Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 1 Rusko – obchodní partner Diskusní fórum Některé aspekty uzavírání obchodních smluv s ruským partnerem Jiří Štěrba, Partner 26. dubna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 1 Rusko – obchodní partner Diskusní fórum Některé aspekty uzavírání obchodních smluv s ruským partnerem Jiří Štěrba, Partner 26. dubna 2012."— Transkript prezentace:

1 Slide 1 Rusko – obchodní partner Diskusní fórum Některé aspekty uzavírání obchodních smluv s ruským partnerem Jiří Štěrba, Partner 26. dubna 2012

2 Slide 2 Obsah  BBH Moskva  Volba práva  Rozhodčí doložka / prorogace  Vykonatelnost soudních rozhodnutí

3 Slide 3 BBH Moskva  BBH je přední českou advokátní kanceláří  Moskevská kancelář BBH byla otevřena v dubnu 2006  V současné době působí v moskevské kanceláři 17 právníků, za stálé přítomnosti 3 českých právníků  Kancelář se nachází v blízkosti Českého domu, Slovenského domu a velvyslanectví ČR a SR  Spolupracujeme s auditory, daňovými poradci, účetními, profesionálními manažery, společnostmi poskytujícími víza, sídla společností atd.  Podrobnější informace lze nalézt na www.bbhlegal.ru

4 Slide 4 Co děláme?  Poskytujeme komplexní právní poradenství při významných transakcích  Akvizice společnosti ELDORADO, největšího prodejce spotřební elektroniky v Rusku  Příprava a vyjednávání nájemní smlouvy s Ruskými telekomunikacemi (ROSTELECOM) na pronájem 90 000 m2 kancelářských prostor – největší nájemní transakce roku 2011 v Ruské federaci  Akvizice většinového podílu v logistickém parku SOUTH GATE nedaleko Moskvy o ploše 550 000m2.  Radíme českým podnikatelům při jejich vstupu na ruský trh a působení na něm, včetně zakládání společností, běžné právní agendy, zastupování v soudních a arbitrážních sporech, vymáhání pohledávek

5 Slide 5 Volba práva  Sjednání rozhodného práva – jedno ze základních doporučení při uzavírání smluv mezi českým a ruským subjektem  Určení jakým právním řádem se vztahy z příslušné smlouvy budou řídit  Důležitý aspekt s praktickými důsledky do budoucna  Volba práva ČR nebo RF, případně i právo třetího státu  I v případě zvolení jednoho z právních řádů lze doporučit dodržet formální požadavky druhého právního řádu (např. forma uzavření smlouvy, kulaté razítko apod.)  Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží – je součástí právního řádu ČR i RF, tj. pokud se nemá aplikovat na příslušnou smlouvu, je nezbytné její aplikaci výslovně vyloučit

6 Slide 6 Volba práva – právní rámec pro ČR  Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z r. 1980 (č. 64/2006 Sb.m.s.)  volba práva musí být výslovná nebo musí vyplývat s dostatečnou jistotou z ustanovení smlouvy anebo z okolností případu  volba práva může být učiněna pro celou smlouvu nebo její část  volba práva může být stranami kdykoli změněna  strany nejsou při volbě práva omezeny pouze na právo členských států EU, ale mohou si zvolit i právo nečlenského státu  volbu práva lze dohodnout zvolením obecného práva určitého státu nebo zvolením konkrétního právního předpisu  Výjimky / omezení  Výhrada veřejného pořádku  Nutně použitelné normy (imperativní normy)

7 Slide 7 Volba práva – právní rámec pro RF  Autonomie vůle stran vybrat si rozhodné právo zakotvena v ustanovení §1210 Občanského kodexu RF  volba práva přímo stanovená ve smlouvě  volba práva učiněná mlčky – tj. volba práva vyplývá z podmínek smlouvy (např. smlouva odkazuje na ustanovení §§ určitého právního řádu). Avšak není-li volba práva výslovně uvedená ve smlouvě, bude otázka stanovení vůle stran ohledně volby práva zcela záviset na úvaze konkrétního soudce, což s sebou přináší riziko stanovení jiného rozhodného práva pro daný smluvní vztah.

8 Slide 8 Volba práva – právní rámec pro RF Výjimky / omezení smluvní autonomie při volbě práva:  Veřejný pořádek Normy zvoleného práva se neaplikují v případě, že by jejich uplatnění bylo v rozporu s veřejným pořádkem Ruské federace.  Neexistence faktického spojení mezi daným právním vztahem a zvoleným právem Zvolené právo musí mít objektivní vztah k dané smlouvě (k účastníkům právního vztahu, k předmětu smlouvy, k místu podpisu smlouvy apod.). V opačném případě se na právní vztah budou aplikovat pouze dispozitivní normy zvoleného práva.  Nutně použitelné normy (výslovně stanoveno zákonem, kdy se musí aplikovat ruské právo)  normy týkající se nemovitostí na území RF  normy týkající se přírodních zdrojů  normy týkající se zakládaní společností se zahraniční účastí v RF

9 Slide 9 Volba práva – důsledky neurčení rozhodného práva smluvními stranami  Stanovení rozhodného práva dle kolizních norem – může mít vliv na samotné řešení sporu / vymáhání pohledávky, riziko nižší ochrany svých práv ze smlouvy  Kolizní normy – právní normy, které pomocí tzv. „hraničních určovatelů“ stanovují, jakým právem se řídí daný právní vztah  ČR - dle Římské úmluvy, platné pro ČR, platí kritérium „nejužšího vztahu“, které vychází z domněnky, že smlouva nejtěsněji souvisí se zemí, ve které má strana, která je povinna poskytnout plnění, v době uzavření smlouvy sídlo  RF – ruské kolizní normy rovněž stanovují pravidlo „nejtěsnějšího vztahu“, tj. použití práva strany, se kterou je smlouva nejtěsněji spojena – nejtěsnější vztah se pak určuje dle zvláštních pravidel stanovených pro jednotlivé druhy smluv, případně dle existující judikatury  Zejména pro RF platí, že otázka aplikace rozhodného práva záleží v podstatné míře na úvaze ruského soudu

10 Slide 10 Rozhodčí doložka / prorogace  Sjednání pravomoci konkrétního soudu / rozhodčího soudu - jedno ze základních doporučení při uzavírání smluv mezi českým a ruským subjektem  Určuje, který soud bude případně řešit spory vzniklé ze smlouvy  Je třeba vzít v úvahu, kde se bude dané rozhodnutí vykonávat  Pro ČR i RF lze sjednat pravomoc obecných státních soudů i rozhodčích soudů  Rozhodčí doložka musí být stanovená přímo ve smlouvě či sjednána dodatečně na základě písemné dohody stran  Právní rámec pro ČR - zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním (§ 37 odst. 2 a 3)  Právní rámec pro RF - ustanovení § 37 Arbitrážního procesuálního kodexu RF (pozn.: v ruském pojetí „arbitrážní soudy“ znamenají státní soudy a nejedná se o soukromé rozhodčí soudy)

11 Slide 11 Absence určení soudu pro řešení sporu  Nutné zkoumat zda je dána pravomoc českého / ruského soudu  ČR – pravomoc českých soudů ve sporech s mezinárodním prvkem je dána jedině tehdy, jestliže je dána podle českého právního řádu jejich příslušnost  obecné pravidlo – k řízení je příslušný obecný soud žalovaného (tj. dle sídla)  ruské právnické osoby nemají v ČR obecný soud, avšak dle § 86 odst. 2 a 3 lze proti zahraniční osobě podat žalobu u českého soudu, má – li na území ČR majetek, nebo v jehož obvodu má v ČR umístěný podnik nebo organizační složku podniku  za majetek se považují věci movité, nemovité, pohledávky a dle judikatury rovněž účast na české společnosti  RF – pravomoc ruských soudů stanovená obecnými pravidly Arbitrážního procesního kodexu  Pokud je dána pravomoc obou soudů – na úvaze žalobce kam podá žalobu  Výjimky – např. spory týkající se nemovitostí

12 Slide 12 Problémy v souvislosti s rozhodováním ruského soudu podle českého práva  Nezbytné vždy prověřit, do jaké míry je zvolené české právo aplikovatelné v ruské praxi  Některé závazky posuzované dle českého práva mohou být před ruským soudem nevymahatelné  Instituty ruským právem zakázané, například:  darování mezi právnickými osobami  přenesení odpovědnosti za závazky mateřské společnosti na dceřinou společnost  bezúplatný převod dluhu aj.

13 Slide 13 Vykonatelnost rozhodnutí ruských soudů na území ČR / českých soudů na území RF  Pro obecné soudy platí Smlouva mezi ČSSR a SSSR o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (95/1983 Sb.) (Smlouva o právní pomoci)  rozhodnutí soudu musí být pravomocné, konečné a vykonatelné  nesmí spadat do výlučné kompetence ruských / resp. českých soudů  výjimky stanoveny v čl. 60 Smlouvy o právní pomoci (odmítnutí uznání a výkonu rozhodnutí)  Pro rozhodčí nálezy platí pro ČR i RF Úmluva OSN o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, New York, r. 1958 (74/1959 Sb.)  V Rusku se však lze setkat s problémy při uznávání zahraničních rozhodčích nálezů

14 Slide 14 DĚKUJI ZA POZORNOST Jiří Štěrba, Managing Partner E-mail: jsterba@bbh.czjsterba@bbh.cz BBH Legal LLC 1st Brestskaya, 29 Business Center „Capital Tower“ 125047 Moscow Tel.: +7 495 580 48 05, Fax: +7 495 580 48 04 MoscowOffice@bbh.czMoscowOffice@bbh.cz www.bbhlegal.ruwww.bbhlegal.ru


Stáhnout ppt "Slide 1 Rusko – obchodní partner Diskusní fórum Některé aspekty uzavírání obchodních smluv s ruským partnerem Jiří Štěrba, Partner 26. dubna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google