Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IX. Celostátní finanční konference Finance pro města a obce z evropských fondů v letech 2007 - 2013 Praha 7. - 8. 12. 2006 Integrovaný plán rozvoje města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IX. Celostátní finanční konference Finance pro města a obce z evropských fondů v letech 2007 - 2013 Praha 7. - 8. 12. 2006 Integrovaný plán rozvoje města."— Transkript prezentace:

1 IX. Celostátní finanční konference Finance pro města a obce z evropských fondů v letech 2007 - 2013 Praha 7. - 8. 12. 2006 Integrovaný plán rozvoje města Příležitost řešit rozvoj měst komplexně

2 1. 1. Urbánní dimenze 2. 2. Integrovaný přístup 3. 3. Integrovaný plán rozvoje města 4. 4. Základní požadavky 5. 5. Rámcová struktura 6. 6.Příklady – Plzeň, Chomutov/Most, Zlín Obsah prezentace

3 Urbánní dimenze v programových dokumentech ČR •urbánní dimenze - podpora pólů rozvoje regionů, tedy měst nebo jejich aglomerací, ve kterých dochází k přirozené koncentraci investic, obchodu a služeb s pozitivním vlivem na celý region •součást strategie EU pro období 2007 - 2013 •poziční dokument SMO ČR - schválen v květnu 2006 –definuje témata a navrhuje znění intervenčních oblastí významných města pro období 2007-2013 •ROP –po mnoha debatách koncentrována urbánní problematika do ROP –převedeno navíc 4,75% celkové národní alokace •1,5% původně z IOP výslovně na urbánní problematiku •1,5% původně na dopravní obslužnost + 0,25% původně OP ŽP ekologická městská doprava (tedy obojí pro MHD) - důsledek OP Doprava zrušil prioritu 6 týkající MHD bez náhrady •1,5% původně ESF - převedeno do ROP bez určení využití –každý ROP rozdělil převedené prostředky jinak

4 •pozice EK k Národnímu strategickému referenčnímu rámci –požadavek posílit urbánní osu –doporučení koncentrovat klíčové finance pro rozvoj měst do ROP –integrované plány (balíčky projektů) •seminář se zástupci EK dne 17. 10. 2006 –přirozená potřeb koncentrace investic v regionálních centrech –financování jednotlivých akcí probíhá prostřednictvím integrovaného plánu rozvoje měst –metodiku zpracování integrovaného plánu zajistí MMR –urbánní osa - tři oblasti podpory (doporučení pro ROP) •velká města nad 50.000 obyvatel •obce a města nad 5.000 obyvatel plnící funkci obce s rozšířenou působností •menší, převážně venkovská, sídla Urbánní dimenze v programových dokumentech ČR

5 Regionální operační programy (urbánní osa) Možnost využít nadregionální OP pro transfer námětů Integrovaný operační program (sídliště) OP Životní prostředí (ekologické zátěže, urbanizovaná krajina) OP Doprava (dříve obsahoval MHD, převedeno do ROP bez prostředků) OP Průmysl a inovace, částečně i OP VaV (brownfields) MĚSTA A OBCE

6 Integrovaný přístup •princip tématický –řešení jednoho tématu v rámci celého města nebo jeho části – např. MHD, vybavenost, sociální služby • princip územní –řešení jedné lokality s více tématy např. revitalizace brownfields na bydlení, vybavenost, objekty městské správy, administrativu •integrace zdrojů pro realizaci projektů - zapojuje více OP najednou –základ intervence financované z ROP –zvýhodnění v žádostech o dotace z jiných OP (???) –plán obdrží finanční rámec

7 •vazba na urbánní prioritu v ROP –příjemci města plnící roli regionálního nebo subregionálního rozvojového pólu (soutěž měst!!) –zatím nejednotné vymezení v ROP (každý ROP řeší jinak) •strategický dokument vs. implementační nástroj - vazba na strategický rozvojový plán, ale vybrány jen části které lze financovat ze SF (fondová strategie) - „malý“ operační program - interregionální přesahy, „evropská přidaná hodnota“ Integrované plány

8 •vychází ze strategického dokumentu města •předkládá se řídícímu orgánu ROP ke schválení •představuje věcný a finanční závazek města realizovat obsažené akce/projekty v období 2007-2013 •aktualizace každé 2 roky •příjemci: město, kraj, zřizované organizace, NNO •partnerství při zpracování •může kombinovat financování ze všech priorit ROP •křížové financování, kombinace „měkkých“ a „tvrdých“ aktivit •stanoví výstupy, výsledky a dopady, které budou realizací plánu dosaženy vzhledem k poměrné části indikátorů za celý ROP •pro předkládání, schvalování a financování jednotlivých projektů na bázi Integrovaného plánu platí zjednodušená procedura Základní požadavky

9 Zásady zpracování •východiska - analýzy –dokumenty a politiky (Lisabon, Göteborg, Národní plán priorit, oblasti financování pro města –strategický dokument města - SWOT a hlavní problémy města •popis jednotlivých intervencí a jejich vzájemných vazeb •finanční plán –harmonogram čerpání –struktura výdajů na intervence, projekty –závazné celkové minimální prahy pro čerpání v jednotlivých letech •popis implementace

10 Revitalizace areálu Světovar v Plzni • •příklad územního integrovaného plánu • •bývalý voj. Areál, předtím pivovar • •v intravilánu, dobře dopravně napojeno • •5,4 ha • •převod na město schválen 2003 • •částečně převedeno, na cca polovinu areálu se stále čeká • •plánováno polyfunkční využít – –bydlení – –volný čas – –archiv, knihovna, muzem – –business • •první fáze: 400-600 mil. Kč, rekonstrukce cenných budov pro veřejné účely a příprava celého území (zátěže, komunikace, technická infrastruktura) • •potenciál na vznik nové „prestižní“ adresy ve městě • •jedna z nejpřipravenějších brownfield zón v Plzeňském kraji

11 Revitalizace areálu Světovar v Plzni - výsledky studie proveditelnosti

12 Vymezená území pro revitalizaci v rámci VIP Chomutov/Most •Městské centrum jako rozvojový pól, kvalita života pro mladé profesionály (pracovní síly pro strategickou průmyslovou zónu Triangl) •Rozšíření rekreačních a turistických atrakcí Zoopark a Kamencové jezero o areál starých kasáren(revitalizace brownfield a rozvoj cestovních ruchu, posílení rekreační hodnoty města •Řešení sociální struktury a občanské vybavenosti sídlišt Kamená a Liščí Vrch

13 Revitalizace průmyslového areálu v centru města Zlín Společná infrastruktura Veřejné budovy – návaznost na stávající centrum města Technologický park Podnikatelské objekty …………………………

14 Děkujeme za pozornost •RNDr.Milan Svoboda •Mgr. Petr Pelcl Útvar rozvoje města Plzně •Ing.Zdeněk Hušek MEPCO s.r.o.


Stáhnout ppt "IX. Celostátní finanční konference Finance pro města a obce z evropských fondů v letech 2007 - 2013 Praha 7. - 8. 12. 2006 Integrovaný plán rozvoje města."

Podobné prezentace


Reklamy Google