, viz tabulka, dojde na všech uvedených kritických místech k poklesu hlukové zátěže pod mezní limit pro starou hlukovou zátěž. Tato místa jsou výhradně ovlivňována z komunikace I/35, jelikož v případě provozu pouze této komunikace, kdy všechny ostatní komunikace budou zavřeny (modelována nulová intenzita provozu) nedojde ke znatelnému poklesu hlukové zátěže, viz tabulka. Při provozu výhradně komunikace I/35 viz tabulka nedojde ke zlepšení hlukové situace na kritických místech, které nadále zůstávají za mezním limitem pro starou hlukovou zátěž. Příspěvek místních komunikací – Komenského, Teplická, Přísady na celkovou hlukovou situaci v chráněném prostoru ohrožených budov je minimální a proto i případně prováděná protihluková opatření na místních komunikacích nebudou mít žádný vliv na snížení hodnot hlukových imisí. Což se projeví i při pokládce nízkohlučného povrchu, kdy v této oblasti nedochází ke změně počtu obyvatel v nejvyšších pásmech hlukové zátěže. Proto uvedené ohrožené budovy je nutné chránit opatřeními, která budou snižovat hluk z dopravy přímo z komunikace I/35. Měření hluku z dopravy, Hranice

9 Návrh protihlukových opatření
Stavebně-technická protihluková opatření: protihlukové stěny, nízkohlučné povrchy, výsadba zeleně, protihluková okna. V různé míře je možné dosáhnout snížení hlukové zátěže z různorodých zdrojů hluku. Z hlediska priorit lze protihluková opatření strukturovat následovně: Urbanisticko-architektonická protihluková opatření (v rámci územního plánování). Urbanisticko-dopravní protihluková opatření (dopravní systém). Dopravně-organizační protihluková opatření (omezení rychlosti, intenzity vozidel). Stavebně-technická protihluková opatření (zahrnují opatření u zdroje hluku, opatření na dráze šíření hluku a opatření na budovách). První dvě skupiny opatření se uplatňují především při návrzích a koncepci budování nových komunikací. Dopravně organizační opatření z hlediska omezení rychlosti jsou na ulici Komenského již uplatňovány vybudováním příčných prahů, které i zamezují vyšší intenzitě nákladních vozidel pohybující se po této komunikaci. Na ulici Nová by snížení rychlosti neprospělo plynulosti dopravy i vzhledem ke sklonu vozovky před sídlištěm a vyloučení nákladní dopravy pokud nebude vyvedena již před městem, povede k většímu zatížení hustěji obydlených částí města. Zbývající možnosti snižování hlukové zátěže obyvatelstva tak představují stavebně-technická protihluková opatření. Mezi stavebně-technická protihluková opatření patří akusticky dostatečně neprůzvučné překážky na dráze šíření zvukových vln, snižující vytvářením zvukového stínu hladiny akustického tlaku za překážkou. Vhodným řešením je vytváření překážek, jako jsou: protihlukové stěny, zemní valy, hmotné objekty a vegetace při náležité šířce. Protihlukové stěny mohou redukovat hlukovou hladinu až o 15 dB, používá se množství různých druhů materiálů a existuje mnoho různých druhů konstrukcí. Tato opatření však nelze realizovat v omezeném prostoru, kde na ně není místo (Komenského), případně jsou neúčinná ve vyšších patrech u výškových budov (Nová). Jisté řešení představuje aplikace nízkohlučných povrchů místo stávající vozovky. Měření hluku z dopravy, Hranice

10 Nízkohlučný povrch Ulice Nová – nízkohlučný povrch Ulice Nová – Současný stav Mezi důležitá technická opatření u zdrojů hluku za účelem jeho snižování patří nízkohlučné povrchy, které mají významnou roli uvnitř obcí a měst, ve kterých často nelze realizovat stavební opatření, jako jsou protihlukové stěny, a to z důvodu nedostatečného prostoru, zabezpečení příjezdu či ochrany estetického vzhledu. Snižování hluku, vznikajícího mezi pneumatikou a vozovkou, prostřednictvím hluk snižující povrchové vrstvy vozovky představuje reálné opatření na straně zdroje. Zde výsledky při změně povrchu na ulici Nová za nízkohlučný s výřezem situace u panelových domů v blízkosti komunikace I/47. Měření hluku z dopravy, Hranice

11 Nízkohlučný povrch V ulici Komenského byla provedena simulace pokládky nízkohlučného povrchu se zachovanými vyvýšenými příčnými prahy z dlažebních kostek i byla simulována varianta bez těchto příčných prahů. Důsledek této změny lze vidět na následujícím obrázku. Ulice Komenského – současný stav, nízkohlučný povrch s retardéry, nízkohlučný povrch bez retardérů Měření hluku z dopravy, Hranice

12 Změna hladiny hluku v [dB]
Nízkohlučný povrch Protihlukové stěny, protihlukové valy - rozměry jsou z urbanistických a estetických hledisek velmi problematické. Optimalizace povrchu vozovky. K efektu tiššího povrchu vozovky dochází okamžitě po pokládce. Obrusná vrstva vozovky Změna hladiny hluku v [dB] Cementový beton +2,0 Cementový beton bez přebroušení ocelovými kartáči s hlazením v podélném směru vláčením juty -2,0 Zdrsněný litý asfalt Zdrsněný asfaltový beton nebo AKM 0,0 AB zrnitosti < 0/11 a AKM zrnitosti 0/8 a 0/11 bez dodatečného podrcení Otevřený asfaltový koberec s mezerovitostí min. 15%-obj. zrnitosti 0/11 -4,0 Otevřený asfaltový koberec s mezerovitostí min. 20%-obj. zrnitosti 0/11 -5,0 Protihlukové stěny případně protihlukové valy mohou dosahovat takových rozměrů, které jsou z urbanistických a estetických hledisek velmi problematické. Jedna z možností, jak se vyhnout jejich stavbě je optimalizace povrchu vozovky. Emise hluku, které nevznikají, nemusí být nákladně snižovány. K efektu tiššího povrchu vozovky dochází okamžitě po pokládce. Jelikož v současnosti je hluk generovaný kontaktem pneumatiky s vozovkou převládajícím zdrojem hluku u osobních vozidel již od rychlosti cca 40 km/h, představuje aplikace nízkohlučných povrchů velmi efektivní protihlukové opatření a je žádoucí se zaměřit ve větší míře na tento způsob snižování hluku. Mezi perspektivní kryty vozovek snižujících hlučnost patří: asfaltový koberec tenký – AKT, asfaltový koberec drenážní – AKD (jednovrstvý i dvouvrstvý), gumoasfaltový koberec (Rubtop), různé technologie provádění krytů na cementobetonových vozovkách: např. vymývaný cementový beton (povrch s obnaženým kamenivem). Měření hluku z dopravy, Hranice

13 Závěr Měření Získané výsledné hodnoty z vlastního měření - hygienické limity Korekce pro starou hlukovou zátěž – v pořádku. Bez korekce pro starou hlukovou zátěž – nesplňuje. Simulace Překračování mezního limitu pro stavby v blízkosti I/35 Hluk způsobován provozem I/35. Dodatečná protihluková opatření na místních komunikacích neovlivní situaci. Nutnost řešit přímo I/35 - obchvat. Protihluková opatření: Stěny, valy – nelze v omezeném prostoru realizovat. Nízkohlučné povrchy – vyšší cena, údržba. Protihluková okna – pasivní ochrana. Porovnávání získaných výsledných hodnot z vlastního měření s hygienickými limity, lze konstatovat následující rámcová fakta: Na žádném z míst měření hluku ze silniční dopravy nedochází k prokazatelnému překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu při použití korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací. Na imisních místech měření hluku ze silniční dopravy dochází k prokazatelnému překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu bez použití korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací. Přičemž pro všechna měření platí, že je kritičtější limit pro noční dobu a jelikož všechna měřená místa mají číselně podobnou hladinu hluku, která je blízko meznímu limitu pro starou hlukovou zátěž pro denní i noční dobu, je vhodné rámcově uvažovat o možnostech snižování hlukové zátěže v těchto lokalitách. Vlastní simulací jednotlivých lokalit bylo zjištěno překračování mezního limitu pro starou hlukovou zátěž v okolí chráněných staveb, které se nalézají v blízkosti komunikace I/35. Jednotlivými simulačními modely bylo prokázáno, že uvedený hluk je výhradně způsobován provozem komunikace I/35 a jeho výše není ovlivňována příspěvkem od místních komunikací. Proto případně realizovaná protihluková opatření na místních komunikacích v majetku kraje či města Hranice nebudou mít téměř žádný vliv na snížení hodnot hlukových imisí na kritických místech u silnice I/35. Snížení hlukové zátěže v této oblasti je tak v kompetenci vlastníka komunikace (ŘSD) a měla by se výhledově dosáhnout realizací obchvatu komunikace I/35 směřující do Valašského Meziříčí, kdy pak lze předpokládat snížení intenzity provozu na stávající komunikaci, která povede i k nižší hlukové zátěži obyvatelstva v předmětné lokalitě. Protihluková opatření typu stěny či ochranných valů nelze realizovat v omezeném prostoru, kde na ně není místo (ulice Komenského), případně jsou neúčinná ve vyšších patrech u výškových budov (ulice Nová). Snížení hlukové zátěže na místních komunikacích lze dosáhnout položením nízkohlučných povrchů místo stávajícího povrchu vozovky, avšak nízkohlučné povrchy se vyznačují vyšší pořizovací cenou, potřebou větší údržby i kratší životností, proto jejich použití i s ohledem na ekonomické hledisko je třeba náležitě zvážit. Aplikací tohoto opatření lze zvýšit komfort obyvatel (snížit stávající zatížení obyvatelstva obtěžujícím hlukem) a přiblížit se hygienickým limitům bez použití korekce pro starou hlukovou zátěž. Měření hluku z dopravy, Hranice

14 Děkuji za pozornost. http://www.cdv.cz http://szp.cdv.cz
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a Brno Kontakt: Ing. Jiří Jedlička Tel.: Měření hluku z dopravy, Hranice


Stáhnout ppt "Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google