Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. ing. Barbara Stalmachová, CSc. VŠB-Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologické fakulta Institut environmentálního inženýrství 17. listopadu 15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. ing. Barbara Stalmachová, CSc. VŠB-Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologické fakulta Institut environmentálního inženýrství 17. listopadu 15."— Transkript prezentace:

1 doc. ing. Barbara Stalmachová, CSc. VŠB-Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologické fakulta Institut environmentálního inženýrství 17. listopadu 15 708 33 Ostrava – Poruba e-mail: barbara.stalmachova@vsb.czbarbara.stalmachova@vsb.cz Komise pro životní prostředí AV ČR – 22.3.2011

2 Základní cíle rekultivací  OBNOVA KRAJINNÝCH FUNKCÍ  koncepce tvorby pestré krajinné struktury, tj. koncepce zastoupení vhodného poměru lesních, zemědělských, vodohospodářských, urbanistických a rekreačních forem rekultivace  = obnova (znovuoživení) přírodních, kulturních a sociálně-ekonomických charakteristik území

3 Obnova přírodních charakteristik  Ochrana a obnova přírodních a přírodě blízkých biotopů v území  cílená ochrana mimolesní zeleně, stojatých vod a mokřadů ( jejich význam pro ekonomiku obyvatel – zdraví, zdroje, zázemí, rekreace, kultura )  Plošná ochrana planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů – osvětou a vzděláváním

4 Pro obnovu krajinných funkcí: (alternativní typy rekultivací) 1. spontánní sukcese 2. obnova lesa 3. obnova luk a pastvin – TTP 4. voda v krajině 5. ekoton – nedílná součást krajiny 1. lesnická rekultivace 2. zemědělská rekultivace 3. vodohospodářská rekultivace

5  Mezi základní vlastnosti stanovišť NA ODVALECH patří skutečnost, že jsou tvořeny substráty s primitivní morfologií půdního profilu.  Fyzikální vlastnosti pískovců, prachovců, jílovců a jílovitých břidlic jsou pro vývoj vegetačního krytu poměrně příznivé.  Vodní bilance stanoviště je pro vegetační kryt také poměrně příznivá. Půdní voda je rostlinám snadno dostupná. Hlušiny násypy představují téměř volně propustné zvodnělé systémy s volnou spodní hladinou s projevy ascendentních toků, které se často projevují vynášením rozpustné mineralizace. V hloubce cca 25-30 cm je často pozorovatelná zóna nasycení vodou, s téměř konstantní a vysokou vlhkostí.  Působením klimatických vlivů a zvětrávacích procesů dochází k postupné tvorbě surového substrátu s dostatečnou pórovitostí, obsahem minerálních látek a s dostatečnou vlhkostí. Pro vývoj vegetace na černouhelných haldách je limitním faktorem teplota substrátu.  Limitním faktorem pro citlivé druhy může být obsah dusíku (hlušiny s uhelnými proplástky x hlušiny z prádla) a fosfor (pískovce x jílovce a břidlice s proplástky)

6 Spontánní sukcese Odvaly, hlušiny, demolice, lada, sedimentační nádrže  Rozvoj ruderálních a raných typů společenstev  Vývoj lesů – dlouhodobý proces/nejstarší odvaly na Ostravsku od roku cca 1850 – charakter ochuzených březových doubrav a suťových lipo-javorových hájů)  Sever x jih Zvodnělé poklesy  rozvoj přirozených, často ohrožených a vzácných rostlinných společenstev a na mokřady a vodní plochy vázané fauny

7 Obnova lesa  lesní porosty vychovávat směrem k přírodě blízkým a přirozeným porostům – metodami řízené sukcese, usměrňováním spontánní sukcese  Další výsadby a realizace už schválených lesnických rekultivací musí být řešeny s dostatečným překryvem humusutvornými a organickými překryvy tak, aby v dalším pěstění lesa bylo možné užívat běžné lesnické metody  V technologiích zohledňovat i hlediska pro obnovu a posílení ekologické stability krajiny - pro výsadby ve volné krajině nutné preferovat sortiment autochtonních druhů

8 Obnova lesa  vycházet z požadavků na projekty krajinného plánování (revitalizační programy, komplexní pozemkové úpravy, realizace ÚSES, ochrana krajinného rázu): ○ zachování genofondu domácích druhů dřevin a jejich přirozených společenstev v oblasti (v rámci tvorby a údržby prvků ÚSES je podmínka použití domácích druhů závazná); ○ domácí druhy rostlin a jejich společenstva jsou nejlépe přizpůsobeny lokálním podmínkám, tak úspěšně a relativně rychle přispívají ke zvyšování ekologické stability území; ○ výsadba introdukovaných druhů cizího původu do krajiny je problematická. Podílejí se na sekundárním snižování druhové diverzity ostatních složek biocenózy (nejsou rozvinuty potravní adaptace – Quercus rubra, způsobují chemické změny v půdním profilu – Robinia pseudoacacia, Picea pungens, Pseudotsuga menzienzii) apod.;

9 Obnova lesa ○ nevhodný je i dovoz u nás domácích druhů z jiných fytogeografických oblastí. Odchylky genotypu vzdálených populací se mohou negativně projevit v jejich úspěšnosti u nás (např. menší odolnost vůči chladu – namrzání), popř. křížením mohou narušit genotyp místních populací. Dovozem dřevin z jiných geografických oblastí se výrazně zvyšuje nebezpečí výskytu chorob (spála růžovitých, tracheomykózy, syndrom chřadnutí u Quercus robur atd.). ○ Volba nejvhodnějšího cílového typu společenstva - podle podmínek stanoviště (tj. cílových druhů rostlin) nebo přípravné druhy dřevin a ostatních rostlin tak, aby v první fázi rekultivace rostliny vytvářely podmínky pro spontánní ecesi dalších druhů. ○ Doporučená druhová složení sadebního materiálu pro jednotlivé typy stanovišť ve volné krajině vycházejí ze studia polopřirozených a přirozených společenstev rostlin.

10 Betulo-Quercetum Srov. s Luzulo-Fagetum Srov. s Tilio-Acerion Carici elongatae- Alnetum Srov. s Luzulo-Fagetum

11 Obnova luk a pastvin – TTP  V částech sanovaného segmentu krajiny je doporučeno zakládat travnaté plochy ( druhové složení: Festuco-Brometea, Arrhenatherion, Alopecurion pratensis, Calthenion, Molinion podle vlhkosti stanoviště ), doplněné o skupiny keřů ( plodonosné, domácí ):  změna barvy povrchu zmírní extrémní mikroklima hlušiny,  vytváří se základ pro rozvoj organické části půdního substrátu,  bohatý organický opad plodonosných keřů pozitivně působí na pedogenetické procesy,  vytvořením potravních vazeb ovlivňuje rychlé oživení zoocenóz

12 Voda v krajině  poklesy „neškodné” – do 4 cm, nejsou pokládány za škody na krajině a nerekultivují se  periodické tůně – mělké poklesy, nejčastěji v okrajích dobývacích prostor, ekologický význam  mělké poklesy – mokřady  poklesové tůně  poklesová jezera Periodické tůně – s jarním a podzimním zvodněním Poklesové tůně– plocha do 100 m 2 a/nebo hloubka do 3 m Poklesová jezera– plocha nad 100 m 2 a/nebo hloubka nad 3 m

13 LIMITY A POŽADAVKY NA REKULTIVACE/SPONTÁNNÍ/ŘÍZENOU SUKCESI – VODA V KRAJINĚ  výška hladiny podzemní vody a její kolísání  rozsah a hloubka předpokládaného poklesu nebo předchozího využití (sedimentační nádrže)  možnost dotace povrchovými vodami a možnost zprůtočnění  neskrytý terén je okamžitým zdrojem živin pro iniciaci a rozvoj vodních ekosystémů, zároveň podporuje podmínky pro eutrofizaci  Terén po skrývce půd je nutné upravit, tj. vytvořit strukturovaný sediment (proporcionální zastoupení štěrků, písků), do něj vysadit diaspory makrovegetace, která omezuje rozvoj fytoplanktonu a rozvoj řas  hloubka vodní plochy: pro stratifikaci vodního sloupce je rozhodující hloubka 5 až 6 m.  Co nejširší litorální pásmo (¼ až ½ celkové vodní plochy) se sklonem 1:10 až 1:15 (plní funkce ochrany vodního ekosystému, má nejvyšší produktivitu a diverzitu druhů).  pro sanaci břehů vodní plochy využití hlušin omezeno na pískovce a prachovce, nedoporučuje se použít jílovce (využití je podmíněno analýzou obsahu biologicky dostupného fosforu - P). V případě tvorby strukturovaného dna není využití hlušin omezeno (podmínkou je trvalé zavodnění hlušin).  Problematika salinity vod v poklesech (převažuje sulfátová)

14  Úprava břehů vodních ploch výsadbou keřů a zatravněním.  Umožnění rozvoje rákosových porostů, jejich využívání nejen z hlediska prostorového a ochranného, ale také jako"kořenové čističky“, prostor pro hnízdění a úkryt vodních ptáků.  Pro vytvoření dostatečného prostoru pro ptáky je vhodné zachovat několik suchých stromů na stanovišti, popř. je po pokácení ponechat ležet.  V pohledově málo exponovaných částech je vhodné ponechat několik hromad suchých větví – hnízdní prostory pro drobné ptactvo, zdroj organické hmoty.  Výsadbou plodonosných keřů svazu Berberidion zabezpečit dostatek hnízdního prostoru a potravní zdroj pro drobné ptáky,savce a především hmyz.  Sledování vývoje společenstev vodních hladin. Sledování, popř. reintrodukce zvláště chráněných druhů rostlin.

15 Ekoton – nedílná součást krajiny  významný prvek, který by měl být díky svému významu a funkcím v krajině začleňován povinně do všech typů sanací (včetně okrajů lesů)

16 Ekonomické zhodnocení náročnosti rekultivací Na Karvinsku se neukládají odpady, ale zahlazují se škody – hlušinou Náklady na rekultivaci se dělí na: 1.náklady na skrývky kulturních zemin a jejich deponii 2.náklady na vyrovnání poklesové kotliny s navýšením území na poklesy do vyuhlení ložiska 3.překryv urovnané pláně kulturními zeminami 4.zalesnění nebo kultivace na zemědělskou půdu. Náklady na sanaci se odvíjejí od mnoha faktorů, jako např.: 1.rozsah likvidované obytné a průmyslové zástavby, 2.nutnost přeložek komunikací a tratí, 3.náhradní výstavba inženýrských sítí, 4.morfologie terénu • kopcovitý terén - rekultivace úpravou pozemků po snesených objektech, přeložky inženýrských sítí, odvodnění zbývajících pozemků drenáží, • rovinatý terén v nivě řeky Olše - rekultivace  na vodní plochu,  formou revitalizace území  vyrovnáním poklesové kotliny a navýšením území na poklesy do vyuhlení ložiska.

17 Makarius uvádí: „Skutečnou újmou nemusí být každá změna, která se na zemském povrchu v důsledku těžby projeví. Za škodu možno pokládat pouze takové změny, které narušují některou z funkcí krajiny.“ (České horní právo. MONTANEX, a.s. Ostrava 1999, ISBN 80-7225-033-7) Porovnání nákladů různých typů rekultivací  Ekonomické zhodnocení či porovnání nákladů různých typů rekultivací musí vycházet ze znalosti skutečných nákladů na v minulosti prováděné rekultivace a z kvalifikovaného stanovení nákladů na spontánní sukcesi a na řízenou sukcesi.  Porovnání nákladů srovnatelné =  náklady na vlastní rekultivaci (s vyloučením nákladů na technickou sanaci) prováděnou klasickými metodami s metodou přirozené sukcese a metodou řízené sukcese.  Srovnání nákladů pro modelovou plochu o rozloze 10 ha, tj. 100 000 m 2. Výsledným využitím bude lesní plocha. Varianta řízená sukcese 1.Náklady na údržbu lesního porostu, prořezávky - na 5000 Kč/ha ročně 2.u raných stádií s rekultivačním cílem trvalého zalesnění nebo zatravnění plochy vznikají náklady na osivo a práce související s osevem ploch. 3.V případě travních směsí lze určit náklady na osivo na cca 20 000 Kč/ha. 4.Dřeviny pro výsevy - domácí druhy, lze odhadnout cca 35000 Kč/ha.

18 Hodnocení rekultivací z hlediska biodiverzity Při výběru dřevin pro zalesňování antropogenních substrátů se věnuje pozornost především dřevinám listnatým, a to ze dvou důvodů: •půdotvorný význam listnáčů • vysoká odolnost proti znečištěnému ovzduší průmyslovými emisemi, především SO 2 a tuhými znečišťujícími látkami. • Druhy v minulosti: Tilia cordata, Tilia platyphylos, Acer pseudopatanus, Acer platanoides, Alnus glutinosa, Pinus nigra, Quercus rubra, Picea abies, Fagus sylvatica •Dnes: schvaluje se autochtonní skladba – v závislosti na stanovišti, zákaz výsadeb cizích druhů • částečně se daří prosazovat i keře

19 E1hlušina bez podsevuhlušina s podsevempřekryv bez podsevu překryv s podsevempoznámka lesní a stinnéruderální lesní a stinnéruderální lesní a stinnéruderální lesní a stinné ruderál ní lesnická rekultivace07034452 listnaté druhy, blokování vývoje přehřívání povrchu řízená sukcese20600792 způsob výsadby, spol. sutí, lesní spontánní sukcese S a V82005400 Iniciální – edaf.klimax březové doubravy spontánní sukcese J a Z01003400 spol.ochuzených sutí, štěrk. náplav

20 Zvodnělé poklesové kotliny  Čím intenzivnější zásah, tím horší…  Ideální stav – břehy i vodní plocha spontánně formuje se přirozená skladba vegetace a fauny = metaspolečenstva (cca 8 – 15 let)  Každý technický zásah naruší přirozený vývoj (prodlouží se doba formování přirozených společenstev, tvorba ostrých hranic – hlušina x vodní plocha…)

21


Stáhnout ppt "Doc. ing. Barbara Stalmachová, CSc. VŠB-Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologické fakulta Institut environmentálního inženýrství 17. listopadu 15."

Podobné prezentace


Reklamy Google