Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brno 13.2.2014 Seminář „ EXTRÉMY POČASÍ A JEHO DOPADY NA JIHOMORAVSKÝ KRAJ“ Dopady extrémů výskytu vody na manipulace na vodních dílech Ing. Marek Viskot,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brno 13.2.2014 Seminář „ EXTRÉMY POČASÍ A JEHO DOPADY NA JIHOMORAVSKÝ KRAJ“ Dopady extrémů výskytu vody na manipulace na vodních dílech Ing. Marek Viskot,"— Transkript prezentace:

1 Brno 13.2.2014 Seminář „ EXTRÉMY POČASÍ A JEHO DOPADY NA JIHOMORAVSKÝ KRAJ“ Dopady extrémů výskytu vody na manipulace na vodních dílech Ing. Marek Viskot, vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku viskot@pmo.cz

2 Strana 2 Plocha povodí: 21 128,4 km 2 Délka toků : 10745,2 km - významné: 3768,1 km - drobné: 6977,4 km Ochranné hráze: 1052,4 km Nádrže: - významné – 30 - MVN – 143

3 Strana 3 Obsah: - vodní díla – významné vodní nádrže - vodohospodářský dispečink - manipulační řády - povodně - sucho

4 Nádrže Zlínský kraj Strana 4

5 Strana 5 Celkové objemy významných vodních děl v Jihomoravském kraji: - prostor stálého nadržení: 72,5 mil.m 3 - zásobní prostor: 183,0 mil.m 3 - retenční prostor – ovladatelný: 46,5 mil.m 3 - neovladatelný: 16,6 mil.m 3

6 Strana 6 Obsah: - vodní díla – významné vodní nádrže - vodohospodářský dispečink - manipulační řády - povodně - sucho

7 POVODÍ MORAVY, s.p. VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK Strana 7

8 Tel.č. nepřetržité služby vodohospodářského dispečinku: 541 21 17 37 541 637 250 – pouze v pracovní době VHD Email: dispecink@pmo.cz Za povodní jsou všechny hovory nahrávány. Strana 8

9 Jednotlivé odborné činnosti VHD jsou zajišťovány : • v pravidelném denním režimu - sběr dat, bilance, vyhodnocování, úpravy manipulací, vyjadřovací činnost.... • v operativním režimu podle okamžité situace - povodně, ledy, havárie.... •v režimu plánované přípravy, řešení a zpracování - manipulační řády, ­ budování a rozvoj sítě monitorovacích stanic, ­ havarijní plány, ­ spolupráce na zpracování povodňových plánů, ­ plány krizové připravenosti, havarijní plán ­ záplavová území, zvláštní povodně Strana 9

10 VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK Strana 10

11 Správci povodí (VHD) v rámci plnění dalších úkolů při ochraně před povodněmi : a) zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům správních obvodů obcí s rozšířenou působností, obcí, firem b)spolupracují na povodňových plánech krajů c) poskytuje odbornou, technickou a organizační podporu činnosti povodňovým komisím d) zabezpečuje dokumentování průběhu povodně e) po povodni vyžaduje zprávy od povodňových orgánů ORP a správců vodních toků, zpracovává souhrnnou zprávu za povodí a předkládá ji Ministerstvu životního prostředí a povodňovým orgánům krajů. Strana 11

12 Strana 12 Obsah: - vodní díla – významné vodní nádrže - vodohospodářský dispečink - manipulační řády - povodně - sucho

13 MANIPULACE, HOSPODAŘENÍ S VODOU Hospodaření vodou na vodních dílech se provádějí podle platných manipulačních řádů, které jsou zpracovávány na vodohospodářském dispečinku pro VD I. – IV. kategorie Základní předpis pro postupy a manipulace na vodních dílech: MANIPULAČNÍ ŘÁD ročně VHD zpracovává 30 – 35 manipulačních řádů Strana 13

14 Manipulační řády vodních děl K čemu je MŘ? Jasná pravidla pro manipulační postupy potřebuje: - vlastník (provozovatel) vodního díl - osoba odpovědná za manipulaci - dispečink, provoz - vodoprávní úřad, povodňové komise - uživatelé vodního díla a odběratelé Strana 14

15 MŘ obsahují : • veškeré povinnosti obsluhy pro manipulace a provoz v.d. • určují kompetence pro operativní řízení • stanovují závazné postupy a postupy rozhodování za mimořádných situací • určují, kdy může být obsluha v.d. řízena jinými osobami Soustřeďují - kompletní znalosti o vodním díle, zkušenosti z provozu za normálních i mimořádných situací. MŘ musí být sestaven tak, aby hrázný nebo jezný mohl podle něj manipulovat sám i v případě, že dojde k úplnému výpadku ve spojení nebo hrozí nebezpečí z prodlení. Strana 15

16 Manipulační řády vodních děl Strana 16 Pro každé řešení nádrže se aktualizují přítokové řady i s ohledem na výskyty extrémních jevů (povodně, sucho).

17 Manipulační řády vodních děl Strana 17 Vliv na MZP a celkovou zabezpečenost mají také stupňující se požadavky orgánů ochrany přírody, rybářů apod.

18 Manipulační řády vodních děl Strana 18

19 Manipulační řády vodních děl Strana 19

20 SUCHÁ OBDOBÍ, REGULAČNÍ OPATŘENÍ Na vodních dílech se manipulace, odběry apod. řídí dispečerským grafem. Dle úrovně hladiny v nádrži je postupně omezován odběr z nádrže, např. výše nadlepšeného odtoku. Dispečerský graf vzniká na základě vodohospodářského řešení nádrže, platných povolení k nakládání s vodami.

21 REGULAČNÍ OPATŘENÍ

22 Strana 22 Při revizi manipulačního řádu je prověřována zabezpečenost nádrže a povolených odběrů, transformace povodní na aktuální průtokové řady. Na základě získaných zkušeností z povodňových epizod byly postupně upraveny manipulační řády pro jednotlivá vodní díla i s cílem zvětšení retenčních prostor nádrží. Vodní nádrže jsou víceúčelová vodní díla, plní řadu významných funkcí a všechny nádrže mají historicky vymezeny retenční prostory pro transformaci povodňových průtoků. Jedná se tedy většinou o prověření možnosti zvýšení retenčních prostor.

23 Strana 23 Obsah: - vodní díla – významné vodní nádrže - vodohospodářský dispečink - manipulační řády - povodně - sucho

24 P o v o d n ě Povodí Moravy, s.p. v povodňové ochraně plní úkoly:  správce povodí (§ 82) vodního zákona,  správce vodních toků (§ 83)  vlastníka vodních děl (§ 84) Strana 24

25 Povodí Moravy,s.p. (vodohospodářský dispečink) spolupracuje s ČHMÚ na předpovědní povodňové službě a je jedním z účastníků ochrany před povodněmi. Během povodňové situace řídí manipulace na vodních dílech dle platných manipulačních řádů. Strana 25

26 V případě mimořádné manipulace nad rámec manipulačního řádu zajišťuje schválení od příslušného povodňového orgánu. Manipulace prováděny dle aktuální situace, dle požadavků okolních států. Manipulace s Dyjsko – svrateckou soustavou za povodní. Strana 26

27 Strana 27 Schéma přenosu informací – informační zpráva VHD Vydávána 3 x denně: zpravidla k 7 hod, 13 hod a 19 hod Dostupná na www.pmo.cz

28 Schéma přenosu informací –o dosažení SPA Strana 28

29 VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK - monitoring Strana 29

30 Strana 30

31 AUTOMATICKÝ MONITORING NA VODNÍCH NÁDRŽÍCH JIHOMORAVSKÝ KRAJ čísl o Vodní díloTok HL N HL P HL O Tep lota TO/ TV SR A TB D 1LetoviceKřetínka***** 2Nové MlýnyDyje* **/* * 3.VranovDyje****** 4.ZnojmoDyje* **** 5. Dalešice - MohelnoJihlava* *** * 6.BrnoSvratka****** 7.BoskoviceBělá ** * * ** 8JevišoviceJevišovka****** Strana 31

32 Internetové stránky – www.pmo.cz aktualizováno 1 x týdně v úterý Strana 32 za povodní 3 x denně

33 Strana 33 Přístup přímo na stavy a průtoky ve stanici

34 DALŠÍ INFORMACE O POVODNI DISPEČINKU www.chmi.cz

35 DALŠÍ INFORMACE O POVODNI DISPEČINKU

36 Užitečné odkazy: www.svieti.comwww.svieti.com – radarové snímky z celé Evropy radar.bourky.cz – radarové snímky ČR wetterzentrale.de – předpovědi počasí (teploty, srážky) - Německo

37 Pro hromadné vyrozumívání se využívá informačního systému krizového řízení JMK EMOFF - systém hromadně rozešle SMS a emaily. EMOFF se využívá na informování o manipulacích na vodních dílech za povodní. Hlášení se provádí v souladu s manipulačními řády. EMOFF - vyrozumívání Strana 37

38 Strana 38

39 Strana 39 Manipulace na vodních dílech: - jarní povodeň (zásoby vody ve sněhu) – předpouštění objemu zásobního prostoru odpovídající 25 – 30 % objemu vody ve sněhu nad nádrží (výjimka VD Vranov až 50 %) - přívalová povodeň – předpouštění prováděno velmi citlivě a po posouzení více externích zdrojů i s ohledem na fungování nádrže po nenaplnění vydané předpovědi Při vydání každé výstrahy ČHMÚ na povodeň není automaticky zahájeno předpouštění nádrže, reakce především na aktuální vývoj

40 Strana 40 VD Luhačovice – preventivní předpuštění nádrže nařízené předpuštění nádrže dle výstrahy max. zásobní hladina hladina již zůstala snížena vlivem nízkých přítoků

41 VD VRANOV Před nástupem povodně byla hladina v nádrži snížena o 1,1 m pod max.zásobní hladinu., tj. celkem bylo uvolněno 18,5 mil.m3. Max. odtok z VD Vranov byl cca 230 m3/s, max. dosažená hladina v nádrži byla 350,03 m n.m. Max.přítok byl vyhodnocen ve výši cca 577 m3/s. Včasnými operativně volenými manipulacemi a připraveným volným objemem v nádrži Vranov se podařilo docílit toho, že povodeň s kulminací 577 m 3 /s (což je více jak 1000-letá povodeň) byla snížena na odtoku z VD Vranov na 230 m 3 /s. Povodeň červen – červenec 2006

42

43 Strana 43

44 Strana 44

45 Strana 45 Obsah: - vodní díla – významné vodní nádrže - vodohospodářský dispečink - manipulační řády - povodně - sucho

46 Sucho je z pohledu platné legislativy mimořádnou situaci s přechodným nedostatkem vody, která vede k vážnému ohrožení veřejného zájmu. Při takové mimořádné situaci lze ve veřejném zájmu podle vodního zákona na nezbytně nutnou dobu upravit, omezit nebo i zakázat platná povolení k nakládání s vodami a podle zákona o vodovodech a kanalizacích uložit povinnost veřejné služby provozovateli v oboru zásobování pitnou vodou, který má k jejímu zajištění vytvořeny potřebné podmínky. Strana 46

47 Strana 47 Za hranici sucha je považováno dosažení a podkročení hladiny při průtoku Q355d v profilech. Hranice sucha je znázorněna hnědou barvou na internetu.

48 Strana 48 Manipulace na vodních nádržích i za suchého období probíhají dle platných manipulačních řádů, postupuje se dle dispečerského grafu a jsou postupně omezovány odběry. Cílem manipulací po jarním taní je naplnit nádrže po max. zásobní hladiny. Vodní nádrže významným způsobem přispívají ke zlepšení situace na vodních tocích, dlouhodobě nadlepšují průtoky v tocích.

49 Opatření pro případ kritického nedostatku vody dle MŘ Pokud by v nádrži a v toku došlo k situaci, kdy pro kritický nedostatek vody (nebo při takovém zhoršení kvality vody) vodní dílo nemůže plnit účely stanovené manipulačním řádem, bude tato situace operativně řešena příslušným vodoprávním úřadem ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem a dalšími odběrateli. Manipulace v nádrži bude přímo řízena vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy,s.p. Strana 49

50

51 VD Vranov v roce 2013 max. zásobní hladina

52 Děkuji za pozornost. Ing. Marek Viskot vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku T +420 541 637 252 M +420 724 225 221 E viskot@pmo.cz Povodí Moravy, s.p., ředitelství podniku Dřevařská 11, 601 75 Brno


Stáhnout ppt "Brno 13.2.2014 Seminář „ EXTRÉMY POČASÍ A JEHO DOPADY NA JIHOMORAVSKÝ KRAJ“ Dopady extrémů výskytu vody na manipulace na vodních dílech Ing. Marek Viskot,"

Podobné prezentace


Reklamy Google