Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IRIS 3 Logistický systém pro výrobní závody AVO Soft s.r.o., Pardubice 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IRIS 3 Logistický systém pro výrobní závody AVO Soft s.r.o., Pardubice 1."— Transkript prezentace:

1

2 IRIS 3 Logistický systém pro výrobní závody AVO Soft s.r.o., Pardubice 1

3 IRIS 3  je logistický systém, který byl na zakázku vyroben pro  Škoda-Auto a.s.  je provozován pro všechny tři výrobní závody  Mladá Boleslav  Kvasiny  Vrchlabí AVO Soft s.r.o., Pardubice 2

4  registruje příjezdy a odjezdy vozidel do a ze závodu  řídí navážení materiálu do skladů  sleduje pohyb vozidel po závodech  kontroluje vykládku a nakládku  vyhodnocuje efektivitu navážení  sleduje prostoje  poskytuje statistické podklady  vedoucím pracovníkům  plánovačům IRIS 3 - určení AVO Soft s.r.o., Pardubice 3

5 IRIS 3 – technologické řešení  Jedná se o klient-server řešení  serverová část je realizována  v jazyce PL SQL  na SQL ORACLE 10 g  může běžet na  Microsoft Windows systémech řady NT  nebo na Linuxu  klientská část je napsána  ve vývojovém prostředí Computer Associates Visual Objects pracující na platformě Microsoft Windows AVO Soft s.r.o., Pardubice 4

6 IRIS 3 - modularita  Je modulární systém  Který se skládá z 20 modulů  Z hlediska funkcionality moduly dělíme na  základní  dispečerské a informační  systémové  pomocné AVO Soft s.r.o., Pardubice 5

7 IRIS 3 – základní moduly  Vjezd – registrace vjíždějících vozidel  Odbavení – vyřízení nákladových listů a naplánování vykládky  Sklad – sledování vykládky a nakládky  Sklad R – radiodatová verze modulu Sklad  Odevzdání – kontrola činností naplánovaných v modulu Odbavení  Odjezd – registrace odjíždějících vozidel AVO Soft s.r.o., Pardubice 6

8 IRIS 3 – základní moduly - Vjezd  Modul je určen k nasazení na příjezdu do závodu.  Eviduje přijíždějící vozidlo a aktivuje záznam o jízdě vozidla po teritoriu závodu. Provádí evidenci vozidel ve vazbě na parametry jízdy, kterými jsou kromě SPZ a státu (případně čárového kódu) : kód vozu, jméno řidiče a případně jeho telefon, dopravce a cíl jízdy. Zadávání vstupních údajů je rozlišeno pro rychlý a pomalý pruh.  Rychlý pruh - vyžaduje zadání všech parametrů v levé části formuláře. Při ovládání klávesnicí se kurzor posunuje dopředu po všech ovládacích prvcích. Při nalezení všech potřebných údajů se automaticky otevře výběrový seznam 'Volba cíle'.  Pomalý pruh - má přednastavený cíl "SKLADY" s možností jeho změny. Při ovládání klávesnicí prochází zadání SPZ, státu, kódu vozidla až se kurzor přesune na zadání cíle, kdy je možné přednastavený cíl změnit. Řidič a dopravce se nezadávají a do IS IRIS 3 jako nutné údaje budou doplněny až v modulu "Odbavení".  Pokud se v závodě pruhy nerozlišují je privilegovaným nastavením rychlý pruh. AVO Soft s.r.o., Pardubice 7

9 IRIS 3 – základní moduly - Vjezd AVO Soft s.r.o., Pardubice 8

10 IRIS 3 – základní moduly - Odbavení  Hlavní činností modulu Odbavení je záznam času registrace v tomto modulu a dále pak záznam dalších informací a činností.  záznam času registrace vozidla v tomto modulu  přiřazení desek (a čísla karty)  záznam dodavatele(ů)  a jeho (jejich) dodacích listů  záznam příkazu ke složení  popř. záznam palet  popř. záznam Entlade Liste  přiřazení dodacích listů a složišť  definice  KANBAN  nežádoucího řidiče  poruchy  druhu jízdy  ukončení Odbavení  výzva k předání desek  pokyn k odjezdu na složiště  rezervace místa na složišti AVO Soft s.r.o., Pardubice 9

11 IRIS 3 – základní moduly - Odbavení AVO Soft s.r.o., Pardubice 10

12 IRIS 3 – základní moduly - Sklad  Modul je určen k nasazení na skladových složištích, která jsou vybavena přípojkou počítačové sítě.  Modul je modifikován pro použití na speciálních terminálech.  Jeho hlavní náplní je pořídit záznam o příjezdu a odjezdu vozidla z daného složiště.  Modul automaticky vyhodnocuje určité podmínky pro přijetí vozidla na sklad.  Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je na tuto skutečnost obsluha modulu vizuálně upozorněna.  Při každém odjezdu ze složiště se zobrazí seznam složišť, které daná jízda ještě má navštívit. Tady lze provést případnou rezervaci dalšího složiště. AVO Soft s.r.o., Pardubice 11

13 IRIS 3 – základní moduly - Sklad AVO Soft s.r.o., Pardubice 12

14 IRIS 3 – základní moduly - SkladR  Modul Sklad_R je určen pro zajištění radiového spojení se vzdálenými složišti, která nemají počítačové zasíťování.  Slouží jak pro vlastní komunikaci, tak i pro sledování stavu spojení mezi jednotlivými stanicemi a diagnostiku.  Modul vede záznamy o činnosti ve skladech, eviduje chybné příjezdy, vážné chyby spojení a sleduje jednotlivé radiové přenosy.  Dané pracoviště je připojeno k radiové stanici. AVO Soft s.r.o., Pardubice 13

15 IRIS 3 – základní moduly - Odevzdání  Hlavní činností modulu Odevzdání je přijmutí a kontrola dokladů (odevzdání desek) od řidiče.  Pokud řidič provedl všechny předepsané operace (určené v modulu Odbavení) provede se o tom  záznam do systému IRIS 3  řidič odevzdá desky  řidič dostane pokyn k opuštění závodu  Pokud však nejsou splněny všechny podmínky, je na to řidič upozorněn a je odeslán nazpět (provedení úkolu, který opomněl provést). AVO Soft s.r.o., Pardubice 14

16 IRIS 3 – základní moduly - Odevzdání AVO Soft s.r.o., Pardubice 15

17 IRIS 3 – základní moduly - Odjezd  Modul je určen k nasazení na výjezdu ze závodu.  Jeho hlavní náplní je pořídit záznam o odjezdu jízdy (vozidla) ze závodu.  Dále umožňuje včas upozornit obsluhu výjezdu ze závodu na případné nesrovnalosti v informacích o vozidle, které chce odjet ze závodu.  Při odjezdu vozidla mohou nastat v podstatě dvě situace.  jízda má vyřízeny všechny náležitosti  jízda nemá vyřízeny všechny náležitosti AVO Soft s.r.o., Pardubice 16

18 IRIS 3 – základní moduly - Odjezd AVO Soft s.r.o., Pardubice 17

19 IRIS 3 – základní moduly - Odjezd AVO Soft s.r.o., Pardubice 18

20 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly  Dispečer - dispečerské pracoviště pro automatické sledování okamžitého stavu  Info – především statistické výstupy pro vedoucí pracovníky a plánovače  Statistiky – rozvinutí modulu Info  Časová okna – umožňuje do systému začlenit dodávky typu JIT AVO Soft s.r.o., Pardubice 19

21 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer  Modul "Dispečer" představuje dispečerské pracoviště pro automatické sledování okamžitého stavu pohybu vozidel jak uvnitř tak i mimo závod. Sleduje stav vozidel na všech složištích, parkovišti a také využití složišť. Umožňuje sledování uživatelem definovaných skupin vozidel jako celku i jednotlivě. Zajišťuje zadávání vozidel do sledování a vyjmutí vozidel ze sledování.  Modul je určen k operativnímu řízení IS IRIS 3. Dává dispečerovi ucelený přehled o stavu a průběhu jízdy všech aktivních vozidel v závodě. Možnost ručního odeslání výzvy je doplněna automatickým režimem, který pomáhá zefektivnění odbavování vozidel a tím ke zkrácení doby pobytu vozidle v závodě.  Modul Dispečer používá dvě varianty zobrazení stavu:  pomocí karet - základní režim zobrazení  pomocí tabulek - doplňkový režim zobrazení AVO Soft s.r.o., Pardubice 20

22 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer  Základní režim zobrazení používá tzv. karty, které zobrazují stav jednoho konkrétního složiště. Dále využívá seznamy, které jsou určeny k zobrazení podrobných informací o stavu na jednotlivých složištích ale také na parkovišti a dále pak sledovaných vozidel a také problémových vozidel. Dalším zobrazovaným seznamem je přehled obsazení časových oken, která jsou definována modulem "Časová okna" IS IRIS 3 a slouží k nastavení priorit odbavování vybraných dopravců.  Se základním režimem zobrazení souvisí  definice karet (složišť)  zobrazení aktuálního stavu složiště  zobrazení skupiny  zobrazení aktuálního stavu parkoviště  zobrazení sledovaných vozidel  zobrazení aktuálního stavu časových oken  zobrazení aktuálního stavu problémových vozidel AVO Soft s.r.o., Pardubice 21

23 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer AVO Soft s.r.o., Pardubice 22

24 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer AVO Soft s.r.o., Pardubice 23

25 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer AVO Soft s.r.o., Pardubice 24

26 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer  Doplňkový režim zobrazení představuje tabulkové zobrazení karet jednotlivých složišť a parkoviště. Při velkém počtu sledovaných složišť může zrychlit vyhodnocení jejich okamžitého stavu. AVO Soft s.r.o., Pardubice 25

27 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Dispečer AVO Soft s.r.o., Pardubice 26

28 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Info  Modul Info ( celý název – Informace o vozidle) slouží pro poskytování úplných informací ekonomickému oddělení, zásobovačům, plánovačům a manažerům. Dříve byl hlavním informačním výstupem IS IRIS. V základním zobrazení ukazuje podrobné informace o časovém profilu vybraného vozidla.  Dále zobrazuje bezpečnostní poznámky, organizační poznámky, název a číslo dodavatele včetně dodacích listů, příkazy ke složení s časy příjezdu a odjezdu ze složišť, podrobné informace o opravách, harmonogram řidiče včetně tisku. Tyto údaje lze získat jak pro data aktuální tak i pro data historická, která se v tom případě vyzvednou z archivu. Lze sledovat data i v definovaném časovém úseku. AVO Soft s.r.o., Pardubice 27

29 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Info  Důležitou funkcí modulu informace je zobrazování statistických údajů. Zde se v definovaném časovém úseku s přesností na hodiny zpracovávají statistické údaje o tom, kolik vozidel do závodu přijelo, kolik přijelo do logistiky, kolik vozidel přijelo na složiště a v jakém složení byly příkazy ke složení. Pro konkrétní vozidlo lze vypočítat a zobrazit časovou osu pohybu vozidla po závodě. Modul také provádí zjištění doby celního odbavení a dalších údajů, také ve vztahu na dodavatele a dopravce, které umožní objektivně vyhodnotit průběh odbavení vozidla v závodě.  Všechny zjištěné statistické informace lze vytisknout a nebo exportovat v dohodnutém datovém formátu a distribuovat je pro další zpracování. AVO Soft s.r.o., Pardubice 28

30 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Info  Veškeré informační funkce modulu jsou soustředěny do níže uvedených oken (záložek), které obsahují i nutné ovládací prvky. Je nutné poznamenat, že modul Informace je pouze analytický, to znamená, že nemůže žádné údaje v tabulkách měnit.  časový profil  bezpečnostní poznámky  organizační poznámky  dodavatelé  složiště  opravy  harmonogram  statistiky AVO Soft s.r.o., Pardubice 29

31 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Info AVO Soft s.r.o., Pardubice 30

32 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Info AVO Soft s.r.o., Pardubice 31

33 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Statistiky  Modul je určen pro získávání datových podkladů, určených pro statistiky týkající se jízd.  Modul Statistiky je nástupce modulu Info. Rozšiřuje jeho možnosti tím, že umožňuje variabilně a vizuálně uživateli vygenerovat dotaz na předpokládanou množinu požadavků.  Pro uživatele znalé aspoň základů SQL jazyka pak umožňuje provádět i složité dotazy. AVO Soft s.r.o., Pardubice 32

34 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Statistiky Výběr vizuálně vygenerujeme tak, že  vybereme cílová pole (žádané hodnoty)  stanovíme podmínky výběru  základní  zadání času  zadání časového intervalu  zadání konverze UPPER  doplňkové  zadání výběru podle dopravce  zadání výběru podle dodavatele  zadání výběru podle složiště  nastavení třídění AVO Soft s.r.o., Pardubice 33

35 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly - Statistiky AVO Soft s.r.o., Pardubice 34

36 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly – Časová okna Modul Časová okna je určen k práci s  časovými okny  složišti  časovými limity  texty  druhy jízd  hesly (správa hesel) AVO Soft s.r.o., Pardubice 35

37 IRIS 3 – dispečerské a informační moduly – Časová okna AVO Soft s.r.o., Pardubice 36

38 IRIS 3 – systémové moduly  Monitor – určeno pro správce systému -> centralizované řízení systému  Žurnál – evidence událostí a činností, které se v systému udály AVO Soft s.r.o., Pardubice 37

39 IRIS 3 – systémové moduly - Monitor Modul Monitor je základním nástrojem správy informačního systému a je určena pro správce systému. Modul sleduje provoz systému, jednotlivé moduly a přihlášené uživatele. Provádí vyhodnocení aktivních a neaktivních modulů. Umožňuje  centralizované řízení IS  ukončení konkrétních modulů  ukončení skupin modulů  případné ukončení celého systému, např. z důvodů systémové údržby. Pomocí tohoto modulu může správce systému také komunikovat s obsluhou  jednotlivých modulů  druhů modulů  nebo se všemi uživateli najednou. AVO Soft s.r.o., Pardubice 38

40 IRIS 3 – systémové moduly - Monitor AVO Soft s.r.o., Pardubice 39

41 IRIS 3 – systémové moduly - Monitor AVO Soft s.r.o., Pardubice 40

42 IRIS 3 – systémové moduly - Žurnál  Modul Žurnál je servisní aplikace pro analýzu záznamů žurnálového souboru.  Výsledkem je zobrazení výběru záznamů odpovídajících zadání. AVO Soft s.r.o., Pardubice 41

43 IRIS 3 – systémové moduly - Žurnál AVO Soft s.r.o., Pardubice 42

44 IRIS 3 – pomocné moduly  SMS - určen pro odesílání SMS zpráv  Text - vizuálně upozorňuje na výzvy – ovládání informačních tabulí AVO Soft s.r.o., Pardubice 43

45 IRIS 3 – pomocné moduly - SMS  Modul SMS je určen pro odesílání SMS zpráv, typicky odesílání výzev pro řidiče. Modul pracuje v  manuálním režimu  automatickém režimu AVO Soft s.r.o., Pardubice 44

46 IRIS 3 – pomocné moduly - Text Hlavní činností modulu TEXT je  vizuálně upozorňovat na výzvy Modul TEXT může pracovat v režimu  manuálním  automatickém AVO Soft s.r.o., Pardubice 45

47 IRIS 3 – nadstavbové moduly  ELPO – určen pro skladové hospodářství obalů  Interní - získávání přehledu a řízení vnitropodnikové dopravy  KNV - řízení a evidenci kontrolní činnosti v závodě  KNVO – součást modulu KNV na odjezdu ze závodu  SMAT – sledování vybraného materiálu dle mnoha kritérií  Trasy - získávání přehledu o mezi závodových jízdách AVO Soft s.r.o., Pardubice 46

48 IRIS 3 – nadstavbové moduly - ELPO Modul ELPO je určen pro skladové hospodářství obalů.  Jeho hlavní náplní je pořizovat záznamy o požadavcích na obalovou techniku, přidělovat tyto požadavky jednotlivým složištím a sledovat jejich stav. Jeho hlavní činností tedy je  pořizovat záznamy o požadavcích na obalovou techniku  přidělovat tyto požadavky jednotlivým jízdám  sledovat a hodnotit plnění těchto požadavků u jednotlivých jízd  mít přehled o požadavcích na obalovou techniku  pořizování nových záznamů o požadavcích na obalovou techniku  pořizovat tiskové reporty AVO Soft s.r.o., Pardubice 47

49 IRIS 3 – nadstavbové moduly - Interní Modul INTERNÍ je určen pro získávání přehledu a řízení vnitropodnikové dopravy. Jeho hlavní určení je  řízení interní dopravy  registrace nové vnitropodnikové dopravy  ukončování vnitropodnikové dopravy  poskytování informací o vnitropodnikové dopravě AVO Soft s.r.o., Pardubice 48

50 IRIS 3 – nadstavbové moduly - KNV Modul KNV je určen k řízení a evidenci kontrolní činnosti v závodě.  Náhodně určuje vozidla, která se budou kontrolovat, provádí záznam o kontrole a jejich výsledcích a vytváří kontrolní listy.  Dále provádí vyhodnocení provedených kontrol a na jejich základě vytváří denní hlášení a sestavy rozdílu obalů a materiálu.  Při své činnosti spolupracuje s moduly "KNVO" a "Odjezd" IS IRIS 3. AVO Soft s.r.o., Pardubice 49

51 IRIS 3 – nadstavbové moduly - KNV AVO Soft s.r.o., Pardubice 50

52 IRIS 3 – nadstavbové moduly - KNVO KNVO znamená "Kontrola NV - Odjezd". Modul KNVO je určen k nasazení na odjezdu ze závodu. Spolupracuje s moduly KNV a Odjezd, kde je časově předřazen modulu Odjezd. KNVO eviduje odjíždějící vozidlo a pracovník kontroly zjišťuje zda  vozidlo není vybráno k namátkové kontrole modulem KNV  není překročen časový limit mezi odevzdáním dokumentů a odjezdem ze závodu Podle výsledků rozhoduje o  povolení odjezdu vozidla, který zajistí modul Odjezd  a nebo odešle vozidlo na kontrol do kontrolní haly. AVO Soft s.r.o., Pardubice 51

53 IRIS 3 – nadstavbové moduly - KNVO AVO Soft s.r.o., Pardubice 52

54 IRIS 3 – nadstavbové moduly - SMAT Modul SMAT je určen k  evidenci  a sledování pohybu vybraného materiálu podle mnoha kriterií. Modul zjišťuje dobu sledování materiálu a výslednou tabulku exportuje do Excelu pro případné další zpracování. AVO Soft s.r.o., Pardubice 53

55 IRIS 3 – nadstavbové moduly - SMAT AVO Soft s.r.o., Pardubice 54

56 IRIS 3 – nadstavbové moduly - Trasy Modul TRASY je určen pro získávání přehledu o mezi závodových jízdách. Jeho hlavní určení je  řízení tras  zadávání tras  ukončování tras  poskytování informací o trasách AVO Soft s.r.o., Pardubice 55


Stáhnout ppt "IRIS 3 Logistický systém pro výrobní závody AVO Soft s.r.o., Pardubice 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google