Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje"— Transkript prezentace:

1 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
se zvukem

2 IČ: Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I Kontaktní osoba: Radka Jarolímová, ředitelka CZP Příbram Tel/fax: 318 624 834, mobil: Web: Statutární zástupce : Ing. Helena Nováková, krajský ředitel

3 Právní forma: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje je dobrovolným občanským sdružením. Zřizovatelem Centra pro zdravotně postižené v Příbrami je Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje se sídlem – U skládky 4, Praha 9, CZP STČ kraje je registrováno u MV ČR, č.j.- VS/1-1/50 370/02 - R ze dne Základním dokumentem CZP jsou Stanovy CZP STČ kraje. Statutární orgán – koordinační centrum CZP STČ kraje, se sídlem- U skládky 4, PRAHA 9, , tel.- 284 818 767 Statutární zástupci – Jan Nesměrák, předseda, Ing. Helena Nováková, krajský ředitel

4 Služby poskytované v CZP Příbram
- základní a odborné sociální poradenství- ambulantní či terénní forma - služba osobní asistence- terénní forma Sociální poradenství Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

5 Poslání, cíle, cílová skupina a zásady poskytování sociálního poradenství v CZP Příbram
Hlavním cílem CZP je zlepšovat dostupnost a spektrum nabízených služeb ve Středočeském kraji. Posláním CZP Posláním odborného sociálního poradenství poskytovaného v poradnách Center pro zdravotně postižené Středočeského kraje je napomáhat lidem (se zdravotním postižením) žijícím ve Středočeském kraji při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku. Poskytnutím informací a podporou se snažíme, aby lidé s postižením mohli vést život obdobný jako lidé v běžné společnosti. Zásady poskytování sociálního poradenství Zásadou naší práce je respekt ke klientovi: Respektujeme osobnost - protože každý jsme jedinečný Respektujeme svobodnou vůli - protože každý si chce o sobě rozhodovat sám Respektujeme důstojnost - protože ta dělá člověka člověkem Respektujeme soukromí - protože víme, že „mlčeti zlato“                                      Respektujeme možnosti klienta - protože každý máme své možnosti, které chceme využít Respektujeme přání klienta - protože pro nikoho není přání tak silné, jako pro toho, kdo si ho přeje

6 Cílová skupina: Odborné sociální poradenství je poskytováno všem osobám bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, členství v organizacích zdravotně postižených, věk a situaci, zda klient již je v obtížné sociální situaci, či je teprve takovou situací ohrožován.     Poradenství je poskytováno v případě potřeby také rodinným příslušníkům cílové skupiny.

7 Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je poskytování informací, rad, podpory nebo zastupování uživatelů za účelem zvýšení jejich informovanosti a sociálního začlenění. Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb- informace o poskytovatelích sociálních služeb v regionu, možnost zprostředkování kontaktu mezi uživateli a poskytovateli. b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání- informace o kompenzačních pomůckách, o sociálních, zdravotnických a školských a vzdělávacích zařízeních ve STČ kraji, o kulturních, vzdělávacích a sportovních akcích pro osoby se zdravotním postižením, o nabídkách rekreačních a pobytových zařízení a zájezdech pro osoby se zdravotním postižením, o nabídkách zaměstnání, seminářů a kurzů pro tyto osoby. c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí - individuální pomoc při jednání klienta na úřadech, možnost doprovodu klienta na úřad, možnost sepsání žádosti a odvolání různým institucím. 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – spolupráce s rodinami a blízkými osobami uživatelů sociálních služeb.

8 Další činnost CZP - Půjčování odborných publikací - zdarma Prodej odborné literatury- Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postižením- cena- 100,- Kč/ks. Prodej baterií do sluchadel cena- 15,- Kč/ks. Součástí odborného sociálního poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek a zácvik používání těchto pomůcek.

9 PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Na přechodnou dobu zapůjčíme klientům tyto pomůcky: mechanický vozík chodítko elektrická polohovací postel klozetové křeslo Klientům též nabízíme poradenství týkající se kompenzačních pomůcek informace o různých druzích pomůcek, o možnostech a postupech vedoucích k získání vlastní kompenzační pomůcky. Nabízíme také katalogy různých firem zabývajících se výrobou či prodejem kompenzačních pomůcek. Klienti si zpravidla zapůjčují kompenzační pomůcky z těchto důvodů: - poškození vlastní kompenzační pomůcky- do doby, než je vlastní pomůcka opravena či nahrazena pomůckou novou - různé druhy úrazů, kdy klient potřebuje pomůcku pouze přechodně, do doby, dokud nedojde k uzdravení - návštěva zdravotně postiženého rodinného příslušníka u příbuzných v regionu, pokud se jedná o delší čas jeho pobytu- nemusí se k nim dopravovat i s vlastní pomůckou - potřeba pomůcky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu klienta na dobu přechodnou do doby, než klient získá vlastní pomůcku hrazenou ze zdravotního pojištění

10 Kompenzační pomůcky k zapůjčení
ELEKTRICKÉ POLOHOVACÍ LŮŽKO CHODÍTKO TŘÍBODOVÉ MECHANICKÝ VOZÍK KLOZETOVÉ KŘESLO

11 Poslání, cíle, cílová skupina, kapacita služby a zásady poskytování osobní asistence
Poslání služby osobní asistence: Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je zajistit pomoc druhé osoby při péči o vlastní osobu, domácnost a při kontaktu se společností lidem, kteří takovou pomoc  potřebují z důvodu zdravotního postižení nebo věku. Osobní asistent pomáhá v přirozeném prostředí klienta při činnostech, při kterých klient potřebuje dopomoc jiné osoby. Cíle služby osobní asistence: Strategickým cílem je - rozšiřovat službu osobní asistence do dalších regionů Středočeského kraje a zvyšovat její kvalitu. Cílová skupina: Nabízíme službu všem osobám, kteří ji potřebují, bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, věk a členství v organizacích zdravotně postižených. Osobní asistenci tohoto času neposkytujeme lidem, kteří jsou v komunikaci s okolím zcela závislí na znakové řeči nebo Lormově abecedě.

12 Zásady poskytování služby osobní asistence: služby jsou poskytovány-
Nestranně – pracovník postupuje pouze v zájmu daného klienta, nesmí být ovlivněn jinými klienty, osobami nebo osobními zájmy Diskrétně – pracovník dbá na maximální ochranu soukromí klienta při poskytování služby a o veškerých informacích týkajících se klienta zachovává mlčenlivost Profesionálně – pracovník umí komunikovat a jednat s klienty cílové skupiny, poskytuje vždy aktuální a přesné informace přiměřeným způsobem Na základě: Individuální přístup – poradce se snaží poznat každého jednotlivého klienta a jeho konkrétní situaci a možnosti Partnerství – poradce i klient jsou ve vzájemném vztahu rovnocenní partneři, společným úsilím, oboustrannou aktivitou, postupují k cíli klienta Respektování klienta - jeho osobnosti, důstojnosti, potřeb, přání a rozhodnutí

13 Služba osobní asistence obsahuje tyto činnosti:
1. Osobní asistence je služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost,  a proto potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí (domácnost, zaměstnání apod.) a při činnostech, které člověk potřebuje.  2. Služba  obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 3.Při využívání služby osobní asistence si klient určuje čas, který stráví s osobním asistentem, ne konkrétní úkony. 4.Služba osobní asistence je klientům ze zákona poskytována za úhradu. Služba se hradí podle počtu hodin poskytnuté služby. Počet hodin si klient předem stanoví ve smlouvě o poskytnutí služby. Po vzájemné dohodě s poskytovatelem lze tento počet kdykoliv změnit písemným dodatkem ke smlouvě.

14 CENÍK OSOBNÍ ASISTENCE
Výše úhrady za službu záleží na celkovém počtu hodin poskytnuté služby a denní době, kdy je služba poskytována. Služba – PO – PÁ – 6:00-20:00h 1-39 hodin služby/měsíc = skutečný počet hodin služby x 100,-Kč 40-79 hodin služby/měsíc = skutečný počet hodin služby x 80,-Kč 80-99 hodin služby/měsíc = skutečný počet hodin služby x 65,-Kč 100 a více hodin služby/měsíc = skutečný počet hodin služby x 55-60,-Kč Služba – PO – PÁ – 20:00-6:00h, SO, NE, svátky 1-79 hodin služby/měsíc = skutečný počet hodin služby x 100,-Kč 80 a více hodin služby/měsíc = skutečný počet hodin služby x 80,-Kč

15 SPOLUPRÁCE V poradenství hraje významnou úlohu spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a různými institucemi. CZP je zapojeno do střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příbram a ředitelka CZP se pravidelně účastní setkání pracovní skupiny- Lidé se zdravotním postižením a senioři. Při těchto setkáních dochází ke vzájemné výměně informací mezi poskytovateli sociálních služeb v regionu. CZP v Příbrami spolupracuje převážně s těmito organizacemi a institucemi- Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz tělesně postižených v ČR, Tyflocentrum o.p.s, Farní charita Příbram, Handy asistent, Spektra a f. GHS- electronic. CZP spolupracuje též s MěÚ, odbory zdravotnictví a sociálních služeb obcí příbramského regionu, pojišťovnou Kooperativa a chráněnými dílnami v Příbrami

16 DĚKUJI ZA POZORNOST KONEC Radka Jarolímová, ředitelka CZP Příbram


Stáhnout ppt "Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google