Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Paragraf 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Památková inspekce MK ČR 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Paragraf 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Památková inspekce MK ČR 2014."— Transkript prezentace:

1 1 Paragraf 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Památková inspekce MK ČR 2014

2 2 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení 1.příslušnost orgánů ORP - KP, KÚ - NKP 2.vlastník KP má povinnost předem si vyžádat závazné stanovisko •nemovitosti v katastru (RIUANu) •věci movité a v katastru (RIUANu) neevidované - § 44 a odst. 1 PZ - čestné prohlášení - vazba na správní řád – náhrada listiny čestným prohlášením, písemně i ústně do protokolu, nepravdivé čestné prohlášení je přestupkem dle § 21 odst. 1 písm. g) přestupkového zákona

3 3 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení •v katastru nemovitostí jsou evidovány pozemky, budovy - nejsou zde evidovány podzemní stavby •zásada občanského práva „Povrch ustupuje půdě“ neplatila 1950-2013 •Nový občanský zákoník - § 506 (1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. (2) Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek.

4 4 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení •§ 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – čí je komunikace, toho je most •zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí – pokud se prokáže, že s majetkem hospodařil národní výbor, pak je majetkem obce.

5 5 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení Spoluvlastnictví •společné jmění manželů - obnova většinou nebude nakládání běžné – tj. bude zapotřebí žádosti obou manželů (§ 44 odst. 2 správního řádu, protokol z ústního jednání, poučit, že se musí připojit i druhý, nenastává tím nečinnost správního orgánu) Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. – § 708 a násl.

6 6 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení Spoluvlastnictví •podílové spoluvlastnictví – většina počítána podle velikosti podílů, menšina je účastníkem správního řízení, pokud s ním nesouhlasí, musí se obrátit na soud se žalobou (pak předběžná otázka). Nový občanský zákoník nezná nadpoloviční ale 2/3 většinu spoluvlastníků – § 1115 a násl.

7 7 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení •Vlastnictví bytů •Upravuje občanský zákoník v § 1158 a násl. •Podle § 1206 odst. 2 nového občanského zákoníku je shromáždění způsobilé usnášet se, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí nový občanský zákoník vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Stanovy sdružení vlastníků jednotek nebo zákon mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. •Podle § 1214 nového občanského zákoníku v případě rozhodování mimo zasedání je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina všech vlastníků jednotek, přičemž stanovy mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech, nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. •Při stavebních úpravách bytu žádá o závazné stanovisko vlastník. I zde může existovat společné jmění manželů nebo podílové spoluvlastnictví.

8 8 Fyzická osoba •nezletilý musí být zastupován zákonnými zástupci (ideální podpis obou rodičů), popř. kolizní opatrovník Právnická osoba •mnoho druhů, zapsány do rejstříků, které uvádí statutární zástupce a způsob jednání, popř. další zákony •od 1.1.2014 již právní předpisy nevyžadují, aby za vybrané právnické osoby (dříve např. družstvo) podepisovaly písemnosti 2 osoby, které jsou součástí statutárního orgánu, pokud si však takové zpřísnění stanovila právnická osoba a toto omezení je zapsáno v obchodním rejstříku je třeba na 2 podpisech stanovených osob trvat § 14 odst. 1 - legitimace k řízení

9 9 •k názvu právnické osoby (firmě) se připojí podpis(y) statutárních zástupců, neuvedení firmy nezpůsobuje neplatnost. Další druhy právnických osob •církve a náboženské společnosti - speciální rejstřík na www.mkcr.czwww.mkcr.cz •obce, kraje, organizační složky státu, •občanská sdružení - v současnosti není veřejně přístupný aktualizovaný rejstřík se statutárními zástupci

10 10 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení Jednání právnické osoby •statutární orgán právnické osoby •pověřený zaměstnanec – § 30 odst. 1 správního řádu – odkaz na § 21 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.). Pověřený zaměstnanec jedná jako by jednal statutární orgán právnické osoby. Správní orgán musí písemnosti doručovat právnické osobě a nikoliv pověřenému zaměstnanci.

11 11 § 14 odst. 1 - legitimace k řízení Jednání právnické osoby •zmocněnec na základě plné moci. Může jím být fyzická i právnická osoba. Plná moc je upravena v § 33 správního řádu. Práva a povinnosti vznikají zastupovanému nikoliv zástupci (zmocněnci). Lze ustanovit jen jednoho zmocněnce pro jednu věc. Plnou moc lze rozdělit na jednotlivé úkony. K substituci je potřeba souhlas zmocnitele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (advokáti). Písemnosti se doručují zmocněnci nikoliv zastupovanému s výjimkou, že zastupovaný má sám něco učinit.

12 12 Zkratka obnova •obnovou není cokoliv •údržba – definována ve stavebním zákoně, ale KP jsou i pozemky a movitosti, kde stavební zákon nelze uplatnit •rekonstrukce – vyhláška č. 66/1988 Sb. - § 9 odst. 1 – odkaz na zrušenou vyhlášku č. 162/1982 Sb. •jiná úprava kulturní památky - § 9 odst. 1 – vztahuje se jen k budovám - přístavba, přestavba nebo modernizace •prostředí kulturní památky - neurčitý právní pojem, součást a příslušenství věci dle občanského práva, vlastník chce provádět činnost v nebo u kulturní památky, rozdíl od § 11 odst. 2 PZ – tady může být kdokoliv, a orgán památkové péče omezuje činnost škodlivou, negativní činnosti

13 13 Zkratka obnova •restaurování - upraveno v odst. 8 § 14, pouze díla výtvarných umění nebo uměleckořemeslné práce •údržba dřevin (součásti pozemku prohlášeného za kulturní památku) podléhá závaznému stanovisku. Obnovou je i prořez dřeviny nebo instalace pojistných vazeb. •vedlejší účastníci - § 27 odst. 2 správního řádu, nebudou v řízení o vydání ZS dle § 149 správního řádu. Následně bude ve správním řízení účastenství řešit stavební úřad (viz § 44a odst. 3 PZ). V případě rozhodnutí orgánu památkové péče je možné vedlejší účastenství – např. vlastník sousedního pozemku nebo vlastník pozemku, na kterém stojí cizí stavba – kulturní památka. Nemá vliv na obsah žádosti, ale procesní práva ano.

14 14 Řízení dle § 14 odst. 2 •k řízení příslušné jen ORP •nemovitosti ležící v PR, PZ nebo v ochranném pásmu •povinnost předem si vyžádat závazné stanovisko •vlastník správce, uživatel – tedy i nájemce, oprávněný z věcného břemene atp. •v případě rozhodnutí na žádost správce a uživatele je vlastník vždy účastníkem, postavení vedlejšího účastníka má např. s ČEZem. •závazné stanovisko dle § 149 správního řádu – správní orgán se nezabývá účastenstvím – až v řízení před stavebním řízením. •k osobě žadatele viz výklad k § 14 odst. 1 PZ •vztah k § 6a PZ – plány ochrany určí k čemu se závazné stanovisko nevydává.

15 15 Řízení dle § 14 odst. 2 •vztah k § 17 odst. 1 a 3 PZ – v ochranném pásmu se závazné stanovisko nevydává k prácím, které se nepromítnou navenek stavby. Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma může určit další práce, ke kterým nebude zapotřebí vyžádat si závazné stanovisko •Pojmy z § 14 odst. 2 –stavba - veškerá stavební díla, definovaná ve stavebním zákoně - § 2 odst. 3 –změna stavby - nástavba, přístavba, stavební úprava (i zateplení stavby) a změna stavby před dokončením - § 2 odst. 5 a 6 stavebního zákona –terénní úpravy – zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry - § 3 stavebního zákona –reklamní zařízení a stavby – definovány v § 3 odst. 2 stavebního zákona. Nejednotný výklad MK a MMR

16 16 Řízení dle § 14 odst. 2 –odstranění stavby, zařízení - § 128 stavebního zákona –udržovací práce na nemovitosti – na stavbě i pozemku, ale již se v PR, PZ nevztahují na prořez dřevin –úprava dřevin - § 6a odst. 1 PZ, výsadba a kácení dřevin pouze na veřejných prostranstvích –veřejná prostranství - definována § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení

17 17 § 14 odst. 6 - písemné vyjádření •povinně vyžadovaný podklad řízení od NPÚ •délka lhůty na vypracování - 20 plus 30 dní, dva výklady - jazykový a historický. Lhůtu lze prodloužit napoprvé (u zvlášť složitých věcí). Vždy a pouze tak činí správní orgán aktivním krokem. Lhůta končí doručením nikoliv vypracováním písemného vyjádření. •není zde dána koncentrace řízení, a proto i pozdě dodané vyjádření (ale pouze do doby vydání závazného stanoviska) bude podkladem řízení, s kterým se musí správní orgán vypořádat •na požádání NPÚ s ním správní orgán projedná návrh závazného stanoviska. O ústním jednání musí být povinně obeslán účastník řízení (§ 51 odst. 1 správního řádu). Povinně se pořizuje protokol, který bude podepsán, popř. odmítnutí uvedeno do protokolu. Vznikne další poklad řízení. Výsledkem není závazek konkrétní podoby závazného stanoviska.

18 18 § 14 odst. 6 - písemné vyjádření •Písemné vyjádření má povahu důkazu, hodnocení. Není pro správní orgán závazné. •U závazného stanoviska dle § 14 PZ není potřeba nařizovat ohledání uvnitř nemovitosti usnesením dle § 54 správního řádu. •Ne vždy se bude ohledání týkat vlastníka – typicky nájemce a ne vlastník jako účastník řízení. •V případě provedení místního šetření z veřejných prostor je třeba informovat účastníky řízení o provádění dokazování (viz § 51 odst. 1). •Zjistit věcný stav věci je jedna ze základních povinností správního orgánu - § 3 a 50 odst. 3 správního řádu •Nelze písemným vyjádřením rozšiřovat předmět řízení nad rozsah daný žádostí

19 19 § 14 odst. 6 - písemné vyjádření •písemné vyjádření nesmí obsahovat: –právní výrok – „přípustné“, „nepřípustné“ –povinnost ohlašovat práce na území s archeologickými nálezy NPÚ (správně Archeologickému ústavu) –povinnost odevzdat NPÚ projektovou dokumentaci – vyplývá z § 14 odst. 9 PZ, u restaurování z § 10 vyhlášky 66/1988 Sb. lze stanovit povinnost vlastníka KP do určité lhůty odevzdat zprávu NPU •písemné vyjádření je věcným posouzením žádosti. Pokud obsahuje varianty řešení je nutné vyhodnotit samostatně každou variantu – § 4 odst. 3 stavebního zákona. •písemné vyjádření může být správnímu orgánu doručeno elektronicky, ale s el. podpisem.

20 20 Předmět žádosti •vymezuje jej svým podáním žadatel •žádostí začíná běžet řízení a tím i lhůty •žadatel může zúžit nebo vzít žádost zpět - § 45 odst. 4 správního řádu •změna obsahu podání - § 41 odst. 8 správního řádu •procesně jednoduší je podat další samostatnou žádost a následně je správní orgán spojí dle § 140 správního řádu •překážka věci rozhodnuté - § 48 odst. 2 správního řádu

21 21 Seznámení s podklady •povinnost seznámit platí u rozhodnutí i závazných stanovisek dle § 149 správního řádu - § 36 odst. 3 a § 154 správního řádu •účastníci se mohou práva na seznámení vzdát •i v případě stanovení jedné jediné podmínky se žádosti nevyhovuje plně a je nutné seznámit s podklady řízení •písemně a stačí i mailem, telefonické seznámení je zpětně nedoložitelné •účastník musí mít možnost (nikoliv povinnost) seznámit se s podklady

22 22 Forma závazného stanoviska dle § 14 •odlišná forma rozhodnutí nebo závazné stanovisko dle § 149 správního řádu •obě formy se člení na - výrok, odůvodnění, poučení •varianty výroku: •přípustný, •nepřípustný, •přípustný s podmínkami uloženými dle § 14 odst. 3 •závazné stanovisko k přípravě x k realizaci •jednou připuštěné práce nelze následným závazným stanoviskem zamítnout

23 23 Forma závazného stanoviska dle § 14 •podmínky omezují, ale stále umožňují realizaci záměru (jinak by bylo nutné záměr označit za nepřípustný) •okna vyměnit x okna řešit v rámci rekonstrukce x okna lze repasovat, •podmínkami nemůžeme dojít k negaci záměru •právní nemožnost realizace záměru – neosvětlená místnost při zákazu osadit okna. •při stanovování podmínek nelze jít nad předmět žádosti a ani rozšiřovat okruh schvalovaných prací

24 24 Forma závazného stanoviska dle § 14 •neopakovat zákonné povinnosti týkající se např. archeologie nebo restaurování •neurčité podmínky jsou nevymahatelné a nesankciovatelné •nelze vtělit úvahy do podmínek - co by se mělo udělat – „je třeba zvážit, zda..“ •nelze přenést rozhodování o právech a povinnostech účastníka řízení mimo správní řízení (na pracovníka NPÚ a na místo obnovy) •pokud jsou ze žádosti známé technické, vizuální vlastnosti vzorku lze vzorkovat a až po odsouhlasení vzorků pokračovat v provádění prací

25 25 •je možné více výroků - část k přípravě (říci, co je cílem provedení SHP) a část k realizaci •vázanost správního orgánu předchozími rozhodnutími a závaznými stanovisky – příprava x realizace, územní řízení x stavební povolení •předávání závěrečné restaurátorské zprávy pro NPÚ – adresátem závazného stanoviska je žadatel a ten zajistí do stanovené lhůty odevzdání zprávy NPÚ a nikoliv rastaurátor •oznamování začátku prací - u stavebních akcí by měl říci orgánu památkové péče stavební úřad, kterému žadatel má oznámit dle § 152 stavebního zákona a § 6 odst. 2 a § 8 odst. 2 správního řádu Závazné stanovisko dle § 14

26 26 •výrok obsahuje určení orgánu, předmětu řízení – (jednota skutku – překážka věci rozhodnuté) – slovní popis projektové dokumentace, projektová dokumentace je součást spisu a nevrací se (koordinováné ZS - zůstává projektová dokumentace u koordinátora - NPÚ si ji nesmí ponechat, musí ji orgánu vrátit, je to součást spisu), a účastníků řízení (zmocněnec může být až v odůvodnění) •povinnost rozhodnout ve výroku o všech variantách žádosti •podmínkou nemůže být dodržení projektové dokumentace Závazné stanovisko dle § 14

27 27 Odůvodnění •možnost vydat závazné stanovisko bez odůvodnění – § 68 odst. 4 správního řádu - i zde je vhodné vypracovat malé odůvodnění •zhodnotit důkazy jednotlivě a ve vzájemné souvislosti, žádný neopomenout (byl by to důvod pro provedení přezkumného řízení) •odůvodnit uložené podmínky (přezkoumatelné omezování práv) •v závazném stanovisku vycházet ze „současného stavu poznání kulturněhistorických hodnot“ tj. z písemného vyjádření, ale i dalších zdrojů – SHP, ZAV, literatura, historické mapy, snímky. Musí být součástí spisu - vytisknout a založit do spisu.

28 28 Odůvodnění •předmět ochrany a předmět řízení popsat v souvislostech (nepopisovat sklepy, když se rozhoduje o střeše), hodnota KP, hodnoty PR, PZ,a posuzovat podíl nemovitosti na hodnotách PZ, PR. •platí základní zásada činnosti správních orgánů - § 2 odst. 4 správního řádu – ve shodných případech stejně, v obdobných obdobně: •plastové okno v panelovém domě v MPZ x v secesním domě v MPZ není ta samá ani podobná věc •Ochranné pásmo – nejtěžší odůvodňování. Vycházíme z podmínek ochrany, kdy však chráníme předmět ochrany ne ochranné pásmo. Nejdůležitější budou pohledové vazby.

29 29 Odůvodnění •článek Radová, Milena: Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska, in: Památky a příroda, XII, 1987, č. 1, str. 1 - 9, č. 2, str. 65 – 75. •metodiky – národní (NPÚ), mezinárodní (ICOMOS) – nejsou právními předpisy a nejsou závazné •§ 14 odst. 7 – konzultace s NPÚ předpokládá existenci předchozího závazného stanoviska •povinností správního orgánu je poslat závazné stanovisko i NPÚ

30 30 Další právní předpisy 1.Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy č. 99/2000 Sb. m. s 2.Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. m. s. •právní předpisy dle čl. 10 Ústavy ČR, obě úmluvy mají přednostní aplikace před tuzemskými zákony

31 31 Architektonická úmluva •definuje: •architektonické dědictví – jen nemovité statky, •chráněné statky – jsou jimi architektonické soubory – MPZ, MPR, místa - KPZ, památky - KP •čl. 4 – povinnost smluvních stran předejít demolici, chátrání, znetvoření chráněných statků •PZ nebo PR nemusí mít podmínky ochrany, i přesto je musí stát chránit •čl. 5 - nemovité památky – přemísťovat lze jen z důvodu zajištění fyzického zachování - napojení na § 18 PZ

32 32 Architektonická úmluva •čl. 11 a 12 – nové využívání, pokud je to možné. Zpřístupňování a nové využívaní nesmí být na újmu chráněných hodnot – nevyužívané sakrální stavby, průmyslové dědictví •zpřístupňování památek „pro hendikepované“ – stavba musí fungovat jako celek, pak nemá cenu dělat jednotlivosti (průchod pro vozíčkáře v šířce 1 m a atp.) – zkoumat zda není možná méně invazivní metoda – nájezdová rampa

33 33 Archeologická úmluva •definice archeologického dědictví je velmi široká •čl. 3 - povolovací režim u badatelských archeologických výzkumů, přednost nedestruktivních metod výzkumů, ochrana již vykopaných archeologických památek •postup dle § 176 stavebního zákona je možný ale na náklad veřejné správy •zajištění ZAV

34 34 Webové stránky k památkové péči 1.Kontrolní zjištění Památkové inspekceKontrolní zjištění Památkové inspekce 2.Metodická činnost v památkové péčiMetodická činnost v památkové péči 3.Správní postupy dle památkového zákonaSprávní postupy dle památkového zákona 4.Životní situace dle památkového zákonaŽivotní situace dle památkového zákona

35 35 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1 Paragraf 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Památková inspekce MK ČR 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google