Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová právní úprava platebního styku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová právní úprava platebního styku"— Transkript prezentace:

1 Nová právní úprava platebního styku
Mgr. Markéta Hálová, Ph.D., hlavní právník pro EU Česká národní banka Praha, 16. února 2010

2 Obsah Právní předpisy Poskytovatelé platebních služeb, vydavatelé elektronických peněz Smlouvy o platebních službách, Poplatky Autorizace, platební příkazu Vrácení částky autorizované platební transakce Platební prostředky Lhůty Nesprávně provedená platební transakce, odpovědnost Povinnost tzv. přeshraniční inkasní dosažitelnosti Vydávání a zpětná výměna elektronických peněz Dohled, rozhodování sporů

3 Zákon o platebním styku, směrnice o platebních službách
Směrnice 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu 5 let projednávání Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku Zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku (devizový zákon, daně, exekuce, donosnost dluhu, smlouvy o účtech, zákony o bankách a o súd) účinnost k Zásada plné harmonizace (oproti starší zásadě minimální harmonizace) nic z toho, co směrnice upravuje, nelze vnitrostátně upravit jinak, pokud směrnice výslovně nestanoví jinak co směrnice neupravuje, lze upravit, ledaže to směrnice nenechává neupravené záměrně (např. z důvodu umožnění smluvní volnosti) Eurokonformní výklad Payment Services Directive Transposition Group

4 1.1. Působnost zákona Veřejnoprávní část na všechny platební služby poskytované na území EU/ EHP (kdy je smlouva poskytnuta na území EHP?) Soukromoprávní část (zákon) platební služby ve všech měnách a z/do všech zemí (některá ustanovení mimo státy /měny EHP pouze dispozitivně) Některá ustanovení se vztahují na státy /měny mimo EHP pouze dispozitivně (měna členského státu = i švýcarský frank)

5 1.2. Výjimky z působnosti zákona
cashback, nezávislé ATM, transport hotovosti vč. jejího uložení na účet, hotovostní směna měn, listinné směnky, šeky, poštovní poukazy, poukázky na zboží a služby, platební prostředky akceptovatelné v úzce vymezené síti (v prostorách využívaných vydavatelem platebního prostředku nebo zboží nebo služeb; úzce vymezeným okruhem dodavatelů; lze jimi platit úzce vymezený okruh zboží nebo služeb) transakce, kterou namísto zastoupeného provede obchodní zástupce v rámci obchodního zastoupení při uzavírání nebo provádění obchodů transakce mezi poskytovateli platebních služeb na jejich vlastní účet transakce v rámci podnikatelského uskupení bez účasti třetí osoby (poskytovatele) placení telefonem (internetem) za služby konzumované telefonem (internetem) z rámci platebního, vypořádacího systému, správy cenných papírů podpůrné činnosti (SWIFT, zpracovatel osobních údajů…) některá ustanovení se vztahují pouze na spotřebitele nebo drobného podnikatele - drobný podnikatel má méně než 10 zaměstnanců a roční obrat nebo bilanční sumu roční rozvahy max eur. některá soukromoprávní ustanovení se nevztahují na PP pro drobné platby

6 2. Nařízení o přeshraničních platbách v euru
Nařízení 2560/2001/ES o přeshraničních platbách v eurech (EHP) Přímá účinnost od (výjimky) Působnost - na všechny typy plateb / poskytovatelů /regionů, na které se vztahuje zákon o platebních službách, ale jen do výše eur a pouze na platby denominované v euru a švédských korunách (popř. další měny v budoucnu vyhlášené v Úředním věstníku EU), ovšem povinnost inkasní SEPA dosažitelnosti a omezení MIF doposud pouze v euru

7 3. Směrnice o institucích elektronických peněz
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES. Deregulace (v době finanční krize!) – přílišná regulace dusila rozvoj tohoto způsobu placení zavádí se regulace institucí EP obdobná jako regulace platebních institucí, povolení „hybridních“ institucí EP Lhůta pro transpozici Vyžádá si novelu zákona o platebním styku

8 4. Poskytovatelé platebních služeb, vydavatelé elektronických peněz
Úvěrové instituce (banky, kampeličky) – mají jednotnou licenci (Některé) osoby vyňaté z působnosti směrnice o úvěrových institucích (centrální banky, pošty, konsolidační agentury) – nemají jednotnou licenci Instituce elektronických peněz (jen vydávání a správa elektronických peněz) – mají jednotnou licenci Osoby vydávající elektronické peníze v režimu výjimky ze směrnice o institucích elektronických peněz – nemají jednotnou licenci Poskytovatelé platebních služeb dtto+ Platební instituce – mají jednotnou licenci Osoby poskytující platební služby na základě čl. 21 směrnice o platebních službách – nemají jednotnou licenci

9 4.1. Platební instituce Relativně mírná regulace
Zákaz přijímání vkladů ale oprávnění vést platební účty Není zakázáno poskytovat úroky z prostředků na platebním účtu Povinnost ochrany prostředků uživatelů Registrace obchodních zástupců

10 5. Platební smlouva možnost konkludentní změny smlouvy stanoveným postupem (2 měs. předem) poskytování vs zpřístupňování informací trvanlivý nosič dat důkazní břemeno poskytovatele rozsudek soudního dvora EFTA E-4/09 Inconsult

11 6. Poplatky Nařízení o platbách v euru
Stejná cena u platby domácí i přeshraniční (nově v případě zejm. inkas) EUR-EUR (SEK-SEK) (EUR-SEK?) Regulace MIF Zákon Zákonné povinnosti se plní zdarma (blokace, zpřístupnění informací o provedených transakcích 1krát měsíčně, vrácení biankoautorizované transakce, reklamace…), pokud zákon výslovně nestanoví, že lze požadovat úplatu přiměřenou a odpovídající nákladům (odvolání příkazu či dohledání PT zadané špatně uživatelem) Nezahrnuje-li platební transakce směnu měn, platí plátce úplatu požadovanou poskytovatelem plátce a příjemce úplatu požadovanou poskytovatelem příjemce (nelze OUR, BEN, SHARE) Vydavatel nesmí příjemci bránit v tom, aby požadoval od plátce úplatu za přijetí platebního prostředku nebo mu za jeho přijetí nabízel slevu (o úplatě musí příjemce předem informovat) – opce ČR (14 států zřejmě naopak tyto poplatky zakáže) Směrnice o institucích elektronických peněz: zpoplatnění zpětné výměny jen v určitých případech

12 7. Autorizace, platební příkaz
autorizace = plátce k PT dal souhlas nevyžaduje se pouze v případech stanovených jinými předpisy (exekuce…) dohodnutým způsobem, nelze jej však dohodou předpokládat: „pokud dojde k tomuto, souhlasil jste“ předem i (dohodnou-li se tak) ex post, k jedné i mnoha transakcím lze využít PP platební příkaz přijetí okamžikem obdržení v provozní době lze jej odmítnout (po přijetí) pouze ze zákonných a smluvních důvodů odložená splatnost (na žádost uživatele), k přijetí dojde až po uplynutí doby nebo splněním podmínky

13 8. Vrácení částky autorizované platební transakce
Podmínky: biankoautorizovaná PT z podnětu příjemce (inkaso i za použití PP viz níže) částka PT neočekávané vysoká možnost odvolání lze vyloučit, dává-li souhlas plátce svému poskytovateli přímo (debtor mandated flow) a obdržel-li 4 týdny předem informaci o přesné částce

14 9. Platební prostředky PP = zařízení nebo soubor postupů vztažené k osobě uživatele, kterými uživatel dává platební příkaz Držitel je povinen užívat PP v souladu se smlouvou (přiměřená bezpečnostní opatření) a hlásit jakékoliv zneužití bez zbytečného odkladu Držitel nese ztrátu do výše 150 eur vzniklou před blokací zneužitím ztraceného nebo odcizeného PP, nebo v případě, že nezajistil ochranu personalizovaných bezpečnostních prvků PP vzniklou jeho hrubou nedbalostí před blokací vzniklou jeho podvodným jednáním Vydavatel je povinen zajistit bezpečnost personalizovaných bezpečnostních prvků PP nevydávat nevyžádané PP (leda náhradou za stávající) umožnit hlášení ztráty/ zneužití PP 7/24 (vydat doklad na 18 měs.) a okamžitě PP zablokovat (výjimka neblokovatelné EP) Vydavatel odpovídá nenese-li ztrátu držitel za riziko při přepravě PP držiteli Vydavatel si může vymínit možnost zablokovat platební prostředek (bezpečnost, splácení úvěru)

15 10. Rozdělení odpovědnosti
Neautorizovaná PT- odpovídá poskytovatel plátce plátci (u PP viz výše) + dokazuje dodržení postupů k autentifikaci a absenci technické chyby Biankoautorizovaná PT – viz výše Nesprávně provedená PT (správné provedení PT = v souladu s jedinečným identifikátorem, včas a ve správné výši - s výjimkou srážky viz níže) poskytovatel plátce odpovídá plátci za úsek poskytovatel plátce – poskytovatel příjemce (+ dokazuje) za zbytek odpovídá poskytovatel příjemce příjemci výjimka vyšší moc uživatel musí chybu hlásit neprodleně, nejpozději do 13 měs. (poté bezdůvodné obohacení ale jen vůči obohacenému) PT, u níž došlo k neoprávněné srážce z převáděné částky u PT iniciované plátcem: poskytovatel plátce zajistí připsání příjemci u PT iniciované příjemcem: poskytovatel příjemce zajistí připsání příjemci Následný regres vůči poskytovateli-subdodavateli

16 11. Lhůty V euru a CZK D+ 1 po EHP (do 1/1/2012 lze dohodnout D+3), je-li papírový příkaz lze dohodnout +1 Připisování došlých plateb - okamžitě Ostatní měny po EHP D+4 Vklad v hotovosti na účet bez kurzové směny v měně EHP spotřebiteli + drobnému podnikateli okamžitě, jinak lze dohodnout D+1 zachování dosud kratších lhůt domácích převodů v ČR

17 12. Přeshraniční inkasní dosažitelnost
Novela nařízení o platbách v euru - regulatorní podpora Single Euro Payment Area (Evropská platební rada): Poskytovatel, který poskytuje službu inkasa na straně plátce - spotřebitele vnitrostátně, musí tuto službu zajistit i přeshraničně – od ; v případě zemí mimo eurozónu odklad (1 rok po vstupu do eurozóny před ) Diskuse o stanovení tzv. SEPA end date

18 13. Elektronické peníze Novelizovaná směrnice o institucích elektronických peněz elektronické peníze: hodnota uchovávaná elektronicky, představující pohledávku vůči vydavateli, vydaná na základě přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí (výjimky obdobně jako výjimky z definice platební služby) Zákon o platebním styku předmětem PT jsou peněžní prostředky: hotovost, elektronické peníze nebo bezhotovostní peněžní prostředky Vydávání EP ve jmenovité hodnotě za přijaté peněžní prostředky Zákaz úročení EP Výjimka z AML požadavku na identifikaci držitele Právo na zpětnou výměnu

19 14. Dohled, rozhodování sporů
Přijímání stížností, kontroly, ukládání sankcí za porušení soukromoprávních povinností (zákon, nařízení o platbách v euru): ČNB Ukládání sankcí za porušení veřejnoprávních informačních povinností – MF(FAU) Rozhodování sporů mezi uživatelem a poskytovatelem platebních služeb a mezi vydavatelem a držitelem EP - Finanční arbitr ČR Veřejnoprávní dohled nad regulovanými subjekty (veřejnoprávní část zákona): ČNB

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nová právní úprava platebního styku"

Podobné prezentace


Reklamy Google