Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rusko – obchodní partner Diskusní fórum Některé aspekty uzavírání obchodních smluv s ruským partnerem Jiří Štěrba, Partner 26. dubna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rusko – obchodní partner Diskusní fórum Některé aspekty uzavírání obchodních smluv s ruským partnerem Jiří Štěrba, Partner 26. dubna 2012."— Transkript prezentace:

1 Rusko – obchodní partner Diskusní fórum Některé aspekty uzavírání obchodních smluv s ruským partnerem Jiří Štěrba, Partner 26. dubna 2012

2 Rozhodčí doložka / prorogace Vykonatelnost soudních rozhodnutí
Obsah BBH Moskva Volba práva Rozhodčí doložka / prorogace Vykonatelnost soudních rozhodnutí Slide 2

3 BBH Moskva BBH je přední českou advokátní kanceláří
Moskevská kancelář BBH byla otevřena v dubnu 2006 V současné době působí v moskevské kanceláři 17 právníků, za stálé přítomnosti 3 českých právníků Kancelář se nachází v blízkosti Českého domu, Slovenského domu a velvyslanectví ČR a SR Spolupracujeme s auditory, daňovými poradci, účetními, profesionálními manažery, společnostmi poskytujícími víza, sídla společností atd. Podrobnější informace lze nalézt na Slide 3

4 Co děláme? Poskytujeme komplexní právní poradenství při významných transakcích Akvizice společnosti ELDORADO, největšího prodejce spotřební elektroniky v Rusku Příprava a vyjednávání nájemní smlouvy s Ruskými telekomunikacemi (ROSTELECOM) na pronájem m2 kancelářských prostor – největší nájemní transakce roku 2011 v Ruské federaci Akvizice většinového podílu v logistickém parku SOUTH GATE nedaleko Moskvy o ploše m2. Radíme českým podnikatelům při jejich vstupu na ruský trh a působení na něm, včetně zakládání společností, běžné právní agendy, zastupování v soudních a arbitrážních sporech, vymáhání pohledávek Slide 4

5 Volba práva Sjednání rozhodného práva – jedno ze základních doporučení při uzavírání smluv mezi českým a ruským subjektem Určení jakým právním řádem se vztahy z příslušné smlouvy budou řídit Důležitý aspekt s praktickými důsledky do budoucna Volba práva ČR nebo RF, případně i právo třetího státu I v případě zvolení jednoho z právních řádů lze doporučit dodržet formální požadavky druhého právního řádu (např. forma uzavření smlouvy, kulaté razítko apod.) Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží – je součástí právního řádu ČR i RF, tj. pokud se nemá aplikovat na příslušnou smlouvu, je nezbytné její aplikaci výslovně vyloučit Slide 5

6 Volba práva – právní rámec pro ČR
Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z r (č. 64/2006 Sb.m.s.) volba práva musí být výslovná nebo musí vyplývat s dostatečnou jistotou z ustanovení smlouvy anebo z okolností případu volba práva může být učiněna pro celou smlouvu nebo její část volba práva může být stranami kdykoli změněna strany nejsou při volbě práva omezeny pouze na právo členských států EU, ale mohou si zvolit i právo nečlenského státu volbu práva lze dohodnout zvolením obecného práva určitého státu nebo zvolením konkrétního právního předpisu Výjimky / omezení Výhrada veřejného pořádku Nutně použitelné normy (imperativní normy) Slide 6

7 Volba práva – právní rámec pro RF
Autonomie vůle stran vybrat si rozhodné právo zakotvena v ustanovení §1210 Občanského kodexu RF volba práva přímo stanovená ve smlouvě volba práva učiněná mlčky – tj. volba práva vyplývá z podmínek smlouvy (např. smlouva odkazuje na ustanovení §§ určitého právního řádu). Avšak není-li volba práva výslovně uvedená ve smlouvě, bude otázka stanovení vůle stran ohledně volby práva zcela záviset na úvaze konkrétního soudce, což s sebou přináší riziko stanovení jiného rozhodného práva pro daný smluvní vztah. Slide 7

8 Volba práva – právní rámec pro RF
Výjimky / omezení smluvní autonomie při volbě práva: Veřejný pořádek Normy zvoleného práva se neaplikují v případě, že by jejich uplatnění bylo v rozporu s veřejným pořádkem Ruské federace. Neexistence faktického spojení mezi daným právním vztahem a zvoleným právem Zvolené právo musí mít objektivní vztah k dané smlouvě (k účastníkům právního vztahu, k předmětu smlouvy, k místu podpisu smlouvy apod.). V opačném případě se na právní vztah budou aplikovat pouze dispozitivní normy zvoleného práva. Nutně použitelné normy (výslovně stanoveno zákonem, kdy se musí aplikovat ruské právo) normy týkající se nemovitostí na území RF normy týkající se přírodních zdrojů normy týkající se zakládaní společností se zahraniční účastí v RF Slide 8

9 Volba práva – důsledky neurčení rozhodného práva smluvními stranami
Stanovení rozhodného práva dle kolizních norem – může mít vliv na samotné řešení sporu / vymáhání pohledávky, riziko nižší ochrany svých práv ze smlouvy Kolizní normy – právní normy, které pomocí tzv. „hraničních určovatelů“ stanovují, jakým právem se řídí daný právní vztah ČR - dle Římské úmluvy, platné pro ČR, platí kritérium „nejužšího vztahu“, které vychází z domněnky, že smlouva nejtěsněji souvisí se zemí, ve které má strana, která je povinna poskytnout plnění, v době uzavření smlouvy sídlo RF – ruské kolizní normy rovněž stanovují pravidlo „nejtěsnějšího vztahu“, tj. použití práva strany, se kterou je smlouva nejtěsněji spojena – nejtěsnější vztah se pak určuje dle zvláštních pravidel stanovených pro jednotlivé druhy smluv, případně dle existující judikatury Zejména pro RF platí, že otázka aplikace rozhodného práva záleží v podstatné míře na úvaze ruského soudu Slide 9

10 Rozhodčí doložka / prorogace
Sjednání pravomoci konkrétního soudu / rozhodčího soudu - jedno ze základních doporučení při uzavírání smluv mezi českým a ruským subjektem Určuje, který soud bude případně řešit spory vzniklé ze smlouvy Je třeba vzít v úvahu, kde se bude dané rozhodnutí vykonávat Pro ČR i RF lze sjednat pravomoc obecných státních soudů i rozhodčích soudů Rozhodčí doložka musí být stanovená přímo ve smlouvě či sjednána dodatečně na základě písemné dohody stran Právní rámec pro ČR - zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním (§ 37 odst. 2 a 3) Právní rámec pro RF - ustanovení § 37 Arbitrážního procesuálního kodexu RF (pozn.: v ruském pojetí „arbitrážní soudy“ znamenají státní soudy a nejedná se o soukromé rozhodčí soudy) Slide 10

11 Absence určení soudu pro řešení sporu
Nutné zkoumat zda je dána pravomoc českého / ruského soudu ČR – pravomoc českých soudů ve sporech s mezinárodním prvkem je dána jedině tehdy, jestliže je dána podle českého právního řádu jejich příslušnost obecné pravidlo – k řízení je příslušný obecný soud žalovaného (tj. dle sídla) ruské právnické osoby nemají v ČR obecný soud, avšak dle § 86 odst. 2 a 3 lze proti zahraniční osobě podat žalobu u českého soudu, má – li na území ČR majetek, nebo v jehož obvodu má v ČR umístěný podnik nebo organizační složku podniku za majetek se považují věci movité, nemovité, pohledávky a dle judikatury rovněž účast na české společnosti RF – pravomoc ruských soudů stanovená obecnými pravidly Arbitrážního procesního kodexu Pokud je dána pravomoc obou soudů – na úvaze žalobce kam podá žalobu Výjimky – např. spory týkající se nemovitostí Slide 11

12 Problémy v souvislosti s rozhodováním ruského soudu podle českého práva
Nezbytné vždy prověřit, do jaké míry je zvolené české právo aplikovatelné v ruské praxi Některé závazky posuzované dle českého práva mohou být před ruským soudem nevymahatelné Instituty ruským právem zakázané, například: darování mezi právnickými osobami přenesení odpovědnosti za závazky mateřské společnosti na dceřinou společnost bezúplatný převod dluhu aj. Slide 12

13 Vykonatelnost rozhodnutí ruských soudů na území ČR / českých soudů na území RF
Pro obecné soudy platí Smlouva mezi ČSSR a SSSR o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (95/1983 Sb.) (Smlouva o právní pomoci) rozhodnutí soudu musí být pravomocné, konečné a vykonatelné nesmí spadat do výlučné kompetence ruských / resp. českých soudů výjimky stanoveny v čl. 60 Smlouvy o právní pomoci (odmítnutí uznání a výkonu rozhodnutí) Pro rozhodčí nálezy platí pro ČR i RF Úmluva OSN o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, New York, r (74/1959 Sb.) V Rusku se však lze setkat s problémy při uznávání zahraničních rozhodčích nálezů Slide 13

14 DĚKUJI ZA POZORNOST Jiří Štěrba, Managing Partner
BBH Legal LLC 1st Brestskaya, 29 Business Center „Capital Tower“ Moscow Tel.: , Fax: Slide 14 14


Stáhnout ppt "Rusko – obchodní partner Diskusní fórum Některé aspekty uzavírání obchodních smluv s ruským partnerem Jiří Štěrba, Partner 26. dubna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google