Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WE ARE THE LANDSCAPE MY JSME KRAJINA Ing. akad. arch. Martin Stránský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WE ARE THE LANDSCAPE MY JSME KRAJINA Ing. akad. arch. Martin Stránský."— Transkript prezentace:

1 WE ARE THE LANDSCAPE MY JSME KRAJINA Ing. akad. arch. Martin Stránský

2 „… JSME ČÁSTÍ ZEMĚ A ONA JE ČÁSTÍ NÁS …“ „.. WE ARE PART OF EARTH AND IT IS PART OF US…“ Řeč náčelníka Seattlea k prezidentovi Speech the Chief Seattle for President of USA Spojených států Amerických v roce 1855

3 „ KRAJINA JSME MY..“ „WE ARE THE LANDSCAPE..“ BEZ LIDÍ NENÍ KRAJINY / BEZ KRAJINY NENÍ LIDÍ NO PEOPLE, NO LANDSCAPE/ NO LANDSCAPE, NO PEOPLE

4 CENELC.CZ © Ervin Laszlo “ Our world is unsustainable, inequitable, and often malfunctioning as human societies have separated themselves from the web of life on the planet. They could do so because the information on which they operated has been faulty. It is an outdated kind of information that was functional at a time when humans lived in small, relatively isolated groups where they could focus on their own interests and could ignore other people and wider world. Today we live in a globally interacting and interdepend world, where our interest, and our very chances of life and wellbeing, are strongly linked. Yet the kind of information that nominates our world is narrow, fragmented, centered on parts and blind to the whole“ “Náš svět je neudržitelný, nespravedlivý a často nefunkční tak, jak lidské společnosti se oddělily od sítě života na planetě. Stalo se tak proto, protože informace, se kterými pracujeme, jsou vadné. V současnosti používané druhy informací jsou zastaralé, byly funkční v době, kdy lidé žili v malých, relativně izolovaných skupinách, kde se mohly soustředit pouze na své vlastní zájmy a kde mohly ignorovat ostatní lidi a okolní svět. Dnes žijeme v globálně ovlivněném a vzájemně závislém světě, kde náš zájem a naše velké šance na dobré životní podmínky a veřejné blaho, jsou silně propojeny. Přesto, že existuje tento nový druh informací, je náš svět úzký, roztříštěný, soustředící se na jednotlivosti a je slepý vůči celku.” (Profesor Ervin Laszlo – Humankind and living nature)

5 „We are the landscape“ Landscape influences us and we influence her face. The landscape is a planet whose surface changes that go beyond the human scale, we cannot control. What we can change is our view from the window. In a freedom democratic society it is our civic right and responsibility. The right and responsibility have rules themselves. Freedom ends where it becomes the right and freedom of another. Democracy is based on the harmony / balance of right and responsibility The landscape is still evolving and changing. The society is also constantly evolving. Democratic society needs sustainable development. The society leaves a stronger and more indelible traces of its development in the landscape. The landscape reflects the state of society. The landscape is a mirror of democracy. „Krajina jsme my“ Krajina ovlivňuje nás a my ovlivňujeme její tvář. Krajina je povrchem planety. Změny, které přesahují lidské měřítko, nemůžeme ovlivnit. Co můžeme změnit je náš pohled z okna. Ve svobodné demokratické společnosti je to naše občanské právo a odpovědnost. Právo a odpovědnost mají svá pravidla. Svoboda končí tam, kde začíná svoboda a právo druhého. Demokracie je založena na harmonii/rovnováze práva a odpovědnosti. Krajina se stále vyvíjí a mění. Společnost se také stále vyvíjí. Demokratická společnost potřebuje udržitelný rozvoj. Společnost zanechává stále razantnější a nesmazatelné stopy svého rozvoje v krajině. Krajina odráží stav společnosti. Krajina je zrcadlem demokracie Děkuji za pozornost - Martin Stránský

6 1. Do we realize the importance and value of the landscape for our sustainable life? 2. Are the existing rules and regulations in a democratic society sufficient to provide protection and sustainable development of the landscape and life as such? 3. Does the current world population has the right to an intact and harmonious landscape and how this right should be exercised? 4. Has it become an base pillar of the legal code of a democratic society the duty to protect, manage and plan of all landscape for sustainable development and what should be matter? 5. What is the message of current development landscape for the future generations and what kind of direction of landscape development will has changed or proceed? 1.Uvědomujeme si význam a hodnoty krajiny pro náš trvale udržitelný život? 2. Jsou stávající pravidla a předpisy v demokratické společnosti dostatečná k zajištění ochrany a trvale udržitelného rozvoje krajiny a života? 3. Má současná světová populace právo na neporušenou a harmonickou krajinu a jak by toto právo mělo být vymáháno? 4. Má se stát základním pilířem právního kodexu demokratické společnosti povinnost chránit, spravovat a plánovat udržitelný rozvoj veškeré krajiny a jaký by měl význam? 5. Jaké je poselství současného vývoje krajiny pro budoucí generace a jakým směrem se její vývoj bude nebo má ubírat?


Stáhnout ppt "WE ARE THE LANDSCAPE MY JSME KRAJINA Ing. akad. arch. Martin Stránský."

Podobné prezentace


Reklamy Google