Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, červenec – září 2008 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, červenec – září 2008 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax:"— Transkript prezentace:

1 Praha, červenec – září 2008 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner KANTAR MEDIA GROUP pro Českou republiku Zpracováno pro: NEZISKOVÉ ORGANIZACE Zpráva z výzkumu

2 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 2 - Metodologie I. CAWI (vyplnění dotazníku na internetu) s telefonickou podporou  NO byla nejprve telefonicky oslovena s nabídkou účasti ve výzkumu speciálně vyškolenými telefonními operátorkami.  Po získání souhlasu (po rekrutaci) byl e-mailem zaslán unikátní odkaz na webový dotazník.  Po kliknutí se dotazník respondentovi zobrazil automaticky v počítači.  Odpovědi respondent zaznamenával samostatně ve svém tempu do počítače.  Program sám kontroloval správnost filtrů a logických vazeb = kvalitní data.  V Medianu byla zřízena speciální podpůrná telefonní linka a e-mailová adresa, na kterých se v průběhu celého období dotazování zodpovídaly veškeré dotazy respondentů. Radilo se jim, jak správně vyplňovat, jak se zpětně dostat k poslednímu místu v dotazníku, pakliže z nejrůznějších důvodů dotazník přerušili a nedokončili.  V případě, že respondent přislíbil účast ve výzkumu a dotazník nezačal vyplňovat, byl znovu po určitém čase kontaktován telefonicky a opět požádán o vyplnění dotazníku.  Zkušenost z terénních prací: ze 100 oslovených jich v průměru 50 přislíbí účast ve výzkumu na základě telefonické rekrutace, 25 respondentů skutečně začne dotazník vyplňovat a pouze 15 respondentů úspěšně dotazník dokončí celý.  Důvody: vysoce exponovaná cílová skupina (ředitelé, vedoucí), období prázdnin a dovolených, poměrně dlouhý, sofistikovaný a náročný dotazník, který vyžadoval hlubokou znalost práce v dané instituci.

3 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 3 - Metodologie II. PAPI (vyplnění dotazníku v papírové podobě)  NO, které na internetu dotazník nevyplnily do 19.8., byly telefonicky osloveny tazatelem Medianu.  V případě souhlasu s účastí ve výzkumu si tazatel domluvil osobní schůzku, kde s respondentem vyplnil dotazník metodou pen & paper.  Z každé takto dotázané organizace jsme získali vždy jeden kompletně vyplněný dotazník (A - informace o respondentovi, B - informace o organizaci a C - osobní názory respondenta), případně několik dalších, u kterých byly vyplněny části A a C (sociodemografická a postojová). Pro zpracování částí A a C byli zařazeni respondenti, kteří vyplnili sociodemografické údaje a vyjádřili svůj názor k problematice ohrožených dětí. I více osob z jedné organizace. Pro zpracování části B byl zařazen z každé organizace jeden dotazník.

4 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 4 - Metodologie III. Cílová skupina: vybrané neziskové organizace v ČR zabývající se problematikou ohrožených dětí; konkrétně členové jejich vedení, manažeři(-rky) projektů, sociální pracovníci(-ce) Termín dotazování: 8. 7. – 14. 9. 2008 Lokalita dotazování: celá Česká republika Průměrná délka vyplnění celého dotazníku: 45 minut Počet vybraných organizací: 439 Počet respondentů, kteří vstoupili do výzkumu: 352 Počet respondentů, kteří byli zařazeni do zpracování (části ABC, nebo AC): 304 Počet organizací, které vstoupili do výzkumu: 221* Počet dotázaných NO (část B): 210 *7 NO nevyplnilo část B, 4 NO skončily v úvodu B

5 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 5 -Dotázáno PHA 98 / 36 ÚSTECKÝ 37 / 20 KARLOVARSKÝ 14 / 2 PLZEŇSKÝ 21 / 10 JIHOČESKÝ 28 / 17 STŘEDOČESKÝ 29 / 10 VYSOČINA 18 / 13 LIBERECKÝ 14 / 5 KRÁLOVÉ- HRADECKÝ 21 / 7 PARDUBICKÝ 23 / 13 JIHOMORAVSKÝ 40 / 28 OLOMOUCKÝ 25 / 16 ZLÍNSKÝ 27 / 18 MORAVSKO- SLEZSKÝ 44 / 20 VYBRANÉ / DOTÁZANÉ 439 / 210

6 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 6 - Hlavní závěry I. HLAVNÍ PROBLÉMY DĚTÍ  Nejčastěji spontánně uváděný hlavní problém je nestabilita rodiny, její nevyzrálost, nefunkčnost a častá rozvodovost. Respondenti dále uvádějí sociálně patologické prostředí, absence citu, vztahů, víry a nejednotnou, nepružnou legislativu a metodiku v oblasti péče o ohrožené děti.  Většina sledovaných problémů z části C je pracovníky neziskových organizací hodnocena jako závažná a s jejich řešením jsou výrazně nespokojeni. Analýza ukazuje, že neziskové organizace vidí tyto nejpalčivější problémy:  oblast legislativy a soudů – pomalost soudů i rozhodování soudů obecně, legislativa v oblasti ohrožených dětí, snadnost odebrání dítěte z rodiny a umístění do ústavní výchovy  neochota zúčastněných orgánů a institucí na změnu systému  malá pozornost věnovaná vstupu dětí z ústavní (i pěstounské) péče do života PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ  Téměř 2/3 z dotázaných NO mají nějakou akreditaci pro péči o děti. Pracovníci ¾ dotázaných NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím supervize (především externí). Nějaký systém pro práci s případnými stížnostmi používá naprostá většina NO.  Metodiku řízení organizace používá 2/3 dotázaných NO, projektovou metodiku ½, a odbornou metodiku práce s cílovou skupinou 60% dotázaných.  Téměř všechny organizace poskytují pracovníkům základní školení. 2/3 organizací poskytují pracovníkům kromě tohoto školení také průběžné vzdělávání v organizaci.

7 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 7 - Hlavní závěry II. ČINNOST A KLIENTI ORGANIZACÍ  Nejčastěji se NO zabývají poradenskou činností, prevencí a řešením konkrétních problémů dětí (jako je právní ochrana ohrožených dětí nebo NRP).  Klienty (i hlavními klienty) dotázaných NO jsou nejčastěji rodiny v sociálně-ekonomické nouzi, rodiny ze sociálně vyloučených rodin a zanedbávané děti.  Přibližně 30% organizací pomáhá zneužívaným dětem, stejné množství i týraným.  Pěstounským rodinám pomáhá 18% NO a osvojením se věnuje pouze každá desátá NO. FINANČNÍ PROSTŘEDKY  90% dotázaných NO získává finanční prostředky od sponzorů, ovšem takto získané finance tvoří ve většině méně než 15% rozpočtu.  Největší část rozpočtů zpravidla tvoří dotace MPSV. Pravidelně je využívá téměř ¾ NO.  ½ NO získává od nadací a nadačních fondů finance opakovaně, 1/3 sporadicky.  Naprostá většina NO získává finance alespoň ze čtyř různých zdrojů.  S ročním rozpočtem nižším než 5 mil. Kč hospodaří 2/3 dotázaných NO. Maximálně 3 mil. Kč má k dispozici polovina organizací.  ¾ organizací se současnými prostředky vychází i když s určitými problémy.

8 NEZISKOVÉ ORGANIZACE Názory a postoje respondentů Části A a C - 8 -

9 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 9 - Struktura respondentů I. Pohlaví respondenta Věk respondenta ženy muži Vzdělání respondenta • téměř dvě třetiny respondentů mají vysokoškolské vzdělání • z těch, kteří mají středoškolské nebo nižší vzdělání, se 60% v současné době ještě vzdělává • 87% respondentů uvedlo, že sledují novou českou odbornou literaturu • 30% respondentů sleduje odbornou zahraniční literaturu N=304 % min=21 let, max=69 let, Ø =38 let v grafech jsou uváděna procenta respondentů

10 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 10 - Struktura respondentů II. A01. V organizaci nyní pracujete jako… sociální pracovník(ce) N=304 management organizace manažer(ka) projektů A02. Jak dlouho se věnujete problematice dětí? A03. Jak dlouho se věnujete problematice dětí v této organizaci? • muži pracují především v managementu organizací • respondenti s VOŠ nebo Bc. pracují častěji jako sociální pracovníci/pracovnice • vysokoškoláci s vyšším vzděláním jsou většinou ve vedení organizace v grafech jsou uváděna procenta respondentů Ø =10let, Ø*=9let Ø =5,8let, Ø*=5,5let * useknutý průměr: průměr z prostředních 90% hodnot

11 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 11 - Hlavní problémy I. C01. Napište prosím hlavní problémy, které v oblasti ohrožených dětí vidíte. (až 3 odpovědi) N=304 Praha se často odlišovala od ostatních částí republiky • problémy nefunkčnost, nestabilnost rodiny, špatná výchova, nedostatek financí a domácí násilí byly mezi pražskými respondenty uváděny výrazně méně než u ostatních respondentů • naopak problém nespolupráce mezi rezorty byl u Pražanů uváděn nejčastěji 12 nejčastěji uváděných spontánních odpovědí Počty respondentů o 43 – Praha o 121 – Čechy bez Prahy o 140 – Morava s Vysočinou % v grafu jsou uváděna procenta respondentů

12 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 12 - Hlavní problémy II. C01. Napište prosím hlavní problémy, které v oblasti ohrožených dětí vidíte. (až 3 odpovědi) N=304 • náplň volného času dětí, nuda… a nedostatečné postavení, kompetence NRP jmenovali především respondenti se SŠ vzděláním • Pražané častěji uváděli nedostatek práce s rodinou a nedostatek spolupráce NNO a OSPOD; také spolu se středoškoláky vidí problém v nedostatečném postavení NRP % další odpovědi ty, které uvedlo alespoň ty, které uvedlo alespoň 13 respondentů v grafu jsou uváděna procenta respondentů

13 NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZÁVAŽNOST problémů ohrožených dětí - 13 - % Ø na škále 1-5 velmi závažné + závažné tyto problémy označila více než polovina resp. jako závažné nebo velmi závažné N=297

14 NEZISKOVÉ ORGANIZACE SPOKOJENOST s řešením problémů - 14 - % Ø na škále 1-5 velmi spokojen + spokojen S řešením žádného problému není spokojena ani třetina resp. N=297 Nejlépe jsou hodnoceny aspekty týkající se NO.

15 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 15 - N = 297 Průměr odpovědí: 2,5 Průměr škály Průměr odpovědí: 3,7 Průměr škály Problémy v oblasti ohrožených dětí I. průměrná ZÁVAŽNOST PROBLÉMU 1 – nezávažné,.........., 5 – velmi závažné průměrná SPOKOJENOST S ŘEŠENÍM 1 – nespokojen(a),........ 5 – velmi spokojen(a) ROLE/ ČINNOST/AKTIVITA Činnosti všech uvedených institucí jsou hodnoceny nadprůměrně vzhledem k ostatním odpovědím.

16 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 16 - N = 297 Průměr odpovědí: 2,5 Průměr škály Průměr odpovědí: 3,7 Průměr škály Problémy v oblasti ohrožených dětí II. průměrná ZÁVAŽNOST PROBLÉMU 1 – nezávažné,.........., 5 – velmi závažné průměrná SPOKOJENOST S ŘEŠENÍM 1 – nespokojen(a),........ 5 – velmi spokojen(a) NEDOSTATEČNOST Ožehavé problémy Mezi ožehavé problémy patří nedostatek prevence a sanace ze strany státu a málo pěstounských rodin.

17 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 17 - N = 297 Průměr odpovědí: 2,5 Průměr škály Průměr odpovědí: 3,7 Průměr škály Problémy v oblasti ohrožených dětí III. OSTATNÍ Ožehavé problémy průměrná ZÁVAŽNOST PROBLÉMU 1 – nezávažné,.........., 5 – velmi závažné průměrná SPOKOJENOST S ŘEŠENÍM 1 – nespokojen(a),........ 5 – velmi spokojen(a) Téměř všechny z uvedených problémů patří mezi ožehavé (=vysoká závažnost a nízká spokojenost).

18 NEZISKOVÉ ORGANIZACE Analýza neziskových organizací Část B - 18 -

19 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 19 - Struktura dotázaných NNO B02. Právní forma organizace N=210 B03. Rok založení organizace B05. Má Vaše organizace podřízené pobočky? ne ano n=195 na otázku neodpovídaly nadace a nadační fondy jedna organizace rok založení neuvedla počty dotázaných NO Více než 1/2 dotázaných NO tvoří občanská sdružení. Přibližně 1/5 jsou církevní organizace a 1/10 obecně prospěšné společnosti. Nadací a nadačních fondů je 15 (7% z dotázaných).

20 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 20 - Oblasti činností B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? N=210 Počet činností, kterým se věnují. v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Více než polovina dotázaných NO se zabývá poradenskou činností, prevencí, řeš. konkrétních problémů dětí a řešením krizových situací. Třetina NO se věnuje více než pěti oblastem činností.

21 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 21 - Hlavní činnost Oblast, do které spadá hlavní činnost organizace. N=210 Řešení krizových situací: n=36 Řešení konkrétních problémů dětí: n=33 Prevence: n=32 n=32 Poradenská činnost: n=30 U ostatních se jedná především o volnočasové aktivity. v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO součet 210

22 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 22 - Počty zaměstnanců N=210 B09. Jaký je celkový počet zaměstnanců v těchto kategoriích? dobrovolní pracovníci s funkcí *výjimečně extrémní hodnoty dobrovolní pracovníci bez funkce kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 4% dotázaných NO počty zaměstnanců neuvedly. ¾ NO mají nejvýše dva nekvalifikované pracovníky Ø=1,5, Ø**=0,8 2/3 NO mají nejvýše dva dobrovolníky s funkcí Ø=19, Ø**= 2 v grafech jsou uváděna procenta dotázaných NO **useknutý průměr, Ø z prostředních 90% hodnot 70% NO má maximálně 10 dobrovolníků bez funkce Ø=20, Ø**=10 60% NO má mezi 3 a 20 kvalifikovanými pracovníky Ø=16, Ø**=10

23 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 23 - B10. Poskytujete svým pracovníkům nějaké vzdělávání? N=210 B10B. Pracují Vaši pracovníci pod odborným vedením metod supervize? Vzdělávání a supervize pracovníků B10C. Pod kterým druhem supervize Vaši pracovníci pracují? ANO odborná vlastní odborná externí jiná odpověď B10D. Pracujete ve Vaší organizaci se syndromem vyhoření a obranou proti němu? Pražské NO uváděly v ot. B10 častěji než jiné organizace. Církevní organizace pracují se syndromem vyhoření výrazně více než ostatní. ano ne neuvedli 2% počty dotázaných NO počty dot. NO Pracovníci 3/4 dot. NO pracují pod odb. vedením metod supervize. Více než 2/3 NO pracují se syndromem vyhoření a obranou proti němu.

24 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 24 - B11A. Má Vaše organizace nějakou akreditaci k provádění činností v péči o dítě? N=210 Práce organizace Akreditace: pověření k výkonu SPOD, poskytovatel soc. služby, 5P. Všechny dot. církevní org. mají systém na práci se stížnostmi. Více také používají metodiku řízení organizace. Pražské NO častěji aplikují good practices. České NO používají méně odbornou metodiku práce s cílovou skupinou. anone neuvedeno 2% B11C. Má Vaše org. nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi? ano ne neuvedeno 5% B13A. Aplikujete při práci tzv. good practices (dobré praxe) jak domácí nebo zahraniční? ano ne neuvedeno 2% B12. Používáte v práci Vaší organizace nějakou metodiku… A. řízení organizace? ano ne neuvedeno 4% B. řízení projektů? neuvedeno 5% C. práce s Vaší CS? neuvedeno 4% ne ano ano ne

25 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 25 - Klienti NO N=210 B15. Jaké skupiny jsou Vašimi klienty? Kolik skupin patří mezi jejich klienty? Klienty CO jsou velmi často rodiny v soc. nebo ek. nouzi. Naopak mezi svými klienty mají (oproti ostatním organizacím) méně DD, koj. a diagn. úst., pěst. rodin a zájemců o pěstounství a jiných NO. Problematikou osvojení se také zabývají méně. Pražské NO více pomáhají rodinám s nemocným rodičem, pěst. rodinám a zájemcům o pěst. a DD, koj. a diagn. ústavům, také jiným NO a zákonodárcům. České NO se méně zajímají o osvojení a pěstounství. Moravské NO méně podporují DD, koj. a diagn. ústavy a pěstounské rodiny a zájemce o pěst. v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO

26 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 26 - Hlavní klient N=210 B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? OS+OPS: 139 CO: 55 Nad.+NF: 15 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO

27 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 27 - Žádost o finanční prostředky B17. Žádali jste někdy o finanční prostředky pro činnost Vaší organizace? N=202* Počet oblastí, kde někdy žádali o finanční prostředky. % Od kraje a nadací se pokusilo získat finance téměř 90% NO. Pražské NO oproti ostatním zažádaly o finanční prostředky méně obec, kraj nebo MPSV. Více se pokouší u mezinárodních organizací. CO zažádaly především obec a MPSV. počty dotázaných NO procenta dotázaných NO *Na otázky ohledně financí neodpovědělo 8 NO.

28 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 28 - Získávání finančních prostředků I. B18. Jakým způsobem získáváte finanční prostředky pro činnost Vaší organizace? N=202 Počet oblastí, odkud získávají finanční prostředky opakovaně nebo sporadicky. veřejné sbírky, dary, benefice % Dotace z MPSV jsou využívány především opakovaně. CO získávají opakovaně finanční prostř. od kraje, obce, MPSV a formou poskytováním služeb za úhradu častěji než ostatní NO. V Praze se využívají dotace obce a kraje méně, na Moravě naopak více. procenta dotázaných NO počty dotázaných NO

29 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 29 - Získávání finančních prostředků II. N=202 B19. Kolik % prostředků získáváte…? (jen ti, co využívají) od jiných státních subjektů z dotací obce % 165 (6); 37 využívají (neuvedly podíl); nevyužívají 119 (4); 83 z dotací MPSV 158 (7); 44 % z dotací kraje % % [ hodnota patří; ) hodnota nepatří Dotace obce i kraje využívá 80% dotázaných NO. Do jejich rozpočtů přináší tyto zdroje nejčastěji okolo 10%, příp. 20%. Od MPSV získává peníze také 80% NO, ovšem tyto finance tvoří v rozpočtech výrazně větší podíl (nejčastěji 60%). Jiné státní subjekty poskytují finance 60% dotázaných NO. Podíly na celkových rozpočtech jsou nejčastěji v řádu jednotek %. v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO 165 (6); 37

30 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 30 - Získávání finančních prostředků III. N=202 B19. Kolik % prostředků získáváte…? (jen ti, co využívají) od mezinárodních nadací, fondů pomocí sponzorů % 182 (7); 20 109 (4); 93 od nadací, nad. fondů 162 (5); 40 % vlastní činností % % 116 (5); 86 [ hodnota patří; ) hodnota nepatří Všech pět uvedených zdrojů financí nepřináší příliš velké podíly do rozpočtů NO. Od sponzorů získává finance přes 80% dotázaných NO. Mezinárodní nadace či fondy pomáhají jen polovině. Služby za úhradu poskytuje méně než polovina dotázaných NO. poskytováním služeb za úhradu 95 (4); 106; 1 % v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO využívají (neuvedly podíl); nevyužívají

31 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 31 - Získávání finančních prostředků VI. N=202 B20. S jakým finančním objemem hospodaříte? B21. S Vašimi současnými finančními prostředky vycházíte… velmi obtížně s určitými problémy bez problémů 5% neuvedeno 2% Zdroje financí NO (kromě N a NF). Kolik % prostředků financí získají… % součet 100% počty dotázaných NO NO, která není nadací nebo nad. fondem, získává průměrně 1/3 svých finančních prostředků od MPSV. Poskytování služeb za úhradu a vl. činnost dohromady přinesou asi 10%. Po 10% také získají od každého dalšího jmenovaného zdroje. Hrubý odhad financí ve sledované oblasti: 3 mld. Kč/rok. ½ dot. NO ročně hospodaří s max. 3 mil. Kč.

32 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 32 - Dětská populace v ČR PHA ÚSTECKÝ  8,52% 8,52%  159 100 159 100 PLZEŇSKÝ  5,29% 5,29%  98 750 98 750 JIHOČESKÝ  6,23% 6,23%  116 326 116 326 STŘEDOČESKÝ  11,64% 11,64%  217 230 217 230 VYSOČINA  5,22% 5,22%  97 461 97 461 LIBERECKÝ  4,36% 4,36%  81 406 81 406 KRÁLOVÉ- HRADECKÝ  5,39% 5,39%  100 558 100 558 PARDUBICKÝ  5,12% 5,12%  95 612 95 612 JIHOMORAVSKÝ  10,85% 10,85%  202 580 202 580 OLOMOUCKÝ  6,29% 6,29%  117 479 117 479 ZLÍNSKÝ  5,76% 5,76%  107 595 107 595 MORAVSKO- SLEZSKÝ  12,55% 12,55%  234 341 234 341 Celkový počet dětí v ČR: 1 866 787  Podíl dětí v daném kraji z dětské populace ČR  Počet dětí v daném kraji PRAHA  9,68%  180 769 Děti dle věkových kategorií: 0 - 5 let:585 266 31,4% 6 - 10 let:448 71624,0% 11 - 15 let: 574 416 30,8% 16 - 17 let:258 389 13,8% 0 – 17 let, údaje k 31. 12. 2006 KARLOVARSKÝ  3,08% 3,08%  57 580 57 580 Pokliknutím na název kraje v presentačním módu přejdete na podrobné informace o kraji Počet dětí na jednu NO v ČR: 4252.

33 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 33 - Ústecký kraj I. Ústí n. L. Most Louny Teplice Děčín Litoměřice Chomutov  Počet NO v kraji: 37  Dotázáno: 20 OS: 13; CO: 7 Počet dětí na jednu NO: 4300 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? prevence řešení krizových situací poradenská činnost v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO řešení konkrétních problémů dětí ostatní 3x jiné

34 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 34 - Ústecký kraj II. Ústí n. L. Most Louny Teplice Děčín Litoměřice Chomutov  Počet NO v kraji: 37  Dotázáno: 20 OS: 13; CO: 7 Zpět na mapu ČR Počet dětí na jednu NO: 4300 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? •11 NO poskytuje svým zaměstnancům základní školení i průběžné vzdělávání a jejich pracovníci se také samostatně vzdělávají na VŠ nebo v kurzech. •14 NO pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o ekonomicky slabé rodiny, nedostatek financí, zadluženost rodin o nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost o sociálně slabé, sociálně vyloučené rodiny, Romové v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO

35 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 35 - Karlovarský kraj Cheb Sokolov Karlovy Vary  Počet NO v kraji: 14  Dotázáno: 2 OS: 1; CO: 1 Počet dětí na jednu NO: 4113 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? Řešení krizových situací: Azylový dům, Dům na půli cesty, kontaktní centrum Poradenská činnost: Soc.-právní, psychologické, sociální. Prevence: Primární, sekundární, prevence závislosti. Řešení konkr. problémů dětí: Právní ochrana ohr. dětí. Ostatní: Odlehčovací služby. B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o nejednotná, nepružná legislativa, metodika, o nespolupráce, roztříštěnost mezi rezorty, institucemi Zpět na mapu ČR

36 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 36 - Plzeňský kraj I. Tachov Plzeň Klatovy Rokycany Domažlice  Počet NO v kraji: 21  Dotázáno: 10 OS: 4; OPS 1; CO: 3; NF: 2 Počet dětí na jednu NO: 4702 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? prevence řešení krizových situací poradenská činnost ostatní řešení konkrétních problémů dětí v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO 1x jiné

37 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 37 - Plzeňský kraj II. Tachov Plzeň Klatovy Rokycany Domažlice  Počet NO v kraji: 21  Dotázáno: 10 OS: 4; OPS 1; CO: 3; NF: 2 Počet dětí na jednu NO: 4702 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? •Pracovníci všech dotázaných NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (7x externí, 3x vlastní). •Všech 10 NO mají nějaký systém, jak pracují s případnými stížnostmi. •6 NO pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o málo financí pro efektivní práci NNO, i OSPOD o nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost o nekompetentnost, nekvalita pracovníků OSPOD, úředníků o sociálně slabé, sociálně vyloučené rodiny, Romové v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Zpět na mapu ČR

38 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 38 - Jihočeský kraj I. Tábor Písek Prachatice Strakonice Č. Krumlov Č. Budějovice J. Hradec  Počet NO v kraji: 28  Dotázáno: 17 OS: 7; OPS: 3; CO: 6 Počet dětí na jednu NO: 4155 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? prevence řešení krizových situací poradenská činnost 1 NO nespecifikovala Ostatní: Volnočasové aktivity 9x, odlehčovací služby. řešení konkrétních problémů dětí v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO

39 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 39 - Jihočeský kraj II. Počet dětí na jednu NO: 4155 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? •Pracovníci 10 dotázaných NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (8x externí, 2x vlastní). •15 NO má nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi. •12 NO pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost o sociálně patologické prostředí, absence citu, vztahů, víry o domácí skryté násilí, týrání, zneužívání, psychické týrání Tábor Písek Prachatice Strakonice Č. Krumlov Č. Budějovice J. Hradec  Počet NO v kraji: 28  Dotázáno: 17 OS: 7; OPS: 3; CO: 6 v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Zpět na mapu ČR

40 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 40 - Středočeský kraj I.  Počet NO v kraji: 29  Dotázáno: 10OS: 7; OPS: 1; CO: 1; N: 1 Počet dětí na jednu NO: 7491 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? prevence řešení krizových situací poradenská činnost řešení konkrétních problémů dětí Kladno Kolín Beroun Mělník Příbram Nymburk Rakovník Benešov Ml. Boleslav Kutná Hora Praha-východ Praha-západ ostatní v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO 1x jiné

41 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 41 - Středočeský kraj II.  Počet NO v kraji: 29  Dotázáno: 10OS: 7; OPS: 1; CO: 1; N: 1 Počet dětí na jednu NO: 7491 Kladno Kolín Beroun Mělník Příbram Nymburk Rakovník Benešov Ml. Boleslav Kutná Hora Praha-východ Praha-západ B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? •Pouze tři dotázané NO mají akreditaci k provádění činností v péči o děti. •6 NO pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. •5 NO používá metodiku řízení organizace. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o nejednotná, nepružná legislativa, metodika o nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost o sociálně slabé, sociálně vyloučené rodiny, Romové v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Zpět na mapu ČR

42 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 42 - Praha I.  Počet NO v kraji: 98  Dotázáno: 36 OS: 24; OPS 5; CO: 1; N: 4; NF: 2 Počet dětí na jednu NO: 1845 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? prevence řešení krizových situací poradenská činnost ostatní řešení konkrétních problémů dětí 1x jiné 3x jiné v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO

43 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 43 - Praha II.  Počet NO v kraji: 98  Dotázáno: 36 OS: 24; OPS 5; CO: 1; N: 4; NF: 2 Počet dětí na jednu NO: 1845 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? •25 dotázaných NO poskytuje svým zaměstnancům základní školení i průběžné vzdělávání a jejich pracovníci se také samostatně vzdělávají na VŠ nebo v kurzech. •Pracovníci 27 NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (16x externí, 7x vlastní). •24 NO (2/3) pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. •Metodiku řízení organizace používá 25 NO, metodiku řízení projektů 23 NO a odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou 26 NO. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o nespolupráce, roztříštěnost mezi rezorty, institucemi o nejednotná, nepružná legislativa, metodika o nedostatečné postavení, kompetence, příprava NRP v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Zpět na mapu ČR

44 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 44 - Liberecký kraj Semily Liberec Č. Lípa Jablonec n. N.  Počet NO v kraji: 14  Dotázáno: 5 OS: 2; CO: 3 Počet dětí na jednu NO: 5815 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? Řešení krizových situací: Azylový dům. Poradenská činnost: Sociální, soc.-právní, psychologická. Prevence: Primární, sekundární. Řešení konkr. problémů dětí: Pomoc dětem v ústavní péči, Právní ochrana ohr. dětí., následná péče. B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o nezájem, málo času rodičů na děti, zaneprázdněnost rodičů o špatná výchova, vzdělávání dětí, rodičů (i k rodičovství) o sociálně patologické prostředí, absence citu, vztahů, víry o náplň volného času dětí, nuda, potulují se, nevhodné party v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Zpět na mapu ČR

45 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 45 - Královéhradecký kraj Jičín Trutnov Náchod Hradec Králové Rychnov n. Kn.  Počet NO v kraji: 21  Dotázáno: 7 OS: 2; CO: 5 Počet dětí na jednu NO: 4789 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? Řešení krizových situací: Kontaktní centrum. Poradenská činnost: Sociální, soc.-právní, psychologická, ekonomická. Prevence: Primární, sekundární, prevence závislostí. Řešení konkr. problémů dětí: Pomoc dětem v ústavní péči, právní ochrana ohr. dětí., náhradní rod. péče. Ostatní: Volnočasové aktivity. B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o málo financí pro efektivní práci NNO, i OSPOD o nedostatek prevence, nedůsledná prevence, poradenství v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Zpět na mapu ČR

46 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 46 - Pardubický kraj I. Chrudim Svitavy Pardubice Ústí n. O.  Počet NO v kraji: 23  Dotázáno: 13 OS: 8; OPS 4; CO: 1 Počet dětí na jednu NO: 4157 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? prevence řešení krizových situací poradenská činnost ostatní řešení konkrétních problémů dětí 2x jiná v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO

47 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 47 - Pardubický kraj II. Chrudim Svitavy Pardubice Ústí n. O.  Počet NO v kraji: 23  Dotázáno: 13OS: 8; OPS 4; CO: 1 Počet dětí na jednu NO: 4157 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? •Pracovníci 9 dotázaných NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (7x externí, 2x vlastní). •10 NO má nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi. •9 NO má akreditaci k provádění činností v péči o děti. •Metodiku řízení organizace používá 9 NO, metodiku řízení projektů 8 NO a odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou 6 NO. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o nedostatek prevence, nedůsledná prevence, poradenství o neochota, nezájem, státu, vlády, politiků, kraje v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Zpět na mapu ČR

48 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 48 - Kraj Vysočina I. Třebíč Jihlava Pelhřimov Havl. Brod Žďár n. S.  Počet NO v kraji: 18  Dotázáno: 13 OS: 5; CO: 8 Počet dětí na jednu NO: 5415 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? prevence řešení krizových situací poradenská činnost ostatní řešení konkrétních problémů dětí 1 NO činnost neuvedla 2 x jiné 1x jiné v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO

49 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 49 - Kraj Vysočina II. Třebíč Jihlava Pelhřimov Havl. Brod Žďár n. S.  Počet NO v kraji: 18  Dotázáno: 13OS: 5; CO: 8 Počet dětí na jednu NO: 5415 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o nejednotná, nepružná legislativa, metodika o náplň volného času dětí, nuda, potulují se, nevhodné party •10 dotázaných NO poskytuje svým zaměstnancům základní školení i průběžné vzdělávání a oni se také samostatně vzdělávají na VŠ nebo v kurzech •Pracovníci 11 NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (10x externí). •12 NO má nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi. •11 NO při práci používá odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou 6 NO. v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Zpět na mapu ČR

50 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 50 - Jihomoravský kraj I. Blansko Vyškov Břeclav Znojmo Hodonín Brno-město Brno-venkov  Počet NO v kraji: 40  Dotázáno: 27 OS: 12; OPS 4; CO: 7; N: 4 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? prevence řešení krizových situací poradenská činnost ostatní řešení konkrétních problémů dětí 1 NO neuvedla hl. činnost 1x jiné v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Počet dětí na jednu NO: 5065

51 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 51 - Jihomoravský kraj II. Blansko Vyškov Břeclav Znojmo Hodonín Brno-město Brno-venkov  Počet NO v kraji: 40  Dotázáno: 27 OS: 12; OPS 4; CO: 7; N: 4 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? 3 NO neodpověděly •Pracovníci 23 dotázaných NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (12x externí, 8x vlastní). •24 NO má nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi. •21 NO používá odbornou metodiku řízení organizace, 16 NO projektovou metodiku a 17 má nějakou odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou. C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o sociálně patologické prostředí, absence citu, vztahů, víry o nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost o domácí skryté násilí, týrání, zneužívání, psychické týrání v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Počet dětí na jednu NO: 5065 Zpět na mapu ČR

52 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 52 - Olomoucký kraj I. Přerov Šumperk Olomouc Jeseník Prostějov  Počet NO v kraji: 23  Dotázáno: 16 OS: 12; OPS 1; CO: 3 Počet dětí na jednu NO: 4699 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? prevence řešení krizových situací poradenská činnost ostatní řešení konkrétních problémů dětí 2x jiná v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO

53 NEZISKOVÉ ORGANIZACE C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost o špatná výchova, vzdělávání dětí, rodičů (i k rodičovství) - 53 - Olomoucký kraj II. Přerov Šumperk Olomouc Jeseník Prostějov  Počet NO v kraji: 23  Dotázáno: 16 OS: 12; OPS 1; CO: 3 Počet dětí na jednu NO: 4699 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? •Pracovníci 13 dotázaných NO pracují pod odborným vedením prostřednictvím metod supervize (12x externí, 1x vlastní). •13 NO má nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi. •11 NO používá odbornou metodiku řízení organizace, 9 NO projektovou metodiku a 9 má nějakou odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou. •14 NO má nějakou akreditaci k provádění činností v péči o děti. v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Zpět na mapu ČR

54 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 54 - Zlínský kraj I. Zlín Vsetín Kroměříž Uh. Hradiště  Počet NO v kraji: 27  Dotázáno: 18 OS: 9; OPS 2; CO: 5 N: 1 ; NF: 1 Počet dětí na jednu NO: 3985 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? prevence řešení krizových situací poradenská činnost ostatní řešení konkrétních problémů dětí 1x jiná v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO

55 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 55 - Zlínský kraj II. Zlín Vsetín Kroměříž Uh. Hradiště  Počet NO v kraji: 27  Dotázáno: 18 OS: 9; OPS 2; CO: 5; N: 1; NF: 1 Počet dětí na jednu NO: 3985 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost o drogy, návyky, nikotin, alkohol, závislost dětí i rodičů •6 dotázaných NO neposkytuje svým zaměstnancům žádné vzdělávání •12 NO pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. •11 NO používá odbornou metodiku řízení organizace, 12 NO projektovou metodiku a 16 má nějakou odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou. •12 NO má nějakou akreditaci k provádění činností v péči o děti. v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Zpět na mapu ČR

56 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 56 - Moravskoslezský kraj I. Opava Bruntál Ostrava Karviná Frýdek- Místek  Počet NO v kraji: 44  Dotázáno: 20 OS: 12; OPS 2; CO: 6 Počet dětí na jednu NO: 5326 B06. Jakým činnostem se Vaše organizace věnuje? B08. Která je Vaše hlavní činnost? prevence řešení krizových situací poradenská činnost ostatní řešení konkrétních problémů dětí 3 NO neuvedly 1x jiné v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO

57 NEZISKOVÉ ORGANIZACE - 57 - Moravskoslezský kraj II. Opava Bruntál Ostrava Karviná Frýdek- Místek  Počet NO v kraji: 44  Dotázáno: 20 OS: 12; OPS 2; CO: 6 Počet dětí na jednu NO: 5326 B15. Které skupiny patří mezi Vaše klienty? B14. Jaká skupina je Vaším hlavním klientem? C01. Hlavní problémy v oblasti dětí. o nefunkčnost, nestabilnost, nevyzrálost rodiny, rozvodovost o nekompetentnost, nekvalita pracovníků OSPOD, úředníků o nespolupráce, roztříštěnost mezi rezorty, institucemi •14 NO má nějaký systém, jak pracuje s případnými stížnostmi. •10 NO používá odbornou metodiku řízení organizace, jen 3 NO projektovou metodiku a 9 má nějakou odbornou metodiku pro práci s cílovou skupinou. •13 NO pracuje se syndromem vyhoření a obranou proti němu. 5 NO neuvedlo v grafech jsou uváděny počty dotázaných NO Zpět na mapu ČR


Stáhnout ppt "Praha, červenec – září 2008 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax:"

Podobné prezentace


Reklamy Google