Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Ekonomika Tematický okruh Lidské zdroje Téma Evidence zaměstnanců, péče o zaměstnance Označení DUMU VY_32_INOVACE_219 Jméno autora Ing. Vladimíra Veselá Datum vytvoření Anotace Učební materiál seznamuje studenty se základními požadavky na evidenci zaměstnanců. Uvádí též rozdělení a příklady péče o zaměstnance a pracovní i mimopracovní době.

2 Evidence zaměstnanců Každý zaměstnavatel potřebuje vést evidenci svých zaměstnanců. Formální požadavky na personální evidenci nejsou stanoveny žádným speciálním zákonem. Obsah sledovaných údajů vyplývá z příslušných zákonů a také z povinností, které má zaměstnavatel vůči sobě, k zaměstnancům i státním orgánům.

3 Osobní složky zaměstnanců
ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ukládá podnikům vést jenom nezbytně nutné údaje o zaměstnancích, při odchodu zaměstnance z firmy mu podklady předat Osobní údaje o zaměstnanci Jméno, příjmení, titul. Datum a místo narození. Rodinný stav. Státní občanství. Adresa trvalého pobytu. Rodné číslo.

4 Doklady související s pracovněprávním vztahem
Pracovní smlouva Potvrzená přihláška OSSZ Přihlášení ke zdravotní pojišťovně Doklad o rozvázání pracovního poměru, včetně kopie potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), případný pracovní posudek (byl-li na zaměstnance na jeho žádost vypracován). Doklady o předchozím pracovním poměru (potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek).

5 Údaje o dosažené kvalifikaci (fotokopie příslušných vysvědčení, osvědčení či diplomů, nebo výpisy z nich), údaje o školeních a přezkušování (u profesí, pro něž jsou tyto povinnosti stanoveny právními předpisy), údaje o získané praxi. Údaje o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, tj. příslušné lékařské posudky (pokud občan pobírá důchod - druh důchodu, číslo rozhodnutí o pobíráni důchodu).

6 Mzdový list: údaje o hrubém a čistém příjmu, zákonných srážkách atd
Mzdový list: údaje o hrubém a čistém příjmu, zákonných srážkách atd. obsahuje údaje o osobách, na něž zaměstnanec uplatňuje daňový odpočet (nezdanitelné částky příjmu). Evidence pracovní doby, včetně časových údajů o práci přesčas pro účely sledování limitů. Evidenční list důchodového pojištění. Přihlášení k dani z příjmů. Doklad od soudu, který nařídil výkon soudního rozhodnutí srážkami ze mzdy (exekucí).

7 Důležité: Podle zákona o účetnictví se údaje o mzdách vztahující se k důchodové evidenci mají archivovat 20 let. Právníci doporučují, aby doklady mzdové evidence byly archivovány až do doby odchodu do důchodu. Zaměstnavatel musí umožnit na žádost zaměstnance nahlédnout do evidence a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy či kopie. A to na náklady zaměstnavatele.

8 Změna v evidenci pracovní doby od ledna 2012
V souladu s § 96 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce: odpracované směny, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel. Například pokud bude smluvená délka pracovní doby činit 8 hodin a začátek pracovní doby bude stanoven na 8:12 hod, tak konec pracovní doby bude (po přičtení minimálně 30 minut jako povinné přestávky v práci na jídlo a oddech) připadat na 16:42 hod.

9 Evidence docházky x evidence pracovní doby
Evidence docházky není ze zákona povinná (resp. není žádným způsobem regulovaná) a není zpravidla totožná s evidencí pracovní doby, protože pouze označuje, jakou dobu se zaměstnanec zdržuje na pracovišti (nikoliv že přímo pracuje). Evidence pracovní doby je zákonnou povinností každého zaměstnavatele, jejíž nedodržení je možné kvalifikovat jako správní delikt dle zákona o inspekci práce (zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Za tento správní delikt lze uložit zaměstnavateli pokutu teoreticky až do výše ,- Kč.

10 Péče o zaměstnance a) vyplývající ze zákona
placení sociálního pojištění za zaměstnance: část se strhává zaměstnanci ze mzdy (viz propočty mezd) část platí zaměstnavatel ze svých prostředků (a zahrnuje do nákladů) – cca 2násobek toho, co platí zaměstnanec placení zdravotního pojištění:

11 pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo vzniklou nemocí z povolání:
podnik odpovídá zaměstnanci za škodu, pokud vznikne prac. úraz – musí se proto pro tuto situaci pojistit – pojistné platí zaměstnavatel, zaměstnanci se nic nesráží

12 zajištění ochrany zdraví při práci
- zaměstnanec musí být seznámen s bezpečnostními předpisy - zaměstnanec musí být vybaven ochrannými pracovními pomůckami zaměstnanec musí procházet pravidelnými školeními bezpečnosti práce a požární ochrany poskytování informací - o plánech rozvoje podniku - předpokládané potřebě zaměstnanců (propouštění nebo další nábor) - bezpečnosti práce apod.   

13 b) Péče poskytovaná podnikem dobrovolně
- podpora při zvyšování kvalifikace - péče o pracovní podmínky a pracovní prostředí - zabezpečení stravování, kulturní a sportovní vyžití, rekreace, rehabilitace - příspěvky na penzijní, životní pojištění apod. - případě založení odborové organizace je péče o zaměstnance součástí „kolektivní smlouvy“


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google