Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Paragraf 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Paragraf 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči"— Transkript prezentace:

1 Paragraf 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Památková inspekce MK ČR 2014

2 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení
příslušnost orgánů ORP - KP, KÚ - NKP vlastník KP má povinnost předem si vyžádat závazné stanovisko nemovitosti v katastru (RIUANu) věci movité a v katastru (RIUANu) neevidované - § 44 a odst. 1 PZ - čestné prohlášení - vazba na správní řád – náhrada listiny čestným prohlášením, písemně i ústně do protokolu, nepravdivé čestné prohlášení je přestupkem dle § 21 odst. 1 písm. g) přestupkového zákona

3 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení
v katastru nemovitostí jsou evidovány pozemky, budovy - nejsou zde evidovány podzemní stavby zásada občanského práva „Povrch ustupuje půdě“ neplatila Nový občanský zákoník - § 506 (1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. (2) Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek.

4 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení
§ 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – čí je komunikace, toho je most zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí – pokud se prokáže, že s majetkem hospodařil národní výbor, pak je majetkem obce.

5 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení
Spoluvlastnictví společné jmění manželů - obnova většinou nebude nakládání běžné – tj. bude zapotřebí žádosti obou manželů (§ 44 odst. 2 správního řádu, protokol z ústního jednání, poučit, že se musí připojit i druhý, nenastává tím nečinnost správního orgánu) Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. – § 708 a násl.

6 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení
Spoluvlastnictví podílové spoluvlastnictví – většina počítána podle velikosti podílů, menšina je účastníkem správního řízení, pokud s ním nesouhlasí, musí se obrátit na soud se žalobou (pak předběžná otázka). Nový občanský zákoník nezná nadpoloviční ale 2/3 většinu spoluvlastníků – § 1115 a násl.

7 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení
Vlastnictví bytů Upravuje občanský zákoník v § 1158 a násl. Podle § 1206 odst. 2 nového občanského zákoníku je shromáždění způsobilé usnášet se, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí nový občanský zákoník vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Stanovy sdružení vlastníků jednotek nebo zákon mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Podle § 1214 nového občanského zákoníku v případě rozhodování mimo zasedání je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina všech vlastníků jednotek, přičemž stanovy mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech, nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. Při stavebních úpravách bytu žádá o závazné stanovisko vlastník. I zde může existovat společné jmění manželů nebo podílové spoluvlastnictví.

8 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení
Fyzická osoba nezletilý musí být zastupován zákonnými zástupci (ideální podpis obou rodičů), popř. kolizní opatrovník Právnická osoba mnoho druhů, zapsány do rejstříků, které uvádí statutární zástupce a způsob jednání, popř. další zákony od již právní předpisy nevyžadují, aby za vybrané právnické osoby (dříve např. družstvo) podepisovaly písemnosti 2 osoby, které jsou součástí statutárního orgánu, pokud si však takové zpřísnění stanovila právnická osoba a toto omezení je zapsáno v obchodním rejstříku je třeba na 2 podpisech stanovených osob trvat

9 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení
k názvu právnické osoby (firmě) se připojí podpis(y) statutárních zástupců, neuvedení firmy nezpůsobuje neplatnost. Další druhy právnických osob církve a náboženské společnosti - speciální rejstřík na obce, kraje, organizační složky státu, občanská sdružení - v současnosti není veřejně přístupný aktualizovaný rejstřík se statutárními zástupci

10 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení
Jednání právnické osoby statutární orgán právnické osoby pověřený zaměstnanec – § 30 odst. 1 správního řádu – odkaz na § 21 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.). Pověřený zaměstnanec jedná jako by jednal statutární orgán právnické osoby. Správní orgán musí písemnosti doručovat právnické osobě a nikoliv pověřenému zaměstnanci.

11 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení
Jednání právnické osoby zmocněnec na základě plné moci. Může jím být fyzická i právnická osoba. Plná moc je upravena v § 33 správního řádu. Práva a povinnosti vznikají zastupovanému nikoliv zástupci (zmocněnci). Lze ustanovit jen jednoho zmocněnce pro jednu věc. Plnou moc lze rozdělit na jednotlivé úkony. K substituci je potřeba souhlas zmocnitele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (advokáti). Písemnosti se doručují zmocněnci nikoliv zastupovanému s výjimkou, že zastupovaný má sám něco učinit.

12 Zkratka obnova obnovou není cokoliv
údržba – definována ve stavebním zákoně, ale KP jsou i pozemky a movitosti, kde stavební zákon nelze uplatnit rekonstrukce – vyhláška č. 66/1988 Sb. - § 9 odst. 1 – odkaz na zrušenou vyhlášku č. 162/1982 Sb. jiná úprava kulturní památky - § 9 odst. 1 – vztahuje se jen k budovám - přístavba, přestavba nebo modernizace prostředí kulturní památky - neurčitý právní pojem, součást a příslušenství věci dle občanského práva, vlastník chce provádět činnost v nebo u kulturní památky, rozdíl od § 11 odst. 2 PZ – tady může být kdokoliv, a orgán památkové péče omezuje činnost škodlivou, negativní činnosti

13 Zkratka obnova restaurování - upraveno v odst. 8 § 14, pouze díla výtvarných umění nebo uměleckořemeslné práce údržba dřevin (součásti pozemku prohlášeného za kulturní památku) podléhá závaznému stanovisku. Obnovou je i prořez dřeviny nebo instalace pojistných vazeb. vedlejší účastníci - § 27 odst. 2 správního řádu, nebudou v řízení o vydání ZS dle § 149 správního řádu. Následně bude ve správním řízení účastenství řešit stavební úřad (viz § 44a odst. 3 PZ). V případě rozhodnutí orgánu památkové péče je možné vedlejší účastenství – např. vlastník sousedního pozemku nebo vlastník pozemku, na kterém stojí cizí stavba – kulturní památka. Nemá vliv na obsah žádosti, ale procesní práva ano.

14 Řízení dle § 14 odst. 2 k řízení příslušné jen ORP
nemovitosti ležící v PR, PZ nebo v ochranném pásmu povinnost předem si vyžádat závazné stanovisko vlastník správce, uživatel – tedy i nájemce, oprávněný z věcného břemene atp. v případě rozhodnutí na žádost správce a uživatele je vlastník vždy účastníkem, postavení vedlejšího účastníka má např. s ČEZem. závazné stanovisko dle § 149 správního řádu – správní orgán se nezabývá účastenstvím – až v řízení před stavebním řízením. k osobě žadatele viz výklad k § 14 odst. 1 PZ vztah k § 6a PZ – plány ochrany určí k čemu se závazné stanovisko nevydává.

15 Řízení dle § 14 odst. 2 vztah k § 17 odst. 1 a 3 PZ – v ochranném pásmu se závazné stanovisko nevydává k prácím, které se nepromítnou navenek stavby. Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma může určit další práce, ke kterým nebude zapotřebí vyžádat si závazné stanovisko Pojmy z § 14 odst. 2 stavba - veškerá stavební díla, definovaná ve stavebním zákoně - § 2 odst. 3 změna stavby - nástavba, přístavba, stavební úprava (i zateplení stavby) a změna stavby před dokončením - § 2 odst. 5 a 6 stavebního zákona terénní úpravy – zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry - § 3 stavebního zákona reklamní zařízení a stavby – definovány v § 3 odst. 2 stavebního zákona. Nejednotný výklad MK a MMR

16 Řízení dle § 14 odst. 2 odstranění stavby, zařízení - § 128 stavebního zákona udržovací práce na nemovitosti – na stavbě i pozemku, ale již se v PR, PZ nevztahují na prořez dřevin úprava dřevin - § 6a odst. 1 PZ, výsadba a kácení dřevin pouze na veřejných prostranstvích veřejná prostranství - definována § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení

17 § 14 odst. 6 - písemné vyjádření
povinně vyžadovaný podklad řízení od NPÚ délka lhůty na vypracování - 20 plus 30 dní, dva výklady - jazykový a historický. Lhůtu lze prodloužit napoprvé (u zvlášť složitých věcí). Vždy a pouze tak činí správní orgán aktivním krokem. Lhůta končí doručením nikoliv vypracováním písemného vyjádření. není zde dána koncentrace řízení, a proto i pozdě dodané vyjádření (ale pouze do doby vydání závazného stanoviska) bude podkladem řízení, s kterým se musí správní orgán vypořádat na požádání NPÚ s ním správní orgán projedná návrh závazného stanoviska. O ústním jednání musí být povinně obeslán účastník řízení (§ 51 odst. 1 správního řádu). Povinně se pořizuje protokol, který bude podepsán, popř. odmítnutí uvedeno do protokolu. Vznikne další poklad řízení. Výsledkem není závazek konkrétní podoby závazného stanoviska.

18 § 14 odst. 6 - písemné vyjádření
Písemné vyjádření má povahu důkazu, hodnocení. Není pro správní orgán závazné. U závazného stanoviska dle § 14 PZ není potřeba nařizovat ohledání uvnitř nemovitosti usnesením dle § 54 správního řádu. Ne vždy se bude ohledání týkat vlastníka – typicky nájemce a ne vlastník jako účastník řízení. V případě provedení místního šetření z veřejných prostor je třeba informovat účastníky řízení o provádění dokazování (viz § 51 odst. 1). Zjistit věcný stav věci je jedna ze základních povinností správního orgánu - § 3 a 50 odst. 3 správního řádu Nelze písemným vyjádřením rozšiřovat předmět řízení nad rozsah daný žádostí

19 § 14 odst. 6 - písemné vyjádření
písemné vyjádření nesmí obsahovat: právní výrok – „přípustné“, „nepřípustné“ povinnost ohlašovat práce na území s archeologickými nálezy NPÚ (správně Archeologickému ústavu) povinnost odevzdat NPÚ projektovou dokumentaci – vyplývá z § 14 odst. 9 PZ, u restaurování z § 10 vyhlášky 66/1988 Sb. lze stanovit povinnost vlastníka KP do určité lhůty odevzdat zprávu NPU písemné vyjádření je věcným posouzením žádosti. Pokud obsahuje varianty řešení je nutné vyhodnotit samostatně každou variantu – § 4 odst. 3 stavebního zákona. písemné vyjádření může být správnímu orgánu doručeno elektronicky, ale s el. podpisem.

20 Předmět žádosti vymezuje jej svým podáním žadatel
žádostí začíná běžet řízení a tím i lhůty žadatel může zúžit nebo vzít žádost zpět - § 45 odst. 4 správního řádu změna obsahu podání - § 41 odst. 8 správního řádu procesně jednoduší je podat další samostatnou žádost a následně je správní orgán spojí dle § 140 správního řádu překážka věci rozhodnuté - § 48 odst. 2 správního řádu

21 Seznámení s podklady povinnost seznámit platí u rozhodnutí i závazných stanovisek dle § 149 správního řádu - § 36 odst. 3 a § 154 správního řádu účastníci se mohou práva na seznámení vzdát i v případě stanovení jedné jediné podmínky se žádosti nevyhovuje plně a je nutné seznámit s podklady řízení písemně a stačí i mailem, telefonické seznámení je zpětně nedoložitelné účastník musí mít možnost (nikoliv povinnost) seznámit se s podklady

22 Forma závazného stanoviska dle § 14
odlišná forma rozhodnutí nebo závazné stanovisko dle § 149 správního řádu obě formy se člení na - výrok, odůvodnění, poučení varianty výroku: přípustný, nepřípustný, přípustný s podmínkami uloženými dle § 14 odst. 3 závazné stanovisko k přípravě x k realizaci jednou připuštěné práce nelze následným závazným stanoviskem zamítnout

23 Forma závazného stanoviska dle § 14
podmínky omezují, ale stále umožňují realizaci záměru (jinak by bylo nutné záměr označit za nepřípustný) okna vyměnit x okna řešit v rámci rekonstrukce x okna lze repasovat, podmínkami nemůžeme dojít k negaci záměru právní nemožnost realizace záměru – neosvětlená místnost při zákazu osadit okna. při stanovování podmínek nelze jít nad předmět žádosti a ani rozšiřovat okruh schvalovaných prací

24 Forma závazného stanoviska dle § 14
neopakovat zákonné povinnosti týkající se např. archeologie nebo restaurování neurčité podmínky jsou nevymahatelné a nesankciovatelné nelze vtělit úvahy do podmínek - co by se mělo udělat – „je třeba zvážit, zda..“ nelze přenést rozhodování o právech a povinnostech účastníka řízení mimo správní řízení (na pracovníka NPÚ a na místo obnovy) pokud jsou ze žádosti známé technické, vizuální vlastnosti vzorku lze vzorkovat a až po odsouhlasení vzorků pokračovat v provádění prací

25 Závazné stanovisko dle § 14
je možné více výroků - část k přípravě (říci, co je cílem provedení SHP) a část k realizaci vázanost správního orgánu předchozími rozhodnutími a závaznými stanovisky – příprava x realizace, územní řízení x stavební povolení předávání závěrečné restaurátorské zprávy pro NPÚ – adresátem závazného stanoviska je žadatel a ten zajistí do stanovené lhůty odevzdání zprávy NPÚ a nikoliv rastaurátor oznamování začátku prací - u stavebních akcí by měl říci orgánu památkové péče stavební úřad, kterému žadatel má oznámit dle § 152 stavebního zákona a § 6 odst. 2 a § 8 odst. 2 správního řádu

26 Závazné stanovisko dle § 14
výrok obsahuje určení orgánu, předmětu řízení – (jednota skutku – překážka věci rozhodnuté) – slovní popis projektové dokumentace, projektová dokumentace je součást spisu a nevrací se (koordinováné ZS - zůstává projektová dokumentace u koordinátora - NPÚ si ji nesmí ponechat, musí ji orgánu vrátit, je to součást spisu), a účastníků řízení (zmocněnec může být až v odůvodnění) povinnost rozhodnout ve výroku o všech variantách žádosti podmínkou nemůže být dodržení projektové dokumentace

27 Odůvodnění možnost vydat závazné stanovisko bez odůvodnění – § 68 odst. 4 správního řádu - i zde je vhodné vypracovat malé odůvodnění zhodnotit důkazy jednotlivě a ve vzájemné souvislosti, žádný neopomenout (byl by to důvod pro provedení přezkumného řízení) odůvodnit uložené podmínky (přezkoumatelné omezování práv) v závazném stanovisku vycházet ze „současného stavu poznání kulturněhistorických hodnot“ tj. z písemného vyjádření, ale i dalších zdrojů – SHP, ZAV, literatura, historické mapy, snímky. Musí být součástí spisu - vytisknout a založit do spisu.

28 Odůvodnění předmět ochrany a předmět řízení popsat v souvislostech (nepopisovat sklepy, když se rozhoduje o střeše), hodnota KP, hodnoty PR, PZ,a posuzovat podíl nemovitosti na hodnotách PZ, PR. platí základní zásada činnosti správních orgánů - § 2 odst. 4 správního řádu – ve shodných případech stejně, v obdobných obdobně: plastové okno v panelovém domě v MPZ x v secesním domě v MPZ není ta samá ani podobná věc Ochranné pásmo – nejtěžší odůvodňování. Vycházíme z podmínek ochrany, kdy však chráníme předmět ochrany ne ochranné pásmo. Nejdůležitější budou pohledové vazby.

29 Odůvodnění článek Radová, Milena: Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska, in: Památky a příroda, XII, 1987, č. 1, str , č. 2, str. 65 – 75. metodiky – národní (NPÚ), mezinárodní (ICOMOS) – nejsou právními předpisy a nejsou závazné § 14 odst. 7 – konzultace s NPÚ předpokládá existenci předchozího závazného stanoviska povinností správního orgánu je poslat závazné stanovisko i NPÚ

30 Další právní předpisy Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy č. 99/2000 Sb. m. s Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. m. s. právní předpisy dle čl. 10 Ústavy ČR, obě úmluvy mají přednostní aplikace před tuzemskými zákony

31 Architektonická úmluva
definuje: architektonické dědictví – jen nemovité statky, chráněné statky – jsou jimi architektonické soubory – MPZ, MPR, místa - KPZ, památky - KP čl. 4 – povinnost smluvních stran předejít demolici, chátrání, znetvoření chráněných statků PZ nebo PR nemusí mít podmínky ochrany, i přesto je musí stát chránit čl. 5 - nemovité památky – přemísťovat lze jen z důvodu zajištění fyzického zachování - napojení na § 18 PZ

32 Architektonická úmluva
čl. 11 a 12 – nové využívání, pokud je to možné. Zpřístupňování a nové využívaní nesmí být na újmu chráněných hodnot – nevyužívané sakrální stavby, průmyslové dědictví zpřístupňování památek „pro hendikepované“ – stavba musí fungovat jako celek, pak nemá cenu dělat jednotlivosti (průchod pro vozíčkáře v šířce 1 m a atp.) – zkoumat zda není možná méně invazivní metoda – nájezdová rampa

33 Archeologická úmluva definice archeologického dědictví je velmi široká
čl. 3 - povolovací režim u badatelských archeologických výzkumů, přednost nedestruktivních metod výzkumů, ochrana již vykopaných archeologických památek postup dle § 176 stavebního zákona je možný ale na náklad veřejné správy zajištění ZAV

34 Webové stránky k památkové péči
Kontrolní zjištění Památkové inspekce Metodická činnost v památkové péči Správní postupy dle památkového zákona Životní situace dle památkového zákona

35 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Paragraf 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči"

Podobné prezentace


Reklamy Google