Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/"— Transkript prezentace:

1 Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030
Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

2 Zdroje hluku a účinky hluku na člověka
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Zdroje hluku a účinky hluku na člověka Dopravní hluk silniční železniční letecký Hluk z ostatních zdrojů z průmyslu ze zemědělských aktivit z provozoven (diskotéky, hospody) z domácností (spotřebiče) ze zařízení domů (klimatizace, výtahy) Účinky hluku rušení rozmrzelost a pocit nepohody hlučnost obtěžování Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

3 Měření vs. výpočtové modelování
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Měření vs. výpočtové modelování MĚŘENÍ Vázána na měřicí bod a podmínky v době měření Při modifikaci měřené situace nutná nová měření Časová, finanční a organizační náročnost VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ Lze použít pro existující situace i prognózu očekávaného stavu Snížení pracnosti, organizační a časové náročnosti zjištění plošného stavu akustické situace v území Možnost rychlé reakce na změny vstupních údajů Závislost výsledků na kvalitě vstupních dat Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

4 Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Hlukové mapy Grafické zobrazení akustické situace ve venkovním prostředí daného území. Cílem je názorné vyjádření přehledu o akustických kvalitách prostředí. Typy map: Emisní hluková mapa Horizontální hluková mapa Vertikální hluková mapa Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

5 Hlukové mapy Emisní hluková mapa Semaforové zobrazení
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Hlukové mapy Emisní hluková mapa Semaforové zobrazení Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

6 Vertikální hluková mapa
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Hlukové mapy Vertikální hluková mapa Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

7 Horizontální hluková mapa
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Hlukové mapy Horizontální hluková mapa Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

8 Strategická hluková mapa
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Strategická hluková mapa Představuje obecný souhrn údajů o: Stávající hlukové situaci vyjádřené pomocí hlukových ukazatelů Ldvn a Ln. Překročení mezní hodnoty hlukového ukazatele v příslušném kalendářním roce a v zájmové oblasti. Odhadovaném počtu osob vystavených definovaným hodnotám hlukového ukazatele v oblasti. Odhadovaném počtu staveb pro bydlení, škol, školských poradenských zařízení, školských zařízení pro zájmové a další vzdělávání, školských výchovných a ubytovacích zařízení, zařízení školního stravování, diagnostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a středisek výchovné péče a nemocnic vystavených definovaným hodnotám hlukového ukazatele v oblasti. Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

9 Strategická hluková mapa
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Strategická hluková mapa Na základě SHM vypracovány AP Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

10 Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Měření hluku ČSN ISO akustika, Popis a měření hluku prostředí, část 1: Základní veličiny a postupy ČSN ISO akustika, Popis a měření hluku prostředí, část 2: Určování hladin hluku prostředí KOZÁK, J., LIBERKO, M. Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Příloha zpravodaje Ministerstva životního prostředí, 1996, č.3, kap. Metodika měření hluku silniční dopravy, s Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 11.  vydaný pod č.j. HEM–300– –34065. Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

11 Měření hluku Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. vitezslav.krivanek@cdv.cz
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Měření hluku Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

12 Hygienické limity ČR: EU:
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Hygienické limity ČR: Limity jsou stanoveny závazným právním předpisem a jsou pod sankcí právně vymahatelné Ve smyslu platné legislativy je jediným závazným deskriptorem pro popis stavu akustické situace v území ekvivalentní hladina akustického tlaku A (LAeq). Nejvyšší přípustné hodnoty hluku nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví se součtem základní hladiny hluk LAeq,T = 50dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. EU: Limity pro hluk z dopravy ve venkovním prostoru jsou doporučené, právně nevymahatelné, ale dodržované Používány pro územní plánování Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

13 Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Hygienické limity Imisní limity lze považovat za mez přijatelného rizika, nikoliv za bezpečný práh. Jsou určitým společenským kompromisem a jejich překročení neznamená akutní poškození zdraví. Rozhodování o limitu v rámci politického normativního procesu jen zčásti vychází z vědeckých podkladů, ale bere v úvahu i ekonomická omezení a sladění konkurujících si zájmů ve společnosti. Kompromis hledisek Ochrana veřejného zdraví Restrikce vůči provozovatelům zdrojů hluku Uvážení reálné situace Protihluková opatření technicky realizovatelná a finančně dostupná Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

14 Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Nejistota měření Jedná se o odhad intervalu hodnot přiřazený výsledku měření, o němž se tvrdí, že uvnitř leží správná hodnota. Nejistota a limit Použití dvou rozhodovacích limitů (horní a dolní) Použití jednoho rozhodovacího limitu (horní nebo dolní) Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

15 Metody měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Metody měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk Název metody Princip metody CB (Coast-By) Testovací automobil s testovanými pneumatikami míjí mikrofon s motorem vypnutým při různých rychlostech. Obyčejně se měří maximální hladina zvuku, pomocí regrese se zjišťuje hladina hluku pro referenční rychlosti (80 km/h pro osobní, 70 km/h pro nákladní). CPB (Controlled Pass-By) Dva vybrané automobily (jeden malý a jeden velký) s vybranými pneumatikami (na každé auto dvě sady) míjí mikrofon se zapnutým motorem. Měří se maximální hladina hluku, dále se počítá průměrná hodnota pro konkrétní rychlosti. OBSI (On Board Sound Intensity) Podobná CPX metodě, používá však místo mikrofonů sondy akustické intenzity => není citlivá na okolní hluk, nepotřebuje speciální přívěs. SPB (Statistical Normální vozidla v dopravním proudu míjí postranní mikrofon. Zjišťuje se typ vozidla, jeho rychlost a maximální hladina hluku. Za použití více než 100 osobních a 80 nákladních vozidel a následné regrese se počítá normalizovaná hladina hluku pro 50, 80 a 110 km/h (osobní vozidla), 50, km/h (těžká vozidla). Podle rychlostí rozeznává 3 kategorie silničních komunikací: nízká (45-64 km/h), střední (65-99 km/h), vysoká (100 a více km/h). Konečným výsledkem je Statistical Pass-By Index (SPBI). CPX (Close- Proximity) Referenční pneumatika osazená na přívěsu taženém za automobilem (případně namontovaná na měřícím automobilu) se nechá odvalovat po testované dráze s mikrofony připevněnými v její blízkosti. Pro referenční rychlosti 50, 80 a 110 km/h je zaznamenávána průměrná hladina akustického tlaku pro každý segment silnice. Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

16 Dominantní složka hluku z automobilové dopravy
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Dominantní složka hluku z automobilové dopravy Nízká rychlost (cca do 40 km/h u OA a cca do 60 km/h u NA) je u vozidel vybavených spalovacím motorem dominantním zdrojem hluku hnací jednotka. Střední rychlost převládá hluk od pneumatik, způsobený jejich odvalováním po vozovce, je dominantní přibližně do rychlosti 200 km/h. Vysoká rychlost dominantním zdrojem hluku je aerodynamický hluk, zapříčiněný obtékáním vzduchu kolem vozidla. Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

17 Zdroje automobilového hluku
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Zdroje automobilového hluku Zdroj: Sandberg U., Ejsmont J. A.: Tyre/Road Noise Reference Book Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

18 Statistická metoda při průjezdu - SPB
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Statistická metoda při průjezdu - SPB Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

19 Metoda malé vzdálenosti - CPX
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Metoda malé vzdálenosti - CPX Na základě poznatků ze zahraničí, konstrukce vlastního přívěsu pro měření pomocí metody CPX – jediné zařízení v rámci ČR na měření hluku pomocí metody CPX. Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

20 Metoda malé vzdálenosti - CPX
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Metoda malé vzdálenosti - CPX Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

21 Metoda malé vzdálenosti - CPX
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Metoda malé vzdálenosti - CPX Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

22 Metoda malé vzdálenosti - CPX
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Metoda malé vzdálenosti - CPX Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

23 Metoda malé vzdálenosti - výstupy
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Metoda malé vzdálenosti - výstupy Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

24 Metoda malé vzdálenosti - výstupy
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Metoda malé vzdálenosti - výstupy Povrch Stáří povrchu v době měření Referenční rychlost [km/h] Referenční teplota [°C] Skutečná rychlost [km/h] Skutečná teplota [°C] povrchu Skutečná teplota [°C] vzduchu Změřená LAeq [dB] Korigovaná LAeq na ref. hodnoty [dB] Litý asfalt cca 10 let 50,00 20,0 50,25 28,2 23,4 92,2 92,5 ± 1,0 ACO 11 2 roky 50,29 31,2 24,2 89,4 89,8 ± 1,0 PA 8 CRmB 50,34 25,1 22,6 89,1 89,3 ± 1,0 0 roků 49,82 27,7 23,9 85,9 86,3 ± 1,0 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

25 Porovnání vybraných protihlukových opatření
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Porovnání vybraných protihlukových opatření  Existující komunikace / budovy Vybraná protihluková opatření Účinnost Proveditelnost Životnost Náklady Komunikace v zářezu *** ** **** Komunikace na náspu Tunely * Zastřešený zářez Viadukty Protihlukové bariéry Izolace fasád Řízení dopravy Speciální trasy pro nákladní vozidla Plynulý dopravní proud Zvýšení veřejné dopravy Tišší vozidla Nízkohlučné povrchy vozovek Tišší pneumatiky Pozn. * špatné; ** přijatelné; *** dobré; **** velmi dobré Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

26 Ovlivňování složení dopravního proudu
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Ovlivňování složení dopravního proudu 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 AB CB juta AKMS povrch SPBI [dB] 70%-7,5%-22,5% 80%-5%-15% 80%-10%-10% 80%-15%-5% 90%-5%-5% 90%-7,5%-2,5% Z centra a obytných zón by měla být vyloučena tranzitní doprava Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

27 Ovlivňování rychlosti a intenzity dopravního proudu
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Ovlivňování rychlosti a intenzity dopravního proudu Vliv rychlosti na hluk ze silniční dopravy v závislosti na podílu nákladních vozidel Vliv snížení hlučnosti v závislosti na intenzitě dopravy Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

28 Stavebně-technická protihluková opatření
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Stavebně-technická protihluková opatření Protihlukové stěny Nízkohlučné povrchy Výsadba zeleně Protihluková okna Obrusná vrstva vozovky Změna hladiny hluku v [dB] Cementový beton +2,0 Cementový beton bez přebroušení ocelovými kartáči s hlazením v podélném směru vláčením juty -2,0 Zdrsněný litý asfalt Zdrsněný asfaltový beton nebo AKM 0,0 AB zrnitosti < 0/11 a AKM zrnitosti 0/8 a 0/11 bez dodatečného podrcení Otevřený asfaltový koberec s mezerovitostí min. 15%-obj. zrnitosti 0/11 -4,0 Otevřený asfaltový koberec s mezerovitostí min. 20%-obj. zrnitosti 0/11 -5,0 Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

29 Opatření na dráze šíření hluku, tvary protihlukových stěn:
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Protihlukové stěny Opatření na dráze šíření hluku, tvary protihlukových stěn: svislé šikmé lomené oblé galeriové tunelové Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

30 Protihlukové stěny - ukázky
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Protihlukové stěny - ukázky Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

31 Specializovaný čistící vůz SR (čištění vysokotlakým proudem vody)
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Povrch vozovky Problém zanášení povrchů vozovek! V ČR se neprovádí specializovaná údržba povrchů! Týká se hlavně vozovek s vysokou mezerovitostí vrchní obrusné vrstvy povrchu Specializovaný čistící vůz SR (čištění vysokotlakým proudem vody) Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

32 Realizované nízkohlučné povrchy v roce 2012
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Realizované nízkohlučné povrchy v roce 2012 III/15282 Chrlice - směs PA 11 R46 Drysice - směs SMA 8 S Poděbradská, Praha - směs PA 8 Pionýrská, Brno - směs SMA 8 LA I/640 Hradecká, Brno - směs SMA 8 S I/42 VMO Brno - Svatoplukova - směs BBTM 8 Koliště, Brno - směs SAL 5 a BBTM 5 A I/42 Karlova - M. Kuncové, Brno – směs ACL 22 S, BBTM 8 A Veslařská, Brno - směs BBTM 5 A I/42 VMO Brno – předpolí tunelu Dobrovského - směs SMA 8 Rebešovice - směs SMA 8 S II/358 Skuteč - PA 8 CRmB I/38 Církvice - směs BBTM 8B 5. května, Praha - směs SMA 8 LA I/2, Říčany - směs SMA 8 LA Horňátecká, Praha 8 - směs SMA 8 LA I/2, Suchdol - směs SMA 8 LA II/480, Čsl. Armády, Kopřivnice - směs SMA 8 LA II/150, Dřevohostice - směs SMA 8 LA Zbožská, Nymburk - směs SMA 8 LA Štefánikova, Kutná Hora - směs SMA 8 LA Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

33 Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Doprava a životní prostředí: Hluk z dopravy, Brno, Hluk pneumatiky Hlavní příčinou vnitřního hluku od pneumatik jsou vibrace Na nízkých frekvencích dochází k vybuzení prvních obvodových módů a za odezvu pneumatiky zodpovídá především napětí způsobené nahuštěním. Na vyšších frekvencích upadá význam napětí nahuštěním a důležitější je ohybová tuhost struktury pneumatiky. Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

34 Děkuji vám za pozornost!
Kontaktní informace: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mobil: Telefon: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, Brno


Stáhnout ppt "Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google