Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IRIS 3 Logistický systém pro výrobní závody AVO Soft s.r.o., Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IRIS 3 Logistický systém pro výrobní závody AVO Soft s.r.o., Pardubice."— Transkript prezentace:

1 IRIS 3 Logistický systém pro výrobní závody AVO Soft s.r.o., Pardubice

2 IRIS 3 je logistický systém, který byl na zakázku vyroben pro
Škoda-Auto a.s. je provozován pro všechny tři výrobní závody Mladá Boleslav Kvasiny Vrchlabí AVO Soft s.r.o., Pardubice

3 IRIS 3 - určení registruje příjezdy a odjezdy vozidel do a ze závodu
řídí navážení materiálu do skladů sleduje pohyb vozidel po závodech kontroluje vykládku a nakládku vyhodnocuje efektivitu navážení sleduje prostoje poskytuje statistické podklady vedoucím pracovníkům plánovačům AVO Soft s.r.o., Pardubice

4 IRIS 3 – technologické řešení
Jedná se o klient-server řešení serverová část je realizována v jazyce PL SQL na SQL ORACLE 10g může běžet na Microsoft Windows systémech řady NT nebo na Linuxu klientská část je napsána ve vývojovém prostředí Computer Associates Visual Objects pracující na platformě Microsoft Windows AVO Soft s.r.o., Pardubice

5 IRIS 3 - modularita Je modulární systém
Který se skládá z 20 modulů Z hlediska funkcionality moduly dělíme na základní dispečerské a informační systémové pomocné AVO Soft s.r.o., Pardubice

6 IRIS 3 – základní moduly Vjezd – registrace vjíždějících vozidel
Odbavení – vyřízení nákladových listů a naplánování vykládky Sklad – sledování vykládky a nakládky Sklad R – radiodatová verze modulu Sklad Odevzdání – kontrola činností naplánovaných v modulu Odbavení Odjezd – registrace odjíždějících vozidel AVO Soft s.r.o., Pardubice

7 IRIS 3 – základní moduly - Vjezd
Modul je určen k nasazení na příjezdu do závodu. Eviduje přijíždějící vozidlo a aktivuje záznam o jízdě vozidla po teritoriu závodu. Provádí evidenci vozidel ve vazbě na parametry jízdy, kterými jsou kromě SPZ a státu (případně čárového kódu) : kód vozu, jméno řidiče a případně jeho telefon, dopravce a cíl jízdy. Zadávání vstupních údajů je rozlišeno pro rychlý a pomalý pruh. Rychlý pruh - vyžaduje zadání všech parametrů v levé části formuláře. Při ovládání klávesnicí se kurzor posunuje dopředu po všech ovládacích prvcích. Při nalezení všech potřebných údajů se automaticky otevře výběrový seznam 'Volba cíle'. Pomalý pruh - má přednastavený cíl "SKLADY" s možností jeho změny. Při ovládání klávesnicí prochází zadání SPZ, státu, kódu vozidla až se kurzor přesune na zadání cíle, kdy je možné přednastavený cíl změnit. Řidič a dopravce se nezadávají a do IS IRIS 3 jako nutné údaje budou doplněny až v modulu "Odbavení". Pokud se v závodě pruhy nerozlišují je privilegovaným nastavením rychlý pruh. AVO Soft s.r.o., Pardubice

8 IRIS 3 – základní moduly - Vjezd
AVO Soft s.r.o., Pardubice

9 IRIS 3 – základní moduly - Odbavení
Hlavní činností modulu Odbavení je záznam času registrace v tomto modulu a dále pak záznam dalších informací a činností. záznam času registrace vozidla v tomto modulu přiřazení desek (a čísla karty) záznam dodavatele(ů) a jeho (jejich) dodacích listů záznam příkazu ke složení popř. záznam palet popř. záznam Entlade Liste přiřazení dodacích listů a složišť definice KANBAN nežádoucího řidiče poruchy druhu jízdy ukončení Odbavení výzva k předání desek pokyn k odjezdu na složiště rezervace místa na složišti AVO Soft s.r.o., Pardubice

10 IRIS 3 – základní moduly - Odbavení
AVO Soft s.r.o., Pardubice

11 IRIS 3 – základní moduly - Sklad
Modul je určen k nasazení na skladových složištích, která jsou vybavena přípojkou počítačové sítě. Modul je modifikován pro použití na speciálních terminálech. Jeho hlavní náplní je pořídit záznam o příjezdu a odjezdu vozidla z daného složiště. Modul automaticky vyhodnocuje určité podmínky pro přijetí vozidla na sklad. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je na tuto skutečnost obsluha modulu vizuálně upozorněna. Při každém odjezdu ze složiště se zobrazí seznam složišť, které daná jízda ještě má navštívit. Tady lze provést případnou rezervaci dalšího složiště. AVO Soft s.r.o., Pardubice

12 IRIS 3 – základní moduly - Sklad
AVO Soft s.r.o., Pardubice

13 IRIS 3 – základní moduly - SkladR
Modul Sklad_R je určen pro zajištění radiového spojení se vzdálenými složišti, která nemají počítačové zasíťování. Slouží jak pro vlastní komunikaci, tak i pro sledování stavu spojení mezi jednotlivými stanicemi a diagnostiku. Modul vede záznamy o činnosti ve skladech, eviduje chybné příjezdy, vážné chyby spojení a sleduje jednotlivé radiové přenosy. Dané pracoviště je připojeno k radiové stanici. AVO Soft s.r.o., Pardubice

14 IRIS 3 – základní moduly - Odevzdání
Hlavní činností modulu Odevzdání je přijmutí a kontrola dokladů (odevzdání desek) od řidiče. Pokud řidič provedl všechny předepsané operace (určené v modulu Odbavení) provede se o tom záznam do systému IRIS 3 řidič odevzdá desky řidič dostane pokyn k opuštění závodu Pokud však nejsou splněny všechny podmínky, je na to řidič upozorněn a je odeslán nazpět (provedení úkolu, který opomněl provést). AVO Soft s.r.o., Pardubice

15 IRIS 3 – základní moduly - Odevzdání
AVO Soft s.r.o., Pardubice

16 IRIS 3 – základní moduly - Odjezd
Modul je určen k nasazení na výjezdu ze závodu. Jeho hlavní náplní je pořídit záznam o odjezdu jízdy (vozidla) ze závodu. Dále umožňuje včas upozornit obsluhu výjezdu ze závodu na případné nesrovnalosti v informacích o vozidle, které chce odjet ze závodu. Při odjezdu vozidla mohou nastat v podstatě dvě situace. jízda má vyřízeny všechny náležitosti jízda nemá vyřízeny všechny náležitosti AVO Soft s.r.o., Pardubice

17 IRIS 3 – základní moduly - Odjezd
AVO Soft s.r.o., Pardubice

18 IRIS 3 – základní moduly - Odjezd
AVO Soft s.r.o., Pardubice

19 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly
Dispečer - dispečerské pracoviště pro automatické sledování okamžitého stavu Info – především statistické výstupy pro vedoucí pracovníky a plánovače Statistiky – rozvinutí modulu Info Časová okna – umožňuje do systému začlenit dodávky typu JIT AVO Soft s.r.o., Pardubice

20 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer
Modul "Dispečer" představuje dispečerské pracoviště pro automatické sledování okamžitého stavu pohybu vozidel jak uvnitř tak i mimo závod. Sleduje stav vozidel na všech složištích, parkovišti a také využití složišť. Umožňuje sledování uživatelem definovaných skupin vozidel jako celku i jednotlivě. Zajišťuje zadávání vozidel do sledování a vyjmutí vozidel ze sledování. Modul je určen k operativnímu řízení IS IRIS 3. Dává dispečerovi ucelený přehled o stavu a průběhu jízdy všech aktivních vozidel v závodě. Možnost ručního odeslání výzvy je doplněna automatickým režimem, který pomáhá zefektivnění odbavování vozidel a tím ke zkrácení doby pobytu vozidle v závodě. Modul Dispečer používá dvě varianty zobrazení stavu: pomocí karet - základní režim zobrazení pomocí tabulek - doplňkový režim zobrazení AVO Soft s.r.o., Pardubice

21 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer
Základní režim zobrazení používá tzv. karty, které zobrazují stav jednoho konkrétního složiště. Dále využívá seznamy, které jsou určeny k zobrazení podrobných informací o stavu na jednotlivých složištích ale také na parkovišti a dále pak sledovaných vozidel a také problémových vozidel. Dalším zobrazovaným seznamem je přehled obsazení časových oken, která jsou definována modulem "Časová okna" IS IRIS 3 a slouží k nastavení priorit odbavování vybraných dopravců. Se základním režimem zobrazení souvisí definice karet (složišť) zobrazení aktuálního stavu složiště zobrazení skupiny zobrazení aktuálního stavu parkoviště zobrazení sledovaných vozidel zobrazení aktuálního stavu časových oken zobrazení aktuálního stavu problémových vozidel AVO Soft s.r.o., Pardubice

22 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer
AVO Soft s.r.o., Pardubice

23 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer
AVO Soft s.r.o., Pardubice

24 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer
AVO Soft s.r.o., Pardubice

25 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer
Doplňkový režim zobrazení představuje tabulkové zobrazení karet jednotlivých složišť a parkoviště. Při velkém počtu sledovaných složišť může zrychlit vyhodnocení jejich okamžitého stavu. AVO Soft s.r.o., Pardubice

26 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer
AVO Soft s.r.o., Pardubice

27 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Info
Modul Info ( celý název – Informace o vozidle) slouží pro poskytování úplných informací ekonomickému oddělení, zásobovačům, plánovačům a manažerům. Dříve byl hlavním informačním výstupem IS IRIS. V základním zobrazení ukazuje podrobné informace o časovém profilu vybraného vozidla. Dále zobrazuje bezpečnostní poznámky, organizační poznámky, název a číslo dodavatele včetně dodacích listů, příkazy ke složení s časy příjezdu a odjezdu ze složišť, podrobné informace o opravách, harmonogram řidiče včetně tisku. Tyto údaje lze získat jak pro data aktuální tak i pro data historická, která se v tom případě vyzvednou z archivu. Lze sledovat data i v definovaném časovém úseku. AVO Soft s.r.o., Pardubice

28 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Info
Důležitou funkcí modulu informace je zobrazování statistických údajů. Zde se v definovaném časovém úseku s přesností na hodiny zpracovávají statistické údaje o tom, kolik vozidel do závodu přijelo, kolik přijelo do logistiky, kolik vozidel přijelo na složiště a v jakém složení byly příkazy ke složení. Pro konkrétní vozidlo lze vypočítat a zobrazit časovou osu pohybu vozidla po závodě. Modul také provádí zjištění doby celního odbavení a dalších údajů, také ve vztahu na dodavatele a dopravce, které umožní objektivně vyhodnotit průběh odbavení vozidla v závodě. Všechny zjištěné statistické informace lze vytisknout a nebo exportovat v dohodnutém datovém formátu a distribuovat je pro další zpracování. AVO Soft s.r.o., Pardubice

29 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Info
Veškeré informační funkce modulu jsou soustředěny do níže uvedených oken (záložek), které obsahují i nutné ovládací prvky. Je nutné poznamenat, že modul Informace je pouze analytický, to znamená, že nemůže žádné údaje v tabulkách měnit. časový profil bezpečnostní poznámky organizační poznámky dodavatelé složiště opravy harmonogram statistiky AVO Soft s.r.o., Pardubice

30 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Info
AVO Soft s.r.o., Pardubice

31 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Info
AVO Soft s.r.o., Pardubice

32 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Statistiky
Modul je určen pro získávání datových podkladů, určených pro statistiky týkající se jízd. Modul Statistiky je nástupce modulu Info. Rozšiřuje jeho možnosti tím, že umožňuje variabilně a vizuálně uživateli vygenerovat dotaz na předpokládanou množinu požadavků. Pro uživatele znalé aspoň základů SQL jazyka pak umožňuje provádět i složité dotazy. AVO Soft s.r.o., Pardubice

33 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Statistiky
Výběr vizuálně vygenerujeme tak, že vybereme cílová pole (žádané hodnoty) stanovíme podmínky výběru základní zadání času zadání časového intervalu zadání konverze UPPER doplňkové zadání výběru podle dopravce zadání výběru podle dodavatele zadání výběru podle složiště nastavení třídění AVO Soft s.r.o., Pardubice

34 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Statistiky
AVO Soft s.r.o., Pardubice

35 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly – Časová okna
Modul Časová okna je určen k práci s časovými okny složišti časovými limity texty druhy jízd hesly (správa hesel) AVO Soft s.r.o., Pardubice

36 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly – Časová okna
AVO Soft s.r.o., Pardubice

37 IRIS 3 – systémové moduly
Monitor – určeno pro správce systému -> centralizované řízení systému Žurnál – evidence událostí a činností, které se v systému udály AVO Soft s.r.o., Pardubice

38 IRIS 3 – systémové moduly - Monitor
Modul Monitor je základním nástrojem správy informačního systému a je určena pro správce systému. Modul sleduje provoz systému, jednotlivé moduly a přihlášené uživatele. Provádí vyhodnocení aktivních a neaktivních modulů. Umožňuje centralizované řízení IS ukončení konkrétních modulů ukončení skupin modulů případné ukončení celého systému, např. z důvodů systémové údržby. Pomocí tohoto modulu může správce systému také komunikovat s obsluhou jednotlivých modulů druhů modulů nebo se všemi uživateli najednou. AVO Soft s.r.o., Pardubice

39 IRIS 3 – systémové moduly - Monitor
AVO Soft s.r.o., Pardubice

40 IRIS 3 – systémové moduly - Monitor
AVO Soft s.r.o., Pardubice

41 IRIS 3 – systémové moduly - Žurnál
Modul Žurnál je servisní aplikace pro analýzu záznamů žurnálového souboru. Výsledkem je zobrazení výběru záznamů odpovídajících zadání. AVO Soft s.r.o., Pardubice

42 IRIS 3 – systémové moduly - Žurnál
AVO Soft s.r.o., Pardubice

43 IRIS 3 – pomocné moduly SMS - určen pro odesílání SMS zpráv
Text - vizuálně upozorňuje na výzvy – ovládání informačních tabulí AVO Soft s.r.o., Pardubice

44 IRIS 3 – pomocné moduly - SMS
Modul SMS je určen pro odesílání SMS zpráv, typicky odesílání výzev pro řidiče. Modul pracuje v manuálním režimu automatickém režimu AVO Soft s.r.o., Pardubice

45 IRIS 3 – pomocné moduly - Text
Hlavní činností modulu TEXT je vizuálně upozorňovat na výzvy Modul TEXT může pracovat v režimu manuálním automatickém AVO Soft s.r.o., Pardubice

46 IRIS 3 – nadstavbové moduly
ELPO – určen pro skladové hospodářství obalů Interní - získávání přehledu a řízení vnitropodnikové dopravy KNV - řízení a evidenci kontrolní činnosti v závodě KNVO – součást modulu KNV na odjezdu ze závodu SMAT – sledování vybraného materiálu dle mnoha kritérií Trasy - získávání přehledu o mezi závodových jízdách AVO Soft s.r.o., Pardubice

47 IRIS 3 – nadstavbové moduly - ELPO
Modul ELPO je určen pro skladové hospodářství obalů. Jeho hlavní náplní je pořizovat záznamy o požadavcích na obalovou techniku, přidělovat tyto požadavky jednotlivým složištím a sledovat jejich stav. Jeho hlavní činností tedy je pořizovat záznamy o požadavcích na obalovou techniku přidělovat tyto požadavky jednotlivým jízdám sledovat a hodnotit plnění těchto požadavků u jednotlivých jízd mít přehled o požadavcích na obalovou techniku pořizování nových záznamů o požadavcích na obalovou techniku pořizovat tiskové reporty AVO Soft s.r.o., Pardubice

48 IRIS 3 – nadstavbové moduly - Interní
Modul INTERNÍ je určen pro získávání přehledu a řízení vnitropodnikové dopravy. Jeho hlavní určení je řízení interní dopravy registrace nové vnitropodnikové dopravy ukončování vnitropodnikové dopravy poskytování informací o vnitropodnikové dopravě AVO Soft s.r.o., Pardubice

49 IRIS 3 – nadstavbové moduly - KNV
Modul KNV je určen k řízení a evidenci kontrolní činnosti v závodě. Náhodně určuje vozidla, která se budou kontrolovat, provádí záznam o kontrole a jejich výsledcích a vytváří kontrolní listy. Dále provádí vyhodnocení provedených kontrol a na jejich základě vytváří denní hlášení a sestavy rozdílu obalů a materiálu. Při své činnosti spolupracuje s moduly "KNVO" a "Odjezd" IS IRIS 3. AVO Soft s.r.o., Pardubice

50 IRIS 3 – nadstavbové moduly - KNV
AVO Soft s.r.o., Pardubice

51 IRIS 3 – nadstavbové moduly - KNVO
KNVO znamená "Kontrola NV - Odjezd". Modul KNVO je určen k nasazení na odjezdu ze závodu. Spolupracuje s moduly KNV a Odjezd, kde je časově předřazen modulu Odjezd. KNVO eviduje odjíždějící vozidlo a pracovník kontroly zjišťuje zda vozidlo není vybráno k namátkové kontrole modulem KNV není překročen časový limit mezi odevzdáním dokumentů a odjezdem ze závodu Podle výsledků rozhoduje o povolení odjezdu vozidla, který zajistí modul Odjezd a nebo odešle vozidlo na kontrol do kontrolní haly. AVO Soft s.r.o., Pardubice

52 IRIS 3 – nadstavbové moduly - KNVO
AVO Soft s.r.o., Pardubice

53 IRIS 3 – nadstavbové moduly - SMAT
Modul SMAT je určen k evidenci a sledování pohybu vybraného materiálu podle mnoha kriterií. Modul zjišťuje dobu sledování materiálu a výslednou tabulku exportuje do Excelu pro případné další zpracování. AVO Soft s.r.o., Pardubice

54 IRIS 3 – nadstavbové moduly - SMAT
AVO Soft s.r.o., Pardubice

55 IRIS 3 – nadstavbové moduly - Trasy
Modul TRASY je určen pro získávání přehledu o mezi závodových jízdách. Jeho hlavní určení je řízení tras zadávání tras ukončování tras poskytování informací o trasách AVO Soft s.r.o., Pardubice


Stáhnout ppt "IRIS 3 Logistický systém pro výrobní závody AVO Soft s.r.o., Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google