Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Zpráva z výzkumu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEZISKOVÉ ORGANIZACE Zpráva z výzkumu"— Transkript prezentace:

1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE Zpráva z výzkumu
VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, Praha 9, tel.: , fax: , http: // oficiální partner KANTAR MEDIA GROUP pro Českou republiku NEZISKOVÉ ORGANIZACE Zpráva z výzkumu Praha, červenec – září 2008 Zpracováno pro:

2 Metodologie I. CAWI (vyplnění dotazníku na internetu) s telefonickou podporou NO byla nejprve telefonicky oslovena s nabídkou účasti ve výzkumu speciálně vyškolenými telefonními operátorkami. Po získání souhlasu (po rekrutaci) byl em zaslán unikátní odkaz na webový dotazník. Po kliknutí se dotazník respondentovi zobrazil automaticky v počítači. Odpovědi respondent zaznamenával samostatně ve svém tempu do počítače. Program sám kontroloval správnost filtrů a logických vazeb = kvalitní data. V Medianu byla zřízena speciální podpůrná telefonní linka a ová adresa, na kterých se v průběhu celého období dotazování zodpovídaly veškeré dotazy respondentů. Radilo se jim, jak správně vyplňovat, jak se zpětně dostat k poslednímu místu v dotazníku, pakliže z nejrůznějších důvodů dotazník přerušili a nedokončili. V případě, že respondent přislíbil účast ve výzkumu a dotazník nezačal vyplňovat, byl znovu po určitém čase kontaktován telefonicky a opět požádán o vyplnění dotazníku. Zkušenost z terénních prací: ze 100 oslovených jich v průměru 50 přislíbí účast ve výzkumu na základě telefonické rekrutace, 25 respondentů skutečně začne dotazník vyplňovat a pouze 15 respondentů úspěšně dotazník dokončí celý. Důvody: vysoce exponovaná cílová skupina (ředitelé, vedoucí), období prázdnin a dovolených, poměrně dlouhý, sofistikovaný a náročný dotazník, který vyžadoval hlubokou znalost práce v dané instituci.

3 Metodologie II. PAPI (vyplnění dotazníku v papírové podobě)
NO, které na internetu dotazník nevyplnily do 19.8., byly telefonicky osloveny tazatelem Medianu. V případě souhlasu s účastí ve výzkumu si tazatel domluvil osobní schůzku, kde s respondentem vyplnil dotazník metodou pen & paper. Z každé takto dotázané organizace jsme získali vždy jeden kompletně vyplněný dotazník (A - informace o respondentovi, B - informace o organizaci a C - osobní názory respondenta), případně několik dalších, u kterých byly vyplněny části A a C (sociodemografická a postojová). Pro zpracování částí A a C byli zařazeni respondenti, kteří vyplnili sociodemografické údaje a vyjádřili svůj názor k problematice ohrožených dětí. I více osob z jedné organizace. Pro zpracování části B byl zařazen z každé organizace jeden dotazník.

4 Metodologie III. Cílová skupina:
vybrané neziskové organizace v ČR zabývající se problematikou ohrožených dětí; konkrétně členové jejich vedení, manažeři(-rky) projektů, sociální pracovníci(-ce) Termín dotazování: – Lokalita dotazování: celá Česká republika Průměrná délka vyplnění celého dotazníku: 45 minut Počet vybraných organizací: 439 Počet respondentů, kteří vstoupili do výzkumu: 352 Počet respondentů, kteří byli zařazeni do zpracování (části ABC, nebo AC): 304 Počet organizací, které vstoupili do výzkumu: 221* Počet dotázaných NO (část B): 210 *7 NO nevyplnilo část B, 4 NO skončily v úvodu B

5 Dotázáno VYBRANÉ / DOTÁZANÉ 439 / 210 LIBERECKÝ 14 / 5 ÚSTECKÝ 37 / 20
KARLOVARSKÝ 14 / 2 KRÁLOVÉ- HRADECKÝ 21 / 7 PHA 98 / 36 STŘEDOČESKÝ 29 / 10 PARDUBICKÝ 23 / 13 PLZEŇSKÝ 21 / 10 MORAVSKO-SLEZSKÝ 44 / 20 OLOMOUCKÝ 25 / 16 VYSOČINA 18 / 13 JIHOČESKÝ 28 / 17 ZLÍNSKÝ 27 / 18 JIHOMORAVSKÝ 40 / 28

6 Hlavní závěry I. HLAVNÍ PROBLÉMY DĚTÍ PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Nejčastěji spontánně uváděný hlavní problém je nestabilita rodiny, její nevyzrálost, nefunkčnost a častá rozvodovost. Respondenti dále uvádějí sociálně patologické prostředí, absence citu, vztahů, víry a nejednotnou, nepružnou legislativu a metodiku v oblasti péče o ohrožené děti. Většina sledovaných problémů z části C je pracovníky neziskových organizací hodnocena jako závažná a s jejich řešením jsou výrazně nespokojeni. Analýza ukazuje, že neziskové organizace vidí tyto nejpalčivější problémy: oblast legislativy a soudů – pomalost soudů i rozhodování soudů obecně, legislativa v oblasti ohrožených dětí, snadnost odebrání dítěte z rodiny a umístění do ústavní výchovy neochota zúčastněných orgánů a institucí na změnu systému malá pozornost věnovaná vstupu dětí z ústavní (i pěstounské) péče do života PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Téměř 2/3 z dotázaných NO mají nějakou akreditaci pro péči o děti. Pracovníci ¾ dotázaných NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím supervize (především externí). Nějaký systém pro práci s případnými stížnostmi používá naprostá většina NO. Metodiku řízení organizace používá 2/3 dotázaných NO, projektovou metodiku ½, a odbornou metodiku práce s cílovou skupinou 60% dotázaných. Téměř všechny organizace poskytují pracovníkům základní školení. 2/3 organizací poskytují pracovníkům kromě tohoto školení také průběžné vzdělávání v organizaci.

7 Hlavní závěry II. ČINNOST A KLIENTI ORGANIZACÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Nejčastěji se NO zabývají poradenskou činností, prevencí a řešením konkrétních problémů dětí (jako je právní ochrana ohrožených dětí nebo NRP). Klienty (i hlavními klienty) dotázaných NO jsou nejčastěji rodiny v sociálně-ekonomické nouzi, rodiny ze sociálně vyloučených rodin a zanedbávané děti. Přibližně 30% organizací pomáhá zneužívaným dětem , stejné množství i týraným. Pěstounským rodinám pomáhá 18% NO a osvojením se věnuje pouze každá desátá NO. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 90% dotázaných NO získává finanční prostředky od sponzorů, ovšem takto získané finance tvoří ve většině méně než 15% rozpočtu. Největší část rozpočtů zpravidla tvoří dotace MPSV. Pravidelně je využívá téměř ¾ NO. ½ NO získává od nadací a nadačních fondů finance opakovaně, 1/3 sporadicky. Naprostá většina NO získává finance alespoň ze čtyř různých zdrojů. S ročním rozpočtem nižším než 5 mil. Kč hospodaří 2/3 dotázaných NO. Maximálně 3 mil. Kč má k dispozici polovina organizací. ¾ organizací se současnými prostředky vychází i když s určitými problémy.

8 Názory a postoje respondentů
Části A a C

9 Struktura respondentů I.
v grafech jsou uváděna procenta respondentů Pohlaví respondenta Věk respondenta min=21 let, max=69 let, Ø =38 let ženy muži % Vzdělání respondenta téměř dvě třetiny respondentů mají vysokoškolské vzdělání z těch, kteří mají středoškolské nebo nižší vzdělání, se 60% v současné době ještě vzdělává 87% respondentů uvedlo, že sledují novou českou odbornou literaturu 30% respondentů sleduje odbornou zahraniční literaturu

10 Struktura respondentů II.
v grafech jsou uváděna procenta respondentů A01. V organizaci nyní pracujete jako… muži pracují především v managementu organizací respondenti s VOŠ nebo Bc. pracují častěji jako sociální pracovníci/pracovnice vysokoškoláci s vyšším vzděláním jsou většinou ve vedení organizace sociální pracovník(ce) manažer(ka) projektů management organizace A02. Jak dlouho se věnujete problematice dětí? Ø =10let, Ø*=9let A03. Jak dlouho se věnujete problematice dětí v této organizaci? Ø =5,8let, Ø*=5,5let * useknutý průměr: průměr z prostředních 90% hodnot

11 Hlavní problémy I. N=304 v grafu jsou uváděna procenta respondentů C01. Napište prosím hlavní problémy, které v oblasti ohrožených dětí vidíte. (až 3 odpovědi) 12 nejčastěji uváděných spontánních odpovědí Počty respondentů 43 – Praha 121 – Čechy bez Prahy 140 – Morava s Vysočinou Praha se často odlišovala od ostatních částí republiky problémy nefunkčnost, nestabilnost rodiny, špatná výchova, nedostatek financí a domácí násilí byly mezi pražskými respondenty uváděny výrazně méně než u ostatních respondentů naopak problém nespolupráce mezi rezorty byl u Pražanů uváděn nejčastěji %

12 Hlavní problémy II. N=304 v grafu jsou uváděna procenta respondentů C01. Napište prosím hlavní problémy, které v oblasti ohrožených dětí vidíte. (až 3 odpovědi) další odpovědi ty, které uvedlo alespoň 13 respondentů náplň volného času dětí, nuda… a nedostatečné postavení, kompetence NRP jmenovali především respondenti se SŠ vzděláním Pražané častěji uváděli nedostatek práce s rodinou a nedostatek spolupráce NNO a OSPOD; také spolu se středoškoláky vidí problém v nedostatečném postavení NRP %

13 ZÁVAŽNOST problémů ohrožených dětí
% velmi závažné + závažné Ø na škále 1-5 tyto problémy označila více než polovina resp. jako závažné nebo velmi závažné

14 SPOKOJENOST s řešením problémů
% velmi spokojen + spokojen Ø na škále 1-5 Nejlépe jsou hodnoceny aspekty týkající se NO. S řešením žádného problému není spokojena ani třetina resp.

15 průměrná ZÁVAŽNOST PROBLÉMU průměrná SPOKOJENOST S ŘEŠENÍM
Problémy v oblasti ohrožených dětí I. N = 297 ROLE/ ČINNOST/AKTIVITA Činnosti všech uvedených institucí jsou hodnoceny nadprůměrně vzhledem k ostatním odpovědím. Průměr odpovědí: 2,5 Průměr škály Průměr odpovědí: 3,7 průměrná ZÁVAŽNOST PROBLÉMU 1 – nezávažné, , 5 – velmi závažné Průměr škály průměrná SPOKOJENOST S ŘEŠENÍM 1 – nespokojen(a), – velmi spokojen(a)

16 průměrná ZÁVAŽNOST PROBLÉMU průměrná SPOKOJENOST S ŘEŠENÍM
Problémy v oblasti ohrožených dětí II. N = 297 NEDOSTATEČNOST Mezi ožehavé problémy patří nedostatek prevence a sanace ze strany státu a málo pěstounských rodin. Průměr odpovědí: 2,5 Průměr škály Ožehavé problémy Průměr odpovědí: 3,7 průměrná ZÁVAŽNOST PROBLÉMU 1 – nezávažné, , 5 – velmi závažné Průměr škály průměrná SPOKOJENOST S ŘEŠENÍM 1 – nespokojen(a), – velmi spokojen(a)

17 průměrná ZÁVAŽNOST PROBLÉMU průměrná SPOKOJENOST S ŘEŠENÍM
Problémy v oblasti ohrožených dětí III. OSTATNÍ N = 297 Téměř všechny z uvedených problémů patří mezi ožehavé (=vysoká závažnost a nízká spokojenost). Ožehavé problémy Průměr odpovědí: 2,5 Průměr škály Průměr odpovědí: 3,7 průměrná ZÁVAŽNOST PROBLÉMU 1 – nezávažné, , 5 – velmi závažné Průměr škály průměrná SPOKOJENOST S ŘEŠENÍM 1 – nespokojen(a), – velmi spokojen(a)

18 Analýza neziskových organizací
Část B

19 Struktura dotázaných NNO
B02. Právní forma organizace počty dotázaných NO Více než 1/2 dotázaných NO tvoří občanská sdružení. Přibližně 1/5 jsou církevní organizace a 1/10 obecně prospěšné společnosti. Nadací a nadačních fondů je 15 (7% z dotázaných). B03. Rok založení organizace B05. Má Vaše organizace podřízené pobočky? n=195 ano ne na otázku neodpovídaly nadace a nadační fondy jedna organizace rok založení neuvedla

20 Oblasti činností N=210 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje?
v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? Více než polovina dotázaných NO se zabývá poradenskou činností, prevencí, řeš. konkrétních problémů dětí a řešením krizových situací. Třetina NO se věnuje více než pěti oblastem činností. Počet činností, kterým se věnují.

21 Hlavní činnost N=210 Oblast, do které spadá hlavní činnost organizace.
v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Řešení krizových situací: n=36 Oblast, do které spadá hlavní činnost organizace. Řešení konkrétních problémů dětí: n=33 součet 210 Prevence: n=32 Poradenská činnost: n=30 U ostatních se jedná především o volnočasové aktivity.

22 Počty zaměstnanců N=210 v grafech jsou uváděna procenta dotázaných NO B09. Jaký je celkový počet zaměstnanců v těchto kategoriích? *výjimečně extrémní hodnoty kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 60% NO má mezi 3 a 20 kvalifikovanými pracovníky Ø=16, Ø**=10 ¾ NO mají nejvýše dva nekvalifikované pracovníky Ø=1,5, Ø**=0,8 dobrovolní pracovníci bez funkce dobrovolní pracovníci s funkcí 70% NO má maximálně 10 dobrovolníků bez funkce Ø=20, Ø**=10 2/3 NO mají nejvýše dva dobrovolníky s funkcí Ø=19, Ø**=2 4% dotázaných NO počty zaměstnanců neuvedly. **useknutý průměr, Ø z prostředních 90% hodnot

23 Vzdělávání a supervize pracovníků
B10. Poskytujete svým pracovníkům nějaké vzdělávání? Pražské NO uváděly v ot. B10 častěji než jiné organizace. Církevní organizace pracují se syndromem vyhoření výrazně více než ostatní. počty dotázaných NO B10B. Pracují Vaši pracovníci pod odborným vedením metod supervize? B10D. Pracujete ve Vaší organizaci se syndromem vyhoření a obranou proti němu? počty dot. NO B10C. Pod kterým druhem supervize Vaši pracovníci pracují? ano odborná externí ne ANO neuvedli 2% Více než 2/3 NO pracují se syndromem vyhoření a obranou proti němu. Pracovníci 3/4 dot. NO pracují pod odb. vedením metod supervize. jiná odpověď odborná vlastní

24 Práce organizace N=210 B11A. Má Vaše organizace nějakou akreditaci k provádění činností v péči o dítě? B11C. Má Vaše org. nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi? B13A. Aplikujete při práci tzv. good practices (dobré praxe) jak domácí nebo zahraniční? Akreditace: pověření k výkonu SPOD, poskytovatel soc. služby, 5P. Všechny dot. církevní org. mají systém na práci se stížnostmi. Více také používají metodiku řízení organizace. Pražské NO častěji aplikují good practices. České NO používají méně odbornou metodiku práce s cílovou skupinou. ano ne ano ne ano ne neuvedeno 2% neuvedeno 5% neuvedeno 2% B12. Používáte v práci Vaší organizace nějakou metodiku… A. řízení organizace? B. řízení projektů? C. práce s Vaší CS? ano ano ano ne ne ne neuvedeno 4% neuvedeno 5% neuvedeno 4%

25 Klienti NO N=210 B15. Jaké skupiny jsou Vašimi klienty?
v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO B15. Jaké skupiny jsou Vašimi klienty? Kolik skupin patří mezi jejich klienty? Klienty CO jsou velmi často rodiny v soc. nebo ek. nouzi. Naopak mezi svými klienty mají (oproti ostatním organizacím) méně DD, koj. a diagn. úst., pěst. rodin a zájemců o pěstounství a jiných NO. Problematikou osvojení se také zabývají méně. Pražské NO více pomáhají rodinám s nemocným rodičem, pěst. rodinám a zájemcům o pěst. a DD, koj. a diagn. ústavům, také jiným NO a zákonodárcům. České NO se méně zajímají o osvojení a pěstounství. Moravské NO méně podporují DD, koj. a diagn. ústavy a pěstounské rodiny a zájemce o pěst.

26 Hlavní klient N=210 B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem?
v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? OS+OPS: 139 CO: 55 Nad.+NF: 15

27 Žádost o finanční prostředky
B17. Žádali jste někdy o finanční prostředky pro činnost Vaší organizace? počty dotázaných NO Od kraje a nadací se pokusilo získat finance téměř 90% NO. Pražské NO oproti ostatním zažádaly o finanční prostředky méně obec, kraj nebo MPSV. Více se pokouší u mezinárodních organizací. CO zažádaly především obec a MPSV. procenta dotázaných NO Počet oblastí, kde někdy žádali o finanční prostředky. % *Na otázky ohledně financí neodpovědělo 8 NO.

28 Získávání finančních prostředků I.
B18. Jakým způsobem získáváte finanční prostředky pro činnost Vaší organizace? počty dotázaných NO veřejné sbírky, dary, benefice Dotace z MPSV jsou využívány především opakovaně. CO získávají opakovaně finanční prostř. od kraje, obce, MPSV a formou poskytováním služeb za úhradu častěji než ostatní NO. V Praze se využívají dotace obce a kraje méně, na Moravě naopak více. procenta dotázaných NO Počet oblastí, odkud získávají finanční prostředky opakovaně nebo sporadicky. %

29 Získávání finančních prostředků II.
v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO B19. Kolik % prostředků získáváte…? (jen ti, co využívají) využívají (neuvedly podíl); nevyužívají z dotací obce z dotací kraje 165 (6); 37 165 (6); 37 % % z dotací MPSV od jiných státních subjektů 119 (4); 83 158 (7); 44 % % Dotace obce i kraje využívá 80% dotázaných NO. Do jejich rozpočtů přináší tyto zdroje nejčastěji okolo 10%, příp. 20%. Od MPSV získává peníze také 80% NO, ovšem tyto finance tvoří v rozpočtech výrazně větší podíl (nejčastěji 60%). Jiné státní subjekty poskytují finance 60% dotázaných NO. Podíly na celkových rozpočtech jsou nejčastěji v řádu jednotek %. [ hodnota patří; ) hodnota nepatří

30 Získávání finančních prostředků III.
v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO využívají (neuvedly podíl); nevyužívají B19. Kolik % prostředků získáváte…? (jen ti, co využívají) pomocí sponzorů vlastní činností 182 (7); 20 116 (5); 86 % % od mezinárodních nadací, fondů od nadací, nad. fondů 109 (4); 93 162 (5); 40 % % Všech pět uvedených zdrojů financí nepřináší příliš velké podíly do rozpočtů NO. Od sponzorů získává finance přes 80% dotázaných NO. Mezinárodní nadace či fondy pomáhají jen polovině. Služby za úhradu poskytuje méně než polovina dotázaných NO. poskytováním služeb za úhradu 95 (4); 106; 1 % [ hodnota patří; ) hodnota nepatří

31 Získávání finančních prostředků VI.
Zdroje financí NO (kromě N a NF). Kolik % prostředků financí získají… NO, která není nadací nebo nad. fondem, získává průměrně 1/3 svých finančních prostředků od MPSV. Poskytování služeb za úhradu a vl. činnost dohromady přinesou asi 10%. Po 10% také získají od každého dalšího jmenovaného zdroje. B21. S Vašimi současnými finančními prostředky vycházíte… neuvedeno 2% bez problémů 5% velmi obtížně s určitými problémy součet 100% ½ dot. NO ročně hospodaří s max. 3 mil. Kč. % B20. S jakým finančním objemem hospodaříte? Hrubý odhad financí ve sledované oblasti: 3 mld. Kč/rok. počty dotázaných NO

32 Celkový počet dětí v ČR:
Dětská populace v ČR 0 – 17 let, údaje k Celkový počet dětí v ČR: Podíl dětí v daném kraji z dětské populace ČR Počet dětí v daném kraji LIBERECKÝ 4,36% 81 406 Děti dle věkových kategorií: 0 - 5 let: ,4% let: ,0% let: ,8% let: ,8% ÚSTECKÝ 8,52% KRÁLOVÉ- HRADECKÝ 5,39% KARLOVARSKÝ 3,08% 57 580 PHA PLZEŇSKÝ 5,29% 98 750 STŘEDOČESKÝ 11,64% PARDUBICKÝ 5,12% 95 612 MORAVSKO-SLEZSKÝ 12,55% PRAHA 9,68% OLOMOUCKÝ 6,29% VYSOČINA 5,22% 97 461 JIHOČESKÝ 6,23% ZLÍNSKÝ 5,76% JIHOMORAVSKÝ 10,85% Počet dětí na jednu NO v ČR: 4252. Pokliknutím na název kraje v presentačním módu přejdete na podrobné informace o kraji

33 Ústecký kraj I. Počet NO v kraji: 37 Dotázáno: 20 OS: 13; CO: 7
Počet dětí na jednu NO: 4300 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Ústí n. L. Děčín Most Litoměřice Louny Chomutov Teplice Počet NO v kraji: 37 Dotázáno: 20 OS: 13; CO: 7 ostatní prevence B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? 3x jiné řešení konkrétních problémů dětí řešení krizových situací poradenská činnost

34 Ústecký kraj II. B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty?
Počet dětí na jednu NO: 4300 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Ústí n. L. Děčín Most Litoměřice Louny Chomutov Teplice B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? Počet NO v kraji: 37 Dotázáno: 20 OS: 13; CO: 7 11 NO poskytuje svým zaměstnancům základní školení i průběžné vzdělávání a jejich pracovníci se také samostatně vzdělávají na VŠ nebo v kurzech. 14 NO pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. ekonomicky slabé rodiny, nedostatek financí, zadluženost rodin nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost sociálně slabé, sociálně vyloučené rodiny, Romové Zpět na mapu ČR

35 Karlovarský kraj B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty?
Počet dětí na jednu NO: 4113 Cheb Sokolov Karlovy Vary B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? Počet NO v kraji: 14 Dotázáno: 2 OS: 1; CO: 1 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? Řešení krizových situací: Azylový dům, Dům na půli cesty, kontaktní centrum Poradenská činnost: Soc.-právní, psychologické, sociální. Prevence: Primární, sekundární, prevence závislosti. Řešení konkr. problémů dětí: Právní ochrana ohr. dětí. Ostatní: Odlehčovací služby. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. nejednotná, nepružná legislativa, metodika, nespolupráce, roztříštěnost mezi rezorty, institucemi Zpět na mapu ČR

36 Plzeňský kraj I. ostatní Počet NO v kraji: 21 Dotázáno: 10
Počet dětí na jednu NO: 4702 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO ostatní Tachov Plzeň Klatovy Rokycany Domažlice Počet NO v kraji: 21 Dotázáno: 10 OS: 4; OPS 1; CO: 3; NF: 2 prevence 1x jiné B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? řešení krizových situací řešení konkrétních problémů dětí poradenská činnost

37 Plzeňský kraj II. B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty?
Počet dětí na jednu NO: 4702 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? Tachov Plzeň Klatovy Rokycany Domažlice Počet NO v kraji: 21 Dotázáno: 10 OS: 4; OPS 1; CO: 3; NF: 2 Pracovníci všech dotázaných NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (7x externí, 3x vlastní). Všech 10 NO mají nějaký systém, jak pracují s případnými stížnostmi. 6 NO pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. málo financí pro efektivní práci NNO, i OSPOD nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost nekompetentnost, nekvalita pracovníků OSPOD, úředníků sociálně slabé, sociálně vyloučené rodiny, Romové Zpět na mapu ČR

38 Jihočeský kraj I. Počet NO v kraji: 28
Počet dětí na jednu NO: 4155 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Tábor Č. Krumlov Písek Č. Budějovice Prachatice J. Hradec Strakonice Počet NO v kraji: 28 Dotázáno: 17 OS: 7; OPS: 3; CO: 6 prevence řešení konkrétních problémů dětí B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? řešení krizových situací poradenská činnost 1 NO nespecifikovala Ostatní: Volnočasové aktivity 9x, odlehčovací služby.

39 Jihočeský kraj II. B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty?
Počet dětí na jednu NO: 4155 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Tábor Písek Prachatice Strakonice Č. Krumlov Č. Budějovice J. Hradec B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? Počet NO v kraji: 28 Dotázáno: 17 OS: 7; OPS: 3; CO: 6 Pracovníci 10 dotázaných NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (8x externí, 2x vlastní). 15 NO má nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi. 12 NO pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost sociálně patologické prostředí, absence citu, vztahů, víry domácí skryté násilí, týrání, zneužívání, psychické týrání Zpět na mapu ČR

40 Středočeský kraj I. Počet NO v kraji: 29
Počet dětí na jednu NO: 7491 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Kladno Rakovník Kolín Benešov Beroun Ml. Boleslav Mělník Kutná Hora Příbram Praha-východ Nymburk Praha-západ Počet NO v kraji: 29 Dotázáno: 10 OS: 7; OPS: 1; CO: 1; N: 1 ostatní B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? řešení konkrétních problémů dětí prevence 1x jiné poradenská činnost řešení krizových situací

41 Středočeský kraj II. B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty?
Počet dětí na jednu NO: 7491 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Kladno Rakovník Kolín Benešov Beroun Ml. Boleslav Mělník Kutná Hora Příbram Praha-východ Nymburk Praha-západ B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? Počet NO v kraji: 29 Dotázáno: 10 OS: 7; OPS: 1; CO: 1; N: 1 Pouze tři dotázané NO mají akreditaci k provádění činností v péči o děti. 6 NO pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. 5 NO používá metodiku řízení organizace. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. nejednotná, nepružná legislativa, metodika nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost sociálně slabé, sociálně vyloučené rodiny, Romové Zpět na mapu ČR

42 Praha I. ostatní Počet NO v kraji: 98 Dotázáno: 36
Počet dětí na jednu NO: 1845 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO ostatní Počet NO v kraji: 98 Dotázáno: 36 OS: 24; OPS 5; CO: 1; N: 4; NF: 2 3x jiné prevence B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? řešení krizových situací řešení konkrétních problémů dětí poradenská činnost 1x jiné

43 Praha II. B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty?
Počet dětí na jednu NO: 1845 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Počet NO v kraji: 98 Dotázáno: 36 OS: 24; OPS 5; CO: 1; N: 4; NF: 2 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? 25 dotázaných NO poskytuje svým zaměstnancům základní školení i průběžné vzdělávání a jejich pracovníci se také samostatně vzdělávají na VŠ nebo v kurzech. Pracovníci 27 NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (16x externí, 7x vlastní). 24 NO (2/3) pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. Metodiku řízení organizace používá 25 NO, metodiku řízení projektů 23 NO a odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou 26 NO. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. nespolupráce, roztříštěnost mezi rezorty, institucemi nejednotná, nepružná legislativa, metodika nedostatečné postavení, kompetence, příprava NRP Zpět na mapu ČR

44 Liberecký kraj Počet NO v kraji: 14 Dotázáno: 5 OS: 2; CO: 3
Počet dětí na jednu NO: 5815 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Semily Liberec Č. Lípa Jablonec n. N. Počet NO v kraji: 14 Dotázáno: 5 OS: 2; CO: 3 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? Řešení krizových situací: Azylový dům. Poradenská činnost: Sociální, soc.-právní, psychologická. Prevence: Primární, sekundární. Řešení konkr. problémů dětí: Pomoc dětem v ústavní péči, Právní ochrana ohr. dětí., následná péče. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. nezájem, málo času rodičů na děti, zaneprázdněnost rodičů špatná výchova, vzdělávání dětí, rodičů (i k rodičovství) sociálně patologické prostředí, absence citu, vztahů, víry náplň volného času dětí, nuda, potulují se, nevhodné party Zpět na mapu ČR

45 Královéhradecký kraj Počet NO v kraji: 21 Dotázáno: 7 OS: 2; CO: 5
Počet dětí na jednu NO: 4789 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Jičín Trutnov Náchod Hradec Králové Rychnov n. Kn. Počet NO v kraji: 21 Dotázáno: 7 OS: 2; CO: 5 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? Řešení krizových situací: Kontaktní centrum. Poradenská činnost: Sociální, soc.-právní, psychologická, ekonomická. Prevence: Primární, sekundární, prevence závislostí. Řešení konkr. problémů dětí: Pomoc dětem v ústavní péči, právní ochrana ohr. dětí., náhradní rod. péče. Ostatní: Volnočasové aktivity. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. málo financí pro efektivní práci NNO, i OSPOD nedostatek prevence, nedůsledná prevence, poradenství Zpět na mapu ČR

46 Pardubický kraj I. ostatní Počet NO v kraji: 23 Dotázáno: 13
Počet dětí na jednu NO: 4157 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO ostatní Chrudim Svitavy Pardubice Ústí n. O. Počet NO v kraji: 23 Dotázáno: 13 OS: 8; OPS 4; CO: 1 prevence B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? řešení krizových situací řešení konkrétních problémů dětí poradenská činnost 2x jiná

47 Pardubický kraj II. B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty?
Počet dětí na jednu NO: 4157 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? Chrudim Svitavy Pardubice Ústí n. O. Počet NO v kraji: 23 Dotázáno: 13 OS: 8; OPS 4; CO: 1 Pracovníci 9 dotázaných NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (7x externí, 2x vlastní). 10 NO má nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi. 9 NO má akreditaci k provádění činností v péči o děti. Metodiku řízení organizace používá 9 NO, metodiku řízení projektů 8 NO a odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou 6 NO. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. nedostatek prevence, nedůsledná prevence, poradenství neochota, nezájem, státu, vlády, politiků, kraje Zpět na mapu ČR

48 Kraj Vysočina I. ostatní Počet NO v kraji: 18 Dotázáno: 13
Počet dětí na jednu NO: 5415 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO ostatní Třebíč Jihlava Pelhřimov Havl. Brod Žďár n. S. Počet NO v kraji: 18 Dotázáno: 13 OS: 5; CO: 8 prevence 1x jiné B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? řešení krizových situací 2 x jiné řešení konkrétních problémů dětí poradenská činnost 1 NO činnost neuvedla

49 Kraj Vysočina II. B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty?
Počet dětí na jednu NO: 5415 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? Třebíč Jihlava Pelhřimov Havl. Brod Žďár n. S. Počet NO v kraji: 18 Dotázáno: 13 OS: 5; CO: 8 10 dotázaných NO poskytuje svým zaměstnancům základní školení i průběžné vzdělávání a oni se také samostatně vzdělávají na VŠ nebo v kurzech Pracovníci 11 NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (10x externí). 12 NO má nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi. 11 NO při práci používá odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou 6 NO. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. nejednotná, nepružná legislativa, metodika náplň volného času dětí, nuda, potulují se, nevhodné party Zpět na mapu ČR

50 Jihomoravský kraj I. ostatní Počet NO v kraji: 40 Dotázáno: 27
Počet dětí na jednu NO: 5065 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Blansko Vyškov Břeclav Znojmo Hodonín Brno-město Brno-venkov ostatní 1x jiné Počet NO v kraji: 40 Dotázáno: 27 OS: 12; OPS 4; CO: 7; N: 4 prevence B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? řešení krizových situací řešení konkrétních problémů dětí poradenská činnost 1 NO neuvedla hl. činnost

51 Jihomoravský kraj II. B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty?
Počet dětí na jednu NO: 5065 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Blansko Vyškov Břeclav Znojmo Hodonín Brno-město Brno-venkov B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? Počet NO v kraji: 40 Dotázáno: 27 OS: 12; OPS 4; CO: 7; N: 4 Pracovníci 23 dotázaných NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (12x externí, 8x vlastní). 24 NO má nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi. 21 NO používá odbornou metodiku řízení organizace, 16 NO projektovou metodiku a 17 má nějakou odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. sociálně patologické prostředí, absence citu, vztahů, víry nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost domácí skryté násilí, týrání, zneužívání, psychické týrání Zpět na mapu ČR 3 NO neodpověděly

52 Olomoucký kraj I. ostatní Počet NO v kraji: 23 Dotázáno: 16
Počet dětí na jednu NO: 4699 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO ostatní Přerov Šumperk Olomouc Jeseník Prostějov Počet NO v kraji: 23 Dotázáno: 16 OS: 12; OPS 1; CO: 3 prevence řešení krizových situací B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? 2x jiná řešení konkrétních problémů dětí poradenská činnost

53 Olomoucký kraj II. B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty?
Počet dětí na jednu NO: 4699 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? Přerov Šumperk Olomouc Jeseník Prostějov Počet NO v kraji: 23 Dotázáno: 16 OS: 12; OPS 1; CO: 3 Pracovníci 13 dotázaných NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (12x externí, 1x vlastní). 13 NO má nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi. 11 NO používá odbornou metodiku řízení organizace, 9 NO projektovou metodiku a 9 má nějakou odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou. 14 NO má nějakou akreditaci k provádění činností v péči o děti. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost špatná výchova, vzdělávání dětí, rodičů (i k rodičovství) Zpět na mapu ČR

54 Zlínský kraj I. ostatní Počet NO v kraji: 27 Dotázáno: 18
Počet dětí na jednu NO: 3985 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO ostatní Zlín Vsetín Kroměříž Uh. Hradiště Počet NO v kraji: 27 Dotázáno: 18 OS: 9; OPS 2; CO: 5 N: 1 ; NF: 1 prevence 1x jiná B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? řešení krizových situací řešení konkrétních problémů dětí poradenská činnost

55 Zlínský kraj II. Počet NO v kraji: 27
Počet dětí na jednu NO: 3985 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Počet NO v kraji: 27 Dotázáno: 18 OS: 9; OPS 2; CO: 5; N: 1; NF: 1 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? Zlín Vsetín Kroměříž Uh. Hradiště 6 dotázaných NO neposkytuje svým zaměstnancům žádné vzdělávání 12 NO pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. 11 NO používá odbornou metodiku řízení organizace, 12 NO projektovou metodiku a 16 má nějakou odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou. 12 NO má nějakou akreditaci k provádění činností v péči o děti. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost drogy, návyky, nikotin, alkohol, závislost dětí i rodičů Zpět na mapu ČR

56 Moravskoslezský kraj I.
Počet dětí na jednu NO: 5326 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO ostatní Opava Bruntál Ostrava Karviná Frýdek-Místek Počet NO v kraji: 44 Dotázáno: 20 OS: 12; OPS 2; CO: 6 prevence 1x jiné B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? řešení krizových situací řešení konkrétních problémů dětí 1x jiné poradenská činnost 3 NO neuvedly

57 Moravskoslezský kraj II.
Počet dětí na jednu NO: 5326 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Opava Bruntál Ostrava Karviná Frýdek-Místek B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? Počet NO v kraji: 44 Dotázáno: 20 OS: 12; OPS 2; CO: 6 14 NO má nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi. 10 NO používá odbornou metodiku řízení organizace, jen 3 NO projektovou metodiku a 9 má nějakou odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou. 13 NO pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost nekompetentnost, nekvalita pracovníků OSPOD, úředníků nespolupráce, roztříštěnost mezi rezorty, institucemi Zpět na mapu ČR 5 NO neuvedlo


Stáhnout ppt "NEZISKOVÉ ORGANIZACE Zpráva z výzkumu"

Podobné prezentace


Reklamy Google