Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. 2 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Fakulta agrobiologie, potrav. a přírodních zdrojů Fakulta lesnická a dřevařská Technická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. 2 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Fakulta agrobiologie, potrav. a přírodních zdrojů Fakulta lesnická a dřevařská Technická."— Transkript prezentace:

1 1

2 2 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Fakulta agrobiologie, potrav. a přírodních zdrojů Fakulta lesnická a dřevařská Technická fakulta FTZ, KTV, ŠZP, IVP,... http://www.czu.cz/ Fakulta životního prostředí

3 3 Katedry technické fakulty 1.katedra matematiky 2.fyziky 3.materiálu a strojírenské technologie 4.mechaniky a strojnictví 5.vozidel a pozemní dopravy 6.technologických zařízení staveb (+LVA) 7.zemědělských strojů 8.využití strojů 9.elektrotechniky a automatizace 10.jakosti a spolehlivosti strojů

4 4 http://www.tf.czu.cz/ Informace o TF lze získat z fakultních webových stránek:

5 5 Termíny podání přihlášek a termín přijímací zkoušky Termín pro podání přihlášek: do 31. března 2014 Termín přijímací zkoušky: 16.6. – 20. 6. 2014 Přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 Pouze elektronická přihláška na: http://prijimacky.czu.cz

6 6 Průběh přijímací zkoušky K přijímací zkoušce budou všichni uchazeči písemně pozváni doporučeným dopisem studijního oddělení technické fakulty nejméně v měsíčním předstihu. V pozvánce bude uveden den, místo a hodina konání písemné zkoušky. Před konáním písemné zkoušky musí uchazeč předložit ke kontrole:  občanský průkaz  originál maturitního vysvědčení *) Bez těchto dokladů nemůže uchazeč konat přijímací zkoušku! Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, dále si může nechat potvrdit účast na přijímací zkoušce.

7 7 Uchazečům, kteří se ke studiu na vysoké škole hlásí poprvé (dosud nestudovali na žádné vysoké škole) lze přijímací zkoušku prominout a budou přijati na základě podání přihlášky ke studiu a čestného prohlášení o prvním přihlášení na VŠ. Při zápisu ke studiu je nutné předložit maturitní vysvědčení! Pokud uchazeč nedoloží čestné prohlášení do 15.4.2014 na studijní oddělení TF, bude muset skládat přijímací zkoušku!!! PRO LETOŠNÍ MATURANTY:

8 8 V případě přijetí bez přijímací zkoušky proběhnou zápisy v termínu přijímacích zkoušek 16. – 20. 6. 2014 Každý den konání zkoušek jsou dílčí výsledky (body z testů) zveřejňovány na úřední desce TF, na konci týdne jsou pak bodové výsledky všech uchazečů dostupné na webových stránkách TF.

9 9 AKTUÁLNĚ VYUČOVANÉ OBORY STUDIA TF 1.ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA 1.ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA (ZT) 2.SILNIČNÍ A MĚSTSKÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 2.SILNIČNÍ A MĚSTSKÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA (SMAD) 3.TECHNIKA A TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ 3.TECHNIKA A TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (TTZO) 4.TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 4.TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB (TZS) 5.OBCHOD A PODNIKÁNÍ S TECHNIKOU 5.OBCHOD A PODNIKÁNÍ S TECHNIKOU (OPT) 6.INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA V AGROPOTRAVINÁŘSKÉM KOMPLEXU 6.INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA V AGROPOTRAVINÁŘSKÉM KOMPLEXU (IŘT) 7.TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 7.TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (TEE) 8.INŽENÝRSTVÍ ÚDRŽBY 8.INŽENÝRSTVÍ ÚDRŽBY (IU) 9. Dvouletý studijní program pro seniory (U3V) ČLOVĚK, ENERGIE A ODPADY

10 10 se specializačním volitelným studijním zaměřením na:  projektování a řízení provozu strojů  servis a obnovu strojů a výrobních zařízení Forma studiaprezenční, kombinované Druh studiatříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouškaBc.: matematika, fyzika Uplatnění absolventů: •management v agropotravinářských odvětvích •management v servisech, školících střediscích •v útvarech řízení jakosti (ISO 9000) •v ekologických a komunálních provozech •ve vývoji a zkušebnách strojů a strojních zařízení •v zásobovacích organizacích •v oblasti obchodu se stroji a náhradními díly... I. Zemědělská technika (provoz techniky)

11 11 Uplatnění absolventů: •automobilová doprava materiálů kusových, sypkých a kapalných •územní plánování •podnikání v dopravě •logistika dopravy •městská hromadná doprava a přeprava osob •projekce dopravních sítí •management servisů a prodejen automobilů •pojišťovnictví, znalectví v oboru automobilů... Forma studiaprezenční, kombinované Druh studiatříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouškaBc.: matematika, fyzika Připravuje absolventy pro řízení provozních, technologických a ekonomických činností v silniční a městské dopravě s výjimkou dopravy kolejové. II. Silniční a městská automobilová doprava

12 12 III. Technika a technologie zpracování odpadů Forma studiaprezenční, kombinované Druh studiatříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouškaBc.: matematika, fyzika Odborné zaměření studentů je směrováno na legislativní, projekční, konstrukční a provozní činnosti související s výstavbou, event. obnovou provozů odpadového hospodářství. Uplatnění absolventů: •environmentální management (ISO 14000) v podnicích •státní správa (ochrana životního prostředí v souvislosti s ekologicky účinnou likvidací odpadů) •projekce provozů odpadového hospodářství •logistika odpadového hospodářství •samostatný autorizovaný inženýr dle zákona 360/92 Sb. •podnikání v oboru environmentálního managementu (poradci pro problémy ekologických postupů při zpracování a likvidaci odpadů)...

13 13 IV. Technologická zařízení staveb Forma studiaprezenční, kombinované Druh studiatříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouškaBc.: matematika, fyzika Studium je orientováno na projekční a konstrukční otázky výstavby popř. inovace výrobních linek nejen v agropotravinářském komplexu, ale i na dopravu a skladování Uplatnění absolventů: •provozní inženýr pro řízení techniky v technologických linkách •projektant a konstruktér TZS •podnikatel, obchodní manažer resp. dealer v oborech výroby potravin, krmných směsí, či v obchodování s technologickými zařízeními •manažer logistických celků (zejm. potrav. velkoskladů apod.). •technický poradce orgánů státní správy nebo profesních sdružení...

14 14 V. Obchod a podnikání s technikou Forma studiaprezenční, kombinované Druh studiatříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouškaBc.: matematika, cizí jazyk (A,N) Mezifakultní studium s přibližně 50-ti procentním podílem výuky PEF ČZU. Absolventi jsou vychováváni pro oblast obchodu a podnikání s technikou včetně poradenství a vedení firem technického typu. Uplatnění absolventů: •manažer podniků, jde především o všechny venkovské a návazné provozy, tj. zemědělství, lesnictví, ekologické provozy, stavebnictví, dopravu, potravinářský a zpracovatelský průmysl apod. •manažer obchodních organizací, které se zabývají prodejem a servisem strojů a výrobních systémů •manažer poradenských firem zaměřených oblast tvorby podnikatelských a investičních záměrů, využití a obnovy strojů a zařízení, managementu, marketingu, finančního hospodaření...

15 15 VI. Informační a řídicí technika v APK Forma studiaprezenční, kombinované Druh studiatříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouškaBc.: matematika, fyzika Studované předměty spolu s volbou tématu diplomové práce umožňují studentům specializaci na oblast na oblast měření, automatického řízení, mikroprocesorové aplikace a robotiku nebo na oblast aplikované informatiky, projektování a řízení informačních systémů, jejich programování a hodnocení. Mezifakultní studium s PEF. Uplatnění absolventů: •v útvarech pro automatizované zpracování dat v podnicích •manažer útvarů provozu, servisu a projektování automatizovaných řídicích systémů v podnicích •pracovník v informačních střediscích využívající rozsáhlé sítě odborných informací •pracovník specializovaných firem zaměřených na tvorbu, nákup a prodej IT aplikací a automatizační techniky...

16 16 Forma studiaPrezenční Druh studiadvouleté navazující magisterské Přijímací zkouška AJ, průřez předmětů Bc. stupně Studium navazuje na předchozí tříleté studium bakalářské a mohou se na něj hlásit absolventi bakalářského studia všech typů technicky zaměřených škol. Podmínkou je úspěšné složení státní závěrečné zkoušky bakalářského studia a dobrá znalost anglického jazyka. Obor TEE studují společně čeští studenti se zahraničními studenty (zejména se studenty států EU v rámci programu SOCRATES/ERASMUS), což umožňuje výrazné rozšíření znalostí angličtiny i mimo výuku. VII. Technology and Environmental Engineering

17 17 VIII. Inženýrství údržby Forma studiaprezenční, kombinované Druh studiatříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouškaBc.: matematika, fyzika Obor Inženýrství údržby byl sestaven na základě potřeb praxe v průběhu roku 2008 a na jaře 2009 byl akreditační komisí MŠMT bez připomínek úspěšně akreditován. Jeho příprava byla plně podporována jak ČSPÚ (Česká společnost pro údržbu), tak i EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies). Absolventi daného oboru se uplatní jako vedoucí údržby v servisní a údržbářské činnosti v podnicích zemědělské, lesnické a stavební prvovýroby, v různých typech ekologických a komunálních provozů, ve všech typech technických služeb zmíněných odvětví i ve všech odvětvích průmyslové výroby a poskytování služeb.

18 18 •Studijní programy technických oborů bakalářského studia mají společný dvouletý odborně teoretický základ. Studijní programy třetích ročníků těchto čtyř oborů jsou koncipovány tak, aby v souladu s požadavky zákona o vysokých školách tvořily ucelené části vysokoškolského studia s patřičnými akcenty na stávající a zejména perspektivní potřeby praxe. •Studijní program oboru Obchod a podnikání s technikou má od 1.ročníku samostatný studijní program, který je zejména ve vyšších ročnících studia značně rozšířen o ekonomické předměty. •Studijní oboru Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu má od rovněž 1. ročníku samostatný studijní program zaměřený zejména na řídicí a informační technologie.

19 19 •pátek 24. ledna 2014 •sobota 25. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

20 20 Kontaktní adresa: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol. Webové stránky: ČZU: http://www.czu.cz/, TF: http://www.tf.czu.cz// Studijní oddělení TF (bakalářské a magisterské studium v češtině): Prezenční forma studia:  22438 4216, 22438 3211, jiroutkoval@tf.czu.cz Kombinovaná forma:  22438 3218, zasterova@tf.czu.cz Studium v AJ (TEE):  22438 3212, mareckoval@tf.czu.cz Doktorské studium:  22438 4220, skrbkova@tf.czu.cz Univerzita třetího věku:  22438 3211, kucerovap@tf.czu.cz Telefonní ústředna ČZU:  22438 1111


Stáhnout ppt "1. 2 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Fakulta agrobiologie, potrav. a přírodních zdrojů Fakulta lesnická a dřevařská Technická."

Podobné prezentace


Reklamy Google