Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAKTICKÉ PŘÍKLADY URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ"— Transkript prezentace:

1 PRAKTICKÉ PŘÍKLADY URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
10:30 dle ČSN ed. 3

2 Na co se podíváme Byt / rodinný dům Společné prostory pavlačového bytového domu Domov důchodců Hromadné garáže PŘESTÁVKA Administrativní budova Ocelová průmyslová / skladová hala Dřevodílna Zdravotnictví Neočekávat detailní stanovování vnějších vlivů na konkrétních objektech.

3 Kdy řešit vnější vlivy? Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby §34, odst. (2): Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat v souladu s normovými hodnotami požadavky na … písm. b) provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí. Návrh elektrického zařízení musí vycházet z vnějších vlivů, které na elektrické zařízení působí, viz HD a EN ČSN ed. 2, čl

4 Byt / rodinný dům Charakteristické vlastnosti:
prostory s vanou nebo sprchou koupelny a kuchyňské linky s umývacími prostory vnější vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou občas místnosti se saunou, bazény občas dřevostavby, či části staveb z hořlavých materiálů (dřevo)

5 Je potřeba zpracovávat protokol o určení vnějších vlivů?
Byt / rodinný dům Je potřeba zpracovávat protokol o určení vnějších vlivů?

6 Byt / rodinný dům ČSN ed. 3, čl. NA Vnější vlivy (nebo jejich části) není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem. V protokolu o určení vnějších vlivů se u těchto prostorů uvede pouze odkaz na normu nebo příslušný předpis, na jejichž základě byly vnější vlivy (zcela nebo z části) stanoveny. Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu této normy považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol.

7 Byt / rodinný dům Stačí tedy kapitola v technické zprávě: Určení vnějších vlivů Všechny vnitřní prostory objektu jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány dle ČSN ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.4 jako prostory normální. Prostory s vanou nebo sprchou viz ČSN ed. 2 Prostory s bazénem viz ČSN ed. 3 Prostory se saunou viz ČSN ed. 2 Umývací prostory viz ČSN ed. 2 Dvořáček: jak je to s venkovními prostory – zásuvky / svítidla 7-714 ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace Dvořáček: výrobky

8 Pavlačový bytový dům Charakteristické vlastnosti:
větší než malý počet osob v objektu nevytápěné chodby, otevřené do vnějšího prostoru pokud se bude v bytovém domě nacházet více jak 200 osob, pak elektroinstalace spadá dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených technických zařízeních, mezi vyhrazená technická zařízení třídy I., skupina D (POZOR! nesouvisí s určením shromažďovacích prostor dle PBŘ! Ty stanovuje požární technik dle ČSN , Příloha A) 10:40

9 Pavlačový bytový dům Určení počtu osob viz ČSN 73 0818, Tabulka 1
Obytné domy, položka 9.1: Byty Půdorysná plocha na 1 osobu: 20 m2 Součinitel, jímž se násobí počet osob dle projektu: 1,5 (přednostně) Vyhrazené technické zařízení třídy I., skupina D: od projektovaného počtu 200 : 1,5 > 133,33 osob od podlahové plochy bytů cca 200 x 20  m2 ČSN : Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

10 Pavlačový bytový dům Novelizovaná Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Příloha 4 a 5 (pro DSP), dokumentace zejména obsahuje: podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu  Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních Příloha 2 5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru. Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

11 Pavlačový bytový dům Vnější činitel prostředí / Atmosférické podmínky v okolí AA7/AB7 Vnitřní a vnější prostory bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít otvory do venkovního prostředí a vystaveno slunečnímu záření. Teplotní rozsah -25 až +55 stupňů celsia. Elektrické zařízení musí odolávat teplotám, kterým bude vystaveno. Minimální stupeň ochrany krytem elektrických strojů, přístrojů, svítidel a rozváděčů musí být alespoň IP 21. Pozor na pracovní rozsah svítidel a zejména nouzových svítidel, která jsou zpravidla pro pracovní rozsah 0 až 40 stupňů

12 Pavlačový bytový dům Nadmořská výška AC1 do 2000 m n.m. v celé ČR Výskyt vody AD3 Vodní tříšť Možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60 od svislice. Místa, ve kterých vodní tříšť vytváří souvislý povlak na podlahách a/nebo stěnách. Minimální krytí IPX3

13 Pavlačový bytový dům Výskyt cizích pevných těles AE1 Zanedbatelný Množství ani povaha prachu nebo cizích těles nejsou významné. Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek AF1 Zanedbatelný (dle PNE: zemědělské a rekreační oblasti bez průmyslu, malá hustota dopravy) AF2 Atmosférický (dle PNE: středně velká města, okraje průmyslových oblastí, střední hustota dopravy) AF3 Občasný nebo příležitostný (dle PNE: velká města, průmyslová centra, vysoká hustota dopravy) AF3 výjimečně dle výškového umístění (platí pro zařízení do cca 1 m nad zemí) Dvořáček: Vnější vliv AF vs. provedení svítidel

14 Pavlačový bytový dům Mechanické namáhání – Ráz AG1 Mírný Normální, například domácí a obdobné zařízení. Vibrace AH1 Mírné Domácí a obdobné zařízení, u něhož obecně nedochází k nepříznivým vibracím. Normální

15 Pavlačový bytový dům Výskyt rostlinstva nebo plísní AK2 Nebezpečný Vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní. Nálety. Elektrická zařízení musí být provedena tak, aby bylo zabráněno pronikání hmyzu a drobných živočichů k živým částem, které jsou důležité pro bezpečnost a funkci elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí mít stupeň ochrany krytem IP44; nižší je možno navrhnout jen v případech zvláště odůvodněných. Zdůvodnění požadavku přípustnosti nižšího nebo vyššího krytí musí být uvedeno v protokole o stanovení vnějších vlivů.

16 Pavlačový bytový dům Výskyt živočichů AL2 Nebezpečný Vážné nebezpečí výskytu živočichů (hmyzu, ptáků, apod.). Elektrická zařízení musí být provedena tak, aby bylo zabráněno pronikání hmyzu a drobných živočichů k živým částem, které jsou důležité pro bezpečnost a funkci elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí mít stupeň ochrany krytem IP44; nižší je možno navrhnout jen v případech zvláště odůvodněných. Zdůvodnění požadavku přípustnosti nižšího nebo vyššího krytí musí být uvedeno v protokole o stanovení vnějších vlivů. Dvořáček: umístění zařízení vs vliv AL2

17 Pavlačový bytový dům Harmonické, meziharmonické
AM-1-2 Normální úroveň dle tabulky 1 EN Nikoli AM-1-1 „Kontrolovaná úroveň“ s požadavkem, že se musí zabezpečit, aby se kontrolovaná úroveň nezhoršila! Jak se toto bude v bytovém domě zabezpečovat? Významné zdroje harmonických v instalaci: úsporné světelné zdroje počítače a ploché televizory s elektronickými zdroji další elektronika, mikrovlnné trouby, atd. Běžná zařízení musí splňovat NV č. 616/2006 Sb., technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

18 Pavlačový bytový dům Intenzita slunečního záření AN1 Nízká Seizmické účinky AP1 Zanedbatelné Blesková úroveň a blesková hustota AQ1 Zanedbatelný Pohyb vzduchu AR1 Pomalý

19 Pavlačový bytový dům Vítr AS1 v případě uzavřených/zasklených pavlačí AS2 v případě otevřených pavlačí Schopnost osob BA1 Nepoučené osoby (laici). Normální. Kontakt osob s potenciálem země BC2 Výjimečný Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu. Dvořáček: proč a z čeho plyne vliv BC2 (Francie vs. zbytek Evropy)

20 Pavlačový bytový dům ČSN ed. 2, čl U bytových domů je nutno vycházet z předpokladu, že nelze jednoznačně stanovit, že v objektu bude v souladu s podmínkami ČSN , kapitoly 32 „malý počet osob“. Z tohoto důvodu je třeba volit vnější vliv vyšší než BD1. POZNÁMKA Za bytové domy se považují objekty určené pro bydlení s více než třemi byty. (Pozn.: Dnes samozřejmě dle ČSN ed. 3) Dvořáček: lze ale mít i objekty s BD1

21 Pavlačový bytový dům Podmínky úniku v případě nebezpečí BD3 Velká hustota obsazení, snadné podmínky pro únik Místa, určená pro veřejnost ČSN ed. 2, čl BD3: Systémy vedení v únikových cestách musí být jen tak krátké, jak je to prakticky možné a musí být nešířící plamen. Vedení v únikových cestách musí vykazovat omezený vývin kouře. Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů BE1 Bez významného nebezpečí / normální

22 Pavlačový bytový dům Konstrukce budov CA1 Nehořlavé / normální Provedení (konstrukce budovy) CB1 Zanedbatelné nebezpeční / normální

23 Pavlačový bytový dům Shrnutí: vlivy normální: AM-1-2 / BC2 / BD3
vlivy nebezpečné: AA7 / AK2 / AL2 / (AS2) vlivy zvlášť nebezpečné: AD3 Minimální požadované krytí IP44 Věnovat pozornost pracovnímu rozsahu světelných zdrojů Nelze používat nouzová svítidla s baterií pro rozsah 0 až 40 C Co nejvíce omezit používání čtyřvodičových sítí TN-C Např. kompaktní zářivky mohou mít problém fungovat pod -5 stupňů celsia. Nelze používat nouzová svítidla s baterií pro teploty 0 až 40 C

24 Pavlačový bytový dům Rozhodnutí: Vnější vlivy v uvedených prostorách jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory nebezpečné dle ČSN ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.5. Pro vnější vliv AD3 z tabulky NA.6 pro prostory zvlášť nebezpečné platí dle vysvětlivky 1): Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5. Toto určení vnějších vlivů se týká pouze pavlačí, netýká se samotných bytů!

25 Domov důchodců Charakteristické vlastnosti:
větší než malý počet osob v objektu staré či nemocné osoby zpravidla malá ordinace ošetřujícího lékaře pokud se bude v domově důchodců nacházet více jak 200 osob, pak elektroinstalace spadá dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. mezi vyhrazená technická zařízení třídy I., skupina D 11:00 Jedná se o základ, dále je nutno vzít v potaz i další provoz v objektu (kuchyně, atd.)

26 Domov důchodců Vnější činitel prostředí / Atmosférické podmínky v okolí AA5/AB5 Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. Teplotní rozsah +5 až +40 stupňů celsia. Nadmořská výška AC1 do 2000 m n.m. v celé ČR

27 Domov důchodců Výskyt vody AD1 Zanedbatelný Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná. Výskyt cizích pevných těles AE1 Zanedbatelný Množství ani povaha prachu nebo cizích těles nejsou významné. Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek AF1 Zanedbatelný Množství a povaha korozivních látek nejsou významné.

28 Domov důchodců Mechanické namáhání – Ráz AG1 Mírný Normální, například domácí a obdobné zařízení. Vibrace AH1 Mírné Domácí a obdobné zařízení, u něhož obecně nedochází k nepříznivým vibracím. Normální

29 Domov důchodců Výskyt rostlinstva nebo plísní AK1 Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní. Výskyt živočichů AL1 Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí výskytu živočichů.

30 Domov důchodců Harmonické, meziharmonické
AM-1-2 Normální úroveň dle tabulky 1 EN Nikoli AM-1-1 „Kontrolovaná úroveň“ s požadavkem, že se musí zabezpečit, aby se kontrolovaná úroveň nezhoršila! Jak se toto bude v domově důchodců zabezpečovat? Významné zdroje harmonických v instalaci: úsporné světelné zdroje televizory s elektronickými zdroji další elektronika, případné přenosné zdravotnické přístroje, atd. Běžná zařízení musí splňovat NV č. 616/2006 Sb., technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

31 Domov důchodců Intenzita slunečního záření AN1 Nízká Seizmické účinky AP1 Zanedbatelné Blesková úroveň a blesková hustota AQ1 Zanedbatelný Pohyb vzduchu AR1 Pomalý

32 Domov důchodců Vítr AS1 Malý Schopnost osob BA3 Osoby, které nejsou zcela fyzicky a duševně schopné (nemocné a staré osoby). Kontakt osob s potenciálem země BC2 Výjimečný Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu. Dvořáček: samozřejmě je nutno rozlišovat druh fyzického nebo duševního postižení

33 Domov důchodců Podmínky úniku v případě nebezpečí BD2 Malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik Doplňující požadavky viz ČSN Zejména požadavky na instalaci EPS a nouzové osvětlení. Nebezpečí paniky starých osob  protipanické nouzové osvětlení ČSN ed. 2, čl BD2: Systémy vedení v únikových cestách musí být jen tak krátké, jak je to prakticky možné a musí být nešířící plamen. Vedení v únikových cestách musí vykazovat omezený vývin kouře. ČSN : Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče ČSN ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

34 Domov důchodců Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů BE1 Bez významného nebezpečí / normální Konstrukce budov CA1 Nehořlavé / normální Provedení (konstrukce budovy) CB1 Zanedbatelné nebezpeční / normální

35 Domov důchodců Shrnutí: Vlivy normální AA5 / AB5 / AM-1-2 / BD2
Vlivy nebezpečné: BA3 Obtížná evakuace osob v případě požáru Nebezpečí paniky starých osob Požadavky na instalaci EPS a nouzového osvětlení Co nejvíce omezit používání čtyřvodičových sítí TN-C

36 Domov důchodců Rozhodnutí: Vnější vlivy v uvedených prostorách jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory nebezpečné dle ČSN ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.5 Prostory s vanou nebo sprchou viz ČSN ed. 2 Umývací prostory viz ČSN ed. 2 Instalace v prostorách BA3, zvláště v koupelnách a na WC, bude provedena dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dvořáček: Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Signalizace na WC pro hendikepované, oproti standardu navýšení počtu zásuvek v pobytových pokojích, zákaz spotřebičů s dostupným plamenem, atd. Připravovaná ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení bude vyžadovat protipanické osvětlení se požaduje na toaletách pro hendikepované.

37 Hromadné garáže Charakteristické vlastnosti:
větší než malý počet osob v objektu zpravidla nevytápěné prostory, v zimě zavážení rozbředlého prosoleného sněhu, uchyceného na automobilech ČSN , čl : V novostavbách hromadných garáží s více než 27 parkovacími stáními musí být nejméně 10% parkovacích stání navrženo tak, aby umožňovala parkování vozidel na plynná paliva 11:20 Hromadné garáže ve smyslu jednolité spojité plochy, nikoli rozdělené na samostatné boxy

38 Hromadné garáže Vnější činitel prostředí / Atmosférické podmínky v okolí AA4/AB4 Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti. Vytápění se může užívat ke zvýšení chladné teploty okolí. Teplotní rozsah -5 až +40 stupňů celsia. Elektrické zařízení musí odolávat současně vlhkosti a teplotě (dané třídou vnějšího vlivu) a vodě srážející se na elektrickém zařízení a jeho okolí.

39 Hromadné garáže Nadmořská výška AC1 do 2000 m n.m. v celé ČR Výskyt vody AD1 Zanedbatelný Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná. Výskyt cizích pevných těles AE1 Zanedbatelný Množství ani povaha prachu nebo cizích těles nejsou významné.

40 Hromadné garáže Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek AF3 Občasný nebo příležitostný Občasné nebo příležitostné vystavení korozivním nebo znečišťujícím chemickým látkám při výrobě a užití těchto látek. Místa, kde se zachází s malými množstvími chemických produktů a kde tyto produkty mohou náhodně přijít do styku s elektrickým zařízením; tyto podmínky se mohou vyskytnout v laboratořích továren a jiných laboratořích a místech, ve kterých se užívají uhlovodíky (v garážích, v kotelnách a podobně). Elektrické stroje, přístroje a svítidla musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44. Dvořáček: podlahové vytápění vjezdů

41 Hromadné garáže Mechanické namáhání – Ráz Nad úrovní nárazníků automobilů AG1 Mírný Pod úrovní nárazníků automobilů AG2 Střední Standardní průmyslové zařízení, nebo se musí zajistit zesílená ochrana. Viz ČSN , čl Je-li připojovací místo na veřejně přístupných místech a parkovištích, musí mít ochranu před mechanickým poškozením (mechanické namáhání – ráz střední AG2). Dvořáček: někdy ani díky nešikovnosti řidičů AG2 nestačí … Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel

42 Hromadné garáže Vibrace AH1 Mírné Domácí a obdobné zařízení, u něhož obecně nedochází k nepříznivým vibracím. Normální Výskyt rostlinstva nebo plísní AK1 Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní.

43 Hromadné garáže Výskyt živočichů AL1 Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí výskytu živočichů. Harmonické, meziharmonické AM-1-2 Normální úroveň dle tabulky 1 EN Nikoli AM-1-1 „Kontrolovaná úroveň“ s požadavkem, že se musí zabezpečit, aby se kontrolovaná úroveň nezhoršila!

44 Hromadné garáže Harmonické, meziharmonické
Významné zdroje harmonických v instalaci rozsáhlé, zpravidla zářivkové osvětlovací soustavy ČSN ed. 2, čl : Průřez nulového vodiče musí odpovídat průřezu vodičů vedení v obvodech, které povedou třetí a liché násobky třetí harmonické proudů a celkové harmonické zkreslení je mezi 15 až 33 %. POZNÁMKA S takovou úrovní harmonických je třeba počítat např. v obvodech napájejících zářivkové osvětlení.

45 Hromadné garáže Intenzita slunečního záření AN1 Nízká Seizmické účinky AP1 Zanedbatelné Blesková úroveň a blesková hustota AQ1 Zanedbatelný Pohyb vzduchu AR1 Pomalý

46 Hromadné garáže Vítr AS1 Malý Schopnost osob BA1 Nepoučené osoby (laici). Normální. BA4 pro prostory rozvoden a rozváděčů Kontakt osob s potenciálem země BC2 Výjimečný Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu.

47 Hromadné garáže Určení počtu osob viz ČSN , Tabulka 1 Garáže, položka 10.1: Hromadné garáže se samoobsluhou Součinitel, jímž se násobí počet stání: 0,5 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD3 Snadné podmínky pro únik, místa určená pro veřejnost ČSN ed. 2, čl BD3: Systémy vedení v únikových cestách musí být jen tak krátké, jak je to prakticky možné a musí být nešířící plamen. Vedení v únikových cestách musí vykazovat omezený vývin kouře. ČSN : Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

48 Hromadné garáže Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů
BE1 Bez významného nebezpečí / normální Případné nebezpečí od automobilů na plynná paliva je eliminováno bezpečnostními požadavky ČSN , čl : při detekci 10% dolní meze výbušnosti nucené provozní větrání, pokud je instalováno při detekci 20% dolní meze výbušnosti havarijní větrání při detekci 50% dolní meze výbušnosti požární poplach a je zakázán vjezd dalších vozidel do garáže Plynou nároky na vzduchotechniku a výměnu vzduchu. Proto by měl být v komisi zastoupen projektant VZT a specifikovat požadavky na profesi elektro (čidla, zálohování, apod.)

49 Hromadné garáže Konstrukce budov CA1 Nehořlavé / normální Provedení (konstrukce budovy) CB1 Zanedbatelné nebezpeční / normální

50 Hromadné garáže Shrnutí:
Vlivy normální: AA4 / AB4 / AM-1-2 / BC2 / BD3 Vlivy nebezpečné: AG2 / AF3 / AK2 Minimální požadované krytí IP44 Co nejvíce omezit používání čtyřvodičových sítí TN-C Věnovat pozornost zatížení nulového vodiče Rozhodnutí: Vnější vlivy v uvedených prostorách jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory nebezpečné dle ČSN ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.5.

51 PŘESTÁVKA 11:40 cca 10 ÷ 15 minut

52 Administrativní budova / kanceláře
Charakteristické vlastnosti: zpravidla velký počet osob v objektu dominantní podíl IT v instalaci rozsáhlé zářivkové osvětlovací soustavy pokud se bude v administrativní budově nacházet více jak 200 osob, pak elektroinstalace spadá dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. mezi vyhrazená technická zařízení třídy I., skupina D 12:00

53 Administrativní budova / kanceláře
Určení počtu osob viz ČSN , Tabulka 1 Obytné domy, položka 1.1: Pracovny, kanceláře 1.1.1 Čistá kancelářská plocha (jen kanceláře) na 1 osobu: 5 m2 1.1.2 Pomocné místnosti >100 m2 na 1 osobu: 8 m2 1.1.3 Pomocné místnosti >200 m2 na 1 osobu: 10 m2 Vyhrazené technické zařízení třídy I., skupina D: od podlahové plochy kanceláří cca 200 x 5  m2 ČSN : Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

54 Administrativní budova / kanceláře
Novelizovaná Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Příloha 4 a 5 (pro DSP), dokumentace zejména obsahuje: podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu  Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních Příloha 2 5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru. Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

55 Administrativní budova / kanceláře
Vnější činitel prostředí / Atmosférické podmínky v okolí AA5/AB5 Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. Teplotní rozsah +5 až +40 stupňů celsia. Nadmořská výška AC1 do 2000 m n.m. v celé ČR

56 Administrativní budova / kanceláře
Výskyt vody AD1 Zanedbatelný Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná. Výskyt cizích pevných těles AE1 Zanedbatelný Množství ani povaha prachu nebo cizích těles nejsou významné. Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek AF1 Zanedbatelný Množství a povaha korozivních látek nejsou významné.

57 Administrativní budova / kanceláře
Mechanické namáhání – Ráz AG1 Mírný Normální, například domácí a obdobné zařízení. Vibrace AH1 Mírné Domácí a obdobné zařízení, u něhož obecně nedochází k nepříznivým vibracím. Normální

58 Administrativní budova / kanceláře
Výskyt rostlinstva nebo plísní AK1 Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní. Výskyt živočichů AL1 Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí výskytu živočichů.

59 Administrativní budova / kanceláře
Harmonické, meziharmonické AM-1-3 Vysoká úroveň Místně vyšší než je uvedeno v tabulce 1 EN Významný podíl zdrojů harmonických v instalaci: rozsáhlé, zpravidla zářivkové ale i LED osvětlovací soustavy dominantní podíl IT v instalaci (počítače, servery, záložní UPS) řízené pohony ve VZT, elektronické řídící systémy MaR

60 Administrativní budova / kanceláře
Harmonické, meziharmonické ČSN , čl : Sítě TN-C se nesmí používat v novostavbách, které obsahují nebo u nichž je pravděpodobné, že budou obsahovat významné množství zařízení informační techniky. ČSN , čl : V nově stavěných budovách, musí být sítě TN-S instalovány počínaje začátkem instalace. ČSN ed. 2, čl : Pokud podíl třetí a liché násobky třetí harmonické proudů je vyšší než 33 %, může být třeba průřez nulového vodiče zvětšit (viz a příloha E). POZNÁMKA 1 Takové úrovně se objevují např. v obvodech určených pro IT (informační technologie).

61 Administrativní budova / kanceláře
Harmonické, meziharmonické PNE ed. 3, čl. 4.2: Zvýšenou úroveň harmonických lze předpokládat v případech, kdy výkon zdroje harmonických je větší než 20% instalovaného výkonu zákazníka Nejen odtud plyne požadavek na instalaci chráněných kompenzací! Pro vnější vlivy AM-1-2 a AM-1-3 je v ČSN ed. 3 požadováno: zvláštní opatření v instalaci (například filtry)! Nechráněné kompenzace jsou zcela nevhodné a zcela špatně! PNE ed. 3: Parametry kvality elektrické energie, Část 6: Omezení zpětných vlivů na hromadné dálkové ovládání

62 Administrativní budova / kanceláře
Intenzita slunečního záření AN1 Nízká Seizmické účinky AP1 Zanedbatelné Blesková úroveň a blesková hustota AQ1 Zanedbatelný Pohyb vzduchu AR1 Pomalý Dvořáček: skleněné fasády vs. vnitřní svody LPS

63 Administrativní budova / kanceláře
Vítr AS1 Malý Schopnost osob BA1 Nepoučené osoby (laici). Normální. BA3 Invalidé v prostorách jim určeným (WC) BA4 pro prostory podružných rozváděčů BA5 pro prostory rozvoden nn či trafostanic Kontakt osob s potenciálem země BC1 Žádný, osoby v nevodivém okolí. Dvořáček: proudové chrániče vs. laici vs. zaměstnanci

64 Administrativní budova / kanceláře
Podmínky úniku v případě nebezpečí BD3 Velká hustota obsazení, snadné podmínky pro únik Místa, určená pro veřejnost Dle ČSN , čl je nutno posuzovat volně vedené kabelové rozvody, když hmotnost jejich izolace přesáhne 0,2 kg/m3, přičemž na osobu připadá méně než 10 m2 půdorysné plochy: není instalováno stabilní hasící zařízení, působící na kabely? není požární větrání daných prostor? nejsou kabely vedeny nad požárně odolnými podhledy? potom je nutno použít kabely B2cas1d0! Dvořáček: pokud už nezaznělo v první části, tak příklad s administrativní budovou, která neprošla při kolaudaci kvůli kabelům CYKY

65 Administrativní budova / kanceláře
Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů BE1 Bez významného nebezpečí / normální Konstrukce budov CA1 Nehořlavé / normální Provedení (konstrukce budovy) CB1 Zanedbatelné nebezpeční / normální V případě věžových budov pak vnější vliv CB2 CA1: Dvořáček? Pokud budeme napřed, vstoupí

66 Administrativní budova / kanceláře
Shrnutí: Vlivy normální: AA5 / AB5 / AM-1-3 / BD3 / (případně CB2) Pětivodičová síť TN-S od počátku instalace, tedy od elektroměru, či od transformátoru, nikoli až od hlavního rozváděče! Pozor na požadavky ČSN ohledně posuzování kabelových rozvodů, nesloužících k protipožárnímu zabezpečení Věnovat zvýšenou pozornost zatížení nulového vodiče a jeho dimenzování (požadavek na volbu průřezu dle proudu nulovým vodičem, nikoli na volbu průřezu dle fázového proudu) Uzemnění dle požadavků ČSN EN ed. 3 Pouze chráněné kompenzace jalového výkonu!

67 Administrativní budova / kanceláře
Rozhodnutí: Vnější vlivy v uvedených prostorách jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory normální dle ČSN ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.4 mimo prostorů WC pro invalidy, který je z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikován jako prostor nebezpečný dle ČSN ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.5. Prostory s vanou nebo sprchou viz ČSN ed. 2 Umývací prostory viz ČSN ed. 2 Instalace v prostorách BA3, zvláště v koupelnách a na WC, bude provedena dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dvořáček: odkaz na vyhlášku pro invalidy

68 Ocelová průmyslová/skladová hala
Charakteristické vlastnosti: uvažován jednopodlažní objekt, kovovýroba, či obdobné ocelové nosníky objektu, oceloplechové opláštění v letních měsících může být nad technologií vysoká teplota moderní technologie velmi často osazená řízenými pohony nejsou posuzovány prostory uvnitř samotné technologie 12:20

69 Ocelová průmyslová/skladová hala
Vnější činitel prostředí / Atmosférické podmínky v okolí AA5/AB5 Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. Teplotní rozsah +5 až +40 stupňů celsia. POZOR na technologii produkující teplo (např. lisy s předehřevem, stroje ve sklárnách, apod.), nad nimi může být velmi horko! AA6 Vnitřní a vnější prostory s extrémně vysokou teplotou okolí chráněné před chladem. Působení slunečního a tepelného záření. Teplotní rozsah +5 až +60 stupňů celsia.

70 Ocelová průmyslová/skladová hala
Nadmořská výška AC1 do 2000 m n.m. v celé ČR Výskyt vody AD1 Zanedbatelný Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná. Výskyt cizích pevných těles AE4 Lehká prašnost Přítomnost prachu jestliže pronikání prachu není pro funkci zařízení škodlivé. Minimální krytí IP5X AD1 předpokládá se, že veškeré mokré procesy jsou v rámci samotné technologie (neteče to kolem) AE4 průměrná výroba, liší se dle konkrétní situace; POSLEDNÍ SLOVO MÁ TECHNOLOG

71 Ocelová průmyslová/skladová hala
Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek AF1 Zanedbatelný Množství a povaha korozivních látek nejsou významné. (technolog: může se lišit dle konkrétního účelu využití dané haly) Mechanické namáhání – Ráz AG2 Střední Standartní průmyslové zařízení nebo se musí zajistit zesílená ochrana. (nepředpokládá se těžký provoz)

72 Ocelová průmyslová/skladová hala
Vibrace AH2 Střední Běžné průmyslové podmínky Výskyt rostlinstva nebo plísní AK1 Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní. Výskyt živočichů AL1 Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí výskytu živočichů.

73 Ocelová průmyslová/skladová hala
Harmonické, meziharmonické AM-1-2 Normální úroveň dle tabulky 1 EN Zdroje harmonických v instalaci: rozsáhlé, zpravidla výbojkové či zářivkové osvětlovací soustavy ČSN ed. 2, čl : Průřez nulového vodiče musí odpovídat průřezu vodičů vedení v obvodech, které povedou třetí a liché násobky třetí harmonické proudů a celkové harmonické zkreslení je mezi 15 až 33 %. POZNÁMKA S takovou úrovní harmonických je třeba počítat např. v obvodech napájejících svítidla včetně výbojek.

74 Ocelová průmyslová/skladová hala
Harmonické, meziharmonické ČSN EN ed. 2, Poznámka 2 za čl. 5.6: Kdekoliv jsou v průmyslových sítích použity, měly by kondenzátory pro kompenzaci účiníku být připojeny přes sériové reaktory, zejména ty, které jsou určeny k připojení v napájecích bodech průmyslové instalace. Pokud se mohou vyskytnout meziharmonické, vzniká riziko účinků rezonance a toto by se mělo pečlivě vyšetřit. Pokud se nepřítomnost účinků rezonance jasně prokáže a hodnoty vyšších harmonických jsou mnohem menší než ty, které jsou dány pro průmyslové instalace, sériové reaktory nemusí být nutné, musí se to však pečlivě zkontrolovat. ČSN EN ed. 2 z června 2003: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech

75 Ocelová průmyslová/skladová hala
Harmonické, meziharmonické PNE ed. 3, čl. 4.2: Zvýšenou úroveň harmonických lze předpokládat v případech, kdy výkon zdroje harmonických je větší než 20% instalovaného výkonu zákazníka Nejen odtud plyne požadavek na instalaci chráněných kompenzací! Pro vnější vlivy AM-1-2 a AM-1-3 je v ČSN ed. 3 požadováno: zvláštní opatření v instalaci (například filtry)! Nechráněné kompenzace jsou zcela nevhodné a zcela špatně! PNE ed. 3: Parametry kvality elektrické energie, Část 6: Omezení zpětných vlivů na hromadné dálkové ovládání

76 Ocelová průmyslová/skladová hala
Intenzita slunečního záření AN1 Nízká Seizmické účinky AP1 Zanedbatelné Blesková úroveň a blesková hustota AQ1 Zanedbatelný Pohyb vzduchu AR1 Pomalý

77 Ocelová průmyslová/skladová hala
Vítr AS1 Malý Schopnost osob BA1 Nepoučené osoby (laici). Normální. BA4 pro prostory rozvoden nn a podružných rozváděčů BA5 pro prostory trafostanic Kontakt osob s potenciálem země BC3 Častý: okolí s cizími vodivými částmi, kterých je buď velké množství, nebo mají velký povrch. Dvořáček: věnovat pozornost pospojování

78 Ocelová průmyslová/skladová hala
Podmínky úniku v případě nebezpečí BD1 Malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik. (předpokládá se přízemní hala s více vstupy a vjezdy; konkrétní požadavky musí být stanoveny požárně bezpečnostním řešením!) Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů BE1 Bez významného nebezpečí / normální (může se lišit dle konkrétního účelu využití dané haly) Konstrukce budov CA1 Nehořlavé / normální

79 Ocelová průmyslová/skladová hala
Provedení (konstrukce budovy) CB1 Zanedbatelné nebezpeční / normální Shrnutí: Vlivy normální: AA5 / AB5 / AM-1-2 Vlivy nebezpečné: AA6 / AE4 / AG2 / AH2 / BC3 Minimální požadované krytí IP5X Co nejvíce omezit používání čtyřvodičových sítí TN-C Věnovat pozornost zatížení nulového vodiče Pouze chráněné kompenzace jalového výkonu! Hlavní slovo má vždy technolog!

80 Ocelová průmyslová/skladová hala
Rozhodnutí: Vnější vlivy v uvedených prostorách jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory nebezpečné dle ČSN ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.5. Umývací prostory viz ČSN ed. 2 V místě technologických zařízení, které jsou uzavřeny, je nutno dodržovat pokynů výrobce.

81 Dřevodílna Charakteristické vlastnosti:
uvažována jednoduchá jednopodlažní dílna prostory se zvláštním rizikem nebo nebezpečím z hlediska zpracovávaných látek prašné prostředí osvětlení s opatřením pro zamezení stroboskopického efektu, moderní CNC stroje osazené měniči a elektronikou 12:40 rozfázování svítidel, anebo elektronické předřadníky

82 Dřevodílna Vnější činitel prostředí / Atmosférické podmínky v okolí AA5/AB5 Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. Teplotní rozsah +5 až +40 stupňů celsia. Nadmořská výška AC1 do 2000 m n.m. v celé ČR

83 Dřevodílna Výskyt vody AD1 Zanedbatelný Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná. Výskyt cizích pevných těles AE5 Střední prašnost Přítomnost prachu jestliže prach nesmí vnikat do zařízení Minimální krytí IP5X

84 Dřevodílna Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek AF1 Zanedbatelný Množství a povaha korozivních látek nejsou významné. Mechanické namáhání – Ráz AG2 Střední Standartní průmyslové zařízení nebo se musí zajistit zesílená ochrana.

85 Dřevodílna Vibrace AH2 Střední Běžné průmyslové podmínky Výskyt rostlinstva nebo plísní AK1 Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní. Výskyt živočichů AL1 Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí výskytu živočichů.

86 Dřevodílna Harmonické, meziharmonické
AM-1-2 Normální úroveň dle tabulky 1 EN Pro vnější vlivy AM-1-2 a AM-1-3 je v ČSN ed. 3 požadováno: zvláštní opatření v instalaci (například filtry)! Nechráněné kompenzace jsou zcela nevhodné a zcela špatně! Významné zdroje harmonických v instalaci elektronické předřadníky v osvětlení (stroboskopický efekt) elektronika v technologii

87 Dřevodílna Harmonické, meziharmonické ČSN ed. 2, čl : Průřez nulového vodiče musí odpovídat průřezu vodičů vedení v obvodech, které povedou třetí a liché násobky třetí harmonické proudů a celkové harmonické zkreslení je mezi 15 až 33 %. POZNÁMKA S takovou úrovní harmonických je třeba počítat např. v obvodech napájejících zářivkové osvětlení. ČSN ed. 2, čl Obecné požadavky POZNÁMKA K poškození, zranění, nebo vznícení může dojít v důsledku takových jevů, jako jsou … proudy vyšších harmonických

88 Dřevodílna Intenzita slunečního záření AN1 Nízká Seizmické účinky AP1 Zanedbatelné Blesková úroveň a blesková hustota AQ1 Zanedbatelný Pohyb vzduchu AR1 Pomalý

89 Dřevodílna Vítr AS1 Malý Schopnost osob BA1 Nepoučené osoby (laici). Normální. BA4 pro prostory rozvoden nn a podružných rozváděčů Kontakt osob s potenciálem země BC2 Výjimečný BC3 Okolí s cizími vodivými částmi (nutno rozlišovat dle konkrétního posuzovaného provozu)

90 Dřevodílna Podmínky úniku v případě nebezpečí BD1 Malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik. (předpokládá se přízemní dřevodílna s více vstupy, či vjezdy; konkrétní požadavky musí být stanoveny požárně bezpečnostním řešením!) Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů BE2N1 Nebezpečí požáru hořlavých hmot Elektrická zařízení musí být umístěna, provedena nebo zajištěna tak, aby za předepsaného provozního stavu nemohla zapálit přítomné hořlavé hmoty obloukem, jiskrou, nebo žhavými částicemi uniklými ze zařízení, případně působením povrchové teploty.

91 Dřevodílna Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů Elektrické stroje musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IPX4, v místech s hromaděním prachu IPX5. Elektrická zařízení v tomto prostoru mají být provozována alespoň pod občasným dohledem (Občasný odborný dohled je prokazatelný dohled prováděný pracovníkem odborně způsobilým a seznámeným, který provádí kontrolu zařízení v pravidelných intervalech, určených provozním předpisem). Podrobněji řeší tuto problematiku ČSN Dvořáček: upozornění na nutnosti seznámení osob formou upozornění Nemůžeme nikomu nic nařídit, můžeme jen upozornit

92 Dřevodílna Základní doplňující požadavky ČSN 33 2000-4-482:
V případě hromadění prachu musí být stupeň krytí aspoň IP 5X Rozvod, který není uložen do nehořlavé hmoty musí splňovat podmínky nešíření požáru Soustava rozvodu, jiná než jsou kabely s minerální izolací a přípojnicové rozvodné soustavy, musí být chráněny před poruchami izolace v sítích TN a TT pomocí proudových chráničů s reziduálním proudem I  300 mA Vodiče PEN se nepřipouštějí, s výjimkou vedení, které pouze prochází těmito prostory Minimální vzdálenosti svítidel od hořlavých materiálů Každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení Dvořáček: to co je v 482 je přeneseno do 42 ed. 2

93 Dřevodílna Konstrukce budov CA1 Nehořlavé / normální Provedení (konstrukce budovy) CB1 Zanedbatelné nebezpeční / normální

94 Dřevodílna Shrnutí: Vlivy normální: AA5 / AB5 / AM-1-2 / BC2 / BE2N1
Vlivy nebezpečné: AG2 / AH2 / (příp. BC3) Minimální požadované krytí IP55; jestliže prach nesmí vnikat do elektrického zařízení, pak minimální požadované krytí IP65 Omezit používání čtyřvodičových sítí TN-C i mimo prostory dílen I přes odsávání na strojích nebezpečí hromadění prachu Věnovat pozornost zatížení nulového vodiče

95 Dřevodílna Rozhodnutí: Vnější vlivy v uvedených prostorách jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory nebezpečné dle ČSN ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.5. Elektroinstalace v dotčených prostorách bude provedena dle požadavků ČSN Umývací prostory viz ČSN ed. 2 Provozovatel zabezpečí provozním předpisem, aby konkrétní osoba zajišťovala a odpovídala za eliminaci vrstev prachu, větší jak 1 mm. Předpis uložit konkrétní osobě => pracovník pro občasný dohled.

96 Zdravotnictví Charakteristické vlastnosti:
uvažováno pouze malé zdravotnické zařízení, např. v domě / RD, není uvažováno používání mediplynů nutná klasifikace zdravotních prostor zdravotnické elektronické přístroje elektroinstalace v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních spadají dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. mezi vyhrazená technická zařízení třídy I., skupina C 13:00 opět jen jednoduchý základ, časově není možné pojmout komplexnější zařízení

97 Zdravotnictví Novelizovaná Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Příloha 4 a 5 (pro DSP), dokumentace zejména obsahuje: podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu  Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních Příloha 2 5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru. Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

98 Zdravotnictví ČSN , čl Klasifikace zdravotnického prostoru (včetně zařazení do příslušné skupiny) musí být provedena ve spolupráci se zodpovědnými pracovníky zdravotnického zařízení, které bude elektroinstalaci používat. Pro klasifikaci zdravotnického prostoru je nezbytné, aby zdravotnický personál uvedl, jaké zdravotnické procedury se budou v prostoru provádět a jaké budou používány přístroje. Příslušná klasifikace zdravotnických prostorů musí být určena na základě zamýšleného používání. Každá nemocnice má svého technika, který zná požadavky lékařů, čili s ním konzultovat!

99 Zdravotnictví Vnější činitel prostředí / Atmosférické podmínky v okolí AA5/AB5 Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. Teplotní rozsah +5 až +40 stupňů celsia. Nadmořská výška AC1 do 2000 m n.m. v celé ČR

100 Zdravotnictví Výskyt vody AD1 Zanedbatelný Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná. Výskyt cizích pevných těles AE1 Zanedbatelný Množství ani povaha prachu nebo cizích těles nejsou významné. Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek AF1 Zanedbatelný Množství a povaha korozivních látek nejsou významné.

101 Zdravotnictví Mechanické namáhání – Ráz AG1 Mírný Normální, například domácí a obdobné zařízení. Vibrace AH1 Mírné Domácí a obdobné zařízení, u něhož obecně nedochází k nepříznivým vibracím. Normální

102 Zdravotnictví Výskyt rostlinstva nebo plísní AK1 Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní. Výskyt živočichů AL1 Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí výskytu živočichů.

103 Zdravotnictví Harmonické, meziharmonické AM-1-3 Vysoká úroveň
Místně vyšší než je uvedeno v tabulce 1 EN Významný podíl zdrojů harmonických v instalaci: zářivkové osvětlení, výpočetní technika zdravotnické elektronické přístroje zejména rentgeny jsou významným nelineárním spotřebičem

104 Zdravotnictví Harmonické, meziharmonické ČSN , čl : Sítě TN-C se nesmí používat v novostavbách, které obsahují nebo u nichž je pravděpodobné, že budou obsahovat významné množství zařízení informační techniky. ČSN , čl : V nově stavěných budovách, musí být sítě TN-S instalovány počínaje začátkem instalace. ČSN ed. 2, čl : Pokud podíl třetí a liché násobky třetí harmonické proudů je vyšší než 33 %, může být třeba průřez nulového vodiče zvětšit (viz a příloha E). POZNÁMKA 1 Takové úrovně se objevují např. v obvodech určených pro IT (informační technologie).

105 Zdravotnictví Intenzita slunečního záření AN1 Nízká Seizmické účinky AP1 Zanedbatelné Blesková úroveň a blesková hustota AQ1 Zanedbatelný Pohyb vzduchu AR1 Pomalý

106 Zdravotnictví Vítr AS1 Malý Schopnost osob BA1 Nepoučené osoby (laici). Normální. BA3 Nemocné osoby Kontakt osob s potenciálem země BC2 Výjimečný Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu.

107 Zdravotnictví Podmínky úniku v případě nebezpečí BD3 Velká hustota obsazení, snadné podmínky pro únik Místa, určená pro veřejnost ČSN ed. 2, čl BD3: Systémy vedení v únikových cestách musí být jen tak krátké, jak je to prakticky možné a musí být nešířící plamen. Vedení v únikových cestách musí vykazovat omezený vývin kouře. Místa určená pro veřejnost  nouzové osvětlení Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení. Chráněné a částečně chráněné únikové cesty musí mít vždy nouzové osvětlení. ČSN :2009, čl Pro nemocnice ale může platit až vnější vliv BD4 – výškové budovy určené pro veřejnost (nemocnice)

108 Zdravotnictví Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů BE1 Bez významného nebezpečí / normální Konstrukce budov CA1 Nehořlavé / normální Provedení (konstrukce budovy) CB1 Zanedbatelné nebezpeční / normální CB1: Dvořáček: Pokud budeme napřed, vstoupí

109 Zdravotnictví Shrnutí: Vlivy normální: AA5 / AB5 / AM-1-3 / BC2 / BD3
Vlivy nebezpečné, či zvlášť nebezpečné: BA3 (dle povahy) Síť TN-C nesmí být použita jinak, než k napájení +RH Požadavek na používání proudových chráničů typu A nebo B V každém zdravotnickém prostoru skupiny 1 a skupiny 2 musí být provedeno doplňující ochranné pospojování Musí být dány požadavky výrobce na připojení zdravotnických přístrojů (přes chránič či bez? rázově odolný? atd.) Věnovat zvýšenou pozornost zatížení nulového vodiče a jeho dimenzování (možný požadavek na volbu průřezu dle proudu nulovým vodičem, nikoli na volbu průřezu dle fázového proudu) TN-C viz Způsoby uzemnění sítí

110 Zdravotnictví Rozhodnutí: Vnější vlivy v uvedených prostorách jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory normální dle ČSN ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.4 Zdravotnické prostory, v nichž předpisy vyžadují určité způsoby ochrany jsou klasifikovány jako prostory zvlášť nebezpečné dle ČSN ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.6. Umývací prostory viz ČSN ed. 2 Instalace ve zdravotnických prostorách viz ČSN

111 a přejeme hezký zbytek dne 
DĚKUJEME a přejeme hezký zbytek dne 


Stáhnout ppt "PRAKTICKÉ PŘÍKLADY URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google