Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030 Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030 Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030 Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

2 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz  Dopravní hluk  silniční  železniční  letecký  Hluk z ostatních zdrojů  z průmyslu  ze zemědělských aktivit  z provozoven (diskotéky, hospody)  z domácností (spotřebiče)  ze zařízení domů (klimatizace, výtahy)  Účinky hluku  rušení  rozmrzelost a pocit nepohody  hlučnost  obtěžování Zdroje hluku a účinky hluku na člověka

3 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Měření vs. výpočtové modelování MĚŘENÍ  Vázána na měřicí bod a podmínky v době měření  Při modifikaci měřené situace nutná nová měření  Časová, finanční a organizační náročnost VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ  Lze použít pro existující situace i prognózu očekávaného stavu  Snížení pracnosti, organizační a časové náročnosti zjištění plošného stavu akustické situace v území  Časová, finanční a organizační náročnost  Možnost rychlé reakce na změny vstupních údajů  Závislost výsledků na kvalitě vstupních dat

4 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Hlukové mapy  Grafické zobrazení akustické situace ve venkovním prostředí daného území.  Cílem je názorné vyjádření přehledu o akustických kvalitách prostředí. Typy map:  Emisní hluková mapa  Horizontální hluková mapa  Vertikální hluková mapa

5 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Hlukové mapy Emisní hluková mapaSemaforové zobrazení

6 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Hlukové mapy Vertikální hluková mapa

7 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Hlukové mapy Horizontální hluková mapa

8 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Představuje obecný souhrn údajů o:  Stávající hlukové situaci vyjádřené pomocí hlukových ukazatelů L dvn a L n.  Překročení mezní hodnoty hlukového ukazatele v příslušném kalendářním roce a v zájmové oblasti.  Odhadovaném počtu osob vystavených definovaným hodnotám hlukového ukazatele v oblasti.  Odhadovaném počtu staveb pro bydlení, škol, školských poradenských zařízení, školských zařízení pro zájmové a další vzdělávání, školských výchovných a ubytovacích zařízení, zařízení školního stravování, diagnostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a středisek výchovné péče a nemocnic vystavených definovaným hodnotám hlukového ukazatele v oblasti. Strategická hluková mapa

9 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Strategická hluková mapa http://hlukovemapy.mzcr.cz/ Na základě SHM vypracovány AP http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Akcni_plany/

10 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Měření hluku  ČSN ISO 1996-1 akustika, Popis a měření hluku prostředí, část 1: Základní veličiny a postupy. 2004.  ČSN ISO 1996-2 akustika, Popis a měření hluku prostředí, část 2: Určování hladin hluku prostředí. 2009.  KOZÁK, J., LIBERKO, M. Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Příloha zpravodaje Ministerstva životního prostředí, 1996, č.3, kap. Metodika měření hluku silniční dopravy, s. 11-16.  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 11. 12. 2001 vydaný pod č.j. HEM–300– 11.12.01–34065.

11 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Měření hluku

12 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Hygienické limity ČR:  Limity jsou stanoveny závazným právním předpisem a jsou pod sankcí právně vymahatelné Ve smyslu platné legislativy je jediným závazným deskriptorem pro popis stavu akustické situace v území ekvivalentní hladina akustického tlaku A (L Aeq ). Nejvyšší přípustné hodnoty hluku nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví se součtem základní hladiny hluk L Aeq,T = 50dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. EU:  Limity pro hluk z dopravy ve venkovním prostoru jsou doporučené, právně nevymahatelné, ale dodržované  Používány pro územní plánování

13 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Hygienické limity  Imisní limity lze považovat za mez přijatelného rizika, nikoliv za bezpečný práh.  Jsou určitým společenským kompromisem a jejich překročení neznamená akutní poškození zdraví.  Rozhodování o limitu v rámci politického normativního procesu jen zčásti vychází z vědeckých podkladů, ale bere v úvahu i ekonomická omezení a sladění konkurujících si zájmů ve společnosti.  Kompromis hledisek  Ochrana veřejného zdraví  Restrikce vůči provozovatelům zdrojů hluku  Uvážení reálné situace  Protihluková opatření technicky realizovatelná a finančně dostupná

14 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Nejistota měření  Jedná se o odhad intervalu hodnot přiřazený výsledku měření, o němž se tvrdí, že uvnitř leží správná hodnota.  Nejistota a limit  Použití dvou rozhodovacích limitů (horní a dolní)  Použití jednoho rozhodovacího limitu (horní nebo dolní)

15 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Metody měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk Název metodyPrincip metody CB (Coast-By) Testovací automobil s testovanými pneumatikami míjí mikrofon s motorem vypnutým při různých rychlostech. Obyčejně se měří maximální hladina zvuku, pomocí regrese se zjišťuje hladina hluku pro referenční rychlosti (80 km/h pro osobní, 70 km/h pro nákladní). CPB (Controlled Pass-By) Dva vybrané automobily (jeden malý a jeden velký) s vybranými pneumatikami (na každé auto dvě sady) míjí mikrofon se zapnutým motorem. Měří se maximální hladina hluku, dále se počítá průměrná hodnota pro konkrétní rychlosti. OBSI (On Board Sound Intensity) Podobná CPX metodě, používá však místo mikrofonů sondy akustické intenzity => není citlivá na okolní hluk, nepotřebuje speciální přívěs. SPB (Statistical Pass-By) Normální vozidla v dopravním proudu míjí postranní mikrofon. Zjišťuje se typ vozidla, jeho rychlost a maximální hladina hluku. Za použití více než 100 osobních a 80 nákladních vozidel a následné regrese se počítá normalizovaná hladina hluku pro 50, 80 a 110 km/h (osobní vozidla), 50, 70 85 km/h (těžká vozidla). Podle rychlostí rozeznává 3 kategorie silničních komunikací: nízká (45-64 km/h), střední (65-99 km/h), vysoká (100 a více km/h). Konečným výsledkem je Statistical Pass-By Index (SPBI). CPX (Close- Proximity) Referenční pneumatika osazená na přívěsu taženém za automobilem (případně namontovaná na měřícím automobilu) se nechá odvalovat po testované dráze s mikrofony připevněnými v její blízkosti. Pro referenční rychlosti 50, 80 a 110 km/h je zaznamenávána průměrná hladina akustického tlaku pro každý segment silnice.

16 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Dominantní složka hluku z automobilové dopravy •Nízká rychlost (cca do 40 km/h u OA a cca do 60 km/h u NA) je u vozidel vybavených spalovacím motorem dominantním zdrojem hluku hnací jednotka. •Střední rychlost převládá hluk od pneumatik, způsobený jejich odvalováním po vozovce, je dominantní přibližně do rychlosti 200 km/h. •Vysoká rychlost dominantním zdrojem hluku je aerodynamický hluk, zapříčiněný obtékáním vzduchu kolem vozidla.

17 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Zdroje automobilového hluku Zdroj: Sandberg U., Ejsmont J. A.: Tyre/Road Noise Reference Book

18 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Statistická metoda při průjezdu - SPB

19 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Metoda malé vzdálenosti - CPX Na základě poznatků ze zahraničí, konstrukce vlastního přívěsu pro měření pomocí metody CPX – jediné zařízení v rámci ČR na měření hluku pomocí metody CPX.

20 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Metoda malé vzdálenosti - CPX

21 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Metoda malé vzdálenosti - CPX

22 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Metoda malé vzdálenosti - CPX

23 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Metoda malé vzdálenosti - výstupy

24 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Metoda malé vzdálenosti - výstupy Povrch Stáří povrchu v době měření Referenční rychlost [km/h] Referenční teplota [°C] Skutečná rychlost [km/h] Skutečná teplota [°C] povrchu Skutečná teplota [°C] vzduchu Změřená L Aeq [dB] Korigovaná L Aeq na ref. hodnoty [dB] Litý asfaltcca 10 let50,0020,050,2528,223,492,292,5 ± 1,0 ACO 11 2 roky50,0020,050,2931,224,289,489,8 ± 1,0 PA 8 CRmB2 roky50,0020,050,3425,122,689,189,3 ± 1,0 PA 8 CRmB0 roků50,0020,049,8227,723,985,986,3 ± 1,0

25 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Porovnání vybraných protihlukových opatření Existující komunikace / budovy Vybraná protihluková opatřeníÚčinnostProveditelnostŽivotnostNáklady Komunikace v zářezu*********** Komunikace na náspu** ****** Tunely***** * Zastřešený zářez*********** Viadukty********** Protihlukové bariéry** *** Izolace fasád*** Řízení dopravy***** Speciální trasy pro nákladní vozidla***** Plynulý dopravní proud** *** Zvýšení veřejné dopravy****** Tišší vozidla** *** Nízkohlučné povrchy vozovek** **** Tišší pneumatiky** ***** Pozn. * špatné; ** přijatelné; *** dobré; **** velmi dobré

26 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Ovlivňování složení dopravního proudu 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ABCB jutaAKMS povrch SPBI [dB] 70%-7,5%-22,5% 80%-5%-15% 80%-10%-10% 80%-15%-5% 90%-5%-5% 90%-7,5%-2,5% Z centra a obytných zón by měla být vyloučena tranzitní doprava

27 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Ovlivňování rychlosti a intenzity dopravního proudu  Vliv rychlosti na hluk ze silniční dopravy v závislosti na podílu nákladních vozidel  Vliv snížení hlučnosti v závislosti na intenzitě dopravy

28 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Stavebně-technická protihluková opatření Obrusná vrstva vozovkyZměna hladiny hluku v [dB] Cementový beton+2,0 Cementový beton bez přebroušení ocelovými kartáči s hlazením v podélném směru vláčením juty-2,0 Zdrsněný litý asfalt+2,0 Zdrsněný asfaltový beton nebo AKM0,0 AB zrnitosti < 0/11 a AKM zrnitosti 0/8 a 0/11 bez dodatečného podrcení-2,0 Otevřený asfaltový koberec s mezerovitostí min. 15%-obj. zrnitosti 0/11-4,0 Otevřený asfaltový koberec s mezerovitostí min. 20%-obj. zrnitosti 0/11-5,0  Protihlukové stěny  Nízkohlučné povrchy  Výsadba zeleně  Protihluková okna

29 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Protihlukové stěny a)svislé b)šikmé c)lomené d)oblé e)galeriové f)tunelové Opatření na dráze šíření hluku, tvary protihlukových stěn:

30 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Protihlukové stěny - ukázky

31 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Povrch vozovky Problém zanášení povrchů vozovek! V ČR se neprovádí specializovaná údržba povrchů! Týká se hlavně vozovek s vysokou mezerovitostí vrchní obrusné vrstvy povrchu Specializovaný čistící vůz SR (čištění vysokotlakým proudem vody)

32 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Realizované nízkohlučné povrchy v roce 2012  III/15282 Chrlice - směs PA 11  R46 Drysice - směs SMA 8 S  Poděbradská, Praha - směs PA 8  Pionýrská, Brno - směs SMA 8 LA  I/640 Hradecká, Brno - směs SMA 8 S  I/42 VMO Brno - Svatoplukova - směs BBTM 8  Koliště, Brno - směs SAL 5 a BBTM 5 A  I/42 Karlova - M. Kuncové, Brno – směs ACL 22 S, BBTM 8 A  Veslařská, Brno - směs BBTM 5 A  I/42 VMO Brno – předpolí tunelu Dobrovského - směs SMA 8  Rebešovice - směs SMA 8 S  II/358 Skuteč - PA 8 CRmB  I/38 Církvice - směs BBTM 8B  5. května, Praha - směs SMA 8 LA  I/2, Říčany - směs SMA 8 LA  Horňátecká, Praha 8 - směs SMA 8 LA  I/2, Suchdol - směs SMA 8 LA  II/480, Čsl. Armády, Kopřivnice - směs SMA 8 LA  II/150, Dřevohostice - směs SMA 8 LA  Zbožská, Nymburk - směs SMA 8 LA  Štefánikova, Kutná Hora - směs SMA 8 LA

33 Popularizace výsledků dopravního výzkumuDoprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, 18. 3. 2014 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz Hluk pneumatiky Hlavní příčinou vnitřního hluku od pneumatik jsou vibrace  Na nízkých frekvencích dochází k vybuzení prvních obvodových módů a za odezvu pneumatiky zodpovídá především napětí způsobené nahuštěním.  Na vyšších frekvencích upadá význam napětí nahuštěním a důležitější je ohybová tuhost struktury pneumatiky.

34 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz Děkuji vám za pozornost! Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Email: vitezslav.krivanek@cdv.cz Mobil:+420 601 321 681 Telefon:+420 549 429 307


Stáhnout ppt "Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030 Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google